Публічний договір (ОФЕРТА)

Фізична особа-підприємець Велікан Олександр Валерійович, обліковий номер картки платника податків: 3371716998 іменується в подальшому – «ВЛАСНИК САЙТУ», яка належним чином зареєстрована відповідно до законодавства України, адресує цю Публічну оферту (пропозицію) (надалі – «Оферта») укласти Договір про надання інформаційних послуг (надалі – «Договір») необмеженому колу фізичних осіб (надалі – «КОРИСТУВАЧ»), разом іменовані «Сторони», уклали цей Договір про наступне:

ПРЕАМБУЛА

1. Надана в цьому документі інформація є офіційною пропозицією (публічною офертою) будь-якій особі укласти договір про надання інформаційних послуг. Зазначений договір є публічним.

2. Договір встановлює загальні умови і порядок, відповідно до яких КОРИСТУВАЧ отримує інформаційні послуги, а саме: доступ КОРИСТУВАЧУ до інформації, що міститься на Сайті КОРИСТУВАЧУ.

3. КОРИСТУВАЧ вважається такою, що прийняла умови Договору в повному обсязі, без будь-яких обмежень, застережень і винятків з моменту його акцептування шляхом реєстрації на Сайті. Внесення змін до цього Договору не має на увазі розірвання або відмови Сторін від використання послуг, що надаються ВЛАСНИКОМ САЙТУ.

4. Укладаючи Договір, КОРИСТУВАЧ підтверджує, що цілком і повністю ознайомлена та згідна з його умовами.

1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

1.1. Публічна оферта (договір) – пропозиція КОРИСТУВАЧУ, адресована будь-якій особі, у відповідності зі статтею 633 Цивільного кодексу України, укласти з нею публічний договір про надання інформаційних послуг на сайті тестування.укр.

1.2. Акцепт – повна й безумовна згода КОРИСТУВАЧА на укладення даного Договору на умовах, визначених даним Договором.

1.3. Сайт – сукупність web-сторінок, розміщених в мережі Інтернет за адресою https://тестування.укр.

1.4. Послуга – це надання КОРИСТУВАЧУ доступу до сайту (або окремих сторінок) тестування.укр на платній або безоплатній основі, після проходження Замовником реєстрації в порядку встановленому даним Договором.

1.5. Платні послуги – надання КОРИСТУВАЧУ за певну плату, у грошовому виразі, інформаційної послуги.

1.6. Безкоштовні послуги – надання КОРИСТУВАЧУ послуги необмеженого або обмеженого доступу до інформації яка міститься на сайті тестування.укр. Обсяг обмеженого доступу визначається ВЛАСНИКОМ САЙТУ на власний розсуд та може змінюватись без погодження із ВЛАСНИКОМ САЙТУ на власний розсуд КОРИСТУВАЧУ.

1.7. "Відкритий доступ" – це доступ КОРИСТУВАЧУ до сторінок сайту, для яких не потрібно отримання платних послуг.

1.8. Тестовий період – це період, на який ВЛАСНИК САЙТУ може на власний росуд надати КОРИСТУВАЧУ безкоштовний доступ до сайту або окремих сторінок. Обсяг інформації та термін дії тестового періоду визначається на власний розсуд КОРИСТУВАЧУ та може змінюватись без погодження зі ВЛАСНИКОМ САЙТУ.

1.9. Вартість послуг – платіж, розмір якого встановлюється ВЛАСНИКОМ САЙТУ за надання певного обсягу інформаційних послуг для КОРИСТУВАЧА та доступу до них на сайті на обмежений або необмежений термін.

1.10. Обсяг послуг – це можливості, функціонал, контент, які є доступними для КОРИСТУВАЧА в межах оплаченої послуги.

1.11. Персональні дані – відомості чи сукупність відомостей про особу, яка пройшла реєстрацію на Сайті тестування.укр.

1.12. Суб'єкт персональних даних – фізична особа, стосовно якої відповідно до чинного законодавства здійснюється обробка її персональних даних.

1.13. Згода суб'єкта персональних даних – будь-яке добровільне волевиявлення особи щодо надання дозволу на обробку її персональних даних. Реєстрація на сайті тестування.укр передбачає надання згоди суб’єктом персональних даних на їх обробку.

1.14. Акаунт – сукупність інформації про КОРИСТУВАЧА, що ним надана.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. На підставі та умовах визначених даним Договором ВЛАСНИК САЙТУ надає КОРИСТУВАЧУ, а КОРИСТУВАЧ приймає інформаційні послуги на сайті тестування.укр лише після здійснення ВЛАСНИКОМ САЙТУ реєстрації на сайті тестування.укр та створення акаунту.

2.2. Послуга надається на платній або безоплатній основі на власний розсуд КОРИСТУВАЧУ шляхом надання доступу до окремих сторінок сайту тестування.укр

2.3. Всі зміни й доповнення до даного Договору опубліковуються на Сайті КОРИСТУВАЧУ.

2.4. Всі умови даного Договору є обов'язковими як для КОРИСТУВАЧУ, так і для КОРИСТУВАЧА. Перед початком користування Сайтом КОРИСТУВАЧ зобов'язана ознайомитися з умовами даного Договору. Якщо КОРИСТУВАЧ не згідна з умовами даного Договору, користування послугами може бути обмежено або припинено.

2.5. У разі незгоди КОРИСТУВАЧА зі змінами, внесеними ВЛАСНИКОМ САЙТУ у даний Договір або з новими умовами користування послугами КОРИСТУВАЧ повинна припинити користування сайтом.

ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ

3.1. КОРИСТУВАЧ самостійно реєструється на сайті тестування.укр в розділі "Реєстрація" та автоматично отримує «Відкритий» доступ.

3.2. Використання платного доступу є можливим після реєстрації ВЛАСНИКОМ САЙТУ та вибору платної послуги у порядку, передбаченому цими Умовами.

3.3. У випадку, якщо оплата не була здійснена або продовжена після закінчення попередніх платних послуг, доступ здійснюється у рамках «Відкритого» доступу.

3.4. КОРИСТУВАЧ має право оплатити лише безготівковим платежем - переказ на рахунок за реквізитами.

3.5. Доступ до сайту, як комп’ютерної програми, є постачанням програмної продукції в розумінні пункту 26¹ підрозділу 2 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України, та звільняється від оподаткування ПДВ.

3.6. ВЛАСНИК САЙТУ може на свій розсуд встановити додаткову функціональність, яка може надати КОРИСТУВАЧУ доступ до додаткових послуг обробки інформації.

3.7. ВЛАСНИК САЙТУ залишає за собою право на свій розсуд і у будь-який час змінювати умови та об'єм інформаційних послуг.

3.8. Вартість послуг описана на сторінці "Тарифи на послуги". Вартість додаткових послуг може бути встановлена індивізуально, вона залежить від об'єму та складності обробки та розміщення на Сайті інформації.

АКАУНТ

4.1. Для користування платними послугами Сайту, КОРИСТУВАЧУ необхідно зареєструвати Акаунт. Для реєстрації Акаунту КОРИСТУВАЧУ необхідно: надати адресу електронної пошти, логін, пароль АБО авторизуватись через Facebook.

4.2. Реєструючись на Сайті, ви підтверджуєте, що ви є дієздатною фізичною особою, яка діє від власного імені. Ви також підтверджуєте, що вся інформація, надана в ході реєстрації, є достовірною, точною і актуальною.

5 ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ СТОРІН

5.1. ВЛАСНИК САЙТУ зобов'язується:

5.1.1. Надавати КОРИСТУВАЧУ послуги відповідно до сплаченого об’єму послуг.

5.2. ВЛАСНИК САЙТУ має право:

5.2.1. Припиняти надання платних послуг з моменту закінчення терміну їх надання.

5.2.2. Змінювати порядок надання послуг та їх вартість без переукладання даного Договору, без обов'язкового сповіщення про це КОРИСТУВАЧА

5.3. КОРИСТУВАЧ зобов'язується:

5.3.1. При користуванні платними послугами вчасно оплачувати послуги КОРИСТУВАЧУ в обсязі, порядку і терміни, передбачені даним Договором.

5.3.2. Дотримуватися умов даного Договору.

5.3.3. Не перепродавати, не надавати результати послуг за даним Договором третім особам.

5.3.4. Ознайомитись з Договором, умовами надання обраних послуг, дотримуватись та виконувати їх вимоги.

5.3.5. Тримати в таємниці всі мережеві реквізити (логіни, паролі).

5.3.6. КОРИСТУВАЧ зобов’язується не здійснювати збір, копіювання і обробку персональних даних інших осіб, а також будь-якої іншої інформації, розміщеної на Сайті, зокрема шляхом парсингу, тобто збору, аналізу, обробки та збереження розміщеної на веб-сторінках Сайту інформації шляхом застосування програм-парсерів («павуків») та їхніх аналогів.

5.4. КОРИСТУВАЧ має право:

5.4.1. Користуватися інформацією на Сайті у межах функціоналу, доступного в межах оплачених послуг.

5.4.2. У разі виникнення будь-яких питань, скарг або пропозицій щодо використання Сайту або необхідності в отриманні іншої інформації в межах компетенції КОРИСТУВАЧУ, звертатися на електронну пошту КОРИСТУВАЧУ, яка розміщена на сайті тестування.укр

ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК ОПЛАТИ

6.1. Вартість Послуг за даним Договором визначається відповідно до діючих тарифних планів, які опубліковані на сайті тестування.укр. Ціни вказуються в національній валюті України.

6.2. Оплата Послуг здійснюється ВЛАСНИКОМ САЙТУ шляхом безготівкового платежу на розрахунковий рахунок КОРИСТУВАЧУ.

6.3. Послуги надаються за умови внесення оплати в розмірі 100% за фактом надходження оплати на розрахунковий рахунок КОРИСТУВАЧУ. Датою початку надання Послуг ВЛАСНИКОМ САЙТУ є день надходження коштів на розрахункових рахунок ВЛАСНИКУ САЙТУ від КОРИСТУВАЧА.

6.4. КОРИСТУВАЧ самостійно несе відповідальність за правильність здійснених ним платежів.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

8.1. ВЛАСНИК САЙТУ не несе відповідальності за зміст даних, які отримані від третіх осіб.

8.3. ВЛАСНИК САЙТУ не несе відповідальності за можливу недоступність сайту КОРИСТУВАЧУ.

8.3. Якщо КОРИСТУВАЧ не задоволена умовами та/або якістю роботи Сайту, вона може відмовитися від користування сайтом без повернення оплачених на сайті послуг.

8.4. ВЛАСНИК САЙТУ не несе відповідальності за будь-які збитки (прямі, непрямі і випадкові), у тому числі за упущену вигоду, що виникли внаслідок порушення у роботі Сайту, в результаті його використання або неможливості використання. ВЛАСНИК САЙТУ не несе відповідальності за будь-які дії чи бездіяльність особи та їхні наслідки, пов’язані із використанням інформації, отриманої на Сайті, якщо інше не встановлено законом.

8.5. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за цими Умовами Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

8.6. КОРИСТУВАЧ зобов’язується не порушувати і не намагатися порушувати положення цих Умов. Якщо ВЛАСНИК САЙТУ на свій розсуд визначить, що КОРИСТУВАЧ порушила або намагався порушити ці Умови, доступ КОРИСТУВАЧУ до Сайту може бути припинений. ВЛАСНИК САЙТУ може обмежити доступ КОРИСТУВАЧУ до Сайту, заблокувати або видалити Акаунт у зв’язку із порушенням даного Договору.

ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

9.1. Ці Умови та відносини між Сторонами регулюються законодавством України.

9.2. Всі спори, які можуть виникнути в зв’язку з цими Умовами, у тому числі будь-які питання стосовно їхнього виконання, укладення, дійсності чи розірвання, Сторони будуть намагатися вирішити шляхом переговорів.

9.3. КОРИСТУВАЧ погоджується, що для цілей вирішення спорів між Сторонами ефективним і обов’язковим для використання засобом комунікації є листування з Замовником за електронною адресою та\або телефоном.