Дитяча терапевтична стоматологiя

Зап 1
Відп: 29 , Комент: 0
При обстеженнi дитини 5-ти рокiв був встановлений дiагноз: гострий дифузний пульпiт 74 зуба. Який метод лiкування найбiльш рацiональний у даному випадку?

Зап 2
Відп: 24 , Комент: 0
До клiнiки звернулася батьки дитини 7- ми рокiв з метою санацiї порожнини рота. Хлопчик народився i проживав у мiсцевостi, де вмiст фтору у водi 2,5 мг/л. Пiд час огляду було виявлено, що на вестибулярнiй поверхнi 11, 21, 31, 41, 16, 26, 36, 46 наявнi темнi плями. З анамнезу вiдомо, що зуби прорiзалися ураженими. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

Зап 3
Відп: 27 , Комент: 0
Дитинi 8 рокiв. Пiд час огляду порожнини рота в 46 зубi, який має сiрокоричневий колiр, виявлено глибоку карiозну порожнину, що сполучається з порожниною зуба; зондування коронкової пульпи безболiсне, зондування вустiв кореневих каналiв болюче. Перкусiя злегка вiдчутна. На рентгенограмi - коренi зуба сформованi на 3/4 довжини. Що з перелiченого найбiльш ефективно для медикаментозної обробки кореневих каналiв при лiкуваннi 46 зуба?

Зап 4
Відп: 24 , Комент: 0
Дiвчинка 13,5 рокiв скаржиться на припухлiсть i кровоточивiсть ясен при чищеннi зубiв впродовж пiвроку. Об’єктивно: слизова оболонка ясен в дiлянцi фронтальних зубiв верхньої щелепи набрякла, має цiанотичне забарвлення. Ясеннi сосочки округлої форми, ущiльненi, збiльшенi у розмiрах i перекривають коронковi частини зубiв на 1/3 висоти. Вiдзначається вестибулярне положення 13 i 23 зубiв. Визначте попереднiй дiагноз:

Зап 5
Відп: 24 , Комент: 0
Дитина 1,5 рокiв хворiє протягом двох днiв, вiдмовляється вiд їжi, неспокiйна. Батьки вiдзначають пiдвищення температури тiла до 38,5oC, появу болiсних виразок у ротовiй порожнинi. Об’єктивно: на слизовiй оболонцi м’якого i твердого пiднебiння визначається 5-7 дрiбних ерозiй овальної форми з тонкою червоною облямiвкою, вкритих фiбринозним нальотом. Регiонарнi лiмфатичнi вузли дещо збiльшенi, болiснi пiд час пальпацiї. Вiдзначається набряк, гiперемiя i кровоточивiсть ясен. Визначте найбiльш iмовiрний дiагноз:

Зап 6
Відп: 27 , Комент: 0
У жiночiй консультацiї було проведено бесiди з вагiтними жiнками про значення характеру харчування для закладки та розвитку зубiв майбутньої дитини. На якому тижнi внутрiшньоутробного розвитку починається закладка фолiкулiв тимчасових зубiв у плода?

Зап 7
Відп: 24 , Комент: 0
Батьки дiвчинки 5-ти рокiв звернулись до стоматолога-педiатра з метою санацiї порожнини рота у дитини. Пiсля клiнiчного обстеження був поставлений дiагноз: хронiчний глибокий карiєс 54 зуба. Виберiть доцiльний пломбувальний матерiал для лiкування 54 зуба:

Зап 8
Відп: 22 , Комент: 0
У дитини 6-ти мiсяцiв дiагностовано двобiчну бронхопневмонiю. Призначено антибiотики широкого спектру дiї. Знаходиться на штучному вигодовуваннi, наявнi розлади травлення (диспепсiя). Якi можливi патологiчнi змiни твердих тканин зубiв?

Зап 9
Відп: 23 , Комент: 0
Батьки 7,5-рiчної дитини скаржаться на косметичний недолiк переднього зуба верхньої щелепи. На вестибулярнiй поверхнi 11 зуба поблизу рiжучого краю виявлена блискуча пляма жовтого кольору з чiткими обрисами. Емаль при зондуваннi гладка. В анамнезi - вивих 51 зуба. Визначте попереднiй дiагноз:

Зап 10
Відп: 22 , Комент: 0
У дитини 6,5 рокiв iндекс iнтенсивностi карiєсу КПУ+кп=7. Гiгiєнiчний iндекс за Федоровим-Володкiною - 1,5 бали. Фiсури у постiйних молярах iнтактнi, глибокi, вiдкритi. Який метод профiлактики карiєсу зубiв доцiльно обрати у даному випадку?

Зап 11
Відп: 25 , Комент: 0
Хлопчика 7-ми рокiв привели на консультацiю до лiкаря-стоматолога. Об’єктивно: ясна гiперемованi, вiдзначається кровоточивiсть, рухомiсть зубiв, коренi оголенi, вкритi нальотом, наявнiсть патологiчних зубо-ясенних кишень, заповнених грануляцiями. Дитина знаходиться на облiку у педiатра. Зi слiв мами останнiм часом стан дитини погiршився, вiдзначається нецукровий дiабет, екзофтальм. Який дiагноз можна запiдозрити у дитини?

Зап 12
Відп: 23 , Комент: 0
Дитина 14-ти рокiв скаржиться на сухiсть i лущення губ, особливо в осiнньозимовий перiод. Об’єктивно: червона облямiвка губ суха, iнфiльтрована, вкрита численними лусочками. Шкiра губ ущiльнена, пiгментована, визначається посилення її малюнка, лущення, а також радiальнi трiщини. Водночас, вiдзначається сухiсть, лiхенiзацiя i екскорiацiя шкiри обличчя. Визначте попереднiй дiагноз:

Зап 13
Відп: 21 , Комент: 0
Батьки 5-рiчної дитини звернулись до лiкаря-стоматолога з метою санацiї її ротової порожнини. Об’єктивно: на жувальних поверхнях 54, 64, 74, 75 i 85 зубiв виявлено карiознi порожнини в межах розм’якшеного плащового дентину. Дитина нервово збуджена, поводиться неадекватно. Виберiть найбiльш доцiльну лiкувальну тактику у даному випадку:

Зап 14
Відп: 21 , Комент: 0
Пацiєнт 12-ти рокiв тиждень тому перенiс ГРВI. Скарги на бiль i свербiння у яснах, кровоточивiсть пiд час прийому їжi. На верхнiй i нижнiй щелепах ясна гiперемованi, набряклi, кровоточать пiд час дотику iнструментом, iндекс за ФедоровимВолодкiною - 3,5 бали, iндекс КПУ- 6, проба Шилера-Пiсарева позитивна. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

Зап 15
Відп: 20 , Комент: 0
Дитинi 10 рокiв. Скарги на сухiсть, бiль, збiльшення в об’ємi i лущення губ. Пiд час огляду виявлено, що слизова оболонка губ гiперемована, губи збiльшенi в об’ємi, при натягуваннi губи вiдзначається видiлення секрету з дрiбних слинних залоз у виглядi ”крапель роси”. Вкажiть найбiльш iмовiрний попереднiй дiагноз:

Зап 16
Відп: 20 , Комент: 0
Дiвчинка 8-ми рокiв скаржиться на кровоточивiсть ясен. Дитина хворiє на цукровий дiабет. Об’єктивно: ясеннi сосочки у дiлянцi зубiв верхньої i нижньої щелеп гiперемованi, набряклi, вкривають коронки на 1/3. Рухливiсть зубiв I ступеня. Який метод дослiдження необхiдно провести для встановлення дiагнозу?

Зап 17
Відп: 21 , Комент: 0
Дитина 12,5 рокiв звернулася до лiкаря-стоматолога з метою санацiї ротової порожнини. Об’єктивно: iнтенсивнiсть карiєсу вiдповiдає високому рiвню - КПВ=2+4+0=6. Iндекс Green-Vermillion дорiвнює 1,7. Слизова оболонка ясен блiдо-рожевого кольору. У даному випадку для iндивiдуальної гiгiєни ротової порожнини доцiльно призначити зубнi пасти, що мiстять:

Зап 18
Відп: 20 , Комент: 0
У дитини 6-ти рокiв третiй день пiдвищена температура тiла до 38-39oC, болiснiсть при ковтаннi. Об’єктивно: на слизовiй оболонцi пiднебiнних дужок, мигдаликах, частково на м’якому пiднебiннi вiдзначаються декiлька ерозiй до 2 мм в дiаметрi, якi розташованi на гiперемованiй слизовiй оболонцi та вкритi бiлуватим нальотом. Пiдщелепнi лiмфовузли збiльшенi, безболiснi при пальпацiї. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

Зап 19
Відп: 24 , Комент: 0
В клiнiку звернулися батьки хлопчика 8-ми рокiв iз скаргами на ниючий бiль в зубi у дитинi на нижнiй щелепi праворуч, що виникає вiд дiї термiчних подразникiв i повiльно минає пiсля їх усунення. Об’єктивно: на апроксимальнiй поверхнi 46 зуба - глибока карiозна порожнина. Пiд час некректомiї екскаватором виявлене сполучення з порожниною зуба, зондування якого супроводжується рiзким болем i кровоточивiстю. Який метод лiкування пульпiту показаний у даному випадку?

Зап 20
Відп: 21 , Комент: 0
У дитини 3-х рокiв пiд час планової санацiї в 54 зубi виявлено глибоку карiозну порожнину, заповнену рештками їжi та розм’якшеним дентином. Пiсля препарування 54 зуба пульпа кровоточить, зондування рiзко болiсне. Для проведення лiкування пульпiту методом девiтальної ампутацiї пiд час першого вiдвiдування необхiдно застосувати:

Зап 21
Відп: 18 , Комент: 0
Дiвчинка 12-ти рокiв скаржиться на спонтанний бiль в 16 зубi з короткими перiодами ремiсiй (10-20 хвилин), який з’явився 4 днi тому. Вночi бiль посилюється, iррадiює на праву частину верхньої щелепи. При оглядi виявлено глибоку карiозну порожнину у 16 зубi, дентин м’який, зондування болiсне по всьому дну, вертикальна перкусiя трохи болiсна, бiль пiдсилюється пiд дiєю термiчних подразникiв. ЕОД- 25 мкА. Поставте дiагноз:

Зап 22
Відп: 19 , Комент: 0
При профiлактичному оглядi дитини 10-ти рокiв виявлено бiлi, матовi плями на вестибулярнiй поверхнi 11, 21 зубiв, якi локалiзуються в пришийковiй дiлянцi. Поверхня емалi в дiлянцi ураження не пошкоджена, забарвлюється метиленовим синiм. Суб’єктивнi скарги дитини вiдсутнi. Виберiть оптимальний метод лiкування:

Зап 23
Відп: 20 , Комент: 0
До лiкаря-стоматолога звернулася мама з 11-рiчним хлопчиком зi скаргами у нього на виражений самовiльний бiль у 46 зубi, який хвилеподiбно наростає та вiддає у верхню та нижню щелепу. Больовий напад поступово посилюється, стає пульсуючим i стихає на декiлька хвилин вiд холодної води. Об’єктивно: у 46 зубi виявлено глибоку карiозну порожнину з розм’якшеним пiгментованим дентином, пульпова камера легко перфорується зондом, зондування болiсне по всьому дну, перкусiя болiсна. Електрозбудливiсть - 40-50 мкА. Встановiть дiагноз:

Зап 24
Відп: 19 , Комент: 0
Батьки 4-рiчної дiвчинки скаржаться на наявнiсть дефектiв на зубах верхньої щелепи дитини. Об’єктивно: в пришийковiй дiлянцi вестибулярної поверхнi рiзцiв верхньої щелепи виявленi дефекти, якi не перетинають емалево-дентинного сполучення i мають вигляд дiлянок крейдоподiбно змiненої емалi з видимим руйнуванням її структури. При зондуваннi визначається шорстка, розм’якшена поверхня. Реакцiя на холодовi подразники вiдсутня. Визначте дiагноз:

Зап 25
Відп: 25 , Комент: 0
Хлопчик 12-ти рокiв скаржиться на постiйний бiль у зубi верхньої щелепи, який посилюється при накушуваннi. Об’єктивно: у 26 зубi - глибока карiозна порожнина, що не сполучається з порожниною зуба. Реакцiя на термiчнi подразники вiдсутня, зондування дна безболiсне, перкусiя рiзко болюча, слизова оболонка в дiлянцi 26 зуба має незначнi ознаки запалення. На рентгенограмi 26 зуба змiн немає. Визначте дiагноз:

Зап 26
Відп: 16 , Комент: 0
Дiвчина 16-ти рокiв скаржиться на постiйний ниючий бiль у зубi нижньої щелепи, який посилюється при накушуваннi. Об’єктивно: в 46 зубi - карiозна порожнина, яка сполучається з порожниною зуба. Порiвняльна перкусiя рiзко болюча. Реакцiя на термiчнi подразники, зондування безболiснi. Слизова оболонка ясен у дiлянцi 46 зуба яскраво гiперемована, набрякла, болюча при пальпацiї. На рентгенограмi: вогнище деструкцiї кiсткової тканини неправильної форми, з нечiткими обрисами. Визначте дiагноз: