Хірургічна стоматологiя

Зап 1
Відп: 73 , Комент: 0
Хвора 66-ти рокiв скаржиться на ниючий бiль в лiвiй привушно-жувальнiй дiлянцi, наростання асиметрiї обличчя, яку помiтила 2-3 мiсяцi тому. Об’єктивно: хвора зниженого харчування, блiда, вiдзначається парез мiмiчних м’язiв обличчя злiва. Попереду мочки вуха наявний горбистий iнфiльтрат без чiтких меж, розмiром 4х5 см, спаяний з навколишнiми тканинами, помiрно болiсний. З протоки лiвої привушної слинної залози слини отримати не вдалося. Пiднижньощелепнi i шийнi лiмфовузли злiва збiльшенi. На оглядовiй рентгенограмi нижньої щелепи порушень структури кiсткової тканини не вiдзначається. Вкажiть найбiльш iмовiрний дiагноз:

Зап 2
Відп: 59 , Комент: 0
Пiсля видалення 27 зуба у хiрургастоматолога виникла пiдозра на перфорацiю гайморової пазухи. Для уточнення дiагнозу лiкар вирiшив провести носоротову пробу. Якi дiї потрiбно виконати хворому?

Зап 3
Відп: 56 , Комент: 0
Хворий 49-ти рокiв скаржиться на прогресуюче утруднене вiдкривання рота, болiсне ковтання злiва, рiзке погiршення загального стану, пiдвищення температури до 39,3oC. Скарги на гострий бiль у зруйнованому 38 зубi. Об’єктивно: обличчя симетричне, пiднижньощелепнi лiмфатичнi вузли злiва збiльшенi, болiснi пiд час пальпацiї. Пальпацiя пiд лiвим кутом нижньої щелепи та в лiвiй позадущелепнiй дiлянцi викликає рiзкий бiль. Вiдкривання рота та боковi рухи влiво значно обмеженi. Наявна гiперемiя та iнфiльтрацiя лiвої крилощелепної складки. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

Зап 4
Відп: 54 , Комент: 0
Хворий 48-ми рокiв скаржиться на пухлиноподiбне утворення на твердому пiднебiннi. Пiд час обстеження в передньому вiддiлi пiднебiння виявлено напiвкулясте випинання з чiткими межами. 11, 21 зуби iнтактнi. Рентгенологiчно наявне вогнище гомогенного розрiдження кiсткової тканини з чiткими межами, розмiрами 3,5х2,5 см. На тлi розрiдження кiсткової тканини проектуються коренi iнтактних 11, 21 зубiв, перiодонтальна щiлина простежується. Поставте попереднiй дiагноз:

Зап 5
Відп: 47 , Комент: 0
Встановлено, що хворий отримав хiмiчний опiк обличчя сiрчаною кислотою. Яку речовину необхiдно використовувати для обробки рани з метою нейтралiзацiї?

Зап 6
Відп: 45 , Комент: 0
Хворому 50-ти рокiв було встановлено дiагноз: рецидив слинокам’яної хвороби з локалiзацiєю каменя в товщi пiдщелепної слинної залози. Виберiть лiкувальну тактику:

Зап 7
Відп: 49 , Комент: 0
Пацiєнтка 18-ти рокiв звернулась до лiкаря-стоматолога на консультацiю з приводу наявностi новоутворення лобної дiлянки. На лобнiй дiлянцi вiдмiчається рожево-червона пляма шкiри напiвкруглої форми з чiткими контурами, розмiром 3-4 см. При натискуваннi на ушкоджену дiлянку тiла пальцями шкiра змiнюється у кольорi, стає бiлiшою. При припиненнi тиску шкiра набуває попереднього рожево-червоного кольору. При нахиленнi голови пляма стає бiльш насиченою в кольорi i збiльшується в об’ємi; пацiєнтка пiднiмає голову - пляма поступово набуває червоно-рожевого кольору. Поставте дiагноз:

Зап 8
Відп: 48 , Комент: 0
Хворий 28-ми рокiв отримав удар в пiдборiддя. Скаржиться на бiль в боковiй дiлянцi обличчя справа. При оглядi вiдзначається асиметрiя обличчя за рахунок набряку тканин верхньої частини правої привушної дiлянки, вiдкривання рота болiсне, обмежене, змiщення щелепи в правий бiк, косий правобiчний прикус. Який попереднiй дiагноз у хворого?

