Ортопедична стоматологiя

Зап 1
Відп: 50 , Комент: 0
Хворому 28-ми рокiв виготовляється вкладка на 24 зуб непрямим методом. Сформована порожнина для вкладки. Який етап протезування має бути наступним?

Зап 2
Відп: 54 , Комент: 0
У хворого 40-ка рокiв серединний дефект твердого пiднебiння розмiром 2х3 см. Зубнi ряди iнтактнi. Яку конструкцiю обтуратора краще застосувати у даному випадку?

Зап 3
Відп: 53 , Комент: 0
Пiсля виготовлення бюгельного протезу на верхню щелепу оцiнюється якiсть виготовленої конструкцiї. Вмежах яких значень повинна бути ширина дуги протезу?

Зап 4
Відп: 41 , Комент: 0
Хворий 57-ти рокiв звернувся в клiнiку зi скаргами на рухомiсть значної групи зубiв. Пiсля обстеження вирiшено в комплексi лiкування виготовити даному хворому знiмну шину. Шинуючi властивостi знiмних шин забезпечуються застосуванням таких кламерiв:

Зап 5
Відп: 43 , Комент: 0
Пацiєнту 67-ми рокiв виготовляється повний знiмний протез на нижню щелепу. Проводиться припасування iндивiдуальної ложки за методикою Гербста. Уточнюється межа ложки пiд’язикової дiлянки, вiдступивши 1 см вiд середньої лiнiї. Яку пробу Гербста слiд провести з цiєю метою?

Зап 6
Відп: 41 , Комент: 0
Хворому 64-х рокiв виготовляється бюгельний протез на верхню щелепу при наявностi дефекту зубного ряду 2-го класу за Кеннедi. Пiсля проведеної паралелометрiї встановленi типи межових лiнiй на опорних зубах. На 24 зубi межова лiнiя - 1 типу. Який тип кламера iз системи Нея показаний хворому?

Зап 7
Відп: 45 , Комент: 0
Хворий 60-ти рокiв звернувся в щелепно-лицевий стацiонар зi скаргами на бiль, кровотечу, порушення жування. В анамнезi травма нижньої щелепи на рiвнi центральних рiзцiв. Об’єктивно: припухлiсть в мiсцi травми, вiдкривання рота не обмежене. Дiагностований серединний перелом нижньої щелепи. Обидвi щелепи беззубi. Яка конструкцiя найбiльш доцiльна?

Зап 8
Відп: 0 , Комент: 0
Жiнка 39-ти рокiв звернулася зi скаргами на рухомiсть зубiв нижньої щелепи. Об’єктивно: зубна формула: 17 16 15 14 13 12 11 / 21 22 23 24 25 26 27, 47 46 45 44 43 42 41/31 32 33 34 35 36

Зап 9
Відп: 44 , Комент: 0
Зуби iнтактнi, коронки високi. Навколо 42 41/31 32 зубiв ясеннi кишенi, рухомiсть I та II ступенiв. Для iммобiлiзацiї рухомих зубiв виготовлена ковпачкова шина з фiксуючими коронками на 43/33 зуби. Яку стабiлiзацiю зубiв дозволяє провести дана шина?

Зап 10
Відп: 41 , Комент: 0
Пiд час бойових дiй у зубного технiка спецiалiзованого шпиталю для виготовлення зубних протезiв виникла потреба поповнення зуботехнiчних матерiалiв з комплекту. Вякому комплектi вони знаходиться?

Зап 11
Відп: 42 , Комент: 0
Хворий 35-ти рокiв страждає на локалiзований пародонтит фронтальних зубiв нижньої щелепи. Об’єктивно: на верхнiй щелепi зубний ряд безперервний, на нижнiй щелепi вiдсутнi 48, 47, 46, 45, 35, 36, 37, 38 зуби, iншi зуби мають рухомiсть II ступеня, треми, дiастему. Визначте тактику лiкаря-ортопеда в данiй клiнiчнiй ситуацiї:

Зап 12
Відп: 38 , Комент: 0
Вякому лiкувальному закладi пораненi на полi бою у щелепно-лицеву дiлянку одержують вiдповiдну ортопедичну (виготовлення лiкувальних шин, апаратiв, протезiв) та зуболiкарняну допомогу?

Зап 13
Відп: 33 , Комент: 0
Одним з етапiв виготовлення повного знiмного протеза є припасування iндивiдуальної ложки i зняття функцiонального вiдбитка. Яким iз перерахованих матерiалiв проводиться функцiональне оформлення країв iндивiдуальної ложки?

Зап 14
Відп: 36 , Комент: 0
Чоловiк скаржиться на печiння в дiлянцi слизової оболонки твердого пiднебiння при користуваннi частковим знiмним пластинковим протезом, виготовленим тиждень тому. Дiагностовано алергiчний контактний стоматит. Визначте тактику лiкування, коли вiдомо, що умов для виготовлення дугового протезу немає, а пацiєнт вперше користується знiмною конструкцiєю:

Зап 15
Відп: 32 , Комент: 0
Пацiєнту 54-х рокiв показано виготовлення суцiльнолитих металокерамiчних мостоподiбних протезiв на верхню та нижню щелепи. Яку групу вiдбиткових матерiалiв необхiдно вибрати при виготовленнi даних зубних протезiв?

Зап 16
Відп: 33 , Комент: 0
Пацiєнт 28-ми рокiв скаржиться на естетичний дефект. Об’єктивно: коронки 12, 11 та 21, 22, 23 - зруйнованi карiозним процесом бiльш нiж на 2/3 висоти коронки. Прикус ортогнатичний. На рентгенограмi: канали даних зубiв запломбованi на всю довжину, патологiчних змiн в периапiкальних тканинах не виявлено. Запропонуйте найбiльш рацiональну конструкцiю в цьому випадку:

Зап 17
Відп: 0 , Комент: 0
Вклiнiку ортопедичної стоматологiї звернувся хворий 42-х рокiв iз скаргами на неможливiсть пережовування їжi у зв’язку з частковою втратою зубiв. Об’єктивно: у бокових дiлянках вiдсутнi 18, 16, 15, 25, 26, 28, 38, 35, 36, 44, 46,

Зап 18
Відп: 31 , Комент: 0
Iншi зуби мають рухомiсть I-II ступеня. Дiагноз: генералiзований пародонтит II ступеня. Яка на Вашу думку конструкцiя протезiв найбiльш рацiональна в даному випадку?

Зап 19
Відп: 36 , Комент: 0
Пацiєнт 25-ти рокiв скаржиться на неправильне положення верхнього центрального рiзця злiва внаслiдок травми, що мала мiсце 2 мiсяцi тому. Об’єктивно: 21 зуб повернутий по осi, в пiднебiнному положеннi. Яким з методiв лiкування найбiльш доцiльно усунути даний дефект?

Зап 20
Відп: 31 , Комент: 0
Хворому 46-ти рокiв з метою протезування показана класична 2-х етапна хiрургiчна установка iмплантатiв на верхнiй щелепi. Який повинен бути iнтервал мiж цими етапами?

Зап 21
Відп: 31 , Комент: 0
У хворого 59-ти рокiв внаслiдок виробничої травми стався перелом нижньої щелепи. Ранiше користувався знiмними протезами (частковими пластинковими для верхньої щелепи i повними для нижньої щелепи). Що можна використовувати для транспортної iммобiлiзацiї перелому?

Зап 22
Відп: 33 , Комент: 0
У пацiєнта 47-ми рокiв пiсля втрати премолярiв на н/щ злiва зуби, що обмежують дефект, поступово змiстились всередину дефекту. Одночасно зубиантагонiсти висунулись в бiк беззубої частини альвеолярного вiдростка. Яку назву має в лiтературi описана клiнiчна ситуацiя?

Зап 23
Відп: 32 , Комент: 0
Хворий 47-ми рокiв скаржиться на змiну кольору 11 та 21 зубiв. Об’єктивно: 11, 21 зуби рожевого кольору, канали запломбовано до верхiвок. Вирiшено виготовити металокерамiчнi коронки на 11 та 21 зуби. Пiд яким оптимальним кутом слiд проводити препарування апроксимальних поверхонь опорних зубiв?

Зап 24
Відп: 36 , Комент: 0
Хворому 37-ми рокiв зi звичним вивихом нижньої щелепи, виготовляється незнiмний апарат для обмеження вiдкривання рота. Який термiн користування даним апаратом?

Зап 25
Відп: 31 , Комент: 0
Пацiєнту планується виготовлення повного знiмного пластинкового протезу на верхню щелепу. Об’єктивно: на слизовiй оболонцi протезного ложа значна кiлькiсть ущiльнених папiлом рiзної величини. Визначте тактику лiкаря:

Зап 26
Відп: 32 , Комент: 0
Хворому тиждень тому були накладенi знiмнi протези на верхню i нижню щелепи. Пiд час чергового прийому хворий скаржиться на прикушування щiк, бiль. Об’єктивно: гiперемiя, набряк, з виразкування на слизовiй щiк в дiлянцi штучних молярiв по лiнiї змикання зубiв. Чим це може бути спричинене?

