Буклет 2015 року

Українською мовою для студентів громадян України

Зап1
Відп: 1363, Комент: 1
Груповим реактивом на катіони VI аналітичної групи (кислотно-основна класифікація) Co2+, Ni2+, Cd2+, Cu2+, Hg2+ є надлишок концентрованого амонію гідроксиду. При цьому спостерігається утворення:

Зап2
Відп: 1341, Комент: 1
У хворого 55-ти років на 4-й день лікування індометацином виникла шлункова кровотеча внаслідок утворення виразки слизової оболонки шлунка. Уль-церогенна дія препарату пов’язана із зменшенням активності такого ферменту:

Зап3
Відп: 1321, Комент: 1
Для точного обчислення константи швидкості за величиною енергії активації, застосовується стеричний фактор, який враховує:

Зап4
Відп: 1301, Комент: 1
Хвора 54-х років з виразковою хворобою шлунка скаржиться на різку слабкість та задишку під час незначного фізичного навантаження. У крові: ер.-1,44 • 1012/л, Hb- 66 г/л, КП-1,4. Для якої анемії притаманні виявлені зміни складу периферичної крові?

Зап5
Відп: 1288, Комент: 1
У контрольно-аналітичній лабораторії хіміку необхідно провести стандартизацію розчину натрію гідроксиду. Який первинний стандартний розчин може бути для цього використаний?

Зап6
Відп: 1278, Комент: 1
У хворого на фоні неспецифічного виразкового коліту розвинулася анемія. В крові: гіпохромія, мікро-, анізоцитоз, пойкілоцитоз. Про який вид анемії слід думати?

Зап7
Відп: 1277, Комент: 1
З плевральної порожнини хворого отримано ексудат наступного складу: білок - 34 г/л, клітини 3600 в мкл, переважають нейтрофіли, рН- 6,8. Який вид ексудату у хворого?

Зап8
Відп: 1258, Комент: 1
До якого електроду буде рухатися частинка білка при електрофорезі, якщо його ізоелектрична точка дорівнює 4,0, а рН становить 5,0?

Зап9
Відп: 1234, Комент: 1
У фармацевтичній практиці широко використовують виготовлення ліків у вигляді колоїдно-дисперсних систем. Який метод одержання золів відноситься до фізичної конденсації?

Зап10
Відп: 1239, Комент: 1
У хворого внаслідок значної крововтрати, що становила 40% об’єму крові, виникла анурія. Який провідний механізм її виникнення в даному випадку?

Зап11
Відп: 1248, Комент: 1
У дитини з вираженою гіпотрофією виникли набряки на нижніх кінцівках, асцит. Якою є провідна ланка патогенезу кахектичного набряку?

Зап12
Відп: 1229, Комент: 1
В умовах аптеки виникла потреба стерилізації рідкої лікарської форми механічним методом. Який апарат використали для цього?

Зап13
Відп: 1222, Комент: 1
З метою лікування дисбактеріозу використовують колібактерин. Цей препарат містить у собі кишкову паличку, яка здатна виробляти бактеріоцини. Наявністю яких клітинних структур обумовлена ця властивість?

Зап14
Відп: 1218, Комент: 1
В лабораторії необхідно ідентифікувати катіон амонію. Можна використати розчин:

Зап15
Відп: 1213, Комент: 1
Під час мікроскопії стебла виявлено комплексну тканину, яка складається з ситоподібних трубок з клітинами-супутницями, луб’яних волокон та луб’яної паренхіми. Це:

Зап16
Відп: 1227, Комент: 1
Кінцевим продуктом розпаду білків в організмі людини є сечовина. До якого класу органічних сполук вона відноситься? H2 N-C-NH2 O

Зап17
Відп: 1188, Комент: 1
Синтетичні високомолекулярні сполуки контактних лінз набрякають у вологому середовищі очей. Набрякший матеріал лінз має певну кількість води. Це приклад такого виду набрякання:

Зап18
Відп: 1194, Комент: 1
За замісною номенклатурою IUPAC нікотинова кислота має назву:
 • Піридин-3-карбонова кислота
 • Піридин-2-карбонова кислота
 • Піридин-4-карбонова кислота
 • 3-карбоксипіридин
 • 2-карбоксипіридин

Зап19
Відп: 1197, Комент: 1
Встановлено, що надземну частину гороху посівного утримують у просторі вусики, які є видозміною:
 • Верхніх листочків складного листа
 • Нижніх листочків складного листа
 • Всього складного листа
 • Прилистків
 • Верхівкових пагонів

Зап20
Відп: 1185, Комент: 1
Як називається альдегід наступної будови:
 • 2,3-диметилгексаналь
 • 2-метил-3-пропілбутаналь
 • 3-метилгексаналь
 • 1,2-диметилпентаналь
 • 2,3-диметилгексеналь

Зап21
Відп: 1191, Комент: 1
Згідно з вимогами ВООЗ та Фармакопеї в різних лікарських формах несте-рильних препаратів допускається певна кількість бактерій та гри6ів. Яка кількість сапрофітних бактерій та грибів в 1 г (мл) перорального препарату гарантує його безпеку?
 • 1000 бактерій та 100 пліснявих грибів
 • 500 бактерій та 50 пліснявих грибів
 • 250 бактерій та 25 пліснявих грибів
 • 500 бактерій та 200 пліснявих грибів
 • 1500 бактерій та 150 пліснявих грибів

