Буклет 2018 року

Зап1
Відп: 0, Комент: 0
Хворому 75-ти рокiв виготовляється повний знiмний протез для нижньої щелепи. Об’єктивно: альвеолярний паросток незначно атрофований. Припасування iндивiдуальної ложки проводиться за допомогою проб Гербста. При витягуваннi губ вперед ложка скидається. В якiй дiлянцi необхiдно вкоротити край ложки?

Зап2
Відп: 0, Комент: 0
У пацiєнта 62-х рокiв встановлено дiагноз: хронiчний генералiзований пародонтит середньої форми важкостi з наявними передчасними контактами зубiвантагонiстiв. Який метод лiкування необхiдно використати в першу чергу?

Зап3
Відп: 0, Комент: 0
Хворий 30-ти рокiв звернувся у стоматологiчну полiклiнiку з приводу видалення 36 зуба. З анамнезу: пацiєнт страждає на гемофiлiю. Попереднє видалення супроводжувалось довготривалою кровотечею. Доцiльним є проведення видалення:

Зап4
Відп: 0, Комент: 0
Юнак 18-ти рокiв звернувся зi скаргами на бiль, кровоточивiсть ясен. Захворiв 4 днi тому. Об’єктивно: шкiра блiда, температура тiла - 38,5oC. Пiдщелепнi лiмфовузли злiва збiльшенi i болiснi, не спаянi з пiдлеглими тканинами. Ясеннi сосочки i крайова частина ясни у дiлянцi 33, 34, 35, 36, 37 зубiв гiперемованi, звиразкованi, вкритi некротичним нальотом. На зубах вiдкладання м’якого зубного нальоту. Встановiть дiагноз:

Зап5
Відп: 0, Комент: 0
Хвора 32-х рокiв звернулась з метою протезування. Пiсля об’єктивного обстеження вибрана конструкцiя металокерамiчної коронки. Який вiдбитковий матерiал показаний для одержання вiдбитку?

Зап6
Відп: 0, Комент: 0
Батьки дитини 6-ти мiсяцiв скаржаться на наявнiсть нальоту в порожнинi рота у дитини. Об’єктивно: слизова оболонка порожнини рота гiперемована, вкрита бiлим нальотом, що нагадує зсiле молоко, налiт легко знiмається. Що являється збудником даного захворювання?

Зап7
Відп: 0, Комент: 0
Хворий 57-ти рокiв звернувся в клiнiку зi скаргами на рухомiсть значної групи зубiв. Пiсля обстеження вирiшено в комплексi лiкування виготовити даному хворому знiмну шину. Шинуючi властивостi знiмних шин забезпечуються застосуванням таких кламерiв:

Зап8
Відп: 0, Комент: 0
Хворий 55-ти рокiв скаржиться на печiння, неприємнi почуття у язицi. Близько 5- ти рокiв хворiє на гiпоацидний гастрит. Якi змiни язика найбiльш iмовiрнi для цього хворого?

Зап9
Відп: 0, Комент: 0
Пiд час профогляду у 11-рiчної дiвчинки встановлена вiдсутнiсть емалi на горбиках молярiв та однаковi за розмiром бiлi плями з чiткими контурами на однойменних зубах. Жувальна поверхня молярiв шорстка, тверда, зондування безболiсне, поверхня плям блискуча, не фарбується 1% розчином метиленового синього. Який з зазначених дiагнозiв вiрний?

Зап10
Відп: 0, Комент: 0
Дитина 10-ти рокiв направлена лiкаремортодонтом для видалення 53 зуба. Об’єктивно: коронка 53 збережена, зуб нерухомий. На рентгенограмi 53 зуба - резорбцiя кореня менше 1/3. Оберiть найбiльш доцiльний iнструментарiй для видалення 53 зуба:

Зап11
Відп: 0, Комент: 0
Хворому 65-ти рокiв виготовляються повнi знiмнi протези. Визначено прогенiчне спiввiдношення щелеп. Якi особливостi постановки зубiв при прогенiчному спiввiдношеннi беззубих щелеп?

Зап12
Відп: 0, Комент: 0
Пацiєнтка 55-ти рокiв скаржиться на болi та лускiт у лiвому скроневонижньощелепному суглобi. Об’єктивно: обличчя симетричне, пальпацiя латеральних крилоподiбних м’язiв болiсна злiва. Вiдкривання рота обмежене. На томограмах кiстковi контури суглобових поверхонь гладенькi. Якому з вказаних захворювань вiдповiдає даний клiнiчний статус?

Зап13
Відп: 0, Комент: 0
Хворий 75-ти рокiв протезується повними знiмними протезами. Об’єктивно: повна вiдсутнiсть зубiв на верхнiй i нижнiй щелепах. На етапi перевiрки воскової конструкцiї протеза зi штучними зубами у порожнинi рота визначається контакт мiж бiчними зубами i вiдсутнiсть його у переднiх зубiв у повних знiмних протезах. Яка допущена помилка?

Зап14
Відп: 0, Комент: 0
Хворий 47-ми рокiв скаржиться на часткову вiдсутнiсть зубiв на верхнiй щелепi. З анамнезу з’ясовано, що зуби втраченi у результатi травми 3 мiсяцi тому. 11, 12 вiдсутнi. 13, 21, 22 зруйнованi на 2/3, вiдновленi пломбами. Прикус ортогнатичний. Яку конструкцiю протезу краще запропонувати пацiєнту, враховуючи, що вiн працює лектором?

Зап15
Відп: 0, Комент: 0
Хворому 64-х рокiв виготовляється бюгельний протез на верхню щелепу при наявностi дефекту зубного ряду 2-го класу за Кеннедi. Пiсля проведеної паралелометрiї встановленi типи межевих лiнiй на опорних зубах. На 24 зубi межева лiнiя - 1 типу. Який тип кламера iз системи Нея показаний хворому?

Зап16
Відп: 0, Комент: 0
Дитина 1,5 рокiв хворiє протягом двох днiв, вiдмовляється вiд їжi, неспокiйна. Батьки вiдзначають пiдвищення температури тiла до 38,5oC, появу болiсних виразок у ротовiй порожнинi. Об’єктивно: на слизовiй оболонцi м’якого i твердого пiднебiння визначається 5-7 дрiбних ерозiй овальної форми з тонкою червоною облямiвкою, вкритих фiбринозним нальотом. Регiонарнi лiмфатичнi вузли дещо збiльшенi, болiснi пiд час пальпацiї. Вiдзначається набряк, гiперемiя i кровоточивiсть ясен. Визначте найбiльш iмовiрний дiагноз:

Зап17
Відп: 0, Комент: 0
Хвора 33-х рокiв надiйшла в щелепнолицеве вiддiлення зi скаргами на бiль та припухлiсть правої пiдщелепної дiлянки, пiдвищення температури тiла 39,5oC. Об’єктивно: обличчя асиметричне за рахунок набряку м’яких тканин правої пiдщелепної дiлянки, де пальпаторно визначається щiльний iнфiльтрат, шкiра над ним гiперемована, не береться в складку. В 46 зубi - глибока карiозна порожнина. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

Зап18
Відп: 0, Комент: 0
У хлопчика 7-ми рокiв дiагностовано епiдемiчний паротит. Визначте найбiльш iмовiрне ускладнення цього захворювання:

Зап19
Відп: 0, Комент: 0
При профiлактичному оглядi ротової порожнини у хворого 40-ка рокiв виявленi змiни наступного характеру: маргiнальна частина ясен валоподiбно збiльшена, синюшна, при дотику стоматологiчним зондом помiрно кровоточить, больовi вiдчуття вiдсутнi. При фарбуваннi ясен розчином Люголя слизова оболонка забарвлюється в свiтло-коричневий колiр. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

Зап20
Відп: 0, Комент: 0
Дiвчинка 9-ти рокiв звернулася зi скаргами на кровоточивiсть ясен. Хворiє на цукровий дiабет. Об’єктивно: ясеннi сосочки у дiлянцi зубiв верхньої i нижньої щелеп гiперемованi, набряклi, вкривають коронку на 1/3. Який метод дослiдження необхiдний з метою диференцiйної дiагностики?

Зап21
Відп: 0, Комент: 0
Пiдлiток скаржиться на обмежене болiсне вiдкривання рота, утруднений прийом їжi, припухлiсть в областi кута нижньої щелепи злiва пiсля видалення 37 зуба 3 днi тому. Об’єктивно: обличчя асиметричне через набряк м’яких тканин в областi кута нижньої щелепи злiва. Вiдкривання рота болiсне, обмежене до 2,0 см. Прикус порушений. Пальпацiя в областi видаленого зуба болiсна, тканини м’якi, наявна кiсткова крепiтацiя. Симптом ”непрямого навантаження” на пiдборiддя позитивний у дiлянцi лiвого кута щелепи. У комiрцi видаленого зуба йодоформова турунда. Ймовiрний дiагноз?

Зап22
Відп: 0, Комент: 0
Хворому 32-х рокiв виготовляють металеву вкладку на 36 зуб I класу за Блеком. Якi поверхнi вкладки необхiдно шлiфувати i полiрувати перед її фiксацiєю?

Зап23
Відп: 0, Комент: 0
Чоловiк 45-ти рокiв скаржиться на болi i рухомiсть переднiх зубiв верхньої щелепи. Об’єктивно: зубна формула
17 16 15 14 13 12 11 | 21 22 23 24 25 26 27
47 46 45 44 43 42 41 | 31 32 33 34 35 36 37 .
Шийки 13 12 11 | 21 22 зубiв оголенi, рухомiсть III ступеня. Планується видалення рухомих зубiв i виготовлення безпосереднього протеза. В який термiн пiсля видалення зубiв накладають безпосереднi протези?

Зап24
Відп: 0, Комент: 0
Хворий 56-ти рокiв звернувся зi скаргами на наявнiсть припухлостi у правiй бiлявушнiй дiлянцi, бiль. Припухлiсть помiтив 5-6 мiсяцiв тому. Об’єктивно: парез мiмiчних м’язiв правої половини обличчя. Пальпаторно визначається горбиста пухлина, спаяна з навколишнiми тканинами, помiрно болiсна. У центрi пухлини - розм’якшення. Пiднижньощелепнi i шийнi лiмфовузли справа збiльшенi, ущiльненi. Рот вiдкриває у повному обсязi. З протоки правої бiлявушної слинної залози видiлення слини не вiдзначається. Який дiагноз можна припустити?

Зап25
Відп: 0, Комент: 0
У дитини 13-ти рокiв в пунктатi шийних лiмфовузлiв виявлено гiгантськi клiтини Березовського-Штернберга. Який iз перерахованих дiагнозiв пiдтверджується клiтинним складом пунктату?

Зап26
Відп: 0, Комент: 0
Хворий 25-ти рокiв скаржиться на загальне нездужання, пiдвищення температури тiла, рiзку кровоточивiсть, розростання ясен. В анамнезi: носовi кровотечi. Об’єктивно: системне збiльшення лiмфатичних вузлiв, блiдiсть шкiрних покривiв i слизових, гiперплазiя слизової ясен II-III ст., крововиливи в слизову щiк, виразки, вкритi сiрим нальотом. Який з методiв обстеження є найбiльш доцiльним для встановлення дiагнозу?

Зап27
Відп: 0, Комент: 0
Хворий 19-ти рокiв скаржиться на постiйний бiль в 22 зубi, який пiдсилюється при накушуваннi на зуб, вiдчуття ”вирослого” зуба, набряк верхньої губи. В анамнезi хворий вiдзначає травму верхньої щелепи. Об’єктивно: 22 зуб iнтактний. Вертикальна перкусiя рiзко болiсна. Верхня губа набрякла, перехiдна складка в областi 22 зуба почервонiла, болiсна пiд час пальпацiї. Який ще метод обстеження необхiдний для встановлення дiагнозу?

Зап28
Відп: 0, Комент: 0
Хворий скаржиться на наявнiсть карiозної порожнини в 11 зубi. Пломба випала тиждень тому. Коронка зуба темного кольору, на днi карiозної порожнини залишки пломбувального матерiалу. Вертикальна перкусiя безболiсна. На рентгенограмi - резорбцiя кiсткової тканини овальної форми, з чiткими контурами, розмiром 0,4х0,3 см. Кореневий канал запломбований на 2/3 довжини. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

Зап29
Відп: 0, Комент: 0
Хворий 28-ми рокiв направлений на санацiю порожнини рота. Пiд час огляду: на жувальнiй поверхнi 17 зуба пломба, перкусiя безболiсна. Слизова оболонка в проекцiї верхiвки кореня 17 синюшна, симптом вазопарезу позитивний. При рентгенологiчному дослiдженнi у верхiвок коренiв вогнища деструкцiї кiсткової тканини з нечiткими контурами, кореневi канали не пломбованi. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

Зап30
Відп: 0, Комент: 0
Хвора 30-ти рокiв скаржиться на незначне печiння та сухiсть нижньої губи. Хвора скусує лусочки з губ. Хворiє понад 10 рокiв. При оглядi лусочки сiрого кольору, розташованi на губi вiд лiнiї Клейна до середини червоної облямiвки вiд кута до кута рота. Лусочки мiцно прикрiпленi у центрi та дещо вiдстають по периферiї, при насильному вiдторгненнi їх ерозiї не з’являються. Назвiть найбiльш iмовiрний дiагноз:

Зап31
Відп: 0, Комент: 0
Пiд час бойових дiй у зубного технiка спецiалiзованого шпиталю для виготовлення зубних протезiв виникла потреба поповнення зуботехнiчних матерiалiв з комплекту. В якому комплектi вони знаходиться?

Зап32
Відп: 0, Комент: 0
Жiнка 28-ми рокiв звернулася зi скаргами на постiйнi болi у 34 зубi, що посилюються пiд час накушування. Чотири днi тому у 34 була встановлена миш’яковиста паста. Своєчасно на прийом пацiєнтка не з’явилася. При об’єктивному дослiдженнi встановлено: на дистально-жувальнiй поверхнi 34 - герметична пов’язка, перкусiя рiзко болiсна. Яка найбiльш доцiльна лiкувальна тактика у даному випадку?

Зап33
Відп: 0, Комент: 0
Жiнка 41-го року скаржиться на наявнiсть дефектiв твердих тканин на центральних та бокових рiзцях верхньої щелепи, якi суб’єктивно її не турбують. Зi слiв хворої, дефекти з’явилися рiк тому, з часом вони збiльшуються. Об’єктивно: на вестибулярнiй поверхнi 12, 11, 21 та 22 зубiв визначаються дефекти твердих тканин кулястої форми в межах емалево-дентинного з’єднання. Дно дефектiв гладеньке, блискуче, тверде. Мешкає у мiсцевостi з вмiстом фтору у питнiй водi - 0,7 мг/л. Яка тактика лiкування є найбiльш доцiльною у даному випадку?

Зап34
Відп: 0, Комент: 0
Хворий 35-ти рокiв звернувся до клiнiки ортопедичної стоматологiї зi скаргами на рухливiсть зубiв нижньої щелепи. Який вид стабiлiзацiї зубного ряду показаний у даному випадку?

Зап35
Відп: 0, Комент: 0
Хворий, каменяр за фахом, скаржиться на свербiж, печiння, болiснiсть губ, що з’являються влiтку i зникають у решту пору року. Хворiє впродовж 3-х рокiв. Об’єктивно: червона облямiвка нижньої губи гiперемована, набрякла, на нiй пухирцi, ерозiї дiаметром 2 мм, болiснi пiд час пальпацiї, кiрки, трiщини. Який дiагноз найбiльш iмовiрний?

Зап36
Відп: 0, Комент: 0
Хворий 16-ти рокiв звернувся зi скаргами на пiдвищення температури тiла до 38,7oC, бiль пiд час прийому їжi i ковтання, рiзкий неприємний запах з рота. Лiмфовузли, особливо шийнi, збiльшенi, рухливi, безболiснi. Об’єктивно: генералiзована гiперемiя СОПР, множиннi петехiї, дiлянки некрозу i рясний налiт у передньому вiддiлi глотки. У кровi: збiльшення ШОЕ, виражений лейкоцитоз, моноцитоз, атиповi мононуклеари, тромбоцитопенiя. Який дiагноз найбiльш iмовiрний?

Зап37
Відп: 0, Комент: 0
Для лiкування скупченостi зубiв у дiвчинки 9-ти рокiв було запропоновано метод системного видалення зубiв за Ноtz. Що було пiдставою для вибору цього методу лiкування?

Зап38
Відп: 0, Комент: 0
Жiнка 26-ти рокiв звернулася з приводу протезування зубiв. 45, 46 вiдсутнi. Зуби iнтактнi, стiйкi, коронки високi. На дiагностичних моделях медiальний нахил 47, трикутний простiр мiж жувальною поверхнею i антагонiстами. Планується замiщення дефекту зубного ряду нижньої щелепи незнiмним мостоподiбним протезом з опорою на 47, 44. Який фiксуючий елемент рекомендований на 47?

Зап39
Відп: 0, Комент: 0
Чоловiк 35-ти рокiв звернувся зi скаргами на потовщення альвеолярного вiдростка верхньої щелепи. Попереднiй дiагноз: радикулярна кiста верхньої щелепи. Що буде виявлено пiд час пункцiї альвеолярного вiдростка в областi ”потовщення” щiчної дiлянки?

