Дитяча хiрургiчна стоматологiя

Зап 1
Відп: 25 , Комент: 0
Дитина 6-ти рокiв направлена для видалення нижнiх молочних центральних рiзцiв з приводу змiни прикусу. Зуби рухомi III-го ступеня. Виберiть оптимальний вид знеболення:

Зап 2
Відп: 26 , Комент: 0
Дитинi 8-ми рокiв встановлений дiагноз: гострий одонтогенний перiостит нижньої щелепи справа вiд 74 зуба. Виберiть найбiльшдоцiльний метод лiкування:

Зап 3
Відп: 24 , Комент: 0
Хлопчик 12-ти рокiв звернувся зi скаргами на пiдвищення температури до 38, 5oC, утруднене вiдкривання рота, бiль пiд час ковтання, вживання їжi, розмови. Об’єктивно: шкiрнi покрови блiдi, обличчя незначно асиметричне через припухлiсть у лiвiй пiдщелепнiй дiлянцi. Вiдкривання рота обмежене до 1,2 см, болiсне. Набряк тканин у лiвiй пiд’язиковiй дiлянцi, лiвий щелепно-язиковий жолобок iнфiльтрований, згладжений, болiсний пiд час глибокої пальпацiї, слизова оболонка тут рiзко гiперемована. Коронка 36 зуба зруйнована повнiстю. Який дiагноз можна припустити?

Зап 4
Відп: 25 , Комент: 0
Внаслiдок удару у хлопчика вiком 15 рокiв верхнi центральнi рiзцi заглибилися у щелепу на половину висоти коронок. Визначте тактику лiкаря-стоматолога:

Зап 5
Відп: 21 , Комент: 0
Дiвчинка 7-ми рокiв скаржиться на наявнiсть новоутворення на нижнiй губi, яке з’явилося 3 мiсяцi тому. Спостерiгається його повiльний рiст. Об’єктивно: на слизовiй оболонцi нижньої губи справа є кругле новоутворення дiаметром 0,5-1 см, яке пiдвищується над рiвнем слизової оболонки, поверхня гладка, просвiчується прозороблакитний вмiст утворення. Пальпацiя безболiсна, консистенцiя пружно еластична. Поставте клiнiчний дiагноз:

Зап 6
Відп: 23 , Комент: 0
У дiвчинки 11-ти рокiв дiагностовано хронiчний паренхiматозний паротит. Назвiть рентгенологiчну ознаку цього захворювання:

Зап 7
Відп: 25 , Комент: 0
При обстеженнi дитини виявлено мiкрогнатiю i вiдкритий прикус. На рентгенограмi суглобова щiлина вiдсутня, гiлка нижньої щелепи справа переходить в скроневу кiстку. Поставте дiагноз:

Зап 8
Відп: 25 , Комент: 0
При оглядi дитини виявлено втягнуту слизову оболонку на м’якому пiднебiння i язичку. Поставлено дiагноз: вроджене приховане незрощення м’якого пiднебiння. Яке оперативне втручання необхiдне?

Зап 9
Відп: 22 , Комент: 0
Батьки дiвчинки вiком 6-ти рокiв звернулися зi скаргами на бiль i набряк у дитини в дiлянцi верхньої щелепи справа, пiдвищення температури тiла до 37,9oC, погiршення загального самопочуття. Данi симптоми з’явилися три днi тому. Об’єктивно: обличчя асиметричне за рахунок набряку м’яких тканин щiчної та пiдочної дiлянок справа. Коронка 54 зуба зруйнована на 1/2, перкусiя болюча, зуб ранiше лiкований з приводу ускладненого карiєсу. З пiднебiнної сторони в дiлянцi вказаного зуба виявлено болючий iнфiльтрат з флюктуацiєю в центрi, вкритий гiперемованою оболонкою. Встановiть попереднiй дiагноз:

Зап 10
Відп: 22 , Комент: 0
Хлопчик вiком 15 рокiв звернувся до лiкаря стоматолога з приводу видалення 26 зубу. Пiд час проведення туберальної анестезiї з’явилося швидке наростання набряку тканин i обмеження вiдкривання рота. Чим обумовлений такий стан?

Зап 11
Відп: 27 , Комент: 0
Хворого вiком 21 рiк доставлено в щелепно-лицеве вiддiлення з фурункулом обличчя. Фурункули та карбункули якої локалiзацiї найчастiше ускладнюються тромбофлебiтом кутової вени обличчя?

Зап 12
Відп: 30 , Комент: 0
До лiкаря-стоматолога звернулися батьки 17-рiчного пiдлiтка зi скаргами на новоутворення на верхнiй губi злiва, яке з’явилось кiлька мiсяцiв тому. Об’єктивно: бородавкоподiбне розростання на нiжцi, чiтко вiдмежоване вiд оточуючих тканин. Поверхня горбиста, крупнозерниста, за своїм виглядом нагадує ”цвiтну капусту”. Який попереднiй дiагноз?

Зап 13
Відп: 24 , Комент: 0
Дитинi 4-х рокiв встановлено дiагноз: загострення хронiчного перiодонтиту 85 зуба. Рентгенологiчно: руйнування замикаючої пластинки фолiкула 45 зуба, затемнення в дiлянцi бiфуркацiї 85 зуба, патологiчна резорбцiя медiального кореня на 2/3. Якою буде тактика лiкування?