Гiгiєна та органiзацiя охорони здоров’я

Зап 1
Відп: 289 , Комент: 0
Серед мешканцiв присадибних дiлянок с. Iванiвка, якi прилягають до поля агрофiрми ”Дружба”, через 1 тиждень пiсля зрошування його пестицидами (гексахлораном) з’явилися симптоми отруєння пестицидами. В результатi лабораторних дослiджень вмiст гексахлорану в ґрунтi сусiднiх з полем приватних садиб перевищував гранично допустиму концентрацiю в 2 рази, в повiтрi - в 10 разiв, у водi криниць (водопостачання населеного пункту є децентралiзованим) - в 2 рази. Назвiть вид впливу пестицидiв на органiзм людей, що має мiсце:

Зап 2
Відп: 273 , Комент: 0
У регулювальника дорожнього руху з’явились скарги на головнийбiль, запаморочення, порушення сну, зниження пам’ятi та уваги, задишку, бiль у дiлянцi серця. У кровi пiд час лабораторного обстеження виявлено пiдвищенийвмiст карбоксигемоглобiну. Якийчинник навколишнього середовища найiмовiрнiше мiг спричинити такi змiни в органiзмi?

Зап 3
Відп: 256 , Комент: 0
Мати 22-мiсячного хлопчика звернулася до лiкаря зi скаргами на погане набирання ваги та худобу у дитини. Годує грудним молоком на вимогу, не менше 5 разiв на день. Вага та зрiст хлопчика нижче 3-го стандартного вiдхилення для його вiку. У нього дугоподiбна деформацiя нiг та потовщенi зап’ястя. При лабораторному дослiдженнi пiдвищенийрiвень лужної фосфатази. Дефiцит якого вiтамiну найбiльш iмовiрно спричинив подiбнийстан у дитини?

Зап 4
Відп: 259 , Комент: 0
Дiльничному лiкарю доручили пiдготувати план проведення комплексу лiкувально-профiлактичних заходiв серед населення на пiдпорядкованiйтериторiї. Якi заходи щодо вторинної профiлактики захворювань вiн повинен внести у цей план?

Зап 5
Відп: 255 , Комент: 0
Чоловiк, 52 роки, звернувся до лiкаря зi скаргами на епiзоди нестерпного болю у великому пальцi руки. Пiд час збору анамнезу лiкар виявив, що пацiєнт нещодавно розпочав приймати гiдрохлортiазид. Пiд час фiзикального обстеження злiва в областi проксимального мiжфалангового суглобу I пальця виявленi припухлiсть, еритематозна та тепла на дотик шкiра. Лабораторнийаналiз синовiальної рiдини виявив кристали моноурату натрiю. Яку рекомендацiю має дати лiкар стосовно дiєти пацiєнта?

Зап 6
Відп: 245 , Комент: 0
У заводськiйїдальнi виникло харчове отруєння, клiнiка якого вказувала на стафiлококову етiологiю. Захворiло 15 чоловiк. Якi матерiали вiд хворого необхiдно надiслати на дослiдження у лабораторiю аби пiдтвердити харчове отруєння?

Зап 7
Відп: 249 , Комент: 0
У ходi проведення медичного огляду студентiв, лiкар звернув увагу на хлопця 24-х рокiв з ростом 176 см та масою тiла 68 кг, у якого спостерiгалась сухiсть шкiри та гiперкератоз. При офтальмологiчному обстеженнi виявлене суттєве зниження гостроти сутiнкового зору. У харчуваннi студента практично нiколи не були включенi в рацiон молочнi продукти, овочi та фрукти. Яке iз зазначених захворювань можна припустити?

Зап 8
Відп: 243 , Комент: 0
Пiд час медичного огляду робiтникiв металургiйного заводу пiсля вимiрювання iндексу маси тiла (IМТ) у 20% осiб було виявлено надлишкову вагу. Вмiст яких продуктiв необхiдно зменшити в рацiонi в першу чергу для нормалiзацiї маси тiла у цiєї групи осiб? Гiгiєна та органiзацiя охорони здоров’я 29

Зап 9
Відп: 241 , Комент: 0
При проведеннi медичного огляду учнiв середнього та старшого шкiльного вiку лiкарi визначали вiдповiднiсть бiологiчного розвитку та календарного вiку за наступними критерiями: щорiчне збiльшення довжини тiла, осифiкацiя кiсток кистi, кiлькiсть постiйних зубiв. Який додатковийпоказник розвитку у цi вiковi перiоди найбiльш iмовiрно мають включити лiкарi?

Зап 10
Відп: 243 , Комент: 0
При вивченнi середнього рiвня та характеру рiзноманiтностi деяких лабораторних показникiв отриманi такi данi: для загального бiлку кровi - середнє квадратичне вiдхилення ±4 г/л, коефiцiєнт варiацiї - 6%; для швидкiсть осiдання еритроцитiв вiдповiдно ±2 мм/год, 23%. Яка з ознак, що вивчаються, є найбiльш рiзноманiтною?

Зап 11
Відп: 246 , Комент: 0
На репрезентативнiйсукупностi хворих на грип проведено вивчення зв’язку мiж температурою тiла i частотою пульсу. Розрахованийкоефiцiєнт кореляцiї дорiвнює +0,5. Яка характеристика сили i направленостi зв’язку мiж ознаками, що вивчаються є найбiльш точною?

Зап 12
Відп: 243 , Комент: 0
Серед причин смертностi населення України переважають нещаснi випадки, отруєння та травми, злоякiснi новоутворення, хвороби системи кровообiгу, ендокриннi, органiв дихання тощо. Якийклас хвороб найбiльш iмовiрно посiдає перше рангове мiсце?

Зап 13
Відп: 254 , Комент: 0
Жiнка 60-ти рокiв з нормальною масою тiла отримує з добовим рацiоном 50 г бiлка, 70 г жиру, 300 г вуглеводiв. У рацiонi переважають зернобобовi, достатньо овочiв, але обмежена кiлькiсть молока i молочних продуктiв. Весною щоденно вживає щавель i ревiнь. Ризиком якого захворювання для жiнки у першу чергу може бути такийрацiон?

Зап 14
Відп: 244 , Комент: 0
При розслiдуваннi випадку харчового отруєння встановлено дiагноз харчової токсикоiнфекцiї, що спричинена парагемолiтичним вiбрiоном. Якийiз перелiчених продуктiв i страв може бути найiмовiрнiшою причиною даного отруєння?

Зап 15
Відп: 253 , Комент: 0
Чоловiк 52-х рокiв звернувся до лiкаря зi скаргами на безсоння, роздратованiсть, пiдвищену збудливiсть, пiдвищену пiтливiсть, кровоточивiсть ясен. Працює на виробництвi медичного обладнання у вiддiлi, що спецiалiзується на конструюваннi сфiгмоманометрiв та термометрiв. При фiзикальному обстеженнi неритмiчнийта асиметричнийтремор пальцiв витягнутих рук, пiдвищена збудливiсть вегетативної нервової системи, червонийдермографiзм, гiнгiвiт, стоматит, цiанотична смуга вздовж країв ясен. При лабораторному дослiдженнi кровi виявлено лiмфоцитоз i моноцитоз. Хронiчне отруєння якою речовиною є найбiльш iмовiрним у пацiєнта?

Зап 16
Відп: 235 , Комент: 0
Серед пацiєнтiв загальної лiкарської практики за останнi роки вiдбувається неухильне збiльшення кiлькостi осiб похилого та старечого вiку. Переважання якого типу патологiї необхiдно чекати в структурi захворюваностi населення, яке обслуговується? Гiгiєна та органiзацiя охорони здоров’я 30

Зап 17
Відп: 264 , Комент: 0
Пiд час профiлактичного медичного огляду у одного з учнiв технiчного лiцею виявленi ознаки хейлозу, який проявляється мацерацiєю епiтелiю в мiсцi змикання губ, губи яскраво-червоного кольору з одиничними вертикально розташованими трiщинами, якi вкритi кiрочками червонобурого кольору. Данi клiнiчнi прояви найiмовiрнiше пов’язанi з недостатнiм надходженням з їжею в органiзм:

Зап 18
Відп: 249 , Комент: 0
Жiнка 55-ти рокiв скаржиться на пронос, лущення i пiгментацiю вiдкритих дiлянок тiла (шиї, рук та стоп), дратiвливiсть i занепокоєння. З анамнезу вiдомо, що основним продуктом харчування для неї є кукурудза. Салатнi овочi i бобовi жiнка вживає рiдко, м’ясо i рибу в їжу не вживає зовсiм. Про яке захворювання йдеться?

Зап 19
Відп: 242 , Комент: 0
При проведеннi профогляду робiтниць промислового пiдприємства була виявлена група жiнок з лабораторно пiдтвердженою залiзодефiцитною анемiєю. Окрiм медикаментозного лiкування, якi продукти, як основнi носiї засвоюваного залiза, повинен рекомендувати лiкар для споживання?

Зап 20
Відп: 241 , Комент: 0
Хлопець 27-ми рокiв пiд час купання в рiчцi раптово знепритомнiв та зник з поверхнi води. Через 2 хвилини був доставленийдо берега. Об’єктивно: непритомний, шкiра вираженого синюшного кольору, пiнистi видiлення з рота та носа, дихання та пульс на сонних артерiях вiдсутнi. Якийвид допомоги необхiдно надати в цьому випадку?

Зап 21
Відп: 254 , Комент: 0
В органiзм людини з атмосферного повiтря надходять декiлька хiмiчних речовин. Як називається тип комбiнованої дiї, при якому сумiснийїї ефект перевищує суму ефектiв кожної речовини, що входить у комбiнацiю, при їх iзольованiйдiї на органiзм?

Зап 22
Відп: 257 , Комент: 0
В органiзм людини з атмосферного повiтря надходять декiлька хiмiчних речовин. Як називається тип комбiнованої дiї, при якому сумiснийефект меншийвiд суми ефектiв кожної з речовин, що входить у комбiнацiю, при їх iзольованiйдiї на органiзм?

Зап 23
Відп: 201 , Комент: 0
У лiкарню швидкої допомоги поступив хворий, що скаржиться на нудоту, багаторазове блювання, пронос, розлади зору - поява сiтки перед очима, нечiтке бачення ближнiх предметiв. З анамнезу хворого з’ясувалося, що напередоднi ввечерi вiн споживав м’ясну консерву домашнього приготування зi смаженою картоплею. Першi симптоми з’явились вночi. Якийдiагноз найбiльш iмовiрний?