Терапевтична стоматологiя

Зап 1
Відп: 61 , Комент: 0
Хворому 32-х рокiв пiсля ретельного дослiдження був встановлений дiагноз: чорний ”волосатий” язик. Якi лiкарськi засоби необхiдно призначити хворому?

Зап 2
Відп: 63 , Комент: 0
Хворий 55-ти рокiв скаржиться на печiння, неприємнi вiдчуття у язицi. Близько 5-ти рокiв хворiєна гiпоацидний гастрит. Якi змiни язика найбiльш iмовiрнi для цього хворого?

Зап 3
Відп: 69 , Комент: 0
З вогнища ураження в ретромолярнiй дiлянцi взято бiоптат. Патогiстологiчнi данi: спостерiгається полiморфiзм клiтин шипуватого шару, збiльшення числа мiтозiв, гiгантськi багатоядернi клiтини, акантоз, паракератоз частини клiтин шипуватого шару, вiдзначаються ”роговi перлини”. Якому захворюванню вiдповiдаєдана патогiстологiчна картина?

Зап 4
Відп: 59 , Комент: 0
Хворий скаржиться на наявнiсть карiозної порожнини в 11 зубi. Пломба з даного зуба випала тиждень тому. Коронка зуба темного кольору, на днi карiозної порожнини залишки пломбувального матерiалу. Вертикальна перкусiя безболiсна. На рентгенограмi - резорбцiя кiсткової тканини овальної форми, з чiткими контурами, розмiром 0,4х0,3 см. Кореневий канал запломбований на 2/3 довжини. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

Зап 5
Відп: 64 , Комент: 0
Жiнка 36-ти рокiв скаржиться на сухiсть та лущення червоної облямiвки нижньої губи. Сухiсть i лущення турбують протягом мiсяця. Змащування iндиферентними мазями ефекту не дає. Об’єктивно: червона облямiвка нижньої губи насичено червоного кольору, помiрно iнфiльтрована, вкрита щiльно посадженими бiлуватосiрими лусочками, при спробi видалення яких вiдзначаються бiль i кровотеча. На периферiї вогнища визначаються дiлянки помутнiння епiтелiю у виглядi нерiвномiрно виражених смужок бiлого кольору, а в центрi вогнища - дiлянки западання. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

Зап 6
Відп: 58 , Комент: 0
Хворий 20-ти рокiв звернувся зi скаргами на виникнення безпричинних больових нападiв (5-7 хвилин) в дiлянцi 36 зуба протягом доби. Об’єктивно: в 36 зубi глибока карiозна порожнина на жувальнiй поверхнi. Зондування болiсне в однiй точцi, холодова проба болiсна, з пiслядiєю 5 хвилин. Перкусiя безболiсна. На рентгенограмi кореневi канали мають незначний вигин, просвiт каналiв чiтко вiдображений. Зуб планується як опора для мостоподiбного протеза. Який з перерахованих методiв лiкування єнайбiльш прийнятним?

Зап 7
Відп: 60 , Комент: 0
Чоловiк 34-х рокiв звернувся до стоматолога зi скаргами на гострий нападоподiбний самочинний бiль у дiлянцi верхньої щелепи злiва, що посилюється вiд холодових подразникiв, iррадiюєу вухо та скроню. Рiк тому сильно болiв 27 зуб, до лiкаря не звертався. 3 днi тому знову виник бiль. Об’єктивно: у 27 зубi глибока карiозна порожнина, що сполучається з порожниною зуба. Зондування розкритої точки рiзко болiсне. На рентгенограмi 27 зуба у дiлянцi верхiвок коренiв визначається розширення перiодонтальної щiлини. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

Зап 8
Відп: 53 , Комент: 0
Жiнка 29-ти рокiв скаржиться на гострий нападоподiбний бiль в дiлянцi верхньої щелепи злiва, посилюються вiд холодного, iррадiюють у вухо та скроню. Рiк тому сильно болiв 26 зуб, до лiкаря не зверталась. Три днi тому знову виник бiль. Об’єктивно: в 26 зубi глибока карiозна порожнина, що з’єднується з порожниною зуба. Зондування вiдкритої дiлянки рiзко болюче. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

Зап 9
Відп: 59 , Комент: 0
Хворий 45-ти рокiв скаржиться на ниючий, тривалий бiль в 46 зубi, який з’являється пiд дiєю температурних i хiмiчних подразникiв. При оглядi 46 зуба в пришийковiй областi на вестибулярнiй поверхнi глибока карiозна порожнина, заповнена пiгментованим розм’якшеним дентином. Зондування рiзко болюче в однiй точцi. На холодну воду з’являється повiльно наростаючий ниючий бiль. Поставте дiагноз:

Зап 10
Відп: 58 , Комент: 0
Хворий 25-ти рокiв скаржиться на кровоточивiсть ясен пiд час чищення зубiв. Об’єктивно: гiперемiя i набряк ясенного краю фронтальних зубiв верхньої та нижньої щелеп, ясеннi сосочки при дотику кровоточать. Пародонтальнi кишенi вiдсутнi. Рентгенологiчних змiн не виявлено. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

Зап 11
Відп: 0 , Комент: 0
Хворий 35-ти рокiв звернувся зi скаргами на вiдчуття оскомини, злипання зубiв при змиканнi, чутливiсть фронтальних зубiв до термiчних i механiчних подразникiв. Об’єктивно: змiна зовнiшнього вигляду емалi 13, 12, 11, 21, 22,

Зап 12
Відп: 48 , Комент: 0
Емаль матова, шорстка, на рiжучих краях вiдсутня. Зондування вестибулярної поверхнi вказаних зубiв болiсне, термопроба позитивна. З анамнезу встановлено, що пацiєнт працює на виробництвi неорганiчних кислот. Вкажiть найбiльш iмовiрний дiагноз:

Зап 13
Відп: 46 , Комент: 0
Пацiєнт 38-ми рокiв звернувся до лiкаря. Пiсля збору анамнезу i проведення обстеження виявлено загострення генералiзованого пародонтиту II ступеня, глибина пародонтальних кишень - 3-5 мм. Пiсля усунення мiсцевих факторiв, а також пiсля проведення протизапального лiкування необхiдно перейти до усунення пародонтальних кишень. Який метод слiд застосувати?

Зап 14
Відп: 47 , Комент: 0
Хворий 38-ми рокiв, електрозварник, зловживаєпалiнням, з’явився для протезування зубiв, але на нижнiй губi, посерединi, на фонi незмiненої червоної облямiвки визначається чiтко обмежене вогнище ураження 6х4 мм полiгональної форми, сiрувато-бiлого кольору, вкрите дрiбними щiльно прикрiпленими лусочками i виглядає на рiвнi (не пiдвищується i не западає) червоної облямiвки. Пальпацiя вогнища - безболiсна, без ущiльнення основи; при бiчнiй пальпацiї - поверхня ураження ущiльнена. Реґiонарнi лiмфовузли без змiн. Ваш попереднiй дiагноз:

Зап 15
Відп: 45 , Комент: 0
Хворий 47-ми рокiв, будiвельник. Скарги на наявнiсть на нижнiй губi розростання, яке з’явилось 1 мiсяць тому. Крiм естетичного дискомфорту нiчим не турбує. Об’єктивно: на тлi вiзуально незмiненої червоної облямiвки нижньої губи - напiвсферичне утворення (6 мм у дiаметрi, 3 мм - висота) з горбистою поверхнею синюшно-червоного кольору. Пальпаторно - утворення безболiсне, помiрнощiльної консистенцiї, без iнфiльтрату у основi i по периферiї утворення. Регiонарнi лiмфатичнi вузли не пальпуються. Який попереднiй дiагноз?

