Акушерство i гiнекологiя

Зап 1
Відп: 298 , Комент: 0
Вагiтна 22-х рокiв звернулась до жiночої консультацiї зi скаргами на кровотечу зi статевих шляхiв, що розпочалася 2 днi тому, сильну втому та запаморочення. Термiн вагiтностi 13 тижнiв. За день вона використала 6 гiгiєнiчних прокладок. При фiзикальному обстеженнi: артерiальний тиск - 90/60 мм рт.ст., температура - 37,8oC, пульс - 125/хв., частота дихання - 15/хв. Розпочата iнфузiйна терапiя. При вагiнальному дослiдженнi: кров у пiхвi, шийка матки згладжена та розкрита. На УЗД плiдне яйце в порожнинi матки, серцебиття i рухи плода не визначаються. Який з наступних крокiв у веденнi пацiєнтки буде найбiльш доречним?

Зап 2
Відп: 303 , Комент: 0
В гiнекологiчне вiддiлення онкодиспансеру доставлено хвору 35-ти рокiв зi скаргами на кров’янистi видiлення пiсля статевого акту. При дослiдженнi в дзеркалах: на шийцi матки навколо зовнiшнього вiчка дефект епiтелiю. Матка, додатки i параметрiї без патологiчних змiн. При гiстологiчному дослiдженнi бiоптату шийки матки виявлено рак in situ. Яке лiкування буде найбiльш доречним?

Зап 3
Відп: 304 , Комент: 0
Жiнка 35-ти рокiв звернулася до лiкаря зi скаргами на зростаючий бiль пiд час менструацiї протягом 1-го року. Тривалiсть менструального циклу 28 днiв. 2 роки тому була проведена лапароскопiчна перев’язка маткових труб. При пальпацiї матка збiльшена до 8 тижнiв вагiтностi, м’якої консистенцiї, болюча. Придатки з обох сторiн не збiльшенi, при пальпацiї безболiснi. Який дiагноз є найбiльш iмовiрним?

Зап 4
Відп: 303 , Комент: 0
До жiночої консультацiї звернулася жiнка 40-ка рокiв зi скаргами на порушення менструального циклу за типом гiперполiменореї протягом пiвроку, тягнучi болi в нижнiх вiддiлах живота, слабкiсть. В ходi гiнекологiчного обстеження тiло матки збiльшене до 12 тижнiв вагiтностi, щiльне, рухоме, безболiсне. В кровi: Hb- 90 г/л. Яка патологiя є найбiльш iмовiрною?

Зап 5
Відп: 284 , Комент: 0
Вагiтнiй 20-ти рокiв 2 днi тому в термiнi 18 тижнiв вагiтностi виконано кримiнальний аборт на дому. Об’єктивно: температура тiла - 39,4oC, лихоманка, загальний стан тяжкий, пульс - 120/хв., артерiальний тиск - 80/60 мм рт.ст. Дно матки на 4 см вище лона, матка болюча. Сечi за останнi 6 годин - 100 мл. Який наступний крок є найбiльш доречним?

Зап 6
Відп: 295 , Комент: 0
Хвора 38-ми рокiв звернулася до жiночої консультацiї зi скаргами на помiрнi кров’янистi видiлення зi статевих шляхiв, якi виникли пiсля затримки чергової менструацiї на 1,5 мiсяцi. В ходi вагiнального обстеження: шийка матки не ерозована, симптом ”зiницi” (+++); матка не збiльшена, щiльна, рухома, неболюча; придатки з обох бокiв не збiльшенi, неболючi; склепiння глибокi. Який дiагноз найiмовiрнiший?

Зап 7
Відп: 281 , Комент: 0
Родiлля 28-ми рокiв доставлена до пологового будинку з бурхливою пологовою дiяльнiстю. Пологи першi. Розмiри таза: 23-25-28-18 см. Ознака Генкеля-Вастена позитивна. Родiлля збуджена, живiт напружений, болiсний в нижнiх вiддiлах. Контракцiйне кiльце на рiвнi пупка, розташоване косо. Голiвка плода притиснута до входу у малий таз. Серцебиття плоду - 140/хв. Яке ускладнення виникло у родiллi?

Зап 8
Відп: 290 , Комент: 0
У породiллi 22-х рокiв пiсля вiдходження вод з’явились безперервнi, дуже болючi перейми. Об’єктивно: розмiри таза 25-28- 31-21 см, маса плода - 4200 г. Матка постiйно в тонусi, контракцiйне кiльце на рiвнi пупка. Нижнiй сегмент матки болючий. При пiхвовому дослiдженнi: шийка матки вiдкрита повнiстю, плiдного мiхура немає, голiвка плода виповнює термiнальну лiнiю, сагiтальний шов в прямому розмiрi. Серцебиття плода - 136/хв. Яка тактика лiкаря буде найбiльш доречною?