Зап 27
Відп: 34 , Комент: 0
У хворого 70-ти рокiв повна вiдсутнiсть зубiв на верхнiй щелепi. Об’єктивно: верхньощелепнi горби i альвеолярнi вiдростки повнiстю атрофованi, склепiння пiднебiння пласке, вкрите шаром помiрно пiддатливої слизової оболонки. До якого типу атрофiй беззубих щелеп можна вiднести цей випадок?

Зап 28
Відп: 28 , Комент: 0
У вогнищi природної катастрофи виявлений хворий з рваною раною м’яких тканин обличчя у дiлянцi нижньої губи i пiдборiддя з ознаками зовнiшньої кровотечi, у свiдомостi. Який об’єм першої медичної допомоги має бути наданий?

Зап 29
Відп: 31 , Комент: 0
Хворiй виготовляється частковий знiмний пластинковий протез на в/щ. Який клiнiчний етап є наступним пiсля визначення i фiксацiї центральної оклюзiї?

Зап 30
Відп: 32 , Комент: 0
Пацiєнту виготовляється металокерамiчна коронка на 11 зуб. Планується зуб залишити вiтальним. Якi заходи на час лiкування доцiльно застосувати для профiлактики виникнення в подальшому запалення пульпи даного зуба?

Зап 31
Відп: 28 , Комент: 0
Вклiнiку ортопедичної стоматологiї з метою протезування звернувся пацiєнт 55- ти рокiв з вiдсутнiстю 11 зуба. Два тижнi тому виписаний iз стацiонару пiсля перенесеного iнфаркту мiокарда. Яка тактика лiкаря?

Зап 32
Відп: 31 , Комент: 0
У стоматологiчнiй полiклiнiцi, що за районом обслуговування забезпечує стоматологiчною допомогою понад 25 тисяч мешканцiв мiкрорайону мiста, є по 10 посад лiкарiв стоматологiв-терапевтiв, та хiрургiв. Як розрахувати кiлькiсть посад стоматологiв-ортопедiв?

Зап 33
Відп: 33 , Комент: 0
Лiкар-стоматолог ортопедичного вiддiлення за змiну надав консультацiю та обстежив пацiєнта, перевiрив коронки, зафiксував мостоподiбнi протези, визначив центральне спiввiдношення щелеп та здiйснив корекцiю знiмних протезiв. Якими є норми навантаження лiкаря в умовних одиницях працi (УОП) за змiну та на мiсяць при п’ятиденному робочому тижнi за нормативами надання допомоги дорослому населенню?

Зап 34
Відп: 32 , Комент: 0
Чоловiк 60-ти рокiв iз повною вiдсутнiстю зубiв. Користується протезами 15 рокiв. Об’єктивно: нижня третина обличчя знижена, альвеолярнi вiдростки на верхнiй та нижнiй щелепах рiзко атрофованi, пiднебiння пласке, торус рiзко виражений. Слизова оболонка протезного ложа тонка, атрофована, без пiдслизового шару. Який вiдбиток i матерiал доцiльно використати у даному випадку?

Зап 35
Відп: 33 , Комент: 0
Пацiєнтцi 35-ти рокiв виготовляється незнiмний металокерамiчний мостоподiбний протез. Одержано двошаровi вiдбитки силiконовим матерiалом ”Сiлафлекс”. Вiдбитки скеровано на знезараження. Який антисептичний розчин слiд застосувати для їх обробки?

Зап 36
Відп: 31 , Комент: 0
Хворий 29-ти рокiв потребує замiщення дефектiв зубного ряду верхньої щелепи, яке може бути здiйсненим шляхом виготовлення мостоподiбних протезiв з естетичним облицюванням. При виготовленнi суцiльнолитих металопластмасових мостоподiбних протезiв надiйна фiксацiя пластмасового облицювання (”Сiнма-М”) до каркасу досягається при використаннi:

Зап 37
Відп: 28 , Комент: 0
Пацiєнту 60-ти рокiв планується виготовлення часткового знiмного протеза на верхню щелепу. Проведено перевiрку постановки штучних зубiв на восковому базисi в ротовiй порожнинi. Який буде наступний клiнiчний етап виготовлення часткових знiмних протезiв?

Зап 38
Відп: 29 , Комент: 0
Хворому 64-х рокiв проводиться фiксацiя часткового знiмного протеза на нижню щелепу. При оглядi базиса лiкарем виявлено чiткий ”мармуровий малюнок” в виглядi сiтки бiлих смуг, якi пронизують товщу базисної пластмаси. Яка найбiльш iмовiрна причина виникнення цього дефекту?

Зап 39
Відп: 34 , Комент: 0
Хвора 26-ти рокiв звернулась з приводу протезування зубiв. Об’єктивно: коронка 16 зуба зруйнована на 1/3. Планується вiдновлення її анатомiчної форми фарфоровою вкладкою, яку будуть виготовляти прямим методом. За допомогою чого потрiбно зняти вiдбиток з сформованої порожнини для вкладки?

Зап 40
Відп: 31 , Комент: 0
Чоловiковi 35-ти рокiв планується виготовлення адгезивного мостоподiбного протеза. Об’єктивно: втрачений 15 зуб. Опорнi 14 i 16 зуби стiйкi. Коронки зубiв середньої висоти. Екватор виражений. Прикус ортогнатичний. Що може бути опорною частиною адгезивного протеза?

Зап 41
Відп: 31 , Комент: 0
Хворiй 42-х рокiв пiсля обстеження було поставлено дiагноз: закритий серединний перелом нижньої щелепи в дiлянцi 31, 41 зубiв, без змiщення. Коронковi частини решти зубiв iнтактнi. Також дiагностований хронiчний генералiзований пародонтит середнього ступеня тяжкостi. Яка найрацiональнiша шина для лiкування перелому у даної пацiєнтки?

Зап 42
Відп: 29 , Комент: 0
Хворому 68-ми рокiв виготовляють частковi знiмнi протези. На етапi перевiрки конструкцiї протезiв спостерiгається горбково-горбковий контакт у бiчних дiлянках та сагiтальна щiлина у фронтальнiй. Яку помилку допустив лiкар?

Зап 43
Відп: 29 , Комент: 0
Хворий 39-ти рокiв звернувся в клiнiку ортопедичної стоматологiї з метою протезування. Пiсля об’єктивного обстеження хворому показано виготовлення металокерамiчних коронок на 13, 14 зуби. Який вiдбитковий матерiал потрiбно використати для отримання робочого вiдбитка?

Зап 44
Відп: 34 , Комент: 0
Хворий 46-ти рокiв, викладач, звернувся зi скаргами на рухомiсть зубiв нижньої щелепи, що утруднює вiдкушування їжi. Об’єктивно: безперервний зубний ряд, рухомiсть фронтальних зубiв II ступеня. Рентгенологiчно: кореневi канали 32, 31, 41, 42 зубiв прямi, запломбованi. Який засiб стабiлiзує фронтальнi зуби зi збереженням естетичного вигляду?

Зап 45
Відп: 34 , Комент: 0
Хворий 57-ми рокiв звернувся до лiкаря зi скаргами на бiль i хрускiт у правому СНЩС пiд час прийому їжi, який зменшується до вечора. Бiль турбує останнi 2-3 роки. Об’єктивно: обличчя симетричне, вiдкривання роту обмежене до 2,5 см. На обох щелепах вiдсутнi моляри. На рентгенограмi: СНЩС визначається деформацiя суглобових поверхонь СНЩС справа. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

Зап 46
Відп: 31 , Комент: 0
Пацiєнт 44-х рокiв звернувся до стоматологiчної полiклiнiки з метою протезування. Скарги на утруднене пережовування їжi, естетичний дефект. Об’єктивно: вiдсутнi 14, 15 i 22 зуби. Вкажiть втрату жувальної ефективностi за Агаповим:

Зап 47
Відп: 34 , Комент: 0
Хворий 21-го року звернувся зi скаргами на утруднене вiдкривання роту, змiну зовнiшнього вигляду обличчя протягом останнiх 2-х рокiв. Ванамнезi: травма обличчя декiлька рокiв тому. При оглядi: сплощення правої половини обличчя, змiщення пiдборiддя влiво. При пальпацiї вiдмiчається зменшення екскурсiї суглобової голiвки нижньої щелепи злiва. Обмеження вiдкривання рота до 1 см. Встановiть попереднiй дiагноз:

Зап 48
Відп: 34 , Комент: 0
Хвора 50-ти рокiв звернулася зi скаргами на бiль i хрускiт в дiлянцi СНЩС. Об’єктивно: виявленi множиннi передчаснi контакти зубiв, локалiзовану форму патологiчної стертостi зубiв. Зуби стiйкi, шийки їх оголенi, гiперемiя ясенного краю. Планується проведення вибiркового пришлiфування зубiв. Вскiльки вiдвiдувань проводиться пришлiфування?

Зап 49
Відп: 23 , Комент: 0
Пацiєнт 44-х рокiв звернувся в клiнiку ортопедичної стоматологiї за скаргами на бiль i хрускiт в дiлянцi СНЩС, порушення функцiї жування внаслiдок часткової вiдсутностi зубiв на нижнiй щелепi. Об’єктивно: вiдсутнi 38 37 36 35 / 45 46 47 48 зуби, патологiчна стертiсть зубiв нижньої щелепи II ступеню. Як змiщується положення голiвок СНЩС при зниженнi висоти прикусу в положеннi центральної оклюзiї?