Зап 16
Відп: 42 , Комент: 0
Дiвчина 20-ти рокiв скаржиться на болiснiсть i виражену кровоточивiсть ясен пiд час чищення i прийомi навiть м’якої їжi. Об’єктивно: слизова оболонка ясен набрякла, гiперемована, кровить при найменшому дотику. Зуби вкритi помiрною кiлькiстю м’якого зубного нальоту. Яку пасту необхiдно рекомендувати цiй хворiй для чищення зубiв, проводячи комплексну терапiю захворювання?

Зап 17
Відп: 42 , Комент: 0
Хворий 50-ти рокiв скаржиться на змiну кольору ясен, бiль при вживаннi гострої їжi, слабкiсть, дратiвливiсть. Зазначає, що перiодично виникають плями i бульбашки на шкiрi. Тривалий час працюєв гальванiчному цеху. При оглядi хворий блiдий, на яснах виявлена облямiвка сiро-чорного кольору, на слизовiй порожнинi рота поодинокi ерозiї, болючi при пальпацiї. Поставте попереднiй дiагноз:

Зап 18
Відп: 45 , Комент: 0
Хвора 52-х рокiв скаржиться на косметичнi дефекти зубiв, якi помiтила декiлька рокiв тому. Об’єктивно: на вестибулярних поверхнях в пришийковiй областi премолярiв i рiзцiв щiлиноподiбнi дефекти в межах плащового дентину, утворенi гладенькими, блискучими поверхнями. Шийки зубiв оголенi, ясна щiльнi, блiдо-рожевого кольору. Зондування дефектiв безболiсне. Встановiть дiагноз:

Зап 19
Відп: 44 , Комент: 0
Чоловiку 32-х рокiв встановлений дiагноз: виразковий гiнгiвiт. Пiсля антисептичної обробки порожнини рота пiд анестезiєю лiкар провiв видалення зубних вiдкладень i некротичного нальоту. Планується закiнчити вiдвiдування накладенням ясенної пов’язки. Який препарат етiотропної дiї необхiдно ввести в склад ясенної пов’язки?

Зап 20
Відп: 41 , Комент: 0
Хворий 45-ти рокiв з’явився зi скаргами на кровоточивiсть ясен, неприємний запах з рота. Пiсля обстеження поставлений попереднiй дiагноз: хронiчний генералiзований пародонтит II ступеня важкостi. Для уточнення остаточного дiагнозу найбiльш доцiльно:

Зап 21
Відп: 48 , Комент: 0
Хворий 23-х рокiв скаржиться на рiзку кровотечу з ясен, неприємний запах з рота, що з’явились 5 дiб тому. Об’єктивно: мiжзубнi сосочки та ясенний край повсюди розпушенi, яскраво-червоного кольору, набряклi, болючi i iнтенсивно кровоточать пiд час пальпацiї. Ясенна кишеня - 3 мм. На рентгенограмi - виражений остеопороз мiжальвеолярних перегородок, розширення перiодонтальної щiлини навколо верхiвок мiжальвеолярних перегородок. Компактна пластинка не порушена. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

Зап 22
Відп: 38 , Комент: 0
Хвора 67-ми рокiв скаржиться на появу виразки на слизовiй оболонцi порожнини рота, бiль при прийманнi їжi. Iз анамнезу: страждаєна декомпенсованi вади серця. При оглядi в задньому вiддiлi слизової оболонки щоки злiва визначається виразка неправильної форми вкрита бiло-сiрим нальотом. В навколишнiх тканинах вiдсутня запальна реакцiя слизової оболонки. Назвiть попереднiй дiагноз:

Зап 23
Відп: 44 , Комент: 0
Хворий 39-ти рокiв звернувся зi скаргами на неприємний запах з рота, кровоточивiсть та болючiсть ясен, рухомiсть зубiв. Об’єктивно: ясна гiперемованi, набряклi, нижнi фронтальнi зуби рухомi, I-II ступiнь рухомостi. Пародонтальнi кишенi 4-5 мм. На рентгенограмi: резорбцiя мiжзубних перегородок до 1/2 довжини кореня. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

Зап 24
Відп: 39 , Комент: 0
Чоловiк 21-го року скаржиться на неприємнi вiдчуття в 26 зубi. Iнколи виникаєбiль при вживаннi їжi, частiше гарячої. Зуб змiнений в кольорi. Об’єктивно: в 26 зубi глибока карiозна порожнина, яка з’єднана з порожниною зуба. Поверхневе зондування безболiсне. Реакцiя на тепловий подразник - повiльно зростаючий та повiльно затихаючий бiль. ЕОД- 70 мкА. Встановiть дiагноз:

Зап 25
Відп: 39 , Комент: 0
Хворий 18-ти рокiв скаржиться на наявнiсть порожнини в 27 зубi, бiль пiд час вживання твердої їжi. В анамнезi: сильнi болi в 27 зубi рiк тому, до лiкаря не звертався. Об’єктивно: на жувальнiй поверхнi 27 зуба глибока карiозна порожнина, сполучена з пульповою камерою, виповнена розростанням грануляцiйної тканини, що охоплюємайже всю карiозну порожнину. Зондування грануляцiй спричиняєкровоточивiсть та незначний бiль. Перкусiя безболiсна. ЕОД- 45 мкА. Визначте дiагноз:

Зап 26
Відп: 42 , Комент: 0
Чоловiк 36-ти рокiв скаржиться на свербiння, почервонiння, наявнiсть висипки на губах та шкiрi. Об’єктивно: червона облямiвка губ, прилегла шкiра та куточки рота гiперемованi, набряклi. На їх фонi визначаються дрiбнi пухирцi з серозним ексудатом, деякi зливаються мiж собою, деякi зруйнованi i вкрити кiрочками. Наявне мокнуття. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

Зап 27
Відп: 37 , Комент: 0
Хворий 25-ти рокiв скаржиться на наявнiсть порожнини у зубi на нижнiй щелепi злiва, бiль вiд солодкого, кислого i пiд час прийому твердої їжi. Об’єктивно: в 16 зубi глибока карiозна порожнина, виповнена свiтлим розм’якшеним дентином. Зондування болiсне по дну карiозної порожнини, реакцiя на холод болiсна, зникає вiдразу пiсля усунення подразника. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

Зап 28
Відп: 33 , Комент: 0
Хворий 50-ти рокiв скаржиться на болiсний дефект щiлиноподiбної форми нижньої губи, який з’явився мiсяць тому. Об’єктивно: встановлено сухiсть нижньої губи, лiнiйне порушення цiлiсностi червоної облямiвки нижньої губи, що частково переходить на слизову оболонку, локалiзується в середнiй частинi, вкрита кров’янистою кiркою. Встановiть можливий дiагноз:

Зап 29
Відп: 34 , Комент: 0
Група спецiалiстiв проводить епiдемiологiчне обстеження певних вiкових груп по вивченню поширеностi ознак ураження пародонта i потреб у лiкуваннi. За допомогою якого iндексу вивчаються цi показники?

Зап 30
Відп: 37 , Комент: 0
Хворий 25-ти рокiв скаржиться на мимовiльний нападоподiбний бiль в лiвiй скронi. Бiль спонтанно виникаєввечерi. Iнколи бiль виникаєпри нахилах голови, при злетах лiтака. Об’єктивно: всi зуби iнтактнi; оголення шийок 24 i 36 зубiв. Перкусiя 24 зуба даєслабковиразний бiль. На рентгенограмi 24 зуба в центральнiй частинi коронкової порожнини визначається дентинової щiльностi утворення - 0,5х0,5 мм. Запропонуйте метод лiкування:

Зап 31
Відп: 34 , Комент: 0
Пiд час лiкування гострого глибокого карiєсу 16 зуба у пацiєнтки 18-ти рокiв було перфоровано пульпову камеру. Перфорацiя у виглядi крапки в проекцiї рогу пульпи. Яку тактику лiкування доцiльно застосувати в даному випадку?

Зап 32
Відп: 39 , Комент: 0
Хворий 53-х рокiв страждаєна цукровий дiабет, маєскарги на печiння, сухiсть в ротi, бiль при вживаннi їжi, видiлення в’язкої слини. Впродовж 7-ми рокiв користується знiмними пластинковими протезами. Об’єктивно: на гiперемованiй, набряклiй слизовiй оболонцi щiк в дiлянках кутiв рота, спинцi язика та пiднебiннi незначний налiт, що важко знiмається, пiсля видалення якого оголюється ерозивна поверхня. Який дiагноз найбiльш iмовiрний?

Зап 33
Відп: 37 , Комент: 0
Пацiєнтка скаржиться на бiль вiд термiчних подразникiв в нижнiй щелепi справа, що швидко зникаєпiсля їх усунення. Об’єктивно: на жувальнiй поверхнi 26 зуба карiозна порожнина з вузьким ”вхiдним” отвором в межах плащового дентину. Дентин розм’якшений, свiтлого кольору. Перкусiя 26 зуба безболiсна. Поставте дiагноз:

Зап 34
Відп: 32 , Комент: 0
Хвора 62-х рокiв скаржиться на наявнiсть болючих пухирiв, якi швидко лопаються й утворюють ерозивну поверхню. На об’єктивному обстеженнi виявлений позитивний симптом Нiкольського. За допомогою цитологiчного дослiдження виявленi акантолiтичнi клiтини мальпiгiєвого шару епiдермiсу (клiтини Тцанка). Встановiть дiагноз:

Зап 35
Відп: 43 , Комент: 0
Пацiєнт 63-х рокiв скаржиться на множиннi болiснi висипання у порожнинi рота, на шкiрi обличчя i тулуба, пiдвищення температури. За 3-4 днi до висипань вiдзначалося печiння, а потiм рiзкий бiль, що нагадуєпрострiл. Пацiєнт приймає цитотоксичнi препарати з приводу лейкемiї. При оглядi на червонiй облямiвцi i слизовiй оболонцi губ, язика i щоки справа виявленi множиннi маленькi ерозiї, розташованi у виглядi ланцюжка, з обiдками гiперемiї, не схильнi до злиття, рiзко болiснi при пальпацiї. На шкiрi обличчя справа визначаються везикули i ерозiї. Поставте попереднiй дiагноз:

Зап 36
Відп: 36 , Комент: 0
Хворий 57-ми рокiв звернувся до стоматолога зi скаргами на застрягання їжi на зубах нижньої щелепi справа. Пiд час опитування з’ясовано, що у пацiєнта є кардiостимулятор. Об’єктивно: у 44 зубi на дистальнiй контактнiй поверхнi карiозна порожнина в межах плащового дентину, виповнена залишками їжi. Дентин пiгментований, щiльний. Зондування, перкусiя, термопроба - безболiснi. Який пломбувальний матерiал ПРОТИПОКАЗАНИЙ даному пацiєнту?

Зап 37
Відп: 37 , Комент: 0
Органiзовується мiська стоматологiчна полiклiнiка. В лiкувальнохiрургiчному вiддiленi планується 38 посад лiкарiв-стоматологiв. Скiльки посад завiдуючих вiддiленням маєбути згiдно нормативам?

Зап 38
Відп: 34 , Комент: 0
Пацiєнту 35-ти рокiв проводиться лiкування хронiчного фiброзного пульпiту 25 зуба. Планується пломбування каналу методом вертикальної конденсацiї розiгрiтої гутаперчi. Який iнструмент необхiдний для конденсацiї гутаперчi?

Зап 39
Відп: 42 , Комент: 0
Пацiєнтка 27-ми рокiв звернулася в стоматологiчну клiнiку зi скаргами на естетичний дефект в областi верхнiх центральних рiзцiв. Поставлений дiагноз: хронiчний глибокий карiєс, IV клас за Блеком. Планується естетична реставрацiя 11 i 21 зубiв. Виберiть матерiал з найкращим поєднанням мiцностi i естетичних властивостей:

Зап 40
Відп: 37 , Комент: 0
Пацiєнт 30-ти рокiв звернувся до лiкаря-стоматолога зi скаргами на випадiння пломби з зуба на верхнiй щелепi справа. Об’єктивно: в 16 зубi глибока карiозна порожнина, виповнена щiльним пiгментованим дентином. Який шар дентину утворюється в результатi подразнення зуба карiозним процесом?

Зап 41
Відп: 37 , Комент: 0
Хворому 32-х рокiв поставлений дiагноз: хронiчний фiброзний пульпiт 27 зуба. Планується проведення лiкування методом вiтальної екстирпацiї з використанням анестетика амiдного ряду для туберальної та пiднебiнної анестезiї. Виберiть розчин для анестезiї:

Зап 42
Відп: 44 , Комент: 0
При профiлактичному оглядi стоматологом у пацiєнта 20-ти рокiв виявленi дефекти емалi у виглядi шорохуватих бiлих плям з нерiвними контурами в пришийковiй областi вестибулярної поверхнi 11 i 12 зубiв, якi зафарбовуються 2% розчином метиленового синього. Встановiть дiагноз:

Зап 43
Відп: 41 , Комент: 0
Хлопець 18-ти рокiв звернувся до лiкаря-стоматолога зi скаргами на чутливiсть зубiв при вживаннi солодкого на нижнiй щелепi злiва. При оглядi: на жувальнiй поверхнi 37 зуба емаль у фiсурах бiлого кольору, без блиску, крихка (вiдколюється) при зондуваннi. Встановiть дiагноз:

Зап 44
Відп: 35 , Комент: 0
На прийом до лiкаря-стоматолога звернулася пацiєнтка 28-ми рокiв з метою санацiї порожнини рота. Поставлений дiагноз: гострий глибокий карiєс 24 зуба. В анамнезi: сезонний алергiчний ринiт i медикаментозна алергiя, яка проявляється висипом на шкiрi i набряком Квiнке. Чи проводилося ранiше мiсцеве знеболення у стоматолога, пацiєнтка не пам’ятає. Якою маєбути тактика лiкаря-стоматолога при проведеннi анестезiї в даному випадку?

Зап 45
Відп: 44 , Комент: 0
Жiнка 20-ти рокiв, на 22 тижнi вагiтностi звернулася до лiкаря-стоматолога зi скаргами на чутливiсть верхнiх переднiх зубiв вiд термiчних подразникiв, яка з’явилася мiсяць тому. Поставлений дiагноз: гострий початковий карiєс 12, 11, 21, 22 зубiв, V клас за Блеком. Гiгiєнiчний iндекс Федорова-Володкiної - 1,8. Визначте оптимальну тактику лiкування:

Зап 46
Відп: 44 , Комент: 0
У пацiєнта 41-го року, пiсля видалення 46 зуба, на контактно-дистальнiй поверхнi 45 зуба виявлений дефект в межах емалi з нечiткими контурами, темно-коричневого кольору, крихкий при зондуваннi. Встановiть дiагноз:

Зап 47
Відп: 36 , Комент: 0
Пацiєнту 25-ти рокiв встановлений дiагноз: гострий глибокий карiєс 13 зуба V клас за Блеком. Планується проведення естетичної реставрацiї 13 зуба фотополiмерним композитним матерiалом. Який матерiал слiд використати для прокладки на дно карiозної порожнини в даному випадку?

Зап 48
Відп: 27 , Комент: 0
Пацiєнту показане ендодонтичне лiкування 21 зуба. Iнструментальна обробка каналу проводиться ручними ендодонтичними iнструментами. Як називається ендодонтичний iнструмент, виготовлений шляхом спiральної конусоподiбної нарiзки (виточування) сталевого дроту круглого перерiзу (фрезерування)?