Зап22
Відп: 1179, Комент: 1
При броматометричному визначенні стрептоциду (первинний ароматичний амін) застосовують пряме титрування стандартним розчином калію бромату. Як індикатор цього титрування застосовують:
 • Метиловий оранжевий
 • Фенолфталеїн
 • Еріохром чорний Т
 • Ферум (III) тіоціанат
 • Мурексид

Зап23
Відп: 1185, Комент: 1
До складу мікстури входять натрію гідрокарбонат, натрію бромід, амонію хлорид. Яким методом можна кількісно визначити натрію гідрокарбонат у суміші?
 • Ацидиметрія
 • Осаджувальне титрування
 • Перманганатометрія
 • Комплексонометрія
 • Алкаліметрія

Зап24
Відп: 1167, Комент: 1
Для стандартизації розчину натрію тіосульфату використовують розчин калію дихромату. При цьому проводять:
 • Титрування замісника
 • Пряме титрування у сильнокислому середовищі
 • Зворотнє титрування у кислому середовищі
 • Зворотнє титрування у лужному середовищі
 • Пряме титрування у лужному середовищі

Зап25
Відп: 1171, Комент: 1
Для виготовлення та аналізу лікарських препаратів широко застосовуються буферні розчини. Вони використовуються з метою:
 • Підтримки певного значення величини рН розчину
 • Зміни величини рН розчину
 • Зміни константи іонізації речовини
 • Зміни іонної сили розчину
 • Зміни добутку розчинності речовини

Зап26
Відп: 1160, Комент: 1
Гравіметричне визначення вологи у фармацевтичних препаратах виконують методом:
 • Непрямої відгонки
 • Виділення
 • Осадження
 • Прямої відгонки
 • Виділення і непрямої відгонки

Зап27
Відп: 1167, Комент: 1
Хворому на стенокардію призначили метопролол. Який фармакологічний ефект дозволяє застосувати цей препарат для лікування стенокардії?
 • Антиангінальний
 • Гіпотензивний
 • Антиаритмічний
 • Антиагрегантний
 • Бронхолітичний

Зап28
Відп: 1177, Комент: 1
Особливістю вірусів, як інфекційних агентів, є обов’язковий внутрішньоклітинний паразитизм. У зв’язку з цим, який об’єкт НЕ ВИКОРИСТОВУЮТЬ з метою культивації вірусів?
 • Поживні середовища
 • Первинні клітинні культури
 • Сприйнятливі лабораторні тварини
 • Курячі ембріони, що розвиваються
 • -

Зап29
Відп: 1167, Комент: 1
З метою мікроскопічного підтвердження діагнозу ’’первинний сифіліс” у хворого здійснено забір виділень з виразки. Який вид мікроскопії використовується для виявлення та вивчення рухомості збудника?
 • Темнопольна
 • Світлова
 • Люмінесцентна
 • Електронна
 • Аноптральна

Зап30
Відп: 1172, Комент: 1
Хворому 49-ти років з гострою серцевою недостатністю i непереносимі-стю серцевих глікозидів було введено добутамін. Який механізм дії цього препарату?
 • Стимуляція ^-адренорецепторів
 • Стимуляція а1-адренорецепторів
 • Блокада K+-, Na+-АТФ-ази
 • Пригнічення активності фосфодіесте-рази
 • Стимуляція M-холінорецепторів

Зап31
Відп: 1151, Комент: 1
Яка з зазначених реакцій визначення катіонів амонію є специфічною?
 • З гідроксидами лужних металів при нагріванні
 • З калію гексагідроксоантимонатом
 • З натрію гексанітрокобальтом (III)
 • З калію тетрайодогідраргиратом (II) у лужному середовищі
 • З натрію гексанітрокобальтом (III) у кислому середовищі

Зап32
Відп: 1162, Комент: 1
Для активації та переносу ВЖК через мітохондріальну мембрану потрібні вітаміни та вітаміноподібні сполуки. Вкажіть одну з них:
 • Карнітин
 • Біотин
 • Рибофлавін
 • Убіхінон
 • Тіамін

Зап33
Відп: 1159, Комент: 1
Для гравіметричного визначення сульфат-іонів у якості осадителя використовують розчин:
 • Барію хлориду
 • Магнію хлориду
 • Цинку хлориду
 • Арґентуму нітрату
 • Феруму (II) хлориду

Зап34
Відп: 1157, Комент: 1
Препарований апокарпний плід, у якого плодики з соковитим мезокарпієм та одним сім’ям, оточеним здеревенілим ендокарпієм. Цей плід:
 • Багатокістянка
 • Ценокарпна кістянка
 • Однокістянка
 • Фрага
 • Ягода

Зап35
Відп: 1191, Комент: 1
У товстій кишці декарбоксилюються деякі амінокислоти з утворенням токсичних речовин. Яка сполука утворюється із орнітину?
 • Путресцин
 • Індол
 • Фенол
 • Лізин
 • Аргінін

Зап36
Відп: 1152, Комент: 1
У потрійній точці на діаграмі стану води:
 • С=0
 • С=2
 • Ф=3; С=1
 • С=1
 • Ф=3; n=1

Зап37
Відп: 1139, Комент: 1
При арґентометричному визначенні лікарського препарату, що містить KBr, за методом Мора у якості індикатора використовують:
 • Калію хромат
 • Феруму (III) тіоціанат
 • Флуоресцеїн
 • Мурексид
 • Тропеолін 00

Зап38
Відп: 1140, Комент: 1
В якості присипки для малюка педіатр порадив використовувати спори:
 • Lycopodium clavatum
 • Equisetum arvense
 • Pinus sylvestris
 • Ledum palustre
 • Calendula officinalis

Зап39
Відп: 1138, Комент: 1
Хворому з нирковою колькою в комплексну терапію долучено спазмолітик з групи М-холіноблокаторів, а саме:
 • Атропін
 • Прозерин
 • Галантамін
 • Дитилін
 • Бензогексоній

Зап40
Відп: 1133, Комент: 1
Встановлено, що у кореневищі та коренях Inula helenium є порожнини без чітких внутрішніх меж, які заповнені ефірними маслами. Це:
 • Лізигенні вмістища
 • Схизогенні вмістища
 • Смоляні ходи
 • Членисті молочники
 • Нечленисті молочники

Зап41
Відп: 1134, Комент: 1
На зрізі кореня Helianthus annuus виявлена вторинна пучкова будова, це означає, що зріз зроблено в зоні:
 • Укріплення та проведення
 • Росту та розтягнення
 • Всмоктування
 • Клітинного поділу
 • Кореневого чохлику

Зап42
Відп: 1128, Комент: 1
При мікроскопічному дослідженні виявлена тканина, що складається з прозорих клітин з потовщеними зовнішніми кутинізованими клітинними стінками, продихами, трихомами. Ця тканина:
 • Епідерма
 • Перидерма
 • Кірка
 • Ризодерма
 • Веламен

Зап43
Відп: 1141, Комент: 1
Для визначення масової частки ар-ґентуму нітрату в лікарському препараті використовують метод прямого титрування за Фольгардом. Титрування проводять у присутності розчину індикатора:
 • Амонію заліза (III) сульфату
 • Калію хромату
 • Флуоресцеїну
 • Дифенілкарбазону
 • Еозину

Зап44
Відп: 1128, Комент: 1
Мікроаналіз кореневища виявив відкриті колатеральні провідні пучки, які розташовані кільцем; це може свідчити про належність рослини до класу:
 • Дводольних
 • Однодольних
 • Папоротеподібних
 • Хвойних
 • Гнетових

Зап45
Відп: 1127, Комент: 1
У хворого спостерігається брадикардія, помірно виражені гіпотензія, зниження основного обміну, набряки. Яке із порушень може спричинити такий синдром?
 • Гіпофункція щитоподібної залози
 • Гіпофункція паращитоподібних залоз
 • Гіперфункція щитоподібної залози
 • Гіперфункція паращитоподібних залоз
 • Гіпофункція надниркових залоз

Зап46
Відп: 1120, Комент: 1
Мікроскопічним дослідженням стебла багаторічної рослини виявлено покривну тканину вторинного походження, що утворилась внаслідок поділу клітин:
 • Фелогену
 • Прокамбію
 • Камбію
 • Перициклу
 • Протодерми

Зап47
Відп: 1120, Комент: 1
При досліджені лікарського збору на поживному середовищі виросла культура у вигляді чорного пухнастого нальоту. У препаратах-мазках виявлені несе-птовані нитки міцелію з кулеподібними потовщеннями на кінцях. Назвіть ці мікроорганізми:
 • Мукор
 • Пеніцил
 • Кандіда
 • Аспергил
 • Актиноміцети

Зап48
Відп: 1114, Комент: 1
Дослідження залежності швидкості реакцій від різних факторів дозволяє інтенсифікувати технологічні процеси. Який з факторів НЕ ВПЛИВАЄ на константу швидкості хімічної реакції?
 • Концентрація реагуючих речовин
 • Температура
 • Природа реагуючих речовин
 • Природа розчинника
 • Ступінь дисперсності твердої речовини

Зап49
Відп: 1109, Комент: 1
Адреналін використовується для подовження дії новокаїну при інфільтраційній анестезії. З якою дією адреналіну пов’язаний цей ефект?
 • Звуження судин
 • Потенціювання дії новокаїну на рівні ЦНС
 • Пригнічення функцій нервових закінчень і провідників
 • Розширення судин
 • Пригнічення тканинних естераз

Зап50
Відп: 1115, Комент: 1
Укажіть який аналітичний ефект спостерігають при фіксуванні кінцевої точки титрування у методі Фольгарда?
 • Забарвлення розчину у червоний колір
 • Утворення осаду червоного кольору
 • Забарвлення розчину у жовтий колір
 • Утворення осаду бурого кольору
 • Утворення осаду жовтого кольору