Буклет весна 2018 року

Українською мовою для студентів громадян України

Зап1
Відп: 0, Комент: 0
1. Хвора 50-ти рокiв надiйшла в клiнiку зi скаргами на напади сильного головного болю, запаморочення, вiдчуття пульсацiї в головi, пiтливiсть, м’язову слабкiсть. Пiд час нападу пiдвищується артерiальний тиск до 280/170 мм рт.ст. Напади тривають до 30 хвилин. Останнiм часом почастiшали. За даними УЗД - визначається об’ємне утворення правого наднирника. Який препарат найбiльш показаний хворiй?

Зап2
Відп: 0, Комент: 0
У першовагiтної 27-ми рокiв вагiтнiсть 39-40 тижнiв, положення плоду поздовжнє, голiвка притиснута до площини входу в малий таз. Розмiри тазу 23-26-29-18. Перейми болючi, тривалiсть 10 годин, навколоплiднi води вiдiйшли 2 години тому, родiлля неспокiйна. Серцебиття плоду ритмiчне, 160/хв. В ходi зовнiшнього акушерського обстеження встановлено: контракцiйне кiльце розташоване косо, розташоване вище пупа, ознака Вастена позитивна, матка в нижньому сегментi рiзко болюча, круглi зв’язки матки напруженi. Яку патологiю можна припустити?

Зап3
Відп: 0, Комент: 0
Потерпiлого знайдено непритомним на вулицi пiд час зливи з грозою. На потилицi рвана рана розмiром 4х2 см. Чiтких даних щодо враження електричним струмом або блискавкою, через неможливiсть провести детальний огляд, не виявлено. До якого вiддiлення проводиться госпiталiзацiя?

Зап4
Відп: 0, Комент: 0
Хворий 48-ми рокiв скаржиться на задишку, що раптово посилилася, слабкiсть. Перебуваєу кардiологiчному вiддiленнi впродовж 12-ти годин, отримуєгепарин, аспiрин, стрептокiназу. Збуджений, шкiра холодна, волога, цiаноз. Пульс слабкого наповнення, ритмiчний, 135/хв., артерiальний тиск - 60/40 мм рт.ст. У нижнiх вiддiлах легень вологi хрипи. На ЕКГ у вiдведеннях V 3 - V 6 комплекс QRS типу QS, пiдйом сегменту ST вище iзолiнiї, позитивний зубець T. З якого препарату необхiдно починати невiдкладну терапiю?

Зап5
Відп: 0, Комент: 0
У хлопчика 10-ти рокiв через 5 хвилин пiсля iн’єкцiї бiцилiну-5 з’явилися млявiсть, бiль за грудиною i в дiлянцi серця, утруднене дихання, судоми з наступною втратою свiдомостi. Дихання аритмiчне, тони серця глухi, пульс - 130/хв., слабкого наповнення, артерiальний тиск - 80/40 мм рт.ст. З чого треба почати невiдкладну допомогу?

Зап6
Відп: 0, Комент: 0
Хворий 43-х рокiв доставлений швидкою медичною допомогою у приймальний покiй ЦРЛ зi скаргами на слабкiсть, що виникла раптово, запаморочення, мерехтiння ”мушок” перед очима, одноразовi ряснi рiдкi випорожнення дьогтеподiбної консистенцiї. Об’єктивно: блiдий, пульс - 100/хв., пальпацiя черевної порожнини безболiсна, симптоми подразнення очеревини негативнi. Який метод дiагностики необхiдно провести хворому в першочерговому порядку?

Зап7
Відп: 0, Комент: 0
Хворого доставили у стацiонар з клiнiчною картиною загального переохолодження: сопор, шкiрнi покриви мармуровоцiанотичнi, ректальна температура - 32oC, брадикардiя - 48/хв., артерiальна гiпотензiя - 80/30 мм рт.ст. Який захiд з перерахованих необхiдний в першу чергу?

Зап8
Відп: 0, Комент: 0
В приймальне вiддiлення доставили дитину 7-ми рокiв. Стан свiдомостi - сопор. На шкiрi тулуба та кiнцiвок спостерiгаються геморагiчнi зiрчастi висипи, що зливаються мiж собою та мають в центрi дiлянки некрозу. Менiнгеальнi ознаки рiзко позитивнi. Дихання часте, поверхневе, артерiальний тиск - 50/0 мм рт.ст., частота серцевих скорочень - 132/хв. Що з перерахованого необхiдно застосувати для корекцiї гемодинамiки в першу чергу? Крок 3 Загальна лiкарська пiдготовка (україномовний варiант) 2018 рiк, весна 2

Зап9
Відп: 0, Комент: 0
У хворого 32-х рокiв з’явилися загальна слабкiсть, пiтливiсть, вiдчуття печiння та м’язовi посмикування в правiй стопi, яка була травмована за три днi до цього пiд час прогулянки в лiсi. При надходженнi до стацiонару температура тiла - 37,1oC, куточки рота вiдтягнутi догори, очнi щiлини звуженi, дрiбнi зморшки в куточках очей та на лобi. Права стопа набрякла, гiперемована, на пiдошвi колота рана. Тонус м’язiв рук i нiг, за винятком кистей i стоп, тулуба значно пiдвищений. Пiд час огляду з’явилися генералiзованi судоми. Яку невiдкладну допомогу потрiбно надати хворому?

Зап10
Відп: 0, Комент: 0
У хворої протягом 2-х годин спостерiгаються дуже частi напади, пiд час яких вона перебуваєв одному положеннi, погляд її спрямований в одну точку, а в окремих м’язах обличчя i рук постiйно виникають короткочаснi мимовiльнi посмикування. Свiдомiсть у хворої весь час порушена. Ваша тактика:

Зап11
Відп: 0, Комент: 0
В приймальне вiддiлення доставлений 6ти рiчний хлопчик, у якого через 30 хвилин пiсля введення ампiцилiну внутрiшньом’язово з’явилися блiдiсть, слабкiсть, вiдчуття стискання за грудиною та нестачi повiтря, утруднене дихання. Артерiальний тиск - 70/40 мм рт.ст. Черговий лiкар припускаєанафiлактичний шок. Що треба виконати в першу чергу?

Зап12
Відп: 0, Комент: 0
Через 7 годин пiсля вживання тiстечка дитина 12-ти рокiв захворiла з нудотою, повторним блюванням, болем в животi, температурою тiла, пiдвищеною до 38,5oC, млявiстю. Вiдомо, що в цiй родинi ще двi особи захворiли з аналогiчною клiнiчною картиною. Дитина надiйшла до iнфекцiйного вiддiлення. Якою буде невiдкладна першочергова допомога?

Зап13
Відп: 0, Комент: 0
Хворий 50-ти рокiв скаржиться на погiршення зору, головний бiль, загальну слабiсть, вiдчуття нестачi повiтря. Цi явища виникли через 1,5-2 години пiсля роботи на городi з iнсектицидними препаратами. Об’єктивно: цiаноз слизових, фiбрилярнi посмикування окремих м’язiв обличчя. В легенях жорстке дихання, незвучнi сухi свистячi хрипи. Спостерiгаються брадикардiя, зниження артерiального тиску до 90/60 мм рт.ст. З метою антидотної терапiї даному хворому рекомендується призначити:

Зап14
Відп: 0, Комент: 0
Хворий 31-го року госпiталiзований з приводу кетоацидотичної коми. Проведенi невiдкладнi заходи. Однак, незважаючи на покращення лабораторних показникiв (глiкемiя - 8,6 ммоль/л, на момент надходження - 32,0 ммоль/л, K+ - 3,6 ммоль/л, на момент надходження - 2,8 ммоль/л), хворий перебуваєв станi глибокої коми. Яка найбiльш iмовiрна причина непритомного стану?

Зап15
Відп: 0, Комент: 0
Хворий 60-ти рокiв скаржиться на бiль в лiвiй половинi грудної клiтки, який пiдсилюється при поворотах тiла. Застосування нiтроглiцерину не дало ефекту. Бiль зменшився пiсля застосування диклофенаку. Аускультативна картина легенiв та серця, ЕКГ без патологiї. Поставте дiагноз:

Зап16
Відп: 0, Комент: 0
Хвора 35-ти рокiв, що страждаєна закрепи, скаржиться на сильний, довготривалий бiль пiсля дефекацiї, наявнiсть ”смужки” кровi в калi. Через бiль обмежила вживання їжi. Поставте попереднiй дiагноз:

Зап17
Відп: 0, Комент: 0
Дiвчинка 12-ти рокiв скаржиться на поКрок 3 Загальна лiкарська пiдготовка (україномовний варiант) 2018 рiк, весна 3 яву червоного кольору сечi, лихоманку до 38,0oC, висип на кiнцiвках. При оглядi стан важкий, на кiнцiвках, сiдницях симетрично розташований геморагiчний висип. В загальному аналiзi кровi: еритроцити - 3, 2 · 1012/л, тромбоцити - 180 · 109/л. В загальному аналiзi сечi: еритроцити вкривають все поле зору, лейкоцити - одиночнi в препаратi. Поставте дiагноз:

Зап18
Відп: 0, Комент: 0
Юнак одержав травму пiд час дорожньотранспортної пригоди (ДТП). Свiдомiсть була вiдсутня протягом 2 хвилин. Пiсля цього скарги на головний бiль, запаморочення, нудоту, блювання. Не пам’ятає, що було пiд час дорожньо-транспортної пригоди (ДТП). Брадикардiя. Гiпотензiя. Шкiра блiда. Анiзокорiя. Сухожильнi рефлекси трохи зниженi. Поставте дiагноз:

Зап19
Відп: 0, Комент: 0
У 25-рiчного хворого на цукровий дiабет I типу через 1 годину пiсля чергової iн’єкцiї виникли слабкiсть, вiдчуття голоду, пiтливiсть. Через 10 хвилин виникли судоми, втрата свiдомостi. Пiд час огляду: непритомний, тонiчнi та клонiчнi судоми м’язiв. Шкiра волога. Артерiальний тиск - 140/80 мм рт.ст., пульс - 90/хв., ритмiчний. Запаху ацетону у повiтрi, що видихається, немає. Необхiдна перша допомога:

Зап20
Відп: 0, Комент: 0
Дитина 5-ти рокiв захворiла, гостре пiдвищення to до 38-39oC, явища нежитю, посилений головний бiль, супроводжений нудотою i блюванням. Об’єктивно: загальна гiперестезiя, ригiднiсть м’язiв шиї, симптоми Кернiга, Брудзинського. В областi стегон геморагiчний висип. Який з методiв обстеження необхiдно провести для уточнення дiагнозу?

Зап21
Відп: 0, Комент: 0
Хвора 48-ми рокiв оперована з приводу багатовузлового еутиреоїдного зоба IV ступеня. Операцiя на погляд хiрурга пройшла без суттєвих ускладнень. Але у хворої з’явилася захриплiсть голосу, яка не зникла i при подальшому спостереженнi пiд час перебування її в стацiонарi. Яке пiсляоперацiйне ускладнення настало у хворої?

Зап22
Відп: 0, Комент: 0
У хворого явища гострої дихальної недостатностi. При аускультацiї ослаблене дихання лiворуч. Рентгенологiчно: ексудативний плеврит лiворуч до III ребра. З чого варто розпочати лiкувальнi заходи?

Зап23
Відп: 0, Комент: 0
У дитини захворювання почалося з пiдвищення температури до 38,0oC та появи висипу. Спочатку висип мав вигляд плям, потiм з’явилися пухирцi. Пiд час огляду на шкiрi обличчя, тулуба, кiнцiвок i на волосянiй частинi голови спостерiгається рясний висип: папули, везикули, кiрочки. Дiагноз: вiтряна вiспа. Протягом якого перiоду дитина має бути iзольована?

Зап24
Відп: 0, Комент: 0
У дитини 9-ти рокiв, хворої на черевний тиф, на 18-ту добу хвороби з’явилися слабкiсть, блiдiсть шкiри та слизових оболонок, холодний пiт, тахiкардiя, артерiальний тиск 80/20 мм рт.ст. Через 12 годин з’явилися чорнi випорожнення. З чим може бути пов’язане погiршення стану?

Зап25
Відп: 0, Комент: 0
Пацiєнт 64-х рокiв, що перебуває у стацiонарi з приводу гострого iнфаркту мiокарда, раптово знепритомнiв. При оглядi дiагностованi зупинка серцевої дiяльностi i подиху, розпочато легенево-серцеву реанiмацiю. На ЕКГ шлуночкова тахiкардiя. Далi необхiдно: Крок 3 Загальна лiкарська пiдготовка (україномовний варiант) 2018 рiк, весна 4

Зап26
Відп: 0, Комент: 0
Хвора 42-х рокiв доставлена у сопорозному станi до лiкарнi машиною швидкої допомоги. З анамнезу, що зiбраний зi слiв рiдних, вiдомо, що хвора страждаєна Аддiсонову хворобу. Напередоднi вiдзначалося неодноразове блювання. Пiд час огляду: риси обличчя загостренi, гiперпiгментацiя шкiри, артерiальний тиск - 50/30 мм рт.ст. У додаткових дослiдженнях: цукор кровi - 3,5 ммоль/л, аглюкозурiя, вiдсутнiсть ацетону в сечi, осмолярнiсть кровi - 295 мосмоль/л. Який дiагноз найбiльш iмовiрний?

Зап27
Відп: 0, Комент: 0
Хворий на алкоголiзм на третiй день пiсля проведеної резекцiї шлунка вночi став збудженим: робив спроби вставати з лiжка, кричав, що ”по ньому бiгають щурi, повзають змiї; струшував їх iз себе”. Дезорiєнтований в навколишньому середовищi. Артерiальний тиск - 90/60 мм рт.ст. З якого препарату необхiдно розпочати надання невiдкладної допомоги?

Зап28
Відп: 0, Комент: 0
Хвора 45-ти рокiв скаржиться на появу протягом двох тижнiв випорожнень кров’ю бiльш нiж 12 разiв на добу, болю в животi, суглобах; болючi висипи у порожнинi рота та нижнiх кiнцiвках, набряк колiнних та гомiлковостопних суглобiв, слабкiсть, пiдвищення температури тiла понад 39oC, втрату ваги тiла. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

Зап29
Відп: 0, Комент: 0
Чоловiк 58-ми рокiв, що перебував одну добу в палатi iнтенсивної терапiї з приводу iнфаркту мiокарда, раптово знепритомнiв. Об’єктивно: шкiра блiда, пульс на а. сarotis вiдсутнiй, на ЕКГ - фiбриляцiя шлуночкiв. Яких заходiв буде найбiльш доцiльно вжити?

Зап30
Відп: 0, Комент: 0
Студент 2 днi тому прилетiв з Iндiї. Його госпiталiзовано в тяжкому станi: голос беззвучний, акроцiаноз, загостренi риси обличчя, ”руки прачки”, язик сухий, склери тьмянi. Живiт втягнутий. Генералiзованi судоми м’язiв. Пульс ниткоподiбний, артерiальний тиск не визначається. Яка невiдкладна допомога необхiдна хворому?

Зап31
Відп: 0, Комент: 0
Хворий 58-ми рокiв скаржиться на безсоння, неспокiй, кровоточивiсть ясен, збiльшення живота. Хворiє10 рокiв на цироз печiнки. Об’єктивно: хворий збуджений, шкiра жовтушна, множиннi петехiї та судиннi зiрочки, ”печiнковий” запах з рота. Рiвень сечовини кровi - 138 мкмоль/л, загальний бiлок - 54 г/л, альбумiни - 22 г/л, холестерин 2,3 ммоль/л, бiлiрубiн - 48,5 мкмоль/л, протромб. iндекс - 61%, фiбриноген - 1,7 г/л. Чим ускладнилося захворювання?

Зап32
Відп: 0, Комент: 0
Пiд час виконання сiльськогосподарських робiт молодий тракторист отримав вiдкритий перелом стегна в його нижнiй третинi. Вiдзначається деформацiя стегна, патологiчна рухомiсть, крепiтацiя кiсткових уламкiв. З рани фонтануєкров. На якому рiвнi потрiбно застосувати кровоспинний джгут?

Зап33
Відп: 0, Комент: 0
До стацiонару надiйшов хворий на неспецифiчний виразковий колiт зi скаргами на гострий бiль у животi, здуття, криваву дiарею, пiдвищення температури тiла до 39o

Зап34
Відп: 0, Комент: 0
У дитини з гострою кишковою iнфекцiєю розвинулася клiнiка парезу кишечника Крок 3 Загальна лiкарська пiдготовка (україномовний варiант) 2018 рiк, весна 5 живiт здутий, гази вiдходять погано, кишковi шуми ледве прослуховуються. Введення якого препарату маєпершочергове значення?

Зап35
Відп: 0, Комент: 0
Через годину пiсля пологiв у породiллi почалася рясна кровотеча, яка склала 1 100 мл та продовжувалася, артерiальний тиск 80/60 мм рт.ст., пульс до 120/хв., центральний венозний тиск - 60 мм вод.ст. В аналiзi кровi: тромбоцитопенiя, анемiя. Дiагноз: геморагiчний шок. Якi показники необхiдно визначити щодо встановлення його ступеня?

Зап36
Відп: 0, Комент: 0
Рядовий 19-ти рокiв помилково зробив 2 ковтки антифризу, пiсля чого з’явилися запаморочення, слабкiсть, похитування при ходi. Викликав блювання, випив розчин питної соди. У ПМП промили шлунок. Об’єктивно: стан задовiльний, свiдомiсть не порушена, обличчя гiперемоване, iн’єкцiя склер. Пальценосову пробу виконуєневпевнено. У легенях подих везикулярний. Межi серця не змiненi, дiяльнiсть серця ритмiчна, тони збереженi. Частота серцевих скорочень - 90/хв., артерiальний тиск - 100/60 мм рт.ст. Живiт м’який, трохи болючий у епiгастрiї. Печiнка бiля краю реберної дуги. Набрякiв нема. Дiурез - 500 мл/добу. Який обсяг допомоги в ОМедБ?

Зап37
Відп: 0, Комент: 0
Вагiтна у термiнi 34 тижнi доставлена своїм транспортом зi скаргами на сильний головний бiль, погiршення зору, слуху, нудоту, бiль в епiгастрiї. Об’єктивно: анасарка, акроцiаноз, артерiальний тиск - 190/100 мм рт.ст., пульс - 78/хв., ригiднiсть м’язiв потилицi. Яка тактика ведення вагiтної на даному етапi?

Зап38
Відп: 0, Комент: 0
Хвора 25-ти рокiв вiдчула себе погано в примiщеннi аптеки. Стоїть, спираючись на пiдвiконня з фiксованим плечовим поясом. Об’єктивно: обличчя одутле, вдих короткий, видих подовжений, частота дихання - 22/хв., частота серцевих скорочень - 100/хв., артерiальний тиск - 100/70 мм рт.ст., над легенями при перкусiї коробковий вiдтiнок перкуторного звуку. При аускультацiї - дихання везикулярне, жорстке, сухi, свистячi хрипи, бiльше на видиху. Cor - акцент II тону над легеневою артерiєю. Живiт без особливостей. Попереднiй дiагноз:

Зап39
Відп: 0, Комент: 0
Дiвчинка 10-ти рокiв пiд час шкiльної лiнiйки знепритомнiла. Пiд час огляду шкiра блiда, кiнцiвки холоднi. Тони серця послабленi. Частота серцевих скорочень - 62/хв., артерiальний тиск - 90/50 мм рт.ст. З чого необхiдно розпочати надання допомоги на догоспiтальному етапi?

Зап40
Відп: 0, Комент: 0
Лiкарем швидкої медичної допомоги у хворого констатованi ознаки клiнiчної смертi, розпочато реанiмацiйнi заходи. Для введення лiкарських засобiв обрана пункцiя крiкотиреоїдної зв’язки та ендотрахеальне введення. Як змiнюється доза препаратiв для цього шляху введення?

Зап41
Відп: 0, Комент: 0
Жiнка 49-ти рокiв на прийомi у сiмейного лiкаря втратила свiдомiсть. Пiд час огляду непритомна, пульс на сонних артерiях не визначається, дихання поверхневе. Розпочато реанiмацiйнi процедури. Як слiд розташувати долонi пiд час проведення зовнiшнього масажу серця?

Зап42
Відп: 0, Комент: 0
У 19-ти рiчної жiнки у III перiодi пологiв проведене ручне вiдокремлення та видалення послiду в зв’язку з iнтимним прирощенням плаценти. Одразу пiсля пологiв з’явився гострий плевральний бiль, занепокоєння, лихоманка, кашель. Шкiрнi покриви блiдi, температура - 38,9oC, частота пульсу - 98/хв., артерiальний тиск - 100/70; 90/60 мм рт.ст., розпочалась маткова кровотеча, проте матка контурується. На ЕКГ - синусова тахiкардiя, гостре легеневе серце [SIQ III; P pulmonale], парцiальний тиск O2 становить 64 мм рт.ст., тиск CO2 - 18 мм рт.ст. Встановiть дiагноз: Крок 3 Загальна лiкарська пiдготовка (україномовний варiант) 2018 рiк, весна 6

Зап43
Відп: 0, Комент: 0
Хвора 19-ти рокiв надiйшла на 4-й день хвороби. У пацiєнтки блювання, рiзка слабкiсть, сонливiсть, виражена жовтяниця. Через добу хвора не орiєнтується в часi, свiдомiсть потьмарена, перiодичне психомоторне збудження. Зменшилися розмiри печiнки. Яке ускладнення зумовило таку клiнiчну картину?

Зап44
Відп: 0, Комент: 0
До порту прибуваєтеплохiд iз Заїру, за даними командира екiпажу на борту перебувають 4 хворих з пiдозрою на гарячку Ебола. Вкажiть термiн спостереження за особами, що спiлкувалися iз хворими:

Зап45
Відп: 0, Комент: 0
Хворий iз серцево-судинною патологiєю потрапив в реанiмацiйне вiддiлення з пiдозрою на iнфаркт нирки. У нього пiдвищена температура - 39,5oC, гострий бiль у попереку та гематурiя. Артерiальний тиск - 180/110 мм рт.ст. Зроблено загальний аналiз кровi, сечi, та бiохiмiчне дослiдження кровi. Вкажiть найбiльш характернi ознаки iнфаркту нирки iз перерахованих:

Зап46
Відп: 0, Комент: 0
У 44-рiчного чоловiка пiсля вживання сурогатiв алкоголю виникло багаторазове блювання шлунковим вмiстом та дворазове блювання малозмiненою кров’ю. Пульс 100/хв. Артерiальний тиск - 100/70 мм рт.ст. Гемоглобiн - 110 Г/л. При ендоскопiчному обстеженнi у кардiальному вiддiлi шлунка виявлена лiнiйна трiщина слизової оболонки. Який дiагноз можна встановити на основi клiнiки й ендоскопiчних даних?

Зап47
Відп: 0, Комент: 0
Пiдлiток 14-ти рокiв перебуваєна диспансерному облiку з приводу артерiальної гiпертензiї. Пiсля емоцiйного стресу у хворого розвинулася гiпертензивна криза. Артерiальний тиск - 170/100 мм рт.ст., частота серцевих скорочень - 50/хв. Який медикаментозний засiб Ви призначите?

Зап48
Відп: 0, Комент: 0
Чоловiк 20-ти рокiв опинився пiд завалом. Протягом 6 годин гомiлки були пiд фрагментом стiни. Стан потерпiлого важкий. Свiдомiсть вiдсутня, артерiальний тиск - 80/50 мм рт.ст. Яку невiдкладну допомогу треба надати хворому?

Зап49
Відп: 0, Комент: 0
Учасник лiквiдацiї аварiї на АЕС направлений у стацiонар з дiагнозом ”променева хвороба”. Протягом 8 днiв перебування в стацiонарi не знайдено нiяких суттєвих вiдхилень вiд норми. Чи можна очiкувати прояви гострого радiацiйного ураження у майбутньому?

Зап50
Відп: 0, Комент: 0
У потерпiлого внаслiдок тривалого впливу високих концентрацiй чадного газу дiагностовано тяжкий ступiнь отруєння. Назвiть найбiльш ефективну схему проведення кисневої терапiї: