Тестування Бібліотека Форум Реєстрація Авторизація
загрузка...
КРОК 1 - Фармація
1
У випадках різних отруєнь, при наданні швидкої невідкладної допомоги, лікарі використовують лікарський засіб "Карболен", який у своєму складі має активоване вугілля. Яке явище лежить в основі дії цього засобу?
A. Змочування
B. Десорбція
C. Адгезія
D. Когезія
E. Адсорбція
2
Лікар при підозрі на холеру призначив пацієнту доксицикліну гідрохлорид. До якої групи антибіотиків відноситься даний препарат?
A. Тетрацикліни
B. Макроліди та азаліди
C. Пеніциліни
D. Циклічні поліпептиди
E. Цефалоспорини
3
Виберіть індикаторний електрод для кількісного визначення оцтової кислоти методом потенціометричного титрування:
A. Платиновий
B. Хлорсрібний
C. Каломельний
D. Срібний
E. Скляний
4
Досить часто причиною набутих імунодефіцитів є інфекційне ураження організму, при якому збудники безпосередньо розмножуються в клітинах імунної системи і руйнують їх. При яких захворюваннях має місце вказане явище?
A. Ку-лихоманка, висипний тиф
B. Інфекційний мононуклеоз, ВІЛ-інфекція
C. Поліомієліт, гепатит А
D. Туберкульоз, дифтерія
E. Дизентерія, холера
5
Сульфаніламіди широко використовуються як бактеріостатичні засоби. Механізм протимікробної дії сульфаніламідних препаратів ґрунтується на структурній подібності їх з:
A. Фолієвою кислотою
B. Нуклеїновою кислотою
C. Антибіотиками
D. Параамінобензойною кислотою
E. Глутаміновою кислотою
6
Дослідження залежності швидкості реакцій від різних факторів дозволяє інтенсифікувати технологічні процеси. Який з факторів НЕ ВПЛИВАЄ на константу швидкості хімічної реакції?
A. Ступінь дисперсності твердої речовини
B. Природа розчинника
C. Природа реагуючих речовин
D. Температура
E. Концентрація реагуючих речовин
7
Однаковий аналітичний ефект спостерігають при взаємодії NO- та NO- -іонів з:
A. Дифеніламіном і концентрованою H2SO4
B. Розчином KMnO4
C. Розчином AgNO3
D. Розчином І2 у KI
E. Розчином BaCl2
8
Ізоелектрична точка глобуліну 6,4. При якому значенні pH буде відсутнім рух при електрофорезі?
A. 8,0
B. 7,0
C. 6,4
D. 5,0
E. 6,0
9
У малюка, що родився недоношеним, високий рівень білірубіну. Для зниження гіпербілірубінемії дитині ввели фенорбарбітал у дозі 5 мг. На який процес впливає фенобарбітал?
A. Еритропоез
B. Активація протеолітичних ферментів
C. Синтез інсуліну
D. Адукція синтезу цитохрому Р450
E. Гальмування розпаду гемоглобіну
10
Серед наведених дієнових вуглеводнів оберіть спряжений дієн:
A. CH2 = CH-CH2-CH = CH2
B. CH2 = C = CH-CH3
C. CH2 = CH-CH = CH2
D.
E. CH2 = CH-CH2-CH2-CH = CH2
11
У жінки 52-х років розвинулась катаракта (помутніння кришталика) на тлі цукрового діабету. Посилення якого процесу є причиною помутніння кришталика?
A. Глюконеогенез
B. Глікозилювання білків
C. Кетогенез
D. Ліполіз
E. Протеоліз білків
12
У дитини з підозрою на дифтерію взяли мазки з зіву і направили в бакла-бораторію. Яке елективне середовище доцільно використати для отримання чистої культури збудника дифтерії?
A. Жовтково-сольовий агар
B. Середовище Ендо
C. Кров’яний телуритовий агар
D. Середовище Сабуро
E. Вісмут-сульфіт агар
13
При спорово-пилковому аналізі серед пилку виявлені спори тетраедричної форми з півкулястою основою і сітчастою поверхнею, які можуть належати:
A. Equisetiphyta
B. Bryophyta
C. Lycopodiophyta
D. Polypodiophyta
E. Pinophyta
14
Хворому туберкульозом призначено антибіотик олігоміцин. Який процес гальмує цей препарат у мітохондріях?
A. Субстратне фосфорилювання
B. Окиснювальне декарбоксилювання
C. Мікросомальне окиснення
D. Пероксидне окиснення ліпідів
E. Окиснювальне фосфорилювання
15
Груповим реагентом на першу аналітичну групу аніонів є нітрат барію. Укажіть аніони першої групи:
A. NO-3, NO-2, HCOO-
B. BrO-3, Br-, ClO-4
C. PO3-4, CO3-3
D. Cl-, Br-, OH-
E. CH3COO-, S-2, I-
16
Для визначення масової частки натрію хлориду в лікарському препараті використовують метод Фаянса-Ходакова. Титрування проводять у присутності розчину індикатора:
A. Фероїн
B. Калію хромат
C. Дифенілкарбазон
D. Флуоресцеїн
E. Амонію заліза (III) сульфат
17
Для проникнення в тканини організму і поширення в них патогенні мікроорганізми продукують різноманітні ферменти. Виберіть ці ферменти серед перерахованих:
A. Оксидаза, каталаза
B. Гіалуронідаза, лецитиназа
C. Естераза, протеаза
D. Трансфераза, нуклеаза
E. Ліаза, лігаза
18
Для попередження і лікування інфекційних захворювань часто використовуються профілактично-лікувальні сироватки та імуноглобуліни. Який вид імунітету створюється у людини після введення цих препаратів?
A. Природний активний імунітет
B. Видовий спадковий імунітет
C. Штучний пасивний імунітет
D. Природний пасивний імунітет
E. Штучний активний імунітет
19
Хворий 39-ти років страждає на бронхіальну астму і порушення серцевого ритму у вигляді брадиаритмії. Препарати якої фармакологічної групи доцільно призначити для усунення бронхоспазму?
A. Міорелаксанти
B. М-холіноміметики
C. β-адреноблокатори
D. Антихолінестеразні засоби
E. М-холіноблокатори
20
При бактеріологічному контролі якості дезінфекції, проведеної в аптеці, в підсобному приміщенні (у зливі раковини умивальника) виявлений мікроорганізм з наступними властивостями: рухливі неспорові грамнегативні палички, утворюють капсулоподібну речовину, добре ростуть на простих поживних середовищах, виділяючи синьо-зелений пігмент. До якого роду найбільш імовірно відноситься цей мікроорганізм?
A. Pseudomonas
B. Proteus
C. Vibrio
D. Clostridium
E. Shigella
21
Під час мікробіологічного контролю лікарської сировини виявлені капсульні бактерії. Який метод фарбування використали для виявлення капсули?
A. Грама
B. Ціля-Нільсена
C. Ожешко
D. Бурі-Гінса
E. Нейсера
22
Прозерин застосовувався для лікування міастеній та інших захворювань м’язової системи. Цей препарат є конкурентним інгібітором ферменту:
A. Сукцинатдегідрогеназа
B. Ацетилхолінестераза
C. Цитратсинтаза
D. Лактатдегідрогеназа
E. Аргіназа
23
Хворому 49-ти років з гострою серцевою недостатністю і непереносимістю серцевих глікозидів було введено добутамін. Який механізм дії цього препарату?
A. Пригнічення активності фосфодіестерази
B. Стимуляція M-холінорецепторів
C. Стимуляція β-адренорецепторів
D. Блокада K+-, Na+-АТФ-ази
E. Стимуляція α-адренорецепторів
24
Спадкові дефекти глутатіонпероксидази в еритроцитах призводять до гемолітичної анемії. Порушення якого процесу має місце за цих умов?
A. Метаболізм пуринових нуклеотидів
B. Знешкодження активних форм кисню
C. Цикл лимонної кислоти
D. Анаеробний гліколіз
E. Окиснення жирних кислот
25
У мазку з випорожнень хворого виявлені грамнегативні бактерії у вигляді коми. Які властивості слід у першу чергу вивчити за допомогою мікроскопа для отримання додаткової інформації про виявлені мікроби?
A. Рухливість
B. Наявність капсул
C. Наявність спор
D. Наявність цист
E. Наявність гранул волютину
26
У хворого з цукровим діабетом виявлена гіперглікемія 19 ммоль/л, яка клінічно проявляється глюкозурією, поліурією, полідипсією. Який з представлених механізмів відповідальний за розвиток полідипсії?
A. Поліурія і дегідратація тканин
B. Метаболічний ацидоз
C. Гіперліпацидемія
D. Глікозилювання білків
E. Аміноацидемія
27
На аналіз взято розчин сульфату цинку. Запропонуйте титриметри-чний метод для кількісного визначення ZnSO4 в розчині:
A. Перманганатометрія
B. Арґентометрія
C. Меркурометрія
D. Комплексонометрія
E. Йодометрія
28
У хворого підвищилася температура до 40oC, має місце блювання, діарея; стан хворого тяжкий. Осмоляр-ність крові складає 270 мосм/л. Яке порушення водно-сольового обміну спостерігається у хворого?
A. Ізоосмолярна гіпогідрія
B. Гіпоосмолярна гіпогідрія
C. Ізоосмолярна гіпергідрія
D. Гіперосмолярна гіпогідрія
E. Гіпоосмолярна гіпергідрія
29
Емульсії, які містять менше, ніж 0,1% (за об’ємом) дисперсної фази відносяться до:
A. Висококонцентрованих
B. Типу олія-вода
C. Розведених
D. Концентрованих
E. Типу вода-олія
30
При санітарно-бактеріологічному дослідженні повітря у приміщенні аптеки встановлено підвищення вмісту санітарно-показових мікроорганізмів. Які це мікроорганізми?
A. Дифтерійна та туберкульозна палички
B. Ентерококи і цитробактер
C. Кишкова і синьогнійна палички
D. Епідермальний стафілокок і сарцини
E. Золотавий стафілокок і гемолітичні стрептококи
31
У дитини, що хворіє на бронхіальну астму, виник астматичний напад, який призвів до розвитку гострої дихальної недостатності. Це ускладнення зумовлене порушенням:
A. Перфузії легень
B. Утилiзацїї кисню
C. Альвеолярної вентиляції
D. Дисоціації оксигемоглобіну
E. Дифузії газів
32
В фармацевтичній галузі використовують лікарські колоїдні препарати срібла, захищені білками - протаргол і коларгол. Яке явище лежить в основі їх виробництва?
A. Коагуляція
B. Колоїдний захист
C. Флотація
D. Флокуляція
E. Сенсибілізація
33
Колоїдні поверхнево-активні речовини (ПАР) різного типу у великих масштабах використовують у виробництві фармацевтичних та косметичних препаратів. Такі сполуки біологічного походження, як амінокислоти, належать до класу:
A. Неіоногенних ПАР
B. Йоногенних катіоноактивних ПАР
C. Неіоногенних амфолітних ПАР
D. Йоногенних амфолітних ПАР
E. Йоногенних аніоноактивних ПАР
34
При зборі лікарської сировини (плодів шипшини) на гілках рослин були виявлені багаточисельні нарости та пухлини. Які фітопатогенні мікроорганізми могли викликати такі ушкодження?
A. Віруси
B. Актиноміцети
C. Гриби
D. Псевдомонади
E. Мікоплазми
35
Після застосування фенацетину у пацієнта з’явився гострий біль у горлі, підвищилася температура тіла. Обстеження показало наявність некротичної ангіни і агранулоцитозу. Зменшення кількості яких лейкоцитів характерно для агранулоцитозу?
A. Базофіли
B. Еозинофіли
C. Моноцити
D. Нейтрофіли
E. Лімфоцити
36
Внаслідок інфаркту міокарда у хворого виникла шлуночкова аритмія. Серцевий ритм нормалізувався після введення протиаритмічного засобу з місцевоанестезуючою активністю. Який препарат введено?
A. Новокаїнамід
B. Верапаміл
C. Лідокаїн
D. Пропранолол
E. Панангін
37
Зелені пігменти рослин, за участю яких відбувається фотосинтез, містяться в:
A. Мітохондріях
B. Протеопластах
C. Хромопластах
D. Хлоропластах;
E. Амілопластах
38
Константа швидкості хімічної реакції чисельно дорівнює швидкості реакції за умови, що молярні концентрації:
A. Продуктів відрізняються на одиницю
B. Реагентів дорівнюють одиниці
C. Реагентів відрізняються на одиницю
D. Продуктів одинакові
E. -
39
У рослини, що визначається, квітки метеликового типу. Ця рослина відноситься до родини:
A. Fabaceae
B. Scrofulariaceae
C. Lamiaceae
D. Asteraceae
E. Ranunculaceae
40
В лабораторію для проведення санітарно-вірусологічного дослідження доставлена проба води, що використовується у виробництві лікарських препаратів. Виявлення якої групи вірусів вкаже на фекальне забруднення води і необхідність додаткового очищення?
A. Пікорнавіруси
B. Ретровіруси
C. Ортоміксовіруси
D. Флавівіруси
E. Герпесвіруси
41
Діагностовано трихомоніаз. Який антимікробний препарат необхідно призначити?
A. Ністатин
B. Ампіцилін
C. Метронідазол
D. Гентаміцин
E. Хлорохін
42
Який ненаркотичний протикашльовий препарат центральної дії можна застосовувати при сухому кашлі?
A. Глауцин
B. Мукалтин
C. Амброксол
D. Ацетилцистеїн
E. Кодеїн
43
Оберіть метод кількісного визначення пероксиду водню в присутності консервантів:
A. Броматометрія
B. Йодометрія
C. Перманганатометрія
D. Церіметрія
E. Дихроматометрія
44
В технології синтезу фармацевтичних препаратів багато процесів відбувається при сталих температурі та тиску. Яку термодинамічну функцію треба обрати як критерій перебігу самочинного процесу в цих умовах?
A. Енергія Гіббса
B. Ентальпія
C. Енергія Гельмгольца
D. Внутрішня енергія
E. Ентропія
45
Вкажіть сполуку, що має найбільш виражені основні властивостi в газовiй фазі:
A.
B.
C.
D.
E.
46
Застосування міцелярних ПАР у виробництві фармпрепаратів відбувається при концентрації, за якої міцели знаходяться у рівновазі з молекулами (іонами), яка має назву:
A. Порогова концентрація
B. Критична концентраціяї міцелоутво-рення
C. Захисне число
D. Масова концентрація
E. Гідрофільно-ліпофільний баланс
47
В медицині широко використовуються антибіотики, продуцентами яких є гриби родів Penicillium і Aspergillus, що відносяться до класу:
A. Аскоміцети
B. Базидіоміцети
C. Хітридіоміцети
D. Зигоміцети
E. Дейтероміцети
48
Визначення масової частки фармацевтичних препаратів, які містять ароматичну аміногрупу проводять методом нітритометрії. Який зовнішній індикатор при цьому використовується?
A. Еозин
B. Метиленовий червоний
C. Еріохром чорний Т
D. Фенолфталеїн
E. Йодидкрохмальний папірець
49
Після вживання їжі, збагаченої вуглеводами, рівень глюкози в крові спочатку збільшується, а потім знижується під дією інсуліну. Який процес активується під дією цього гормону?
A. Розпад білків
B. Розпад ліпідів
C. Глюконеогенез
D. Синтез глікогену
E. Розпад глікогену
50
В аварійній ситуації аквалангіст швидко піднявся з глибини на поверхню. У нього відзначаються втрата свідомості, порушення дихання і серцевої діяльності в наслідок розвитку кесонної хвороби. Яке ускладнення може розвинутись у аквалангіста?
A. Жирова емболія
B. Газова емболія
C. Клітинна емболія
D. Тромбоемболія
E. Повітряна емболія
51
У деяких видів рослин, як пристосування до несприятливих умов зовнішнього середовища, є корені, які здатні до поздовжнього скорочення, що забезпечує заглиблення в ґрунт цибулин, бульб кореневищ. Ці корені носять назву:
A. Гаусторії
B. Коренебульби
C. Контрактильні
D. Повітряні
E. Дихальні
52
У препарованій квітці тюльпану встановлено: гінецей багатогніздний, утворений при бічному зростанні плодолистків, тобто він:
A. Монокарпний
B. Лізикарпний
C. Хорікарпний
D. Апокарпний
E. Синкарпний
53
Для якого класу органічних сполук характерна наявність - C = N групи?
A. Альдегіди
B. Нітросполуки
C. Нітрили
D. Аміни
E. Спирти
54
До лікаря звернувся хворий, який кілька днів тому поранив кисть лівої руки. Скаржиться на біль у ділянці ушкодження, обмеження рухів пальцями. При огляді встановлено, що кисть збільшена в об’ємі, гіперемована, температура шкіри підвищена. Про який типовий патологічний процес свідчать дані ознаки?
A. Емболія
B. Тромбоз
C. Лімфостаз
D. Запалення
E. Пухлина
55
На нижній стороні листків папороті Dryopteris filix max знаходяться спороносні структури - спорангії, які розташовані групами в:
A. Споролистках
B. Архегоніях
C. Сорусах
D. Спороносних колосках
E. Антеридіях
56
У хворого 59-ти років при флюорографії виявили у нижній частці правої легені затемнення з чіткими межами, характерне для пухлини. Яка з ознак характерна для доброякісної пухлини?
A. Експансивний ріст
B. Ракова кахексія
C. Інфільтруючий ріст
D. Проростання у навколишню тканину
E. Метастазування
57
Для визначення вмісту купрум (II) сульфату застосували метод йодоме-тричного титрування. Титрантом метода є:
A. Розчин натрій тіосульфату
B. Розчин калій перйодату
C. Розчин йоду в розчині калій йодиду
D. Розчин калій гідроксиду
E. Розчин калій перманганату
58
Для проникнення в тканини організму і поширення в них патогенні мікроорганізми продукують різноманітні ферменти. Виберіть ці ферменти серед перерахованих:
A. Ліаза, лігаза
B. Гіалуронідаза, лецитиназа
C. Естераза, протеаза
D. Трансфераза, нуклеаза
E. Оксидаза, каталаза
59
Кількісне визначення гідроґен пероксиду проводять титриметричним методом:
A. Меркуріметрії
B. Меркурометрії
C. Перманганатометрії
D. Аргентометрії
E. Алкаліметрії
60
Досить часто ґрунт може бути місцем перебування низки патогенних мікроорганізмів. Збудники яких захворювань можуть тривалий час існувати в ґрунті?
A. Кашлюк
B. Сибірка
C. Дизентерія
D. Дифтерія
E. Вірусний гепатит
61
Хворому на невроз було призначено анксиолітичний засіб, похідне бензоді-азепіну. Назвіть препарат:
A. Атропіну сульфат
B. Діазепам
C. Піроксикам
D. Ретаболіл
E. Циклодол
62
Який із лікарських засобів можна використовувати при лікуванні глаукоми?
A. Кислота ацетилсаліцилова
B. Промедол
C. Пілокарпіну гідрохлорид
D. Атропіну сульфат
E. Діазепам
63
Активність знешкодження токсичних речовин у дітей нижча у 4 рази, ніж у дорослих. Який фермент, необхідний для кон’югації токсичних сполук, має низьку активність у дітей?
A. Глюкуронілтрансфераза
B. ЛДГі
C. АсАТ
D. АлАТ
E. Креатинфосфокіназа
64
Андроцей квітки Brassica oleracea має шість тичинок, чотири з яких внутрішнього кола довші за дві, що у зовнішньому колі. Як називають даний тип андроцею?
A. Однобратній
B. Чотирисильний
C. Двобратній
D. Багатобратній
E. Двосильний
65
Вкажіть гормональний препарат для стимуляції пологів:
A. Прогестерон
B. Окситоцин
C. Метопролол
D. Сальбутамол
E. Дексаметазон
66
У якої лікарської рослини сімейства Asteraceae у кошиках представлені тільки трубчасті квітки?
A. Ехінацея пурпурна
B. Деревій звичайний
C. Волошка синя
D. Кульбаба лікарська
E. Череда трироздільна
67
Оберіть з препаратів, що надійшли до аптеки, той, який відноситься до жиророзчинних вітамінних препаратів:
A. Димедрол
B. Окситоцин
C. Ретинолу ацетат
D. Гепарин
E. Ацикловір
68
Велика група антибіотиків, що використовуються в медицині, гальмують синтез нуклеїнових кислот і білків. Який процес інгібує актиноміцин?
A. Репарація
B. Реплікація
C. Транскрипція
D. Рекогніція
E. Трансляція
69
Чоловіку 28-ми років, хворому на туберкульоз, лікар призначив протитуберкульозні препарати. Назвіть, який із наведених хіміотерапевтичних препаратів діє на збудник туберкульозу?
A. Фталазол
B. Сульфадимезин
C. Фурацилін
D. Фтивазид
E. Метисазон
70
Фторид натрію входить до складу препаратів, що застосовують при лікуванні карієсу зубів. З якою із наведених сполук реагує NaF?
A. CH3COOH
B. NaCl
C. H2SO4
D. KI
E. CO2
71
Який з перерахованих розчинів однакової моляльності кристалізується при найнижчій температурі?
A. C6H12N4
B. KI
C. Al2(SO4)3
D. Сечовини
E. NaCl
72
Які стандартні розчини (титранти) використовують у методі кислотно-основного титрування?
A. NaOH, HCl
B. KI, KMnO4
C. NaNO2, Na2S2O3
D. KI, K2Cr2O7
E. AgNO3, BaCl2
73
Для лікування онкологічного хворого використовувався аналог УМФ-5 фторурацил, який блокує синтез тимідину. Активність якого ферменту гальмується цим препаратом?
A. Рибонуклеотидредуктаза
B. Дигідрооротатдегідрогеназа
C. Тимідилатсинтаза
D. Аденозиндезаміназа
E. Тимідинфосфорилаза
74
У хімічному відношенні етери (прості ефіри) є досить інертними сполуками. Під дією якої з галогеноводневих кислот етери розщеплюються вже при кімнатній температурі?
A. НСІ
B. НСlО
C. НВr
D. НF
E. НІ
75
Хворий 55-ти років перебуває у лікарні з приводу хронічної недостатності серця. Об’єктивно: шкіра і слизові ціанотичні, тахікардія, тахіпное. Який вид гіпоксії у хворого?
A. Гемічна
B. Циркуляторна
C. Тканинна
D. Анемічна
E. Гіпоксична
76
У представників родини Malvaceae плід розпадається при дозріванні на однонасінні мерикарпії. Це схизокарпний плід:
A. Коробочка
B. Регма
C. Збірна сім’янка
D. Ценобій
E. Калачик
77
У хворої спостерігається підвищення вмісту сечової кислоти в крові та сечі, відкладення солей сечової кислоти у суглобах і хрящах. Для якого захворювання це характерно?
A. Рахіт
B. Остеопороз
C. Скорбут
D. Подагра
E. Остеохондроз
78
При дослідженні шлункового соку виявлено відсутність вільної хлороводневої кислоти. Як характеризується такий стан?
A. Ахілія
B. Гіпохлоргідрія
C. Гіпокінез
D. Гіперхлоргідрія
E. Ахлоргідрія
79
Який реагент використовують для відокремлення осаду AgCl від AgI?
A. Концентрований розчин калію хлориду
B. Водний розчин амоніаку
C. Розведена нітратна кислота
D. Розчин сульфатної кислоти
E. Концентрована нітратна кислота
80
Який тип провідних пучків притаманний для усіх зон кореня односім’ядольних рослин?
A. Колатеральний
B. Центроксилемний
C. Біколатеральний
D. Центрофлоемний
E. Радiальний
81
Колоїдний розчин - це одна з лікарських форм. Вкажіть структурну одиницю колоїдного розчину:
A. Молекула
B. Вільний радикал
C. Йон
D. Атом
E. Міцела
82
З яким із реагентів за наведених умов відбувається відновлення ненаси-чених органічних сполук?
A. H2, Ni, t
B. NaOH, H2O
C. H2O, Hg2+, H+
D. HNO3, p, t
E. K2Cr2O7, H+
83
Атоми галогенів у органічній сполуці можна виявити:
A. Пробою Бельштейна
B. Пробою Моліша
C. Пробою Байєра
D. Пробою Лукаса
E. Йодоформною пробою
84
Фізико-хімічні методи використовують для кількісного визначення лікарських речовин. Якій з наведених нижче методів ґрунтується на визначенні оптичної густини розчину?
A. Спектрофотометрія
B. Електрогравіметрія
C. Потенціометрія
D. Полярографія
E. Кулонометрія
85
Хворий страждає на тромбофлебіт. Який з вітамінів, що посилює синтез факторів згортання крові, може провокувати загострення даного захворювання?
A. K
B. В2
C. C
D. В1
E. D
86
Сольові розчини для парентерального введення, виготовлені в аптечних умовах стерилізують методом:
A. Хімічний
B. Автоклавування
C. УФ-опромінення
D. Сухий жар
E. Радіаційний
87
Яка із наведених формул відповідає ацетооцтовій кислоті?
A.
B.
C.
D.
E.
88
Хворому призначено гідразид ізо-нікотинової кислоти (антивітамін вітаміну PP). Недостатність синтезу якого коферменту спостерігається у даного пацієнта?
A. КоА-SH
B. ТПФ
C. ФМН
D. ФАД
E. НАД+
89
В якісному аналізі при осадженні сульфатів катіонів третьої аналітичної групи (Ca2+, Sr2+, Ba2+) з метою зменшення розчинності сульфатів у розчин додають:
A. Бензол
B. Дистильовану воду
C. Аміловий спирт
D. Хлороформ
E. Етиловий спирт
90
З метою визначення мікробіологічної чистоти лікарської сировини провели наступне дослідження: посів на середовища Ендо та вісмут-сульфітний агар, постановка оксидазного тесту, виявлення ферментації глюкози. Які мікроорганізми планували виявити?
A. Staphylococcus saprophyticus
B. Staphylococcus aureus
C. Pseudomonas aeruginosa
D. Staphylococcus epidermidis
E. Enterobacteriaceae
91
Для схеми перетворень крекінг відбувається на стадії:
A. 2
B. 5
C. 3
D. 1
E. 4
92
Деякі вітаміни забезпечують стабільність біологічних мембран. Вкажіть один з вітамінів, що має таку дію:
A. Нафтохінон
B. Токоферол
C. Пантотенова кислота
D. Рибофлавін
E. Холекальциферол
93
Студент аналізує орган рослини, що має радіальну симетрію, необмежений ріст, позитивний геотропізм і забезпечує живлення, вегетативне розмноження, закріплення рослини у ґрунті. Даний орган був визначений як:
A. Корінь
B. Кореневище
C. Насіння
D. Стебло
E. Лист
94
Продуктами реакції нітрування толуолу переважно будуть:
A.
B.
C.
D.
E.
95
Для лікування хвороби Паркінсона використовують L-DOФА та його похідні. З якої амінокислоти утворюється ця речовина?
A. Триптофан
B. Аргінін
C. Глутамат
D. Тирозин
E. Аспарагін
96
Лікарня замовила в аптечній фірмі препарати, що використовуються для діагностики інфекційних захворювань. Ці препарати дозволяють виявити наявність у пацієнта стану інфекційної алергії. Назвіть ці препарати:
A. Діагностичні сироватки
B. Алергени
C. Імуноглобуліни
D. Анатоксини
E. Діагностикуми
97
Хворому з нирковою колькою в комплексну терапію долучено спазмолітик з групи М-холіноблокаторів, а саме:
A. Бензогексоній
B. Прозерин
C. Атропін
D. Дитилін
E. Галантамін
98
У працівника птахофабрики, що вживав у їжу щодня 5 і більше сирих яєць з’явилась млявість, сонливість, біль у м’язах, випадіння волосся, себорея. З дефіцитом якого вітаміну пов’язаний даний стан?
A. A (ретинол)
B. H (біотин)
C. Б2 (рибофлавін)
D. C (аскорбінова кислота)
E. Б1 (тіамін)
99
Який сучасний антигістамінний препарат краще застосувати людям, робота, яких потребує швидкої реакції на оточуюче?
A. Піпольфен
B. Лоратадин
C. Супрастин
D. Димедрол
E. Дипразин
100
Вкажіть вірний продукт реакції:
A.
B.
C.
D.
E.
101
В аптеку звернулася жінка, у якої на верхній губі з’явились герпетичні висипання. Порекомендуйте для лікування противірусний препарат:
A. Ізоніазид
B. Глібенкламід
C. Хінгамін
D. Ацикловір
E. Метронідазол
102
У чоловіка 56-ти років розвинулась мегалобластна анемія на фоні алкогольного цирозу печінки. Дефіцит якого вітаміну є основною причиною анемії у цього пацієнта?
A. Пантотенова кислота
B. Фолієва кислота
C. Біотин
D. Ліпоєва кислота
E. Тіамін
103
Який з наведених нижче розчинів однакової молярної концентрації має максимальний осмотичний тиск?
A. Нітрату алюмінію
B. Глюкози
C. Йодиду калію
D. Сульфату магнію
E. Хлориду натрію
104
В хіміко-аналітичній лабораторії спеціаліст досліджує суміш катіонів V аналітичної групи. При додаванні тіоціонат-іонів розчин забарвлюється в червоний колір. Про наявність якого катіону свідчить даний аналітичний ефект?
A. Fe3+
B. Mn2+
C. Bi3+
D. Fe2+
E. Mg2+
105
До якого типу відноситься реакцiя:
A. Окиснення
B. Приєднання
C. Перегрупування
D. Відновлення
E. Заміщення
106
За якою величиною порівнюють швидкості хімічних реакцій однакових порядків:
A. За величиною швидкості хімічної реакції
B. За часом закінчення реакції
C. За зміною концентрацій реагуючих речовин
D. За величиною константи швидкості хімічної реакції
E. За зміною концентрацій продуктів реакції
107
Яка з наведених реакцій вказує на основні властивості піридину?
A.
B.
C.
D.
E.
108
Вкажіть продукт взаємодії пурину з натрій гідроксидом:
A.
B.
C.
D.
E.
109
Виберіть препарат для лікування бронхіальної астми з групи β2-адреностимуляторів:
A. Сальбутамол
B. Кетотіфен
C. Еуфілін
D. Атровент
E. Беклометазон
110
У чоловіка 47-ми років діагностований рак правої легені та призначено оперативне лікування. Після операції (правобічна пульмонектомія) у хворого з’явилась виражена задишка. Яка форма дихальної недостатності розвинулась у хворого?
A. Легенева рестриктивна
B. Центральна
C. Легенева обструктивна
D. Периферична
E. Торако-діафрагмальна
111
Які дані необхідно використовувати для визначення енергії активації?
A. Константи швидкості реакції при двох температурах
B. Внутрішня енергія системи
C. Порядок реакції
D. Зміна енергії системи
E. Теплова енергія реакції
112
У новонародженої дитини внаслідок резус-конфлікту виникла гемолітична жовтяниця. Вміст якого жовчного пігменту буде найбільш підвищеним у крові цієї дитини?
A. Прямий білірубін
B. Непрямий білірубін
C. Уробіліноген
D. Стеркобіліноген
E. Жовчні кислоти
113
У однієї з рослин, що вивчається, підкласу ранункуліди встановлено наявність у всіх його органах молочників із жовто-оранжевим молочним соком, що характерно для:
A. Chelidonium majus
B. Aconitum napellus
C. Papaver somniferum
D. Ranunculus acris
E. Adonis vernalis
114
Для формування кісткової системи плоду під час внутрішньоутробного розвитку необхідно надходження вітаміну D. Похідним якої хімічної сполуки є цей вітамін?
A. Інозитол
B. Етанол
C. Холестерол
D. Сфінгозин
E. Гліцерол
115
Який розчин можна фотоколориметрувати за власним поглинанням?
A. Калію хромат
B. Калію нітрат
C. Калію хлорид
D. Калію фосфат
E. Калію сульфат
116
При порушенні експлуатації пічного опалення люди часто отруюються чадним газом. До утворення якої сполуки у крові призводить отруєння чадним газом?
A. Оксигемоглобін
B. Метгемоглобін
C. Карбоксигемоглобін
D. Дезоксигемоглобін
E. Карбгемоглобін
117
Встановіть вид, що відноситься до родини Пасленові, за даними морфологічними ознаками: надземні органи залозистоопушені, листя чергові, перисті, переривчасто-розсічені на великі та дрібні сегменти, суцвіття - подвійна завитка; віночок колесоподібний, рожево-бузковий або білий, плід - кулеподібна зелена отруйна ягода; підземні столони з клубнями. Це вид:
A. Hyoscyamus niger
B. Solanum tuberosum
C. Solanum lycopersicum
D. Capsicum annuum
E. Solanum dulcamara
118
Жінка середнього віку звернулась до провізора відпустити препарат для зняття нападу стенокардії. Вкажіть цей препарат:
A. Нітрогліцерин
B. Кофеїн-бензоат натрію
C. Добутамін
D. Адреналіну гідрохлорид
E. Дигоксин
119
У пацієнта виявлено мегалобласти-чну гіперхромну анемію. Порадьте препарат для лікування даної патології:
A. Сальбутамол
B. Вікасол
C. Бісакодил
D. Аскорбінова кислота
E. Ціанокобаламін
120
Етіологічними факторами інфекційних захворювань можуть бути інфекційні агенти з різною ультраструктурою. Які з нижче перерахованих груп НЕ МАЮТЬ клітинної структури, білково-синтезуючої, ферментативної та енергетичної систем?
A. Віруси
B. Бактерії
C. Найпростіші
D. Рикетсії
E. Гриби
121
Продуктом тримеризації ацетилену є:
A. Вінілацетилен
B. Бензен
C. Триметилбензен
D. Бутин-2
E. Циклооктатетраєн
122
При прополці грядок частіше за інші потраплявся багаторічний бур’ян з рослини злакових, кореневище якого є лікарським засобом, що нормалізує обмін речовин і діурез. Це:
A. Avena sativa
B. Elytrigia repens
C. Secale cereale
D. Triticum aestivum
E. Zea mays
123
Антидепресанти здатні збільшувати вміст катехоламінів у синаптичній щілині. У чому полягає механізм дії цих препаратів?
A. Активують ацетилхолінестеразу
B. Гальмують моноаміноксидазу
C. Гальмують ксантиноксидазу
D. Активують моноаміноксидазу
E. Гальмують ацетилхолінестеразу
124
Вміст магнію сульфату в лікарському препараті визначають методом ком-плексонометричного титрування. Запропонуйте індикатор для фіксування кінцевої точки титрування:
A. Еозин
B. Метиловий оранжевий
C. -
D. Хромоген чорний
E. Фенолфталеїн
125
Бактерії з часом набувають стійкості до антибактеріальних засобів. Чим обумовлена резистентність у грампозитивних бактерій до антибіотиків пеніцилінового ряду?
A. Активний синтез пептидоглікану
B. Активний транспорт антибіотика
C. Синтез білків
D. Проникливість клітинної стінки
E. Продукція бета-лактамаз
126
При посіві на щільне поживне середовище фекалій дитини з підозрою на коліентерит через добу виросли два види колоній: безбарвні і червоного кольору. Вкажіть, до якої групи поживних середовищ найбільш імовірно можна віднести це середовище?
A. Збагачення
B. Диференціально-діагностичні
C. Елективні
D. Універсальні
E. Прості
127
Допоможіть лікареві вибрати раціональний шлях введення корглікону при лікуванні гострої серцевої недостатності:
A. Підшкірний
B. Інгаляційний
C. Всередину
D. Внутрішньовенний
E. Дом’язовий
128
Наявність у розчинах ВМС відносно великих гнучких макромолекул суттєво впливає на осмотичний тиск розчинів полімєрів, що обчислюється за рівнянням:
A. Кірхгоффа
B. Галлера
C. Вант-Гоффа
D. Ейнштейна
E. Доннана
129
Груповим реактивом на катіони VI аналітичної групи (кислотно-основна класифікація) Co2+, Ni2+, Cd2+, Cu2+, Hg2+ є надлишок концентрованого амонію гідроксиду. При цьому спостерігається утворення:
A. Гідроксидів катіонів, розчинних у кислотах
B. Забарвлених, нерозчинних у воді сполук
C. Розчинних у воді аміачних комплексних сполук
D. Гідроксидів катіонів, не розчинних в надлишку амонію гідроксиду
E. Гідроксидів катіонів, розчинних у лугах
130
Скільки існує стереоізомерних аль-допентоз?
A. 2
B. 4
C. 6
D. 16
E. 8
131
При досліджєнні крові виявлєні структурні зміни еритроцитів та гемоглобіну. Заміна якої амінокислоти у β-ланцюгу гемоглобіну може до цього призводити?
A. Фенілаланіну на аланін
B. Аспарагінової кислоти на валін
C. Аргініну на серин
D. Глутамінової кислоти на валін
E. Аспарагінової кислоти на лейцин
132
При обробці рослинних клітин флороглюцином з концентрованою сірчаною кислотою їх оболонки набули малиново-червого забарвлення, що вказує на їх:
A. Здерев’яніння
B. Опробкування
C. Мінералізацію
D. Кутинізацію
E. Ослизніння
133
Для перетворення аніліну в водорозчинну сіль його необхідно обробити розчином:
A. Натрію гідроксиду
B. Натрію сульфату
C. Диметиламіну
D. Етанолу
E. Хлористоводневої кислоти
134
З метою контролю санітарного стану приміщення аптеки, де готують лікарські форми, проведено обстеження повітря. Які з виявлених бактерій вказують на незадовільний санітарний стан?
A. Плісняві гриби
B. Грампозитиві бацили
C. Гемолітичні стрептококи
D. Сарцини
E. Мікрококи
135
До приймального відділення надійшов у важкому стані чоловік 38-ми років, який отруївся сулемою. Який ан-тидот треба негайно ввести хворому?
A. Дипіроксим
B. Унітіол
C. Ізонітрозин
D. Атропін
E. Налорфін
136
У хворого з черепно-мозковою травмою спостерігаються епілептиморфні судомні напади, що регулярно повторюються. Утворення якого біогенного аміну порушено при цьому стані?
A. Адреналін
B. Серотонін
C. Норадреналін
D. ГАМК
E. Гістамін
137
A. AgCl
B. AgCl та Ag+
C. Ag+ та NO-
D. Ag+
E. NO3
138
Хворому з дискінєзією травного тракту призначили метоклопрамід. З чим пов’язаний протиблювотний ефект цього препарату?
A. Стимуляція M1-холінорецепторів
B. Блокада H1-рецепторів
C. Блокада D2-рецепторів
D. Блокада M1-холінорецепторів
E. Стимуляція в-адренорецепторів
139
З яким реагентом п-амінобензойна кислота реагує по аміногрупі?
A. KCN
B. HCl
C. NH4OH
D. NaOH
E. CH3COONa
140
Оберіть індикатори для ацидіметричного визначення речовин у суміші NaOH та Na2CO3:
A. Дифенілкарбазон, дифенлікарбазид
B. Калію хромат, залізоамонійні квасці
C. Тропеолін 00, метиленовий синій
D. Фенолфталеїн, метиловий оранжевий
E. Еозин, флюоресцеїн
141
Які катіони можна визначити комплексонометрично в кислому середовищі?
A. Fe3+
B. Cu2+
C. Ni2+
D. Mg2+
E. Al3+
142
Реакція нітрування фенолу протікає з утворенням орто- і паранітрофенолу. До якого типу реакцій її відносять?
A. Послідовна
B. Паралельна
C. Ланцюгова
D. Зворотня
E. Спряжена
143
У результаті якої з наведених реакцій утвориться етан?
A.
B.
C.
D. -
E.
144
Оберіть пару електродів для потенціометричного визначення pH розчину:
A. Скляний-хлорсрібний
B. Каломельний-хлорсрібний
C. Хінгідронний-стибієвий
D. Сірчанокислий ртутний-хлорсрібний
E. Скляний-стибієвий
145
Вагітна жінка захворіла на пневмонію; термін вагітності 20 тижнів. Який хіміотерапевтичний препарат можна порадити лікарю для призначення хворій без загрози для розвитку плоду?
A. Гентаміцин
B. Сульфален
C. Офлоксацин
D. Бензилпеніцилін
E. Левоміцетин
146
Серед наведених формул вкажіть ту, яка відповідає пентену-2:
A. CH3 - CH2 - CH2 - CH3
B. CH3 - CH2 - CH = CH - CH3
C. CH3 - CH = CH - CH3
D. CH3 - CH2 - CH2 - CH2 - CH3
E. CH3 - CH2 - CH2 - CH = CH2
147
Жінці 65-ти років з переломом нижньої щелепи призначили препарат із групи наркотичних анальгетиків. Назвіть препарат:
A. Пірацетам
B. Гепарин
C. Циннаризин
D. Промедол
E. Фуросемід
148
В аптеці хворому на хронічний бронхіт відпускають глауцину гідрохлорид. Про який типовий по6ічний ефект препарату слід застерегти хворого?
A. Алергічні висипи на шкірі
B. Порушення серцевого ритму
C. Зниження артеріального тиску
D. Підвищення внутрішньоочного тиску
E. Збудження центральної нервової системи
149
Пагонам баранця звичайного притаманний такий тип галуження:
A. Моноподіальне
B. Дихотомічне
C. Симподіальне
D. Кущення
E. Псевдодихотомічне
150
Яка з наведених сполук належить до кон’югованих (спряжених) дієнів?
A. CH2 = C = CH-CH2-CH2-CH3
B. CH3-CH2-CH = CH-CH = CH2
C. CH2 = CH-CH2-CH2-CH = CH2
D.
E. CH3-CH = C = CH-CH2-CH3
151
У хворого 43-х років закупорка загальної жовчної протоки. Поява в сечі якої з перелічених речовин спостерігається за цих умов?
A. Креатинін
B. Глюкоза
C. Білірубін
D. Кетонові тіла
E. Сечова кислота
152
Яким реагентом можна відокремити магній-катіони від інших катіонів V аналітичної групи в систематичному ході аналізу?
A. Гідроген пероксид
B. Розчин лугу
C. Насичений розчин амонію хлориду
D. Нітратна кислота
E. Надлишок концентрованого розчину амоніаку
153
Фармацевт до золю срібла хлориду додавав електроліт невеликими порціями, при цьому коагуляція настала при більшій концентрації електроліту, ніж при одноразовому його додаванні. Це явище має назву:
A. Антагонізм
B. Синергізм
C. Адитивність
D. Звикання золю
E. Зниження чутливості
154
Дією якого реагенту можна відрізнити етанол від гліцерину?
A. Ag2O
B. KMnOA
C. HBr
D. Cu(OH)2
E. FeCh
155
У хворого 55-ти років на 4-й день лікування індометацином виникла шлункова кровотеча внаслідок утворення виразки слизової оболонки шлунка. Ульцерогенна дія препарату пов’язана із зменшенням активності такого ферменту:
A. Циклооксигеназа-1 (ЦОГ-1)
B. Простациклінсинтетаза
C. Ліпооксигеназа (ЛОГ)
D. Тромбоксансинтетаза
E. Циклооксигеназа-2 (ЦОГ-2)
156
Спадкові захворювання можуть бути пов’язані з порушенням структури і кількості хромосом або генів. Яке з перерахованих захворювань відноситься до моногенних захворювань?
A. Гемофілія
B. Цукровий діабет
C. Синдром Шерешевського
D. Хвороба Дауна
E. Синдром Клайнфельтера
157
Розчини деяких електролітів є лікарськими препаратами. Яке максимальне значення ізотонічного коефiцiєнта для розчину MgSO4?
A. 7
B. 4
C. 2
D. 3
E. 5
158
Оберіть назву, яка відповідає формулі: CH3 — С = N ?
A. Нітрил оцтової кислоти
B. Етилізоціанід
C. Ацетангідрид
D. Ацетоксим
E. Ацетамід
159
При Аддісоновій (бронзовій) хворобі призначають глюкокортикоїди. З посиленням якого процесу пов’язана їх дія?
A. Пентозофосфатний шлях
B. Орнітиновий цикл
C. Глюконеогенез
D. Глікогеноліз
E. Гліколіз
160
До досліджуваного розчину, що містить катіони III групи, додали розчин калію хромату. Випав осад жовтого кольору розчинний в ацетатній кислоті. Це свідчить про присутність у розчині катіонів:
A. Стронцію
B. Кальцію
C. Меркурію (I)
D. Барію
E. Арґентуму (I)
161
Високомолекулярні речовини (ВМР) широко використовують у фармації. Яка властивiсть істинних розчинів характерна i для розчинів ВМР?
A. Броунівський рух
B. Велика структурна в’язкість
C. Термодинамічна стійкість
D. Розсіювання світла
E. Наявність поверхні поділу
162
У хворого у зв’язку з загостренням сечокам’яної хвороби виникла ниркова колька. Який препарат необхідно ввести для усунення кольки?
A. Альмагель
B. Дротаверину гідрохлорид
C. Силібор
D. Етимізол
E. Прозерин
163
У хворого, що страждає на ішемічну хворобу серця, спостерігаються венозна гіперемія нижніх кінцівок, збільшення печінки, асцит, задишка, підвищена втомлюваність. Яка серцева недостатність спостерігається у хворого?
A. Лівошлуночкова
B. Правошлуночкова
C. Гостра
D. Компенсована
E. Субкомпенсована
164
На поздовжньому зрізі кореня кульбаби розпізнані трубчасті структури з густим білим секретом. Місцями вони пов’язані між собою бічними відгалуженнями. Це:
A. Лізигенні канали
B. Схізогенні ходи
C. Членисті молочники з анастомозами
D. Членисті молочники без анастомозів
E. Нечленисті нерозгалужені молочники
165
Після обробки мікропрепарату розчином хлор-цинк-йоду оболонки певних груп клітин набули жовте забарвлення, що свідчить про наявність в них:
A. Суберину
B. Глікогену
C. Кутину
D. Кремнезему
E. Лігніну
166
В перезрілих соковитих плодах відбулось руйнування міжклітинної речовини і роз’єднання клітин внаслідок такого процесу:
A. Лігніфікація
B. Ослизніння
C. Гумоз
D. Мінералізація
E. Мацерація
167
Хворий поступив до клініки зі скаргами на загальну слабкість, головний біль, біль у поперековій ділянці тіла, набряки обличчя та кінцівок. В аналізі сечі: протеїнурія, гематурія, циліндрурія. Що є провідним патогенетичним механізмом набряків при гломерулонефриті?
A. Порушення гормонального балансу
B. Зниження онкотичного тиску крові
C. Порушення лімфовідтоку
D. Підвищення судинної проникливості
E. Підвищення гідродинамічного тиску крові
168
Яким аналітичним ефектом супроводжується реакція виявлення катіонів калію при дії натрію гідротартрату?
A. Жовтий осад
B. Білий аморфний осад
C. Білий кристалічний осад
D. Жовте забарвлення розчину
E. Бурий осад
169
Якщо кількість високомолекулярної речовини, що додана до золю дуже мала, то можливе не підвищення, а зниження його стійкості. Це явище одержало назву:
A. Звикання золів
B. Взаємна коагуляція
C. Колоїдний захист
D. Солюбілізація
E. Сенсибілізація
170
Мікроскопічним дослідженням стебла багаторічної рослини виявлено покривну тканину вторинного походження, що утворилась внаслідок поділу клітин ...
A. Камбію
B. Прокамбію
C. Перициклу
D. Протодерми
E. Фелогену
171
Лікар призначив хворому препарат для лікування кровотечі. Який саме з наведених?
A. Інсулін
B. Метопролол
C. Вікасол
D. Дихлотіазид
E. Гепарин
172
Яка із наведених сполук НЕ БУДЕ знебарвлювати бромну воду?
A. СН = СН
B.
C. СН3 — СН = СН2
D. СН2 = СН2
E. СН3 — СН3
173
У рослини родини макових суцвіття зонтикоподібне, квітки невеликі, з опадаючою чашечкою і чотирма жовтими пелюстками, молочний сік жовтого кольору. Це є:
A. Чистотіл великий
B. Мачок жовтий
C. Мак східний
D. Мак дикий
E. Мак снодійний
174
Хворому на стенокардію призначили метопролол. Який фармакологічний ефект дозволяє застосувати цей препарат для лікування стенокардії?
A. Антиаритмічний
B. Гіпотензивний
C. Бронхолітичний
D. Антиагрегантний
E. Антиангінальний
175
Нітрит-іони в присутності нітрат-іонів можна виявити за допомогою:
A. Диметилгліоксиму
B. Дифенілкарбазону
C. Кристалічного антипірину в присутності розведеної HCl
D. Кристаличного заліза (III) сульфату
E. Кристалічного натрію тіосульфату
176
Позитивний результат при лікуванні сифілісу дає піротерапія. З яким впливом лихоманки на організм це пов’язано?
A. Збільшення викиду гормонів щитоподібної залози
B. Збільшення діурезу
C. Збільшення потовиділення
D. Збільшення частоти серцевих скорочень
E. Збільшення проникності гематоенцефалічного бар’єру
177
Пацієнту похилого віку з метою попередження розвитку жирової інфільтрації печінки рекомендовано вживати в їжу сир. Яка незамінна амінокислота, необхідна для синтезу фосфоліпідів, є у сирі у великій кількості?
A. Аланін
B. Аргінін
C. Метіонін
D. Пролін
E. Аспартат
178
У мікропрепраті ідентифікована прозенхімна, здерев’яніла, щільна механічна тканина:
A. Аеренхіма
B. Коленхіма
C. Паренхіма
D. Склеренхіма
E. Пробка
179
Дослідження залежності швидкості реакцій від різних факторів дозволяє інтенсифікувати технологічні процеси. Який з факторів НЕ ВПЛИВАЄ на константу швидкості хімічної реакції?
