Фармакогнозiя

Зап 1
Відп: 22 , Комент: 0
Хворий страждає на авiтамiноз С. Лiкар призначив курс фiтотерапiї. Яка лiкарська рослинна сировина багата на цей вiтамiн?

Зап 2
Відп: 23 , Комент: 0
Для визначення тотожностi Fructus Sophorae japonicae до витягу додали концентровану хлористоводневу кислоту i магнiєву стружку. Спостерiгали рожевочервоне забарвлення, яке свiдчить про присутнiсть:

Зап 3
Відп: 19 , Комент: 0
Фiтопрепарат ”Аромелiн” проявляє Рвiтамiнну активнiсть. З якої рослинної сировини отримують препарат ”Аромелiн”?

Зап 4
Відп: 22 , Комент: 0
Рослинний препарат Силiбор застосовується як гепатопротекторний засiб. Джерелом для отримання цього препарату є:

Зап 5
Відп: 21 , Комент: 0
При надходженнi сировини на вiтамiнний завод виявлено, що вона являє собою округлi, зморшкуватi плоди оранжевочервоного кольору i кислувато-солодкого, злегка в’яжучого смаку, довжиною до 3 см, дiаметром до 1,5 см. Усерединi плодiв мiститься багато горiшкiв, якi за формою є дрiбними, твердими, вуглуватими, жовтого кольору. Горiшки i внутрiшня поверхня плодiв густо устеленi довгими, дуже жорсткими, щетинистими волосками. Був зроблений висновок, що сировина належить до:

Зап 6
Відп: 19 , Комент: 0
Ментол має спазмолiтичну, знеболюючу дiю. Виберiть ЛРС - джерело ментолу:

Зап 7
Відп: 19 , Комент: 0
Herba Leonuri є джерелом гiпотензивноседативних засобiв. Заготiвлю цiєї рослинної сировини слiд проводити з урахуванням перiоду обороту, який складає:

Зап 8
Відп: 24 , Комент: 0
Folia Uvae ursi є уросептичним засобом. Допустима домiшка до цiєї сировини є:

Зап 9
Відп: 21 , Комент: 0
Фармацевтична фабрика отримала партiю сировини коренi алтеї. Для проведення якiсного аналiзу виберiть реактив для проведення гiстохiмiчної реакцiї на слиз:

Зап 10
Відп: 22 , Комент: 0
Промисловою сировиною для отримання танiну є ЛРС:

Зап 11
Відп: 18 , Комент: 0
Провiзор вказує назву сировини, масу, район заготiвлi, дату заготiвлi. Це має назву:

Зап 12
Відп: 17 , Комент: 0
Пiд час пакування i транспортування сировина частково подрiбнюється, перетирається. Надто велика подрiбненiсть псує зовнiшнiй вигляд i знижує якiсть сировини. Вкажiть, за допомогою чого здiйснюють вiдокремлення подрiбнених часток:

Зап 13
Відп: 17 , Комент: 0
При проведеннi товарознавчого аналiзу провiзор має бракувати лiкарську рослинну сировину за умови:

Зап 14
Відп: 17 , Комент: 0
Якiсть лiкарської рослинної сировини залежить вiд термiнiв заготiвлi. Пiдземнi органи - коренi, кореневища, коренебульби слiд заготовляти:

Зап 15
Відп: 19 , Комент: 0
Листя наперстянки пурпурної використовуються для отримання кардiотонiчних засобiв. При якiй температурi слiд сушити цю сировину?

Зап 16
Відп: 19 , Комент: 0
При обробцi хроматограми есктракту листя беладони реактивом Драгендорфа на жовтому фонi проявляються оранжевi або оранжево-червонi плями. Це свiдчить про наявнiсть:

Зап 17
Відп: 19 , Комент: 0
Кореневища з коренями оману накопичують ефiрну олiю та полiсахариди. Якiсна реакцiя з α-нафтолом i концентрованою сiрчаною кислотою пiдтверджує наявнiсть:

Зап 18
Відп: 17 , Комент: 0
Домiшки в ЛРС потрапляють при заготiвлi, сушiннi та первиннiй обробцi сировини. До органiчних домiшок вiдносять:

Зап 19
Відп: 19 , Комент: 0
З Rhizomata cum radicibus Valerianae фiтохiмiчний цех виробляє настойки та густi екстракти, що входять до складу комплексних препаратiв з седативною дiєю. Назвiть, до якої групи бiологiчно активних сполук вiдносяться валепотрiати валерiани валтрат, ацетовалтрат, дигiдровалтрат:

Зап 20
Відп: 20 , Комент: 0
У зразку Folia Orthosiphonis staminei встановлено наявнiсть глiкозидних похiдних урсану. Цей зразок можна вiднести до сировини, яка вмiщує:

Зап 21
Відп: 21 , Комент: 0
З якої лiкарської рослинної сировини виготовляють iмуностимулюючий засiб ”Iмунал”, який часто застосовують при хронiчних захворюваннях верхнiх дихальних шляхiв?

Зап 22
Відп: 18 , Комент: 0
Назвiть лiкарську рослину, вiдхаркувальнi та протизапальнi властивостi якої зумовленi наявнiстю тритерпенових сапонiнiв:

Зап 23
Відп: 17 , Комент: 0
Свiжозiбране листя мелiси сушать при температурi не вище 35oC. Наявнiсть яких речовин у сировинi зумовлює такi умови сушiння?

Зап 24
Відп: 19 , Комент: 0
При мiкроскопiчному аналiзi кореня лiкарської рослини було виявлено такi ознаки: клiтини паренхiми з iнулiном, молочники, чiтка лiнiя камбiю. Зроблено висновки, що це корiнь:

Зап 25
Відп: 20 , Комент: 0
До контрольно-аналiтичної лабораторiї надiйшла сировина Fructus Pastinacae sativae, що мiстить псорален та ангелiцин. Назвiть групу бiологiчно активних речовин, до якої вони належать:

Зап 26
Відп: 17 , Комент: 0
В фармакопейному аналiзi доброякiснiсть Folia Arctostaphili uvae ursi визначають за вмiстом:

Зап 27
Відп: 18 , Комент: 0
Для рослин якої родини характерним є наявнiсть гiосцiамiну та скополамiну?

Зап 28
Відп: 13 , Комент: 0
Насiння лимонника китайського мiстить лiгнани. Яку фармакологiчну дiю мають препарати лимонника?