Зап 9
Відп: 272 , Комент: 0
Пацiєнтка 22-х рокiв звернулася до жiночої консультацiї зi скаргами на затримку менструацiї протягом 1,5 мiсяцiв, нудоту, втомлюванiсть, сонливiсть, дратiвливiсть. В ходi огляду на її обличчi та сосках виявлена виражена пiгментацiя. З боку внутрiшнiх органiв патологiї не виявлено. Пiд час огляду в дзеркалах визначається цiаноз слизової оболонки пiхви та шийки матки; в ходi бiмануального дослiдження - збiльшення матки, її гiперантефлексiя, асиметрiя. З чим найiмовiрнiше пов’язанi перерахованi скарги та данi бiмануального дослiдження?

Зап 10
Відп: 0 , Комент: 0
Жiнка 39-ти рокiв вперше звернулась до лiкаря зi скаргами на значнi менструацiї протягом 10-12 днiв. Остання менструацiя почалась 3 тижнi тому та триває дотепер. З анамнезу: цикл порушився 3 мiсяцi тому, пологiв - 2, абортiв -

Зап 11
Відп: 265 , Комент: 0
При дослiдженнi: шийка матки цилiндричної форми, вiчко зiмкнуте. Матка та придатки без патологiчних змiн. Видiлення кров’янi, надмiрнi. Яка тактика лiкаря буде найбiльш доречною?

Зап 12
Відп: 273 , Комент: 0
Вагiтна в термiнi 34 тижнi доставлена в пологовий будинок в зв’язку з кровотечею зi статевих шляхiв, що з’явилася пiд час сну. Бiль не турбує. Кровотеча близько 300,0 мл. Який дiагноз є найбiльш iмовiрним?

Зап 13
Відп: 281 , Комент: 0
Швидкою допомогою доставлена жiнка з виниклим пiсля затримки менструацiї переймоподiбним болем в правiй здухвиннiй дiлянцi, що iррадiює в пряму кишку, кров’янистими видiленнями зi статевих шляхiв. Об’єктивно: частота серцевих скорочень - 100/хв., артерiальний тиск - 90/60 мм рт.ст. Шкiрнi покриви блiдi. Живiт болючий при пальпацiї, позитивний симптом Щоткiна-Блюмберга. При гiнекологiчному дослiдженнi - зсуви шийки болiснi, правi придатки збiльшенi, болючi, заднє склепiння нависає, видiлення кров’- янистi. Поставте попереднiй дiагноз:

Зап 14
Відп: 250 , Комент: 0
Жiнка 49-ти рокiв звернулася до лiкаря зi скаргами на головний бiль, припливи жару до голови, шиї, пiдвищену пiтливiсть, серцебиття, пiдвищення артерiального тиску до 170/100 мм рт.ст., дратiвливiсть, безсоння, плаксивiсть, послаблення пам’ятi, рiдкi мiзернi менструацiї, збiльшення маси тiла на 5 кг протягом останнiх пiвроку. Який дiагноз є найбiльш iмовiрним?

Зап 15
Відп: 243 , Комент: 0
Породiлля 27-ми рокiв, пологи II, термiновi, нормальнi. 3 доба пiсляпологового перiоду. Температура тiла - 36,8oC, пульс - 72/хв., артерiальний тиск - 120/80 мм рт.ст. Молочнi залози помiрно нагрублi, соски чистi. Живiт м’який, безболiсний. Дно матки на 3 п/п нижче пупка. Лохiї кров’янистi, помiрнi. Який можна встановити дiагноз?

Зап 16
Відп: 266 , Комент: 0
Жiнка 32-х рокiв звернулась до лiкаря зi скаргами на вiдсутнiсть вагiтностi впродовж 4-х рокiв. У анамнезi: 5 рокiв тому перша вагiтнiсть закiнчилась штучним абортом. За даними вагiнального дослiдження та ультразвукового дослiдження (УЗД) встановлено дiагноз: ендометрiоїдна кiста правого яєчника. Який оптимальний метод лiкування?

Зап 17
Відп: 267 , Комент: 0
26-рiчна вагiтна жiнка доставлена до вiддiлення невiдкладної терапiї на 36-му тижнi вагiтностi зi скаргами на iнтенсивний головний бiль у лобнiй дiлянцi. При фiзикальному обстеженнi: артерiальний тиск - 170/90 мм рт.ст., пульс - 85/хв., частота дихання - 15/хв., температура - 36,9oC, набряки кiнцiвок. Серцебиття плоду - 159/хв. Пiд час огляду у жiнки розвивається напад генералiзованих тонiкоклонiчних судом. Який препарат лiкар має ввести першочергово?

Зап 18
Відп: 247 , Комент: 0
У повторнородiллi 30-ти рокiв пологи тривають 8 годин. Перейми через кожну хвилину по 50 секунд, активнi. Серцебиття плоду - 156/хв., ритмiчне. Пiд час зовнiшнього дослiдження голiвка розташована в порожнинi малого тазу. Вагiнально: розкриття шийки матки повне, голiвка плоду в площинi виходу з малого тазу. Стрiлоподiбний шов в прямому розмiрi, мале тiм’ячко бiля лона. Який це перiод пологiв?