Зап 9
Відп: 46 , Комент: 0
Хворий 19-ти рокiв звернувся в травмпункт зi скаргами на бiль i асиметрiю обличчя, кровотечу з носа. Травму отримав близько 3-х годин тому. Свiдомостi не втрачав. Об’єктивно: виражена асиметрiя обличчя за рахунок набряку i гематоми правої нижньої повiки та пiдочноямкової дiлянки. Вiдкривання рота обмежене незначно. Прикус не порушений. Пальпаторно визначається симптом ”сходинки”, деформацiя в дiлянцi зовнiшнього краю правої орбiти та вилично-альвеолярного гребеня. Порушення чутливостi верхньої губи справа. Поставте дiагноз:

Зап 10
Відп: 44 , Комент: 0
В хiрургiчне вiддiлення стоматологiчної полiклiнiки звернувся пацiєнт 29-ти рокiв зi скаргами на болiсну припухлiсть обличчя справа, що з’явилась 1,5-2 мiсяцi тому i поступово збiльшувалась. Об’єктивно: вiдкривання рота вiльне, обличчя асиметричне за рахунок припухлостi в правiй привушно-жувальнiй дiлянцi. Шкiра над припухлiстю гiперемована, набрякла, пальпаторно визначається болiсний iнфiльтрат розмiром до 3 см. При масуваннi iз вивiдної протоки правої привушної слинної залози видiляється прозора слина. Яке захворювання можна запiдозрити у пацiєнта?

Зап 11
Відп: 41 , Комент: 0
Чоловiк 49-ти рокiв з’явився через 2 днiв пiсля видалення 38 зуба. Скаржиться на бiль та утруднене вiдкривання рота. Об’єктивно: температура - 38oC, загальний стан задовiльний, незначна асиметрiя обличчя за рахунок набряку м’яких тканин пiд кутом нижньої щелепи злiва. Запальна контрактура III ступеня. Лунка 38 зуба виповнена гнилiсно-некротичними масами сiрого кольору з неприємним запахом. Для виконання кюретажу лунки зуба лiкар застосував анестезiю за Берше. Метою проведення цiєї анестезiї у даного хворого є блокада:

Зап 12
Відп: 37 , Комент: 0
Хворий 28-ми рокiв звернувся у вiддiлення ЩЛХ зi скаргами на наявнiсть новоутворення на шкiрi в пiдщелепнiй дiлянцi справа, що з’явилось приблизно 2 роки тому. Досить часто пiд час голiння вiдбувалось травмування новоутворення. Встановлено дiагноз: папiлома. Пiд час огляду дiлянки новоутворення виявлено наявнiсть виразки на тлi гiперемованої шкiри. Яка повинна бути тактика хiрургастоматолога?

Зап 13
Відп: 37 , Комент: 0
Хворий 35-ти рокiв скаржиться на бiль та рухомiсть верхньої щелепи при спробi закрити рот. Травма сталась внаслiдок побиття невiдомим. Об’єктивно: при пальпацiї альвеолярний паросток верхньої щелепи рухомий з обох бокiв, позитивний симптом Малевича та симптом ”навантаження”, на рентгенограмi лiнiя перелому визначається у дiлянцi нижньої стiнки грушеподiбного отвору, виличноальвеолярних гребенiв, зниження прозоростi верхньощелепних пазух. Який най- Хiрургiчна стоматологiя 11 бiльш iмовiрний дiагноз?

Зап 14
Відп: 36 , Комент: 0
До вiддiлення хiрургiчної стоматологiї надiйшла хвора з скаргами на припухлiсть правої половини обличчя, погане самопочуття. З анамнезу вiдомо: тиждень тому на правiй половинi обличчя вiдчула свербiння шкiри i помiтила невеликий щiльний вузлик. Почала прикладати рiзнi мазi. Припухлiсть стала наростати, з’явився бiль, лихоманка. Об’єктивно: загальний стан середньої важкостi, температура тiла до 39oC. Щiчна дiлянка справа набрякла, шкiра гiперемована, в центрi набряк овальної форми, припiднятий над поверхнею оточуючих тканин, на верхiвцi якого помiтна чорна кiрочка. При пальпацiї: болючий iнфiльтрат дiаметром 3,5 см, пiднижньощелепнi лiмфатичнi вузли збiльшенi та болючi. Вiдкривання рота дещо обмежене, порожнина рота санована. Встановiть дiагноз:

Зап 15
Відп: 36 , Комент: 0
Хворий 42-х рокiв надiйшов до клiнiки в тяжкому станi: млявий, температура тiла - 39,1oC, рiзко болючий iнфiльтрат дна порожнини рота та пiдщелепної дiлянки справа. Шкiра над iнфiльтратом напружена, синюшного кольору. Пiд час пальпацiї пiд шкiрою вiдчувається крепiтацiя. Який дiагноз можна поставити у даному випадку?

Зап 16
Відп: 33 , Комент: 0
Чоловiк 35-ти рокiв знаходиться на лiкуваннi у хiрурга-стоматолога з приводу гострого одонтогенного остеомiєлiту нижньої щелепи. З метою контролю якостi лiкування i визначення подальшої тактики планується проведення контрольного рентгенологiчного дослiдження. У якi термiни вiд початку захворювання необхiдно виконувати вказане дослiдження цьому хворому для виявлення ознак деструкцiї кiсткової тканини?

Зап 17
Відп: 35 , Комент: 0
До хiрурга-стоматолога звернувся пацiєнт зi скаргами на бiль i припухлiсть у дiлянцi верхньої губи i нижнiх вiддiлiв пiдочноямкової дiлянки злiва, перiодичний бiль у зруйнованому 22 зубi. Пiсля проведеного обстеження встановлений дiагноз: загострення хронiчного перiодонтиту 22 зуба, абсцес iклової ямки. Показана операцiя: видалення 22 зуба, розтин абсцесу внутрiшньоротовим доступом. Виберiть оптимальний метод анестезiї:

Зап 18
Відп: 32 , Комент: 0
Хворому поставлений дiагноз: рак правої привушної слинної залози T2N2M0. Який метод лiкування показано хворому?

Зап 19
Відп: 31 , Комент: 0
Явище, за якого нормально розвинений зуб не прорiзався у вiдповiдний час на тому мiсцi в зубному ряду, де вiн мав прорiзатися, має назву:

Зап 20
Відп: 32 , Комент: 0
Хвора 27-ми рокiв скаржиться на загальну слабкiсть, бiль в нижнiй щелепi, при ковтаннi. Два днi тому почав болiти 38 зуб. Вiдкривання рота неможливе. Яку анестезiю необхiдно виконати для огляду ротової порожнини та видалення 38 зуба?

Зап 21
Відп: 36 , Комент: 0
Хворий звернувся зi скаргами на зруйновану коронку 16 зуба. При об’єктивному обстеженнi: коронкова частина 16 зуба зруйнована повнiстю. Дiагностовано: хро- Хiрургiчна стоматологiя 12 нiчний гранулюючий перiодонтит 16 зуба. Хворому показане видалення даного зуба. Пiд яким знеболенням доцiльно виконати цю операцiю?

Зап 22
Відп: 34 , Комент: 0
Хворому 38-ми рокiв показане видалення 12 зуба. Який метод знеболення слiд застосувати при видаленнi цього зуба?

Зап 23
Відп: 35 , Комент: 0
Пацiєнт 40-ка рокiв з вогнепальним пораненням нижньої щелепи i дефектом кiсткової тканини розмiром 2 см в дiлянцi пiдборiддя. Який метод iммобiлiзацiї йому показаний?

Зап 24
Відп: 38 , Комент: 0
До лiкаря звернулася хвора з приводу утвору в пiд’язиковiй дiлянцi, який утруднює мову та процес вживання їжi. При оглядi в пiд’язиковiй дiлянцi вiдзначено утвiр м’яко-еластичної консистенцiї, з гладкою поверхнею, чiткими контурами та розмiром 1 см в дiаметрi. Пiд час пальпацiї вiдзначається симптом флюктуацiї. Слизова оболонка порожнини рота над утвором розтягнена, напiвпрозора з блакитним вiдтiнком. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

Зап 25
Відп: 33 , Комент: 0
Хвора 18-ти рокiв у дитинствi була оперована з приводу двобiчного повного незрощення верхньої губи. При оглядi на значно сплощенiй верхнiй губi спостерiгаються множиннi рубцi, виразної асиметрiї не вiдзначається, але є порушення форми верхньої губи. Широкi основи крил носа симетрично змiщенi у бiк та дозаду, перетинка носа вкорочена, роздвоєний кiнчик носу пiдтягнутий до верхньої губи, спинка носу має дугоподiбну форму. Якi змiни здiйснюються з кiстками щелеп?

Зап 26
Відп: 32 , Комент: 0
Хворий звернувся зi скаргами на бiль в нижнiй щелепi справа, утруднене вiдкривання рота. Об’єктивно: при зовнiшньому оглядi обличчя симетричне, вiдкривання рота злегка утруднене тризм - 1 ступеня. Слизова оболонка за 47 зубом набрякла, гiперемована, болiсна при пальпацiї, видно медiальнi горби 48 зуба, що не прорiзався повнiстю. Який дiагноз можна припустити?

Зап 27
Відп: 37 , Комент: 0
Хвора 37-ми рокiв звернулася до лiкаря-стоматолога з метою видалення 25 зуба. Який метод знеболення треба застосувати?

Зап 28
Відп: 31 , Комент: 0
Дитина 2-х рокiв отримала травму зубiв. Об’єктивно: коронки 51 i 61 зубiв коротшi вiд сусiднiх на 1/3. Слизова оболонка в дiлянцi 51 i 61 зубiв гiперемована, набрякла. На рентгенограмi перiодонтальна щiлина в апiкальнiй частинi коренiв 51 i 61 зубiв вiдсутня. Яка лiкувальна тактика буде оптимальною?

Зап 29
Відп: 29 , Комент: 0
Пацiєнтка 48-ми рокiв звернувся зi скаргами на субфебрильну температуру та наявнiсть виразки на слизовiй оболонцi ясен в дiлянцi молярiв, яка поступово збiльшується; розхитанiсть зубiв у зонi ураження. Об’єктивно: на слизовiй оболонцi ясен в дiлянцi нижнiх лiвих молярiв мають мiсце двi поверхневi, рiзко болючi виразки, якi мають пiдритi краї. Дно виразок зерняткового вигляду, вкрите жовтувато-сiрим нальотом. Виразки оточенi горбками. Шийки зубiв оголенi, спостерiгається патологiчна рухомiсть зубiв. Регiональнi лiмфатичнi вузли збiльшенi, болiснi, утворюють щiльнi пакети. Поставте попереднiй дiагноз:

Зап 30
Відп: 32 , Комент: 0
Хворий 36-ти рокiв звернувся зi скаргами на наявнiсть виразки на нижнiй губi злiва. Три тижнi тому з’явилося на губi незначне почервонiння округлої форми, яке з часом стало iнтенсивнiшим i ущiльненим. В центрi його утворилася виразка 2-3 днi тому, а пiд щелепою з’явилися множиннi вузлики, якi хворому не болять. Об’єктивно: на слизовiй оболонцi нижньої губи злiва виразка овальної форми розмiром 1,2 см з рiвними, чiткими межами. Яскравочервоним блискучим дном. Краї виразки мають вигляд валика, що плавно спускається до низу, а в її основi щiльний безболiсний iнфiльтрат. Пiдщелепнi лiмфовузли збiльшенi, безболiснi. Шкiра над ними не змiнена. Якому захворюванню вiдповiдає клiнiчна картина?

Зап 31
Відп: 28 , Комент: 0
У пацiєнта дiагностовано фiбропапiлому шкiри обличчя. Який метод лiкування необхiдно застосувати?

Зап 32
Відп: 27 , Комент: 0
У хворої 48-ми рокiв дiагностований ревматоїдний артрит СНЩС. Що є характерною ознакою ревматоїдного артриту СНЩС?

Зап 33
Відп: 30 , Комент: 0
У хворого дiагностовано амелобластому нижньої щелепи. Який вид хiрургiчного лiкування показаний цьому хворому?

Зап 34
Відп: 29 , Комент: 0
У пацiєнта 37-ми рокiв наявна асиметрiя обличчя за рахунок припухлостi привушно-жувальної дiлянки справа. При пальпацiї - утвiр щiльної консистенцiї, без чiтких меж, болючий, нерухомий. Кути рота й ока опущенi. При намаганнi надути щоки права щока парусить. Який попереднiй дiагноз?

Зап 35
Відп: 28 , Комент: 0
У пацiєнта 37-ми рокiв дiагностовано: гострий остеомiєлiт нижньої щелепи справа в дiлянцi 45, 46, 47 зубiв. При обстеженнi виявлено симптом Венсана. Вкажiть ознаки цього симптому:

Зап 36
Відп: 28 , Комент: 0
Хворий 21-го року три години тому отримав ножове поранення в дiлянцi правої щоки; була кровотеча, на момент огляду припинилася. Об’єктивно: в дiлянцi правої щоки наявна рана з рiвними краями, яка не проникає в порожнину рота, розмiром 4х1 см, заповнена згустком. Накладання яких швiв показане хворому?

Зап 37
Відп: 28 , Комент: 0
Хворий 25-ти рокiв доставлений у вiд- Хiрургiчна стоматологiя 14 дiлення для надання спецiалiзованої допомоги через 48 годин пiсля отримання уламкового поранення щелепно-лицьової дiлянки. При оглядi велика зяюча рана м’яких тканин обличчя неправильної форми, краї iнфiкованi, набряклi. Який вид хiрургiчної обробки рани проводиться на даному етапi?

Зап 38
Відп: 28 , Комент: 0
Хвора 30-ти рокiв пiсля переохолодження скаржиться на перекошення обличчя вправо, пiдвищення температури тiла до 37,9oC. Об’єктивно: не може нахмурити лоба злiва та закрити лiве око. Згладжена лiва носогубна складка. Губи щiльно не стуляються. Вiдсутнiй лiвий надбрiвний рефлекс. Назвiть патологiю:

Зап 39
Відп: 28 , Комент: 0
Дiвчина 18-ти рокiв звернулася до стоматолога зi скаргами на бiль в привушних дiлянках загальне нездужання. При оглядi вiдзначається припухлiсть привушних дiлянок з обох сторiн, болюче вiдкривання роту, в ротовiй порожнинi - гiперемiя та набряк слизової оболонки навколо усть протокiв привушних слинних залоз. Наявнi симптоми загальної iнтоксикацiї: температура тiла - 38oC, бiль в м’язах. Встановiть попереднiй дiагноз:

Зап 40
Відп: 29 , Комент: 0
Чоловiковi 29-ти рокiв поставлено дiагноз: перелом верхньої щелепи за середнiм типом. Лiнiя розлому симетрична з обох бокiв. В яких межах може бути порушена чутливiсть зубiв та слизової оболонки?

Зап 41
Відп: 30 , Комент: 0
До лiкаря-стоматолога звернулася хвора 28-рокiв зi скаргами на ниючий бiль при накушуваннi в 16 зубi. Пiсля обстеження поставленний дiагноз: загострення хронiчного перiодонтиту. Показано видалення 16-го зуба. Який вид щипцiв доцiльно використати для видалення?

Зап 42
Відп: 29 , Комент: 0
Пiд час пiдготовки до протезування у пацiєнта 38-ми рокiв виявлена перфорацiя дна пульпової камери в дiлянцi бiфуркацiї коренiв 46 зуба. Об’єктивно: 46 зуб нерухомий, пародонтальних кишень в дiлянцi 46 зуба не виявлено. На рентгенограмi: канали 46 зуба запломбованi на всю довжину, патологiчних змiн в периапiкальнiй дiлянцi коренiв немає. В областi бiфуркацiї коренiв 46 зуба невелике розрiдження верхiвки мiжкореневої перегородки. Який вид зубозберiгаючої операцiї показаний в даному випадку?

Зап 43
Відп: 30 , Комент: 0
Пацiєнту показане проведення вестибулопластики на нижнiй щелепi. До якої патологiї найчастiше призводить мiлкий присiнок порожнини рота?

Зап 44
Відп: 29 , Комент: 0
Пацiєнту з метою видалення 27 зуба була проведена туберальна i пiднебiнна анестезiя. При виведеннi голки з м’яких тканин при виконаннi пiднебiнної анестезiї виникла кровотеча. Що необхiдно зробити для зупинки кровотечi?

Зап 45
Відп: 22 , Комент: 0
З якою частотою проводиться генеральне прибирання в стоматологiчному кабiнетi?