A. Температура
B. Концентрація реагуючих речовин
C. Природа реагуючих речовин
D. Природа розчинника
E. Ступінь дисперсності твердої речовини
180
У хворої з недостатністю мітраль-ного клапану з’явилися задишка, набряки, падіння тиску. Який патогенетичний механізм виникнення серцевої недостатності?
A. Перенавантаження об’ємом крові
B. Зниження об’єму циркулюючої крові
C. Перенавантаження опором викиду крові
D. Ушкодження міокарда
E. Порушення регуляції серцевої діяльності
181
Чоловік отримав дозу опромінення 30 Гр. У нього спостерігаються некротична ангіна, розлади шлунково-кишкового тракту. В крові - анемія, лейкопенія, тромбоцитопенія. Який період гострої променевої хвороби у чоловіка?
A. -
B. Удаваного благополуччя
C. Первинних реакцій
D. Розпалу хвороби
E. Кінця хвороби
182
Чоловікові для діагностики туберкульозу був введений туберкулін. На місці введення виникло почервоніння, що на протязі двух діб збільшилось в розмірі. Який тип алергічної реакції розвинувся у людини на туберкулін?
A. Стимулююча алергічна реакція
B. Клітинно-опосередкований
C. Анафілактичний
D. Імуннокомплексний
E. -
183
Ви роздивляєтесь багату на ефірні олії та гіркоти сріблясто опушену рослину родини Asteraceae. Для заготівлі використовують верхівкові пагони з волоттю дрібних кулястих кошиків. Ця рослина:
A. Chamomilla recutita
B. Arctium lappa
C. Artemisia absinthium
D. Calendula officinalis
E. Bidens tripartita
184
При підйомі у гори у альпіниста з’явилися мерехтіння перед очима, задишка, тахікардія, ціанотичний відтінок шкіри і слизових. Який вид гіпоксії спостерігається?
A. Тканинна
B. Дихальна
C. Циркуляторна
D. Гемічна
E. Гіпоксична
185
У розчині присутні катіони цинку і алюмінію. Вкажіть реагент, який дозволяє виявити в цьому розчині катіони цинку:
A. Розчин сульфатної кислоти
B. Надлишок 6М гідроксиду натрію в присутності пероксиду водню
C. Кобальту нітрат Co(NO3)2
D. Розчин калію гексаціаноферату (II)
E. Розчин натрію гідроксиду
186
Стосовно межі поділу вода-повітря поверхнево-активною речовиною є:
A. Сечовина
B. Валеріанова кислота
C. -
D. NaOH
E. HCl
187
У сільській місцевості серед тварин виникли випадки сибірки. Для попередження розповсюдження захворювання необхідно провести масову імунізацію тварин. Який препарат необхідно використати?
A. Живу вакцину СТІ
B. АКДП
C. Вакцину Себіна
D. БЦЖ
E. Вакцину Солка
188
Оберіть правильну назву продукта реакції взаємодії оцтового альдегіду з гідразином:
A. Оксим оцтового альдегіду
B. Гідразон оцтового альдегіду
C. Ацетальдимін
D. Семикарбазон оцтового альдегіду
E. Фенілгідразин оцтового альдегіду
189
Астрагал шерстистоквітковий має сидячі квітки, які зібрані у суцвіття з вкороченою потовщеною віссю. Це суцвіття:
A. Китиця
B. Колос
C. Головка
D. Щиток
E. Кошик
190
У хворого, що тривало страждає на хронічний гломерулонефрит, виникла уремія. Рівні креатиніну, сечовини і сечової кислоти у крові різко підвищені. Яке порушення кислотно-основного стану супроводжує дану патологію?
A. Газовий ацидоз
B. Видільний ацидоз
C. Негазовий ацидоз
D. Газовий алкалоз
E. Видільний алкалоз
191
В аптечних умовах хворому виготовили мазь для зовнішнього застосування. Яка кількість мікроорганізмів може знаходитися в одному грамі згідно вимог Фармакопеї?
A. До 5000 бактерій і грибів разом
B. До 1000 бактерій і грибів разом
C. До 500 бактерій і грибів разом
D. До 100 бактерій і грибів разом
E. До 10 000 бактерій і грибів разом
192
Адреналін використовується для подовження дії новокаїну при інфільтраційній анестезії. З якою дією адреналіну пов’язаний цей ефект?
A. Розширення судин
B. Пригнічення тканинних естераз
C. Потенціювання дії новокаїну на рівні ЦНС
D. Звуження судин
E. Пригнічення функцій нервових закінчень і провідників
193
У жінки 25-ти років на 8-му місяці вагітності з’явилися ознаки розширення вен нижніх кінцівок, набряки стоп. Який вид розладів периферичного кровообігу спостерігається у вагітної?
A. Ішемія
B. Емболія
C. Артеріальна гіперемія нейропаралітичного типу
D. Артеріальна гіперемія нейротонічного типу
E. Венозна гіперемія
194
Для розпізнавання фенолу i саліцилової кислоти використовують реагент:
A. Розчин натрій хлориду
B. Розчин натрiй гiдрогенкарбонату
C. Розчин натрій гідроксиду
D. Розчин ферум (III) хлориду
E. Розчин брому
195
Процес окиснювального фосфо-рилювання - це головний шлях біосинтезу АТФ в організмі людини. В якій органелі клітини локалізована АТФ-синтетаза?
A. Ядро
B. Мітохондрія
C. Апарат Іольджі
D. Лізосоми
E. Мікросоми
196
Життєва форма рослини має багато здерев’янілих стебел, що галузяться біля самої землі. Це є:
A. Багаторічніа трава
B. Однорічна трава
C. Ліана
D. Кущ
E. Дерево
197
Внутрішньоклітинний метаболізм гліцерину починається з його активації. Яка сполука утворюється в першій реакції його перетворення?
A. Ацетилкоензим А
B. Альфа-гліцеролфосфат
C. Лактат
D. Холін
E. Піруват
198
У жінки 49-ти років, яка тривалий час страждає на цукровий діабет, після введення інсуліну виникли слабкість, блідість обличчя, серцебиття, неспокій, двоїння в очах, оніміння губ і кінчика язика. Рівень глюкози крові становив 2,5 ммоль/л. Яке ускладнення розвивається у хворої?
A. Гіперосмолярна кома
B. Гіпоглікемічна кома
C. Гіперглікемічна кома
D. Уремічна кома
E. Гіперкетонемічна кома
199
Пацієнт отримує леводопу у зв’язку з хворобою Паркінсона. Механізм дії цього засобу пов’язаний з тим, що він є:
A. Попередником стероїдних гормонів
B. Блокатором деградації дофаміну
C. Попередником дофаміну
D. Попередником ацетилхоліну
E. Симпатолітиком
200
Студенти на польовій практиці виявили рослину з різноманітністю листків, що відрізняються місцем розташування на пагоні, ступенем розвитку складових частин, розмірами, формою, розчленуванням листкової пластинки. Це явище називається:
A. Листкорозміщення
B. Листкова мозаїка
C. Гетерофілія
D. Метаморфоз
E. Жилкування
загрузка...