Фармацевтична хiмiя

Зап 1
Відп: 36 , Комент: 0
При проведеннi кiлькiсного визначення кислоти аскорбiнової йодометричним методом у якостi iндикатора використовується:

Зап 2
Відп: 33 , Комент: 0
Бiлiтраст - пероральний рентгеноконтрастний засiб для дослiдження жовчних шляхiв. Вкажiть реагент, за допомогою якого можна пiдтвердити наявнiсть фенольного гiдроксилу в його молекулi:

Зап 3
Відп: 34 , Комент: 0
На аналiз надiйшла субстанцiя глюкози. При нагрiваннi її з мiдно-тартратним реактивом (реактивом Фелiнга) утворився червоний осад, що свiдчить про наявнiсть у її структурi:

Зап 4
Відп: 35 , Комент: 0
Фторафур (Phtorafurum) використовується для лiкування злоякiсних пухлин шлунка та iнших вiддiлiв шлунковокишкового тракту. Однiєю з реакцiй на його тотожнiсть є визначення фторид-iону пiсля попередньої мiнералiзацiї. Фторидiон можна визначити за утворенням осаду реакцiєю з:

Зап 5
Відп: 29 , Комент: 0
Провiзор-аналiтик виконує iдентифiкацiю дифенгiдрамiну гiдрохлориду (димедролу). З яким реактивом речовина, що аналiзується, утворює яскраво-жовте забарвлення?

Зап 6
Відп: 34 , Комент: 0
Провiзор-аналiтик дослiджує розчин пероксиду водню 3%. Який реактив ДФУ рекомендує для його iдентифiкацiї?

Зап 7
Відп: 37 , Комент: 0
Провiзор-аналiтик дослiджує субстанцiю йоду. Який титрований розчин ДФУ рекомендує для його кiлькiсного визначення?

Зап 8
Відп: 29 , Комент: 0
Для iдентифiкацiї етанолу провiзоруаналiтику необхiдно провести:

Зап 9
Відп: 35 , Комент: 0
На аналiз надiйшов розчин формальдегiду. За допомогою якого реактиву проводять його iдентифiкацiю?

Зап 10
Відп: 29 , Комент: 0
Фенiлсалiцилат (Phenylii salicylas) можна iдентифiкувати по запаху фенолу, який видiлиться при додаваннi до препарату:

Зап 11
Відп: 30 , Комент: 0
Нiтроксолiн вiдноситься до антибактерiальних засобiв. В основi структури цiєї лiкарської речовини лежить конденсована гетероциклiчна система. З яких циклiв вона складається?

Зап 12
Відп: 29 , Комент: 0
Амiнокислоту валiн згiдно вимог ДФУ iдентифiкують методом ТШХ. Для проявлення хроматограми використовують розчин наступного реактиву:

Зап 13
Відп: 26 , Комент: 0
Який з перелiчених лiкарських засобi НЕ НАЛЕЖИТЬ до групи вiтамiнiв?

Зап 14
Відп: 27 , Комент: 0
Провiзор-аналiтик визначає домiшку кальцiю i магнiю у водi очищенiй у контейнерах згiдно ДФУ за допомогою титрованого розчину:

Зап 15
Відп: 23 , Комент: 0
Для проведення iдентифiкацiї лiкарських субстанцiй до складу яких входять нiтрити, провiзор-аналiтик використовує:

Зап 16
Відп: 27 , Комент: 0
Одна з наведених лiкарських речовин при зберiганнi пiд впливом свiтла та повiтря змiнює зовнiшнiй вигляд (набуває рожевого забарвлення):

Зап 17
Відп: 27 , Комент: 0
Вкажiть, якому з нижче наведених лiкарських засобiв вiдповiдає xiмiчна назва 5-нiтро-8-гiдроксихiнолiн:

Зап 18
Відп: 25 , Комент: 0
До лiкарських речовин, похiдних морфiнану, вiдноситься:

Зап 19
Відп: 27 , Комент: 0
До лiкарських речовин, похiдних iндолу, вiдноситься:

Зап 20
Відп: 26 , Комент: 0
Для iдентифiкацiї розчину глюкози для iн’єкцiй згiдно вимог ДФУ вимiрюють кут оптичного обертання розчину. Який фiзико-хiмiчний метод при цьому застосовується?

Зап 21
Відп: 25 , Комент: 0
Лiкарський засiб з групи алкалоїдiв за хiмiчною номенклатурою має назву 1,3,7- триметил-3,7-дигiдро-1Н-пурин-2,6-дiон. Назвiть цю сполуку:

Зап 22
Відп: 25 , Комент: 0
Субстанцiя лiкарської речовини еритромiцин за хiмiчною будовою належить до антибiотикiв:

Зап 23
Відп: 30 , Комент: 0
Вкажiть продукт взаємодiї парацетамолу з кислотою хлористоводневою та наступним додаванням калiю дихромату:

Зап 24
Відп: 32 , Комент: 0
3 розчином натрiю гiдроксиду нiтроксолiн утворює:

Зап 25
Відп: 29 , Комент: 0
При нагрiваннi дослiджуваного розчину лiкарського засобу з натрiю гiдроксидом вiдчувається рiзкий запах; червоний лакмусовий папiр, змочений водою, синiє. Який йон при цьому iдентифiкують?

Зап 26
Відп: 28 , Комент: 0
Визначення питомого обертання розчину глюкози проводять в присутностi розчину амонiаку з метою:

Зап 27
Відп: 28 , Комент: 0
Одним з тестiв, що пiдтверджують достовiрнiсть таблеток ацикловiру є виявлення максимуму поглинання в межах вiд 230 нм до 350 нм. Для проведення цього тесту працiвник контрольно-аналiтичної лабораторiї використовуватиме:

Зап 28
Відп: 30 , Комент: 0
Однiєю з реакцiй, яка дає можливiсть вiдрiзнити адреналiн вiд норадреналiну, є реакцiя окиснення 0,05 М розчином йоду в буферних розчинах з рiзним значенням рН. При цьому адреналiн утворює:

Зап 29
Відп: 25 , Комент: 0
Провiзор-аналiтик виконує аналiз натрiю диклофенаку. Вкажiть метод його кiлькiсного визначення згiдно вимог ДФУ:

Зап 30
Відп: 24 , Комент: 0
Яка з нижченаведених сполук є вихiдною речовиною для синтезу хлорпромазину гiдрохлориду?

Зап 31
Відп: 32 , Комент: 0
Наявнiсть естерного угрупування в структурi бензокаїну можна довести реакцiєю утворення:

Зап 32
Відп: 26 , Комент: 0
Наявнiсть первинної ароматичної амiногрупи у структурi сульфанiламiда провiзор-аналiтик може пiдтвердити реакцiєю утворення:

Зап 33
Відп: 27 , Комент: 0
Провiзор-аналiтик визначає домiшку залiза кальцiю глiцерофосфату згiдно ДФУ за утворенням рожевого забарвлення з розчином такої кислоти:

Зап 34
Відп: 19 , Комент: 0
Провiзор-аналiтик проводить реакцiю iдентифiкацiї субстанцiї лiкарської речовини з лужним розчином гiдроксиламiну гiдрохлориду та розчином залiза (III) хлориду в кислотi хлористоводневiй. Поява синювато-червоного або червоного забарвлення свiдчить про належнiсть речовини до: