Фармацевтичний аналіз лікарських засобів

Зап 1
Відп: 12 , Комент: 0
Процедура фактичного дозволу пов- новажених органів на надходження нового лікарського препарату на фармацевтичний ринок України називається:

Зап 2
Відп: 11 , Комент: 0
Кроком до інтеграції України в міжнародну систему забезпечення якості лікарських засобів та гармонізації законодавчої і нормативної баз із відповідними нормами Європейського Союзу є впровадження правил і вимог:

Зап 3
Відп: 10 , Комент: 0
Державний контроль якості лікарських засобів під час оптової та роздрібної торгівлі передбачає відбір зразків наступних лікарських засобів для здійснення їх лабораторного аналізу:

Зап 4
Відп: 10 , Комент: 0
Процедура комплексного дослідження компонентного складу лікарського засобу (лікарських і допоміжних речовин), вибору лікарської форми, оптимізації технологічного процесу, упаковки, а також обґрунтування показників якості й відпрацювання специфікації лікарського засобу представляє наступний етап життєвого циклу лікарського препарату:

Зап 5
Відп: 10 , Комент: 0
Документ, виданий виробником про від повідність серії лікарського засобу вимогам, установленим під час його реєстрації в Україні - це:

Зап 6
Відп: 9 , Комент: 0
Натрію саліцилат кількісно визначають кислотно-основним титруванням у неводному середовищі: титрант - 0,1М розчин кислоти хлорної, індикатор - розчин на- фтолбензеїну, розчинник:

Зап 7
Відп: 8 , Комент: 0
Саліцилати ідентифікують реакцією з розчином заліза (III) хлориду за таким аналітичним ефектом:

Зап 8
Відп: 10 , Комент: 0
При виконанні аналізу субстанції кальцію хлориду дигідрату проводять реакції ідентифікації на кальцій і хлориди. Кальцій виявляють реакцією з розчином амонію оксалату, спостерігають утворення:

Зап 9
Відп: 9 , Комент: 0
При виконанні аналізу субстанції кальцію хлориду дигідрату проводять реакції ідентифікації на кальцій і хлориди. Хлорид-іони виявляють реакцією з розчином арґентуму нітрату в присутності кислоти нітратної розведеної, спостерігають утворення:

Зап 10
Відп: 9 , Комент: 0
Виберіть титриметричний метод та ін Фармацевтичний аналіз лікарських засобів 21 дикатор для кількісного визначення натрію гідрокарбонату:

Зап 11
Відп: 9 , Комент: 0
Документ, який установлює правила, загальні принципи чи характеристики різних видів діяльності або їх результатів, має назву:

Зап 12
Відп: 9 , Комент: 0
Кількісне визначення фуросеміду, згідно ДФУ, проводять методом кислотноосновного титрування в середовищі:

Зап 13
Відп: 8 , Комент: 0
При здійсненні контролю якості ДФУ регламентує визначення флуоресценції за монографією:

Зап 14
Відп: 8 , Комент: 0
При здійсненні контролю якості ДФУ регламентує проведення розділення, при якому рухома рідка фаза переміщується по капілярах і поверхні нерухомої фази, якою є фільтрувальний папір або речовини, попередньо нанесені на його волокна, за монографією:

Зап 15
Відп: 7 , Комент: 0
Державний контроль за дотриманням вимог законодавства щодо забезпечення якості та безпеки лікарських засобів і медичних виробів в Україні здійснюється центральним органом виконавчої влади. Який саме центральний орган виконавчої влади має такі повноваження?

Зап 16
Відп: 7 , Комент: 0
Провізор-аналітик проводить ідентифікацію лікарського засобу із групи алкалоїдів за вимогами ДФУ. В результаті реакції досліджуваної речовини з розчином калію йодвісмутату у кислому середовищі спостерігається утворення осаду такого кольору:

Зап 17
Відп: 7 , Комент: 0
Виробництво лікарських засобів, оптова та роздрібна торгівля лікарськими засобами відносяться до видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню. Який орган виконавчої влади видає суб'єктам господарювання ліцензії на оптову та роздрібну торгівлю лікарськими засобами?

Зап 18
Відп: 7 , Комент: 0
Державна фармакопея України (ДФУ) містить загальні вимоги до лікарських засобів, монографії, методики контролю якості лікарських засобів. За вимогами ДФУ, якщо у загальній статті або монографії для розчинів не зазначений розчинник, то маються на увазі:

Зап 19
Відп: 7 , Комент: 0
Провізор-аналітик проводить ідентифікацію бромідів за вимогами ДФУ.Вре- зультаті реакції з хлораміном у кислому середовищі в присутності хлороформу спостерігається:

Зап 20
Відп: 7 , Комент: 0
Провізор-аналітик визначає домішку заліза в лікарському засобі згідно вимог ДФУ. Про наявність цієї домішки свідчить поява такого забарвлення:

Зап 21
Відп: 8 , Комент: 0
Провізор-аналітик проводить аналіз води очищеної. Для визначення домішки солей амонію у воді очищеній за вимогами ДФУ він використовує реактив:

Зап 22
Відп: 7 , Комент: 0
За методами контролю якості (МКЯ) при аналізі лікарського засобу, що належить до групи фенолів, пропонується провести реакцію на фенольний гідроксил. Який реактив (розчин) використовується для цього тесту?

Зап 23
Відп: 8 , Комент: 0
Провізор-аналітик проводить аналіз субстанції калію броміду. Результатом фармакопейної реакції ідентифікації іону калію в субстанції з розчином натрію кобальтинітриту в середовищі оцтової кислоти розведеної є:

Зап 24
Відп: 7 , Комент: 0
У Державній фармакопеї України (ДФУ) наведені фізичні та фізико-хімічні методи аналізу. За ДФУ, метод розділення, в якому використовується нерухома фаза, що складається з придатного матеріалу, нанесеного у вигляді стандартизованого тонкого шару і зафіксованого на основі (пластинці або пластині) зі скла, металу або пластмаси, заснований на процесах ад- сорбції,розподілу,іонногообмінуабонаїх комбінації - це:

Зап 25
Відп: 7 , Комент: 0
Вода для ін'єкцій стерильна за вимогами ДФУ не повинна містити речовин, що окиснюються. Який реактив (розчин) використовує провізор-аналітик для виявлення цієї домішки?

Зап 26
Відп: 7 , Комент: 0
Лікарські засоби, виготовлені в умовах аптеки, обов'язково підлягають вну- трішньоаптечному контролю. Який вид внутрішньоаптечного контролю полягає в перевірці загальної маси або об'єму екс- темпорального лікарського засобу, кількості та маси окремих дозованих одиниць?

Зап 27
Відп: 6 , Комент: 0
До внутрішньоаптечного контролю відносять: письмовий, опитувальний, органолептичний, фізичний, хімічний, контроль при відпуску. Які екстемпоральні лікарські засоби обов'язково підлягають хімічному контролю?

Зап 28
Відп: 7 , Комент: 0
Всі екстемпоральні лікарські засоби (ЕЛЗ) підлягають внутрішньоаптечному контролю. Який вид контролю полягає у перевірці відповідності упаковки ЕЛЗ фізико-хімічним властивостям інгредієнтів, що входять до складу лікарського за-собу, зазначених у рецепті доз отруйних, наркотичних та сильнодіючих речовин, віку хворого, складу ЕЛЗ, зазначеному у паспорті письмового контролю, пропису в рецепті?

Зап 29
Відп: 6 , Комент: 0
Всі лікарські засоби, які надходять в аптеку, повинні пройти вхідний контроль якості. Хто здійснює цей вид контролю?

Зап 30
Відп: 6 , Комент: 0
Вхідний контроль якості лікарських засобів під час оптової та роздрібної торгівлі здійснюється уповноваженими особами суб'єктів господарювання, які мають ліцензії на провадження господарської діяльності з оптової, роздрібної торгівлі лі-карськими засобами. Даний вид контролю здійснюється за допомогою таких методів:

Зап 31
Відп: 6 , Комент: 0
Порядком контролю якості лікарських засобів під час оптової та роздрібної торгівлі забороняється торгівля певними видами лікарських засобів. Як називаються лікарські засоби, якість яких не відповідає вимогам нормативних документів, лікарські засоби, які зазнали механічного, хімічного, фізичного, біологічного або іншого впливу, що унеможливлює їх подальше використання, а також лікарські засоби з терміном придатності, що минув?

Зап 32
Відп: 6 , Комент: 0
Яка саме з належних практик регламентує принципи та правила щодо регуляторної діяльності, які застосовуються Міністерством, уповноваженими органами та експертними установами з метою забезпечення ефективності, безпеки, якості та доступності лікарських засобів?

Зап 33
Відп: 6 , Комент: 0
Під час ідентифікації фенолу, згідно ДФУ, яка саме утворюється сполука, при взаємодії фенолу з бромною водою, у результаті чого випадає осад білого кольору:

Зап 34
Відп: 6 , Комент: 0
Відповідно до правил належної виробничої практики, нові аналітичні методики випробування, які використовуються для здійснення контролю якості лікарських засобів, повинні пройти:

Зап 35
Відп: 7 , Комент: 0
Назвіть статтю ДФУ, яка регламентує якість апірогенних субстанцій для фармацевтичного застосування:

Зап 36
Відп: 5 , Комент: 0
Оберіть статтю ДФУ, за якою здійснюють випробування для контролю якості нестерильних субстанцій для фармацевтичного застосування:

Зап 37
Відп: 5 , Комент: 0
За органолептичними властивостями вода високоочищена являє собою прозору, безбарвну:

Зап 38
Відп: 5 , Комент: 0
При приготуванні лікарських засобів для парентерального застосування використовують:

Зап 39
Відп: 5 , Комент: 0
Згідно ДФУ, етанол (96%) має наступні властивості: Фармацевтичний аналiз лікарських засобів 24

Зап 40
Відп: 5 , Комент: 0
Назвіть вид контролю, який полягає в ідентифікації та визначенні кількісного вмісту речовин, що входять до складу екс- темпоральних лікарських засобів:

Зап 41
Відп: 5 , Комент: 0
При здійсненні контролю якості кофеїну відповідно до статті ДФУ контролюють вміст такої домішки:

Зап 42
Відп: 4 , Комент: 0
Вміст домішки морфіну, відповідно до вимог ДФУ, контролюють при випробуванні якості субстанції:

Зап 43
Відп: 4 , Комент: 0
Оберіть органолептичні характеристики глюкози моногідрату відповідно до вимог ДФУ:

Зап 44
Відп: 4 , Комент: 0
Оберіть термін, який характеризує фармацевтичні препарати, одержані з екстрактів природних вихідних матеріалів, що містять речовини, які викликають або провокують гіперчутливість:

Зап 45
Відп: 4 , Комент: 0
Вхідний контроль якості лікарських засобів в аптеках здійснює уповноважена особа, яку призначають наказом:

Зап 46
Відп: 4 , Комент: 0
Назвіть співробітника аптечного закладу, до обов'язків якого відносять здійснення ведення реєстру лікарських засобів, які надійшли до суб'єкта господарювання:

Зап 47
Відп: 4 , Комент: 0
Назвіть основне повноваження Європейської організації по випробуванням та сертифікації:

Зап 48
Відп: 4 , Комент: 0
Розробка яких документів є обов'язковим елементом системи якості аптечного складу відповідно до вимог належних практик?

Зап 49
Відп: 4 , Комент: 0
Який вид контролю якості екстемпо- ральних лікарських засобів включає перевірку зовнішнього вигляду, кольору, запаху, однорідності?

Зап 50
Відп: 5 , Комент: 0
В якому документі аптеки прописано порядок вилучення з обігу та подальшого знищення (утилізації) неякісних лікарських засобів?