Педіатричний профіль

Зап 1
Відп: 285 , Комент: 0
Хлопчик 5-ти рокiв прийшов з матiр’ю на прийом до лiкаря зi скаргами на припухлiсть обличчя, бiль у вухах та пiдвищену температуру протягом останнiх 5 днiв. Через релiгiйнi переконання матерi вакцинацiя дитини неповна. Пiд час фiзикального обстеження виявлено двостороннiй, болючий набряк у дiлянцi жувального м’яза та гарячку 39,3oC. Що з перерахованого буде найбiльш доцiльно призначити цьому пацiєнту?

Зап 2
Відп: 256 , Комент: 0
Дитинi 8 рокiв. Скарги на температуру тiла 39,3oC, головний бiль, блювання. 1-й день захворювання. Шкiра чиста. Зiв гiперемований. Язик обкладений. Кон’юнктивiт. Склерит. Слабко виражена ригiднiсть потиличних м’язiв. Позитивний симптом Кернiга справа. Лiквор: цитоз - 340/мкл, лiмфоцити - 87%, нейтрофiли - 13%, бiлок - 140 мг/л. Яким буде найiмовiрнiший дiагноз?

Зап 3
Відп: 248 , Комент: 0
Дiвчинка 14-ти рокiв звернулася до лiкаря зi скаргами на вiдчуття стиснення у дiлянцi шиї, покашлювання, потовщення шиї. При фiзикальному обстеженнi щитоподiбна залоза дифузно збiльшена, щiльна при пальпацiї, неболюча, поверхня гладка. При ультразвуковому дослiдженнi тканина щитоподiбної залози неоднорiдна. Яке лабораторне дослiдження буде найбiльш доречним?

Зап 4
Відп: 276 , Комент: 0
Восьмирiчна дитина скаржиться на тривалий вологий кашель з видiленням великої кiлькостi харкотиння гнiйного характеру з неприємним запахом, iнколи з домiшкою кровi. Загальний стан тяжкий, температура тiла - 38,7oC, шкiра блiда, периоральний цiаноз, пальцi у виглядi ”барабанних паличок”. Над легенями: ослаблене дихання, рiзнокалiбернi вологi хрипи. Рентгенологiчно: ателектатичнi дiлянки. Яке з обстежень для уточнення дiагнозу буде найбiльш доцiльним?

Зап 5
Відп: 263 , Комент: 0
Дитина, що народилась 1 день тому, проходить огляд у зв’язку з виникненням висипу. Її мати на облiк у жiночу консультацiю не ставала. Пiсля народження дитина оцiнена за шкалою Апгар у 7 та 9 балiв на 1 та 5 хвилинi вiдповiдно. При фiзикальному обстеженнi температура - 37oC, пульс - 145/хв., частота дихання - 33/хв. При аускультацiї серця вислуховується систолодiастолiчний шум у лiвiй пiдключичнiй дiлянцi. При оглядi по всьому тiлу розсiянi петехiї. Який збудник найбiльш iмовiрно викликав iнфiкування дитини?

Зап 6
Відп: 259 , Комент: 0
Мати хлопчика 6-ти мiсяцiв прийшла на прийом до педiатра стурбована тим, що її дитина не отримувала жодних щеплень. Скарг не мають. Об’єктивно: температура - 37,1oC, частота дихання - 20/хв., артерiальний тиск - 100/70 мм рт.ст. Зрiст та вага вiдповiдають дiапазону мiж50 та 75 перцентилем. Вiдповiдно до нормативноправових документiв МОЗ, якої тактики має дотримуватися лiкар щодо iмунiзацiї цiєї дитини?

Зап 7
Відп: 256 , Комент: 0
Хлопчик 3-х рокiв надiйшов з вираженим набряковим синдромом. Об’єктивно: блiдий. Артерiальний тиск - 90/60 мм рт.ст. Олiгурiя. Загальний аналiз сечi: колiр - жовтий, вiдносна густина - 1020, бiлок - 3,5 г/л, еритроцити - вилуженi, 4-5 в п/з, лейкоцити - 2-3 в п/з. Добова протеїнурiя - 6,6 г. Холестерин - 9,8 ммоль/л. Який наступний крок у веденнi пацiєнта буде найбiльш доречним?

Зап 8
Відп: 254 , Комент: 0
Дiвчинка вагою 3100 г народилася вiд третьої вагiтностi в домашнiх умовах. На 3-й день мати помiтила дрiбнi крововили- Педiатричний профiль 21 ви у пупковiй ранцi, а також”червонi цятки” на склерах очей. Мати на облiку по вагiтностi у допологовому перiодi не перебувала. Вигодовує дитину грудним молоком за потребою. При фiзикальному обстеженнi субкон’юнктивальнi геморагiї. При лабораторному дослiдженнi концентрацiя гемоглобiну - 155 г/л, група кровi у матерi В (III) Rh-позитивна, у дитини - А (II) Rh-негативна. Яка тактика з метою попередження прогресування цього стану у дитини буде найбiльш доречною?

Зап 9
Відп: 253 , Комент: 0
Хлопчик 8-ми рокiв, звернувся до лiкаря зi скаргами на пiдвищену втомлюванiсть, зниження апетиту, iктеричнiсть склер, бiль у животi. У перiодi новонародженостi була затяжна жовтяниця. У фiзичному розвитку не вiдстає. Об’єктивно: шкiра блiда, слизовi оболонки i склери iктеричнi. Печiнка +2 см, злегка болюча при пальпацiї. Випорожнення i сечовидiлення в нормi. При лабораторному дослiдженнi кровi: еритроцити - 4, 5 · 1012/л, гемоглобiн - 115 г/л, лейкоцити - 7 · 109/л, швидкiсть осiдання еритроцитiв - 8 мм/год, бiлiрубiн прямий - 10 мкмоль/л, непрямий - 39 мкмоль/л, аспартатамiнотрансфераза (АСТ) - 17 Од/л, аланiнамiнотрансфераза (АЛТ) - 21 Од/л. Який дiагноз є найбiльш iмовiрним?

Зап 10
Відп: 245 , Комент: 0
Хлопчика 2-х рокiв госпiталiзовано з приводу зменшення маси тiла, нестiйких випорожнень, анорексiї, якi з’явилися пiсля введення в рацiон манної кашi (з 5 мiсяцiв). Дитина адинамiчна, млява, шкiра блiда, суха, пiдшкiрно-жировий шар вiдсутнiй. Живiт здутий, напружений. Пiд час перкусiї у верхнiй частинi живота тимпанiт, шум плеску, випорожнення пiнистi, свiтлого кольору, смердючi. В копроцитограмi: нейтральний жир - багато. Який наступний крок у веденнi пацiєнта буде найбiльш доречним?

Зап 11
Відп: 242 , Комент: 0
Мати привела на прийом до лiкаря хлопчика 5-ти рокiв зi скаргами на висип обличчя, що з’явився 5 днiв тому. Об’єктивно: на обличчi помiтнi декiлька пухирiв розмiрами 0,5-1,5 см в дiаметрi, з тонкими в’ялими кришками, виповненi серозним каламутним ексудатом i розташованi на гiперемованiй, набряклiй основi. Поряд з цими вогнищами ураження спостерiгаються ерозiї з видiленням серозно-гнiйної рiдини та товстi медово-жовтi кiрки. Поставте клiнiчний дiагноз:

Зап 12
Відп: 255 , Комент: 0
З дому надiйшла дитина 3-х рокiв, у якої на тлi гiпертермiчного синдрому, спричиненого грипом, протягом 50-ти хвилин тривають тонiко-клонiчнi генералiзованi судоми. Терапiя не проводилася. Для негайного лiкування судомного синдрому необхiдно:

Зап 13
Відп: 246 , Комент: 1
У хворої 10-ти рокiв на тлi хронiчної ниркової недостатностi продовжує прогресувати анемiчний синдром. Вкажiть препарат вибору для патогенетичного лiкування вказаного синдрому:

Зап 14
Відп: 250 , Комент: 0
Дiвчинка 13-ти рокiв скаржиться на головний бiль, запаморочення, вiдчуття пульсацiї в головi, шум у вухах, носовi кровотечi, серцебиття, бiль в дiлянцi серця, задишку. При оглядi блiдiсть шкiрних покривiв. При пальпацiї виявлено ослаблення пульсу на стегнових артерiях. Артерiальний тиск на верхнiх кiнцiвках - 125/60 Педiатричний профiль 22 мм рт.ст., на нижнiх - 110/60 мм рт.ст. Аускультативно гучний систолiчний шум, що iррадiює у соннi артерiї. Який з перерахованих дiагнозiв є найбiльш iмовiрним?

Зап 15
Відп: 231 , Комент: 0
Дiвчинка 6-ти рокiв надiйшла зi скаргами на пiдвищення температури тiла до 37,2oC, частi та болiснi сечовипускання, якi з’явилися пiсля переохолодження. У сечi: сеча каламутна, питома вага - 1012, бiлок - 0,033o/oo, мiкроскопiя: лейкоцити - 40-45 в п/з, еритроцити - 8-9 в п/з (свiжi), епiтелiй плаский: 5-8 в п/з, слиз. Який етiологiчний фактор у даному випадку найбiльш iмовiрний?

Зап 16
Відп: 242 , Комент: 0
На 8-му добу життя у новонародженого хлопчика з масою тiла 3500 г пiдвищується температура тiла та з’являється висип. Напередоднi дитина була дуже дратiвлива та мала субфебрильну температуру, що поступово пiдвищувалася. Мати повiдомила, що до зазначеного епiзоду дитина була здорова та нiяких лiкiв не приймала. Температура тiла - 38,9oC, артерiальний тиск - 90/50 мм рт.ст., пульс - 160/хв., частота дихання - 17/хв., SpO2 - 98% при кiмнатному повiтрi. При оглядi виявлено висип у виглядi пухирiв, що легко лопаються. Висип займає 60% поверхнi тiла, навкруги рота, але не виявлено на слизових оболонках. Позитивний симптом Нiкольського. Який дiагноз є найбiльш iмовiрним?

Зап 17
Відп: 228 , Комент: 0
Хлопчика 7-ми рокiв, привели до лiкаря зi скаргами на виражений тотальний цiаноз з фiолетовим вiдтiнком, задишку, яка полегшується в положеннi навпочiпки з притискуванням до живота колiн. При оглядi пальцi у виглядi ”барабанних паличок” та нiгтi як ”годинниковi скельця”, аускультативно дуючий шум над легеневою артерiєю. При iнструментальному дослiдженнi на електрокардiограмi вертикальна вiсь серця. На ехокардiографiї стеноз отвору легеневої артерiї, гiпертрофiя стiнок правого шлуночка, дефект мiжшлуночкової перегородки, декстрапозицiя аорти. Який дiагноз є найбiльш iмовiрним?

Зап 18
Відп: 237 , Комент: 0
15-рiчна дiвчина доставлена до лiкаря зi скаргами на бiль у суглобах з обмеженням рухiв, ранкову скутiсть. Зi слiв пацiєнтки все розпочалося з болю та припухання обох колiнних суглобiв. Протягом 2-х рокiв подiбнi симптоми поступово розвивались у гомiлкових, лiктьових, п’ястковофалангових та проксимальних мiжфалангових суглобах. При обстеженнi лiмфаденопатiя, гепатоспленомегалiя та висип вiдсутнi. При лабораторному дослiдженнi ШЗЕ- 42 мм/год, антинуклеарнi антитiла (ANA) не виявлено, ревматоїдний фактор не виявлено. Який дiагноз є найбiльш iмовiрним у цiєї пацiєнтки?

Зап 19
Відп: 256 , Комент: 0
Мати з дiвчинкою 11-ти рокiв звернулись в приймальне вiддiлення лiкарнi зi скаргами на виражений бiль в правiй здухвиннiй дiлянцi. При обстеженнi виявленi змiни в сечi: протеїнурiя, лейкоцитурiя, бактерiурiя. Ультразвукове дослiдження (УЗД) показало вiдсутнiсть правої нирки в типовому мiсцi. Яке дослiдження найдоцiльнiше провести для уточнення дiагнозу виявленого пiд час УЗД?

Зап 20
Відп: 231 , Комент: 0
Хлопчиковi 14 рокiв. Протягом 3-х рокiв спостерiгається пiдвищення артерiального тиску до 170/100 мм рт.ст. Лiкування антигiпертензивними препаратами неефективне. Холтер-АТ: стабiльна артерiальна гiпертензiя. Доплер судин нирок: часткова вiзуалiзацiя ниркових артерiй злiва. Яким буде попереднiй дiагноз?

Зап 21
Відп: 227 , Комент: 0
В ходi обстеження дитини 5-ти рокiв зi скаргами на постiйний кашель з видiленням гнiйного мокротиння та вологi хрипи справа у задньонижнiх вiддiлах виявлено: гнiйний ендобронхiт II-III ступеня, пере- Педiатричний профiль 23 важно справа, хлориди поту - 36 ммоль/л (норма - 0-35 ммоль/л), на КТ - цилiндричнi бронхоектази в S9 та S10. Запропонуйте оптимальний метод лiкування даної дитини:

Зап 22
Відп: 234 , Комент: 0
Мати дитини 1-го року скаржиться на постiйний нав’язливий, частий, малопродуктивний кашель, iнодi до блювання. Пiд час об’єктивного дослiдження у пацiєнта спостерiгається прискорене дихання, помiрне втягнення нижнiх мiжреберних м’язiв, збiльшення передньозаднього розмiру грудної клiтки. Пiд час респiраторних iнфекцiй з’являється бронхообструкцiя. У перiодi новонародженостi перенiс меконiальний iлеус. Оберiть першочергове обстеження:

Зап 23
Відп: 237 , Комент: 0
Хлопчик 12-ти рокiв надiйшов до клiнiки зi скаргами на вiдчуття серцебиття, перебої та бiль у серцi, задишку. Цi симптоми найчастiше виникали пiсля фiзичних навантажень i закiнчувались синкопальними станами. Згодом лiкарем було встановлено дiагноз гiпертрофiчної обструктивної кардiомiопатiї. Який препарат ПРОТИПОКАЗАНИЙ при лiкуваннi цiєї патологiї?

Зап 24
Відп: 251 , Комент: 0
Через 1,5 години пiсля народження на 32 тижнi у дитини спостерiгаються роздування крил носа, хрюкаючий видих, тахiпное та втяжiння мiжреберних промiжкiв. Забруднення амнiотичної рiдини меконiєм виявлено не було. Температура новонародженого - 37,4oC, пульс - 180/хв., частота дихання - 80/хв. Шкiра цiанотична. Аускультативно в легенях послаблене дихання з обох бокiв. РаО2 - 32 мм рт.ст., РаСО2 - 48 мм рт.ст. На рентгенограмi органiв грудної клiтки дифузний сiтчасто-зернистий рисунок, повiтряна ”бронхограма”. Який дiагноз є найбiльш iмовiрним?

Зап 25
Відп: 190 , Комент: 0
Мати привела до лiкаря хлопчика 7-ми рокiв на плановий медичний огляд. Вона скаржиться, що дитина дуже багато часу проводить за ґаджетами та дуже мало грає з однолiтками на свiжому повiтрi. Фiзичний розвиток вiдповiдає вiку дитини. Згiдно з карткою профiлактичних щеплень до 6-ти рокiв включно отримав усi щеплення, передбаченi Нацiональним календарем. При фiзикальному обстеженнi температура тiла - 37,1oC, пульс - 88/хв., артерiальний тиск - 110/80 мм рт.ст., частота дихання - 16/хв. Якi подальшi дiї по веденню хлопчика будуть найбiльш доречними?