Зап 19
Відп: 248 , Комент: 0
Жiнка 36-ти рокiв звернулася до лiкаря зi скаргами на пригнiчений настрiй, тривожнiсть, дратiвливiсть та нагрубання молочних залоз, що виникають кожного мiсяця. Найчастiше подiбнi симптоми виникають за 2 тижнi до менструацiї та зникають пiсля неї. Який з перерахованих дiагнозiв є найбiльш iмовiрним?

Зап 20
Відп: 274 , Комент: 0
Пацiєнтка 20-ти рокiв проходить лiкування з приводу анемiї (гемоглобiн - 72 г/л). Пiвтора роки тому пiсля мимовiльного викидня у термiнi 16 тижнiв та крововтрати, вiдмiчає зниження пам’ятi, втомлюванiсть, втрату апетиту, сухiсть шкiри, ламкiсть нiгтiв, набряклiсть, порушення менструальної функцiї. Об’єктивно: артерiальний тиск - 80/55 мм рт.ст., пульс - 54/хв., зрiст - 168 см, вага - 48 кг, гiпоплазiя статевих органiв. Призначення якого з перерахованих препаратiв буде найбiльш доречним цiй пацiєнтцi?

Зап 21
Відп: 254 , Комент: 0
Хвора 23-х рокiв доставлена ургентно зi скаргами на бiль внизу живота, бiльш iнтенсивний справа, з iррадiацiєю в пряму кишку, запаморочення. Вище зазначенi скарги з’явилися раптово вночi. Остання менструацiя 2 тижнi тому. Об’єктивно: шкiрнi покриви блiдi, пульс - 92/хв., температура тiла - 36,6oC, артерiальний тиск - 100/60 мм рт.ст. Живiт дещо напружений, незначно болючий в нижнiх вiддiлах, симптоми подразнення очеревини слабо позитивнi. Гемоглобiн - 98 г/л. Який попереднiй дiагноз?

Зап 22
Відп: 261 , Комент: 0
У породiллi через 4 тижнi пiсля термiнових пологiв пiдвищилась температура тiла до 39oC, з’явилися слабкiсть та бiль у правiй молочнiй залозi, озноб. Молочна залоза нагрубла, збiльшена, чутлива при пальпацiї. Флуктуацiї у дiлянцi iнфiльтрату немає. В аналiзi кровi помiрний лейкоцитоз. Який дiагноз є найбiльш iмовiрним?

Зап 23
Відп: 276 , Комент: 0
Жiнка 32-х рокiв звернулася до лiкаря жiночої консультацiї зi скаргами на хронiчний тазовий бiль, який пiдсилюється пiд час менструацiй, диспареунiю, кровомазання напередоднi та пiсля менструацiї. Остання менструацiя 3 тижнi потому. При оглядi у дзеркалах: на шийцi матки 2 кiсти дiаметром 3 i 5 мм синьо-багрового кольору, з яких видiляється темно-коричнева рiдина. При бiмануальному дослiдженнi: тiло матки шароподiбної форми, збiльшене до 6 тижнiв вагiтностi, болiсне при пальпацiї. Придатки з обох бокiв без особливостей. Лiкаря проiнформовано, що у найближчий час народження дитини не планується. Яка тактика лiкування цiєї пацiєнтки є найбiльш доречною?

Зап 24
Відп: 287 , Комент: 0
Здорова дiвчина 16-ти рокiв прийшла на профiлактичний медичний огляд. Пiд час збору анамнезу вона повiдомила, що у 3 роки перехворiла на вiтряну вiспу. Iнших серйозних захворювань в анамнезi немає. Батьки вiдмов вiд щеплень не писали, вакцинувалася у дитячому садочку та школi вiдповiдно до Нацiонального календаря профiлактичних щеплень. Фiзикальне обстеження без вiдхилень. Призначення яких вакцин буде найбiльш доречним на даний момент?

Зап 25
Відп: 202 , Комент: 0
Жiнка 27-ми рокiв на 8-му тижнi вагiтностi скаржиться лiкарю, що за останнi 8 днiв вона вiдмiчає тривалу нудоту та блювання майже пiсля усiх прийомiв їжi. За останнiй тиждень пацiєнтка втратила 3 кг ваги. Зараз при ростi 160 см жiнка важить 46 кг. Пульс - 100/хв., артерiальний тиск - 90/50 мм рт.ст. При оглядi вiдмiчаються сухiсть слизових оболонок, зниження тургору шкiри та астенiчна статура. Гiнекологiчний огляд виявив розмiр матки, що вiдповiдає 8-му тижню вагiтностi, без патологiчних змiн. На УЗД виявлена вагiтнiсть одним плодом. Концентрацiя гемоглобiну - 150 г/л. У загальному аналiзi сечi виявленi кетоновi тiла (+++). Що iз перерахованого є найбiльш доречним наступним кроком у веденнi пацiєнтки?