Зап40
Відп: 0, Комент: 0
У чоловiка 40-ка рокiв бiля 6 мiсяцiв тому пiсля видалення 26 зуба з’явилися сполучення мiж порожниною рота та гайморовою пазухою i першi ознаки гаймориту. Яке хiрургiчне лiкування необхiдно провести?

Зап41
Відп: 0, Комент: 0
Жiнка 46-ти рокiв скаржиться на кровотечу з ясен, видiлення гною, рухомiсть зубiв. Хворiє 10-ти рокiв. При оглядi ясна на верхнiй та нижнiй щелепах гiперемованi, набряклi, при дотику - кровотеча. В областi 42, 41, 31, 32 - пародонтальнi кишенi до 8 мм з гнiйними видiленнями, рухомiсть II ступеня, iнших - I ступеня. На рентгенограмi - резорбцiя мiжальвеолярних перегородок в дiлянцi 42, 41, 31, 32 на 1/2 довжини кореня, явище остеопорозу. Який з перерахованих методiв найбiльш показаний для хiрургiчного лiкування даної хворої?

Зап42
Відп: 0, Комент: 0
У чоловiка 49-ти рокiв через два роки пiсля променевої терапiї дiагностовано рецидив раку нижньої губи. Об’єктивно: в областi правої половини нижньої губи є новоутворення розмiром 1х2 см з виразкою в центрi. В правiй пiдщелепнiй областi виявляються 2 збiльшених, щiльних, безболiсних лiмфовузли круглої форми. Який метод лiкування у даному випадку оптимальний?

Зап43
Відп: 0, Комент: 0
У дитини 6,5 рокiв пiд час профiлактичного огляду виявлено карiозну порожнину на дистально-апроксимальнiй поверхнi 65 в межах плащового дентину. Дно та стiнки пiгментованi, щiльнi, при зондуваннi безболiснi, на холодне зуб не реагує, перкусiя безболiсна. Пiд час препарування вiдзначається болiснiсть на рiвнi емалеводентинного сполучення. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

Зап44
Відп: 0, Комент: 0
У дитини 4-х рокiв пiсля проведеної аденотонзилектомiї потрiбно усунути шкiдливу звичку ротового дихання. Ортодонтом запропоновано вестибулярний щит (вестибулярна пластинка Кербiтца). Вестибулярний щит сприяє тренуванню такого м’яза:

Зап45
Відп: 0, Комент: 0
У хворого 30-ти рокiв свiжий серединний перелом нижньої щелепи без видимого змiщення вiдламкiв. Який ортопедичний апарат за призначенням показаний у даному випадку?

Зап46
Відп: 0, Комент: 0
Хвора 43-х рокiв звернулась зi скаргами на рухомiсть зубiв нижньої щелепи. Об’єктивно: рухомiсть зубiв I-II ступеня. Планується шинування зубiв знiмною суцiльнолитою шиною. Iз якого матерiалу краще виготовити дану шину?

Зап47
Відп: 0, Комент: 0
Дитина 4-х рокiв, практично здорова, оглянута з метою санацiї. Об’єктивно: на жувальнiй поверхнi 75 карiозна порожнина у межах плащового дентину, виповнена розм’якшеним дентином. Емалеводентинне покриття болiсне при зондуваннi. Який оптимальний матерiал для постiйної пломби?

Зап48
Відп: 0, Комент: 0
Хворий 59-ти рокiв скаржиться на погану фiксацiю повного знiмного протеза, який спадає при кусаннi пiд час їжi. Об’єктивно: верхнi фронтальнi зуби на 1/2 перекривають нижнi. Яка допущена помилка?

Зап49
Відп: 0, Комент: 0
Дитина 7,5 рокiв, практично здорова, скаржиться на перелом коронкової частини i бiль у передньому правому верхньому зубi. Об’єктивно: коронкова частина 11 зубу вiдсутня на 2/3, пульпа оголена, має червоний колiр, при зондуваннi - рiзко болiсна i кровоточить, перкусiя зуба болiсна. З моменту травми пройшло 2 години. Виберiть оптимальний метод лiкування:

Зап50
Відп: 0, Комент: 0
Батьки 2,5-рiчної дитини скаржаться на руйнування переднiх зубiв верхньої щелепи протягом декiлькох мiсяцiв. Об’єктивно: на контактних i вестибулярних поверхнях 52, 51, 61, 62 зубiв виявленi карiознi порожнини в межах плащового дентину, заповненi розм’якшеним пiгментованим дентином, який легко знiмається екскаватором. Визначте попереднiй дiагноз: