Терапевтичний профіль

Зап 1
Відп: 387 , Комент: 0
Жiнка 42-х рокiв прийшла до лiкаря на профiлактичний прийом. Скарг не має. Загальний стан задовiльний. Зрiст 162 см, маса тiла 87 кг, IМТ = 33 кг/м2. Артерiальний тиск справа - 140/90 мм рт.ст., злiва - 145/85 мм рт.ст., пульс - 72/хв. Аускультативно тони серця приглушенi, шуми не прослуховуються. В легенях дихання везикулярне. Нижнiй край печiнки виступає на 1,5-2 см з-пiд нижнього краю. Набрякiв не виявлено. Яку оцiнку конституцiональнiй будовi тiла цiєї пацiєнтки має надати лiкар (за рекомендацiями ВООЗ)?

Зап 2
Відп: 412 , Комент: 0
Чоловiк 58-ми рокiв звернувся до лiкаря зi скаргами на значне пiдсилення загальної слабкостi за останнi кiлька тижнiв, цiаноз, болi у животi, нудоту, перiодичне блювання, запах ацетону з роту, гiперпiгментацiю шкiрних складок. З анамнезу вiдомо, що пацiєнт хворiє на туберкульоз. При фiзикальному обстеженнi артерiальний тиск - 80/40 мм рт.ст., пульс - 124/хв. При лабораторному дослiдженнi кровi: натрiй - 125 ммоль/л, хлориди - 74 ммоль/л, калiй - 5,7 ммоль/л, глюкоза - 3,5 ммоль/л, сечовина - 14 ммоль/л. У загальному аналiзi сечi: бiлок - 0,66 г/л, лейкоцити - 10-12 в п/з, еритроцити - 5-6 в п/з, цилiндри - поодинокi. Який наступний крок у веденнi пацiєнта буде найбiльш доречним?

Зап 3
Відп: 336 , Комент: 0
Хвора 37-ми рокiв, хiмiк-технолог. Турбує поява синцiв на животi, стегнах, гомiлках пiсля невеликих травм або без причини. Пiд час огляду виявленi численнi дрiбнi та дещо бiльшi синцi, якi мiсцями зливаються (вiд 1х1 до 4х5 см). Iнших змiн немає. Менструацiя триває до 7 днiв. Селезiнка не пальпується. В кровi: Нb- 92 г/л, лейкоцити - 7, 2 · 109/л, тромбоцити - 6 · 109/л, швидкiсть осiдання еритроцитiв - 33 мм/год. Який патогенез даного захворювання?

Зап 4
Відп: 326 , Комент: 0
Жiнка 22-х рокiв звернулася до лiкаря з метою планування вагiтностi. В анамнезi цукровий дiабет протягом двох рокiв. Дiабетичних ускладнень при опитуваннi та оглядi не виявлено. Глiкемiя натще в межах 6,0-7,0 ммоль/л. Який аналiз серед перерахованих слiд призначити, щоб адекватно оцiнити контроль глiкемiї?

Зап 5
Відп: 315 , Комент: 0
Чоловiк 36-ти рокiв звернувся до лiкаря зi скаргами на серцебиття, пiтливiсть, схуднення на 5-6 кг за останнi 3 мiсяцi. Апетит збережений. При фiзикальному обстеженнi: артерiальний тиск - 130/60 мм рт.ст., пульс - 140/хв., шкiра волога, тепла. При пальпацiї рiвномiрне збiльшення щитоподiбної залози. Призначення якого дослiдження буде найбiльш доречним?

Зап 6
Відп: 336 , Комент: 0
Жiнка 52-х рокiв звернулася до лiкаря зi скаргами на швидку втомлюванiсть та задишку протягом останнього року з перiодичним сухим кашлем. Пацiєнтка вiдзначає, що останнiм часом їй стало важко пiднiмати обидвi руки та розчiсувати волосся. При фiзикальному обстеженнi температура тiла - 37,4 C, пульс - 76/хв., артерiальний тиск - 130/85 мм рт.ст., SpO2 - 95% при кiмнатному повiтрi. При неврологiчному дослiдженнi незначне зниження сили дельтоподiбного м’яза. При аускультацiї легень - розповсюдженi сухi хрипи. На щоках, навколо орбiт та на лiктях еритематозний висип. Який метод найбiльш iмовiрно пiдтвердить дiагноз у цiєї пацiєнтки?

Зап 7
Відп: 305 , Комент: 0
Хворий 60-ти рокiв скаржиться на iнтенсивнi болi стискаючого характеру, локалiзованi за грудниною з iррадiацiєю у лiв Терапевтичний профiль 3 лопатку та нижню щелепу. Бiль тривалий, не знiмається нiтроглiцерином. Об’єктивно: холодний пiт. Хворий збуджений. Аускультативно: тахiкардiя, приглушенiсть тонiв. Артерiальний тиск - 100/70 мм рт.ст. ЕКГ-комплекси QS та пiдйом S-T вище iзолiнiї в I, аVL, V1, V2, V3, V4. Який дiагноз є найбiльш iмовiрним?

Зап 8
Відп: 321 , Комент: 0
Чоловiк 32-х рокiв звернувся до лiкаря зi скаргами на висип, що з’явився на колiнах 4 мiсяцi тому i зараз вперше починає з’являтися на лiктях. Зi слiв пацiєнта болю не вiдчуває, але мiсце висипу злегка свербить та кровоточить при розчiсуваннi. Вiн вiдзначив, що на лiктях висип з’явився пiсля подряпин, якi йому нанiс його домашнiй кiт. При фiзикальному обстеженнi лiкарем виявлено на колiнах та лiктях еритематознi бляшки дiаметром вiд 2 до 3 см iз чiтким контуром, щiльнi, вкритi срiблястими лусочками. Який дiагноз є найбiльш iмовiрним?

Зап 9
Відп: 294 , Комент: 0
Хвора 65-ти рокiв госпiталiзована в реанiмацiйне вiддiлення в коматозному станi. Хворiє на цукровий дiабет II-го типу 10 рокiв. Останнi 2 тижнi спостерiгалися виражена полiурiя, полiдипсiя. Глюкоза сироватки кровi - 30 ммоль/л, рН артерiальної кровi - 7,3. Осмолярнiсть плазми кровi - 350 мОсм/л. Хворiй встановлено дiагноз: дiабетична гiперосмолярна кома. Який основний патогенетичний механiзм коми?

Зап 10
Відп: 304 , Комент: 0
Жiнка 29-ти рокiв звернулася до лiкаря зi скаргами на остуду, бiль у горлi, утруднене ковтання та пiдвищення температури до 38oC. При фiзикальному обстеженнi лiкарем на обох мигдаликах виявлено нальоти у виглядi сiрих щiльних плiвок, збiльшення i болючiсть пiдщелепних лiмфатичних вузлiв. Використання якого дiагностичного методу буде найбiльш доречним наступним кроком?

Зап 11
Відп: 300 , Комент: 0
Чоловiк 32-х рокiв госпiталiзований на 5-й день хвороби зi скаргами на пiдвищення температури до 38,4oC, загальну слабкiсть, появу в лiвiй пахвовiй дiлянцi щiльного утвору 5х6 см, малоболючого, рухомого. Шкiра над утвором не змiнена. Обличчя хворого гiперемоване, пастозне. Частота серцевих скорочень - 95/хв., артерiальний тиск - 100/80 мм рт.ст. В загальному аналiзi кровi - помiрна лейкопенiя. Працює ветсанiтаром. Який дiагноз є найбiльш iмовiрним?

Зап 12
Відп: 289 , Комент: 0
Жiнка 54-х рокiв звернулася до лiкаря зi скаргами на загальну слабкiсть протягом 2-х мiсяцiв, шум у головi, осиплiсть голосу. У 34 роки перенесла субтотальну резекцiю шлунка з приводу виразкової хвороби. Фiзикальне обстеження без особливостей. У загальному аналiзi кровi: Нb- 58 г/л, еритроцити - 1, 2 · 1012/л, лейкоцити - 2, 8 · 109/л, тромбоцити - 140 · 109/л, швидкiсть осiдання еритроцитiв - 17 мм/год, анiзоцитоз, пойкiлоцитоз - вираженi (++). Який з наступних дiагностичних методiв буде найбiльш доречно призначити пацiєнтцi?

Зап 13
Відп: 273 , Комент: 0
Чоловiк 38-ми рокiв захворiв 2 тижнi тому, з’явився кашель, слабкiсть, пiдвищилася температура до 38,0oC. Стан рiзко погiршився до кiнця 1-го тижня, коли з’явилися остуда, проливний пiт, надвечiр температура пiдвищилася до 39,0oC. За 2 днi до госпiталiзацiї у хворого пiд час кашлю видiлилася велика кiлькiсть смердючого харкотиння з кров’ю, пiсля чого стан хворого покращився. Пульс - 80/хв., частота дихання - 20/хв., температура тiла - 37,6oC. Якi змiни можливi на рентгенограмi грудної порожнини? Терапевтичний профiль 4

Зап 14
Відп: 277 , Комент: 0
Хвора 36-ти рокiв скаржиться на задишку, вiдчуття стискання в правiй половинi грудної клiтки, пiдвищення температури до 38,7oC, кашель з видiленням невеликої кiлькостi слизово-гнiйного харкотиння. Хворiє понад тиждень. Скарги пов’язує з переохолодженням. Об’єктивно: легкий акроцiаноз губ, пульс ритмiчний, 90/хв., артерiальний тиск - 140/85 мм рт.ст. Права половина грудної клiтки вiдстає в актi дихання. Перкуторно справа нижче кута лопатки прослуховується тупiсть. В цiй дiлянцi дихання вiдсутнє. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

Зап 15
Відп: 287 , Комент: 0
Чоловiка 45-ти рокiв доставлено до лiкаря пiсля повiдомлення про випадок активного туберкульозу у його колеги з яким вiн працює в одному офiсному примiщеннi. Скарг не має. Пiсля проведення туберкулiнової проби розмiр папули становить 14 мм. Даних про результат попередньої проби немає. Який з наступних крокiв лiкаря є найбiльш доречним?

Зап 16
Відп: 292 , Комент: 0
Чоловiк 18-ти рокiв звернувся до лiкаря зi скаргами на переймоподiбний бiль в животi, частi рiдкi випорожнення з домiшками слизу та свiжої кровi, що тривають 4 мiсяцi. За цей час схуд на 10 кг. При фiзикальному обстеженнi живiт м’який, болючий по ходу товстої кишки злiва, сигмоподiбна кишка спазмована. При лабораторному дослiдженнi кровi еритроцити - 3, 2 · 1012/л, гемоглобiн - 92 г/л, лейкоцити - 10, 6·109/л, ШЗЕ- 34 мм/год. Результат бак. посiву випорожнень негативний. На колоноскопiї виявлено запалення iз втратою судинного малюнку, дiлянка пiдвищеної кровоточивостi 25 см з чiткими межами починаючи вiд краю анусу. Яка лiкувальна тактика буде найбiльш доречною?

Зап 17
Відп: 262 , Комент: 0
Чоловiк 72-х рокiв звернувся до лiкаря зi скаргами на задишку, кашель, набряки гомiлок, збiльшення живота. Хворiє бiльше нiж 20 рокiв на хронiчне обструктивне захворювання легень (ХОЗЛ). Останнi 3 роки є iнвалiдом II групи у зв’язку з патологiєю серця. При фiзикальному обстеженнi пульс - 92/хв, артерiальний тиск - 120/70 мм рт.ст., частота дихання - 24/хв. Шкiрнi покриви цiанотичнi, набряки гомiлок, при пальпацiї органiв черевної порожнини позитивний симптом флуктуацiї. При аускультацiї акцент II тону над легеневою артерiєю, сухi хрипи над всiєю поверхнею легень. Який механiзм розвитку змiн з боку серця у цього хворого є найбiльш iмовiрним?

Зап 18
Відп: 259 , Комент: 0
Хвора 50-ти рокiв скаржиться на напад болю у правому пiдребер’ї, блювання з домiшками жовчi, впродовж 5-ти рокiв турбував бiль у епiгастрiї, нудота, порушення випорожнення. Об’єктивно: частота серцевих скорочень - 92/хв. Пiдвищеної повноти, язик обкладений, iктеричнi склери. Живiт м’який, болючий у проекцiї жовчного мiхура, локальне м’язове напруження у правому пiдребер’ї, позитивний симптом Мерфi. В загальному аналiзi кровi: лейкоцити - 9, 6 · 109/л, швидкiсть осiдання еритроцитiв - 14 мм/год. Яке дослiдження доцiльно призначити для пiдтвердження дiагнозу в даному випадку?

Зап 19
Відп: 263 , Комент: 0
Чоловiк 34-х рокiв звернувся до лiкаря зi скаргами на ранкову скутiсть, болi в поперековiй дiлянцi, плечових суглобах, суглобах шиї, хребта, якi посилюються при рiзких рухах. Захворювання почалося з болiв у поперековiй дiлянцi пiсля переохолодження. При фiзикальному обстеженнi болючiсть при пальпацiї остистих вiдросткiв та здухвинно-крижового сполучення, сегментарна ригiднiсть поперекової дiлянки хребта, атрофiя прилеглих м’язiв. На Терапевтичний профiль 5 рентгенограмi поперекового вiддiлу хребта осифiкацiя зв’язок i сухожиль, синдесмофiти, повне зрощення хребцiв. При лабораторному дослiдженнi в кровi лейкоцити - 4, 3 · 109/л, ШЗЕ- 37 мм/год. Який з наведених дiагнозiв є найбiльш iмовiрним?

Зап 20
Відп: 259 , Комент: 0
Чоловiк 23-х рокiв звернувся до лiкаря зi скаргами на наявнiсть набрякiв обличчя, головнi болi, запаморочення, зменшення видiлення сечi, бурий колiр сечi. Наведенi скарги з’явились пiсля перенесеного фарингiту. При фiзикальному обстеженнi температура тiла - 37,4oC, артерiальний тиск - 170/110 мм рт.ст., пульс - 86/хв., набряки на обличчi, шкiрнi покриви блiдi. Аускультативно серцевi тони приглушенi, акцент II тону над аортою. Якi змiни найбiльш iмовiрно будуть спостерiгатись у загальному аналiзi сечi?

Зап 21
Відп: 246 , Комент: 0
Жiнка 36-ти рокiв скаржиться на бiль, обмеження рухiв у дрiбних суглобах рук, ускладнення при ковтаннi твердої їжi, слабкiсть, сухий кашель. Об’єктивно: шкiра кистей та передплiччя щiльна, гладка. Проксимальнi суглоби II-IV пальцiв кистей рук набряклi, болючi при пальпацiї. Над легенями сухi розсiянi хрипи, межi серця змiщенi влiво на 2 см, тони приглушенi. У кровi: швидкiсть осiдання еритроцитiв - 36 мм/год, γ-глобулiнiв - 24%. У сечi: змiн немає. Який найбiльш вiрогiдний дiагноз?

Зап 22
Відп: 261 , Комент: 0
Жiнка 36-ти рокiв звернулася до лiкаря зi скаргами на загальну слабкiсть, бiль у животi та пожовтiння шкiри. Зазначенi скарги поступово наростали протягом останнiх 3-х мiсяцiв. Пацiєнтка повiдомила, що не мала серйозних захворювань в анамнезi. Вживання наркотикiв та незахищенi статевi стосунки заперечує. При фiзикальному обстеженнi iктеричнiсть склер та жовтушнiсть шкiри, болiснiсть при пальпацiї правої пiдреберної дiлянки. При лабораторному дослiдженнi сироватки кровi: загальний бiлiрубiн - 64,5 мкмоль/л, прямий - 22,7 мкмоль/л, АСТ822 Од/л, АЛТ- 1237 Од/л, HBsAg - позитивно, HBeAg - позитивно. Яка тактика лiкування цiєї хворої є найбiльш доречною?

Зап 23
Відп: 273 , Комент: 0
Чоловiк 27-ми рокiв звернувся до лiкаря зi скаргами на бiль та набряк у II та III пальцях лiвої стопи, почервонiння та гнiйнi видiлення з очей, рiзь та бiль при видiленнi сечi. Зi слiв пацiєнта має декiлькох статевих партнерiв, зрiдка користується презервативами. При фiзикальному обстеженнi лiкарем виявлено двостороннiй кон’юнктивiт та дактилiт пальцiв стопи. Обстеження iнших органiв i систем патологiї не виявило. У загальному аналiзi кровi ШЗЕ- 40 мм/год, бiохiмiчний аналiз без вiдхилень. На рентгенограмах пальцiв стопи збiльшення об’єму м’яких тканин, звуження суглобової щiлини. Який дiагноз є найбiльш iмовiрним?

Зап 24
Відп: 252 , Комент: 0
Жiнка 28-ми рокiв протягом 12-ти рокiв хворiє на хронiчний гломерулонефрит, який весь цей час мав латентний перебiг. За останнi пiвроку виникла загальна слабкiсть, зниження апетиту, працездатностi, нудота. Хвора скаржиться на головний бiль, бiль у суглобах. При обстеженнi: анемiя, пiдвищення рiвня сечовини кровi до 34,5 ммоль/л, креатинiн кровi - 766 мкмоль/л, гiперкалiємiя. Чим ускладнився перебiг хвороби?

Зап 25
Відп: 245 , Комент: 0
Хвора 60-ти рокiв скаржиться на бiль в мiжфалангових суглобах кистей, який посилюється при роботi. Об’єктивно: дистальнi та проксимальнi суглоби II-IV пальцiв деформованi, з вузлами Гебердена, Бушара, болючi, з обмеженою рухомiстю. Рентгенограма суглобiв: суглобовi Терапевтичний профiль 6 щiлини звуженi, краєвi остеофiти, субхондральний склероз. Який дiагноз найбiльш ймовiрний?

Зап 26
Відп: 236 , Комент: 0
Хворий 30-ти рокiв працює клепальником протягом 6-ти рокiв. Скарги на рiзкий бiль у плечовому поясi, особливо в нiчний час. Пальцi рук нiмiють та бiлiють при охолодженнi. Став дратiвливим. Об’єктивно: кистi набряклi, холоднi, цiанотичнi. Рiзко зниженi всi види чутливостi (больова, температурна, вiбрацiйна). При пробi на холод - симптом ”мертвих пальцiв”. Вiдзначається слабкiсть у привiдних м’язах V пальця; змiнена електрозбудженiсть. Сухожилковi та перiостальнi рефлекси живi. Який попереднiй дiагноз?

Зап 27
Відп: 240 , Комент: 0
Жiнка 37-ми рокiв звернулася до лiкаря зi скаргами на болi у дiлянцi попереку, пiдвищення температури тiла до 38oC. При фiзикальному обстеженнi позитивний симптом Пастернацького, бiльше виражений справа. При лабораторному дослiдженнi у загальному аналiзi кровi: гемоглобiн - 115 г/л, еритроцити - 3, 9 · 1012/л, лейкоцити - 15, 2 · 109/л, ШОЕ- 28 мм/год. У загальному аналiзi сечi: колiр - свiтло жовтий, питома вага - 1018, бiлок - 0,42 г/л, лейкоцити - 20-30 у полi зору, багато слизу. Який дiагноз є найбiльш iмовiрним?

Зап 28
Відп: 251 , Комент: 0
Робiтник очисної лави вугiльної шахти зi стажем роботи 15 рокiв звернувся до лiкаря зi скаргами на бiль у груднiй клiтцi, задишку, сухий кашель, швидку втомлюванiсть. На рентгенограмi легень дифузний iнтерстицiальний фiброз, емфiзема, дрiбновогнищевi утворення 3-5 мм у нижнiх i середнiх вiддiлах. На спiрограмi порушення функцiї зовнiшнього дихання вiдсутнi. За даними санiтарно-гiгiєнiчної характеристики робочої зони запиленiсть повiтря кам’яним вугiллям становить 138 мг/м3, вмiст силiцiю (IV) оксиду 2% (норма - 10 мг/м3, якщо вугiльний пил вмiщує до 5% вiльного дiоксиду кремнiю). Який дiагноз є найбiльш iмовiрним?

Зап 29
Відп: 241 , Комент: 0
Жiнка 46-ти рокiв доставлена до вiддiлення невiдкладної допомоги зi скаргами на постiйний, iнтенсивний абдомiнальний бiль протягом 8 годин, нудоту та блювання. В анамнезi гiпертриглiцеридемiя, яку пацiєнтка не лiкувала. При фiзикальному обстеженнi температура тiла - 38oC, артерiальний тиск - 100/60 мм рт.ст., пульс - 122/хв. Iктеричнiсть кон’юнктив, при пальпацiї черевної стiнки позитивний симптом флюктуацiї, позитивнi симптоми Хвостека та Труссо. При лабораторному дослiдженнi в сироватцi кровi натрiй - 142 ммоль/л, калiй - 3,1 ммоль/л, бiкарбонат - 32 ммоль/л, креатинiн - 106 мкмоль/л, кальцiй - 0,9 ммоль/л. Який перший крок у веденнi пацiєнтки буде найбiльш доречним?

Зап 30
Відп: 236 , Комент: 0
Хвора 22-х рокiв скаржиться на часте i болюче сечовипускання, поклики на сечопуск вночi, нетримання сечi, бiль у надлобковiй дiлянцi та у попереку. Часто сеча має колiр пива. Мiсяць тому вийшла замiж. Об’єктивно: загальний стан задовiльний. В легенях - везикулярне дихання. Тони серця ритмiчнi, частота серцевих скорочень - 78/хв., артерiальний тиск - 128/68 мм рт.ст. Живiт м’який, болючий у надлобковiй дiлянцi. У сечi: еритроцити - 12-18 в полi зору, лейкоцити - 12-15, бактерiй +++ в полi зору. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

Зап 31
Відп: 277 , Комент: 0
Чоловiк 33-х рокiв прийшов до лiкаря на профiлактичний прийом. Скарг не має. При фiзикальному обстеженнi лiкарем випадково виявлено грубий систолiчний шум в тoчцi Боткiна, який проводиться в точку аускультацiї верхiвки та на судини шиї. Вiд подальшого обстеження пацiєнт вiдмовився. Через 2 мiсяцi на фонi грипу у Терапевтичний профiль 7 пацiєнта розвинулися симптоми серцевої недостатностi. Яку ваду найбiльш iмовiрно було виявлено лiкарем?

Зап 32
Відп: 241 , Комент: 0
Чоловiк 53-х рокiв хворiє на цукровий дiабет протягом 5-ти рокiв. Звертається до лiкаря зi скаргами на болi та судоми в нижнiх кiнцiвках, вiдчуття онiмiння в них, мерзлякуватiсть. При обстеженнi нижнiх кiнцiвок ступнi звичайного кольору, теплi на дотик, усi види чутливостi значно зниженi, гiперкератози, пульсацiя на артерiях кiнцiвок збережена. Яке ускладнення найбiльш iмовiрно виникло у пацiєнта?

Зап 33
Відп: 256 , Комент: 0
Жiнка 60-ти рокiв надiйшла до вiддiлення невiдкладної допомоги зi скаргами на сильний головний бiль у потиличнiй дiлянцi, нудоту, блювання, запаморочення. При оглядi хвора трохи загальмована, обличчя гiперемоване, артерiальний тиск - 220/130 мм рт.ст., пульс - 78/хв. При неврологiчному обстеженнi парезiв не виявлено, рефлекси рiвномiрно жвавi, м’язовий тонус не змiнений, чутливiсть збережена. Менiнгеальнi симптоми вiдсутнi. Який стан найбiльш iмовiрно розвинувся у хворої?

Зап 34
Відп: 227 , Комент: 0
Хворий 34-ти рокiв перебуває на лiкуваннi в психiатричнiй лiкарнi з приводу загострення шизофренiї. Об’єктивно: перебуває в лiжку, рухливо загальмований, контакт вiдсутнiй. На запитання не вiдповiдає. Поза одноманiтна, пацiєнт гiпомiмiчний, наявнi симптом ”хоботка”, воскова гнучкiсть м’язiв, симптом ”повiтряної подушки”. В такому станi лишається близько тижня. Харчування парентеральне. Визначте наявний синдром розладу рухововольової сфери:

Зап 35
Відп: 232 , Комент: 0
Чоловiк 25-ти рокiв, звернувся до лiкаря зi скаргами на появу висипань в мiжпальцевих промiжках, в дiлянцi променевозап’ястних суглобiв, паховiй дiлянцi та живота, якi супроводжуються сильним свербежем, особливо в нiчний час. Пацiєнт зазначає, що пiсля вечiрнього душу покращення не наступає. Також йому здається, що як тiльки висип проходить в одному мiсцi, вiн одразу з’являється в iншому. При фiзикальному обстеженнi на фонi неураженої шкiри множиннi еритематознi папули та екскорiацiї. Який дiагноз є найбiльш iмовiрним?

Зап 36
Відп: 255 , Комент: 0
Чоловiк 46-ти рокiв звернувся до лiкаря зi скаргами на появу висипань в дiлянцi кистей рук, що супроводжуються сильним свербежем i турбують протягом тижня. У анамнезi бронхiальна астма, сезоннi алергiї. Пацiєнт вiдзначає, що має дуже суху шкiру. При фiзикальному обстеженнi на тильнiй сторонi правої та лiвої кистi виявлено множиннi еритематознi папули та везикули з серозним вмiстом, дiлянки лiхенiфiкацiї та екскорiацiї. Який дiагноз є найбiльш iмовiрним?

Зап 37
Відп: 220 , Комент: 0
Хворий 43-х рокiв страждає на виразкову хворобу 12-палої кишки протягом 8- ми рокiв. Пiд час роботи на садовiй дiльницi вiдчув рiзкий бiль у епiгастральнiй дiльницi, слабкiсть, запаморочення. Об’єктивно: шкiра блiда, пульс - 102/хв., слабкий, артерiальний тиск - 100/60 мм рт.ст., живiт не приймає участi у актi дихання, напружений, болiсний у епiгастрiї, печiнкова тупiсть вiдсутня. Яке захворювання є найбiльш iмовiрним?

Зап 38
Відп: 220 , Комент: 0
Чоловiка 48-ми рокiв доставлено до лiкаря у непритомному станi. В анамнезi зловживання алкоголем. При обстеженнi Терапевтичний профiль 8 шкiра блiда, на тулубi ”судиннi зiрочки”, печiнковий запах з рота, язик обкладений коричневим нальотом. Пiдшкiрнi вени передньої стiнки живота розширенi у виглядi (caput medusae). При пальпацiї органiв черевної порожнини позитивний симптом флуктуацiї, гепатомегалiя, спленомегалiя. Набряки нижнiх кiнцiвок. Який стан у хворого є найбiльш iмовiрним?

Зап 39
Відп: 230 , Комент: 0
Хвора 54-х рокiв скаржиться на мерзлякуватiсть, сонливiсть, слабкiсть. В минулому лiкувалася з приводу аутоiмунного вузлового зоба. За рiк її стан погiршився: з’явилася слабкiсть, набрала вагу, стала повiльною. Щитоподiбна залоза - I ст. Шкiра холодна, суха, блiда, язик потовщений. Голос захриплий. Тони серця ритмiчнi, глухi, частота серцевих скорочень - 56/хв., живiт здутий. Випорожнення - закрепи. Який препарат слiд призначити для профiлактики значного збiльшення щитоподiбної залози?

Зап 40
Відп: 232 , Комент: 0
Хворого пiсля перенесеного Q-iнфаркту мiокарда турбує задишка при незначних навантаженнях, нiчнi напади сухого кашлю, вiдчуття хрипiв у груднiй клiтцi i ортопное. В ходi огляду: акроцiаноз, частота серцевих скорочень - 96/хв., тахiкардiя, ослаблення I-го тону над верхiвкою, вислуховується III-й тон. В легенях в базальних вiддiлах незвучнi хрипи. Пiд час ехокардiоскопiї дилатацiя лiвого шлуночка, витончення i дискiнезiя мiжшлуночкової перегородки, фракцiя викиду - 39%. Який варiант дисфункцiї мiокарда є найбiльш iмовiрним?

Зап 41
Відп: 236 , Комент: 0
У хворого 56-ти рокiв, що знаходиться в палатi iнтенсивної терапiї з приводу гострого iнфаркту мiокарда у дiлянцi передньої стiнки лiвого шлуночка, посилилась загальна слабкiсть та з’явилось вiдчуття ”завмирання” у роботi серця. При аналiзi ЕКГ виявлено: ритм синусовий, частота серцевих скорочень - 76/хв. Перiодично з’являються поширенi шлуночковi комплекси тривалiстю 0,22 с., неправильної форми, пiсля яких виявляються повнi компенсаторнi паузи. Яке ускладнення виникло у даного хворого?

Зап 42
Відп: 220 , Комент: 0
Жiнка 35-ти рокiв надiйшла до вiддiлення iнтенсивної терапiї з нападами судом з перiодичнiстю 2-3 хвилини, мiж якими не вiдбувається покращення свiдомостi, реакцiя зiниць на свiтло вiдсутня. З дитинства хворiє на епiлепсiю. Зазвичай напади виникають 1-2 рази на мiсяць у нiчний час та супроводжуються мимовiльним сечовидiленням та дефекацiєю. Почастiшання нападiв та вищевказанi ускладнення виникли на тлi перенесеного грипу. Який стан найбiльш iмовiрно розвинувся у хворої?

Зап 43
Відп: 218 , Комент: 0
У чоловiка 20-ти рокiв невдовзi пiсля екстракцiї зуба розпочалася сильна кровотеча. З анамнезу вiдомо, що пацiєнт хворiє на гемофiлiю А. При лабораторному дослiдженнi у загальному аналiзi кровi: еритроцити - 3, 2 · 1012/л, Hb- 98 г/л, кольоровий показник - 0,92, лейкоцити - 7, 4 · 109/л, тромбоцити - 240 · 109/л, швидкiсть осiдання еритроцитiв - 11 мм/год. Час кровотечi за Дюке - 3 хв., час зсiдання кровi за Лi-Уайтом - 20 хв. Яка фармакотерапiя є найбiльш ефективною для цього пацiєнта?

Зап 44
Відп: 223 , Комент: 0
Хворий 29-ти рокiв на другий день пiсля приїзду з Iндiї госпiталiзований у клiнiку зi скаргами на бiль у животi, рiдкi випорожнення зi склоподiбним слизом та кров’ю у виглядi ”малинового желе”. Загальний стан задовiльний, шкiра блiда, висипу немає. Живiт м’який, чутливий в дiлянцi слiпої i висхiдної кишок. Який етiотропний препарат для лiкування цiєї патологiї буде найбiльш доречно застосувати? Терапевтичний профiль 9

Зап 45
Відп: 226 , Комент: 0
Чоловiк 27-ми рокiв, спортсмен, пiд час тренування раптово втратив свiдомiсть. Пульс i артерiальний тиск не визначаються. Дихання вiдсутнє. Тони серця не вислуховуються. Зiницi широкi. На ЕКГ: полiморфна шлуночкова тахiкардiя. Розпочато компресiю грудної клiтки. Який наступний крок буде найбiльш доречним?

Зап 46
Відп: 222 , Комент: 0
Жiнка 58-ми рокiв перебуває на стацiонарному лiкуваннi з приводу гiпертонiчної хвороби. Вранцi, пiсля прийому каптоприлу та празозину рiзко пiднялася з лiжка та короткочасно знепритомнiла. Об’єктивно: шкiра блiда, волога. Пульс - 100/хв., слабкий, артерiальний тиск - 70/40 мм рт.ст. На ЕКГ: ритм синусовий, правильний, ознаки перенавантаження лiвого шлуночка. Змiн з боку центральної нервової системи не виявлено. Яка причина стану хворої є найбiльш iмовiрною?

Зап 47
Відп: 218 , Комент: 0
Жiнка 37-ми рокiв звернулася до лiкаря зi скаргами на слабкiсть, швидку стомлюванiсть, запаморочення, поганий апетит, утруднене ковтання їжi. В анамнезi пiд час вагiтностi 5 рокiв тому у хворої вiдзначалося зниження гемоглобiну до 86 г/л. При лабораторному дослiдженнi в загальному аналiзi кровi: еритроцити - 3, 4 · 1012/л, Hb70 г/л, колiрний показник - 0,6, ретикулоцити - 2%, лейкоцити - 4, 7 · 109/л, е- 2%, п3%, с- 64%, лiмф.- 26%, мон.- 5%, швидкiсть осiдання еритроцитiв - 40 мм/год. Сироваткове залiзо - 6,3 мкмоль/л. Який дiагноз є найбiльш iмовiрним?

Зап 48
Відп: 219 , Комент: 0
У дiвчини 19-ти рокiв скарги на головний бiль пульсуючого характеру в лiвiй лобно-скронево-тiм’янiй дiлянцi, який турбує протягом п’яти рокiв. Головний бiль виникає нападоподiбно i супроводжується нудотою, блюванням, фонофобiєю та фотофобiєю. Тривалiсть нападу вiд кiлькох годин до 2-3 дiб. Напад цефалгiї часто виникає при перевтомi, емоцiйному перенавантаженнi. Частота нападiв 1-2 рази на мiсяць. Неврологiчний статус без патологiчних змiн. Схожi головнi болi були у матерi хворої. Який дiагноз є найбiльш iмовiрним?

Зап 49
Відп: 226 , Комент: 0
Хворий 72-х рокiв звернувся до лiкаря зi скаргами на тремор рук, бiльше справа, загальну скутiсть, сповiльнення ходи, мовлення, утруднення при виконаннi звичайної домашньої роботи. При фiзикальному обстеженнi загальна брадикiнезiя, гiпомiмiя, емпростотонус, хода ”човгаюча”, ахейрокiнез, тремор спокою в руках, D>S, пiдвищений м’язовий тонус за пластичним типом, феномен ”зубчастого колеса”, виражена постуральна нестiйкiсть. Якi лiки, насамперед, мають бути у схемi лiкування цього хворого?

Зап 50
Відп: 219 , Комент: 0
Чоловiк 58-ми рокiв звернувся до лiкаря зi скаргами на кашель зi слизовогнiйним мокротинням, задишку при фiзичному навантаженнi. Зазначенi симптоми турбують протягом 14-ти рокiв. Щоденно викурює 1,5 пачки сигарет з 17-ти рокiв. При фiзикальному обстеженнi пульс - 96/хв., артерiальний тиск - 130/80 мм рт.ст. Перкуторно над усiєю поверхнею легень коробковий звук. Аускультативно дихання ослаблене, на фонi подовженого видиху розсiянi сухi хрипи. За даними спiрометрiї спiввiдношення ОФВ1/ФЖЄЛ - 30%. Який дiагноз є найбiльш iмовiрним?