Органiзацiя та економiка фармацiї

Зап 1
Відп: 17 , Комент: 0
Аптека отримала лiцензiю на право оптової реалiзацiї лiкарських засобiв. Назвiть операцiю з вiдпуску товару, яка вiдноситься до оптової реалiзацiї:

Зап 2
Відп: 17 , Комент: 0
Лiкар полiклiнiки звернувся за консультацiєю до провiзора аптеки стосовно виписування лiкарських засобiв безоплатно. Якi лiки у разi амбулаторного лiкування вiн може прописати хворому на епiлепсiю?

Зап 3
Відп: 21 , Комент: 0
До аптеки вiд постачальника надiйшли препарати, якi включенi в Нацiональний перелiк основних лiкарських засобiв. Який вид цiн встановлюється на цi препарати?

Зап 4
Відп: 18 , Комент: 0
Аптека здiйснює лiкарське забезпечення рiзних категорiй хворих. Яка група дiтей за вiком у разi амбулаторного лiкування отримує лiкарськi засоби безоплатно?

Зап 5
Відп: 17 , Комент: 0
В аптеку надiйшли лiкарськi засоби згiдно накладної. Хто здiйснює вхiдний контроль якостi лiкiв в аптецi?

Зап 6
Відп: 17 , Комент: 0
Хто несе вiдповiдальнiсть за здоров’я пацiєнта у практицi самолiкування?

Зап 7
Відп: 20 , Комент: 0
Аптека отримує товар з аптечного складу. Який документ є основним при оприбуткуваннi товару в аптецi, що надiйшов вiд постачальника?

Зап 8
Відп: 22 , Комент: 0
Завiдуючому аптекою були наданi вiдомостi про кiлькiсть лiкарських засобiв, вiдпущених за рецептами i вимогами (накладними) лiкувально-профiлактичних закладiв за визначений перiод часу. Що це за показник?

Зап 9
Відп: 19 , Комент: 0
На аптечний склад надiйшла партiя медикаментiв. При здiйсненнi уповноваженою особою контролю якостi лiкiв, були виявленi окремi лiкарськi препарати, якi викликали сумнiви щодо якостi. Яким чином повинна дiяти уповноважена особа?

Зап 10
Відп: 17 , Комент: 0
В аптецi, пiд час проведення перевiрки з контролю якостi лiкарських засобiв, 25.02.2018 р., iнспектором виявлено лiкарський засiб нiмесил 2,0 №30, термiн дiї реєстрацiйного посвiдчення якого закiнчився 24.02.2018 р. Чи має право аптека реалiзовувати даний лiкарський засiб?

Зап 11
Відп: 17 , Комент: 0
Аптека реалiзує лiкарськi засоби. Який з перерахованих лiкарських засобiв пiдлягає предметно-кiлькiсному облiку?

Зап 12
Відп: 22 , Комент: 0
В дiяльностi аптеки видiляють прибутковi та витратнi операцiї. Яка господарська операцiя викличе збiльшення суми товарного залишку?

Зап 13
Відп: 18 , Комент: 0
Згiдно наказу МОЗ України № 360 певний перелiк лiкарських засобiв заборонено виписувати амбулаторним хворим. Вкажiть такий препарат:

Зап 14
Відп: 16 , Комент: 0
Пацiєнту, який вiдправляється у вiдрядження, лiкар виписав рецепт на препарат в кiлькостi, передбаченiй для трьохмiсячного курсу лiкування. Яку позначку повинен зробити лiкар на такому рецептурному бланку?

Зап 15
Відп: 19 , Комент: 0
Перелiк ефективних, безпечних ЛЗ i ВМП для профiлактики, дiагностики та лiкування найбiльш розповсюджених патологiчних станiв, виходячи з їх значущостi для охорони здоров’я конкретної країни носить назву:

Зап 16
Відп: 19 , Комент: 0
Товарообiг - важливий економiчний показник. Назвiть одиницю вимiру товарообiгу:

Зап 17
Відп: 20 , Комент: 0
Внутрiшньоаптечний контроль включає шiсть видiв контролю. Який з них полягає у встановленнi загальної маси або об’єму лiкарської форми, кiлькостi i маси окремих доз?

Зап 18
Відп: 16 , Комент: 0
Пiдставою для призначення допомоги у зв’язку з тимчасовою непрацездатнiстю є лiкарняний лист. Допомога з тимчасової непрацездатностi НЕ НАДАЄТЬСЯ:

Зап 19
Відп: 19 , Комент: 0
Аптеки здiйснюють виготовлення лiкарських засобiв за iндивiдуальними прописами. Вкажiть з яких частин складається роздрiбна цiна на такi лiкарськi засоби:

Зап 20
Відп: 18 , Комент: 0
Всi ЛЗ мають надходити до аптеки з сертифiкатами якостi. Вкажiть, протягом якого термiну суб’єкт господарювання зобов’язаний зберiгати цi сертифiкати:

Зап 21
Відп: 16 , Комент: 0
На фасадi аптеки повинна бути табличка з вказаними назвою суб’єкта господарювання, режиму роботи, адреси найближчої та чергової аптек. Режим роботи аптеки встановлює:

Зап 22
Відп: 17 , Комент: 0
Замовлена пiдприємством перевiрка облiку первинних документiв та iншої iнформацiї про фiнансово-господарську дiяльнiсть суб’єктiв господарювання з метою визначення достовiрностi їх звiтностi, облiку, повноти називається:

Зап 23
Відп: 17 , Комент: 0
В аптецi №177 з правом виготовлення екстемпоральних лiкiв пiд час проведення iнвентаризацiї виявлена недостача. Розрахунок природної втрати будуть здiйснювати:

Зап 24
Відп: 18 , Комент: 0
Iнвалiду вiйни, який має право на безоплатне одержання лiкiв, лiкар призначив таблетки трамадол. Вкажiть форми рецептурних бланкiв, на яких необхiдно виписати рецепт:

Зап 25
Відп: 19 , Комент: 0
Для перевiрки стану активiв аптека перiодично проводить iнвентаризацiї. Планова iнвентаризацiя нерухомих основних фондiв проводиться:

Зап 26
Відп: 16 , Комент: 0
В аптецi заробiтну плату працiвникам виплачують двiчi на мiсяць. Як повинен поступити касир аптеки, якщо день виплати заробiтної плати спiвпав з вихiдним днем?

Зап 27
Відп: 20 , Комент: 0
Речовини та їх солi, що використовуються при виробництвi i очищеннi наркотичних i психотропних речовин, облiковуються в аптецi, як:

Зап 28
Відп: 17 , Комент: 0
Фiнансовим посередником у розрахунках аптеки є банк. Перерахування до бюджету сум податкiв, утриманих iз заробiтної плати аптечних працiвникiв, оформлюється таким документом:

Зап 29
Відп: 16 , Комент: 0
Графiк залежностi ”цiна-попит” представлений горизонтальною лiнiєю. Вкажiть вид попиту:

Зап 30
Відп: 18 , Комент: 0
Вивчення стану стратегiчних господарських одиниць (лiкарських засобiв) фармацевтичної фiрми, яке передбачає врахування їх ринкової частки та темпiв зростання ринку, проводиться за допомогою:

Зап 31
Відп: 18 , Комент: 0
Фармацевтична органiзацiя здiйснює свою дiяльнiсть в умовах складного зовнiшнього середовища. Який з факторiв безпосередньо впливає на роботу органiзацiї?

Зап 32
Відп: 18 , Комент: 0
Вiддiлом маркетингу фiрми-виробника встановлено рiзке зниження рiвня продажiв лiкарських засобiв за певний перiод часу. Вкажiть вид маркетингу та завдання щодо управлiння маркетингом:

Зап 33
Відп: 16 , Комент: 0
Завiдувач аптекою ”Екофарм” частину своїх повноважень передав своєму заступнику. Процес передачi повноважень пiдлеглим керiвниками на виконання спецiальних завдань - це:

Зап 34
Відп: 22 , Комент: 0
Завiдувач аптеки розробив графiк роботи персоналу на наступний мiсяць. Рiзновид управлiнської дiяльностi, спрямований на формування вузьких, деталiзованих, короткотермiнових планiв, носить назву:

Зап 35
Відп: 18 , Комент: 0
Завiдувачем аптеки до провiзора висуваються суперечливi вимоги щодо його роботи, в результатi чого у працiвника виникли емоцiйне перевантаження, невпевненiсть у собi та стрес. Який конфлiкт виник при цьому?

Зап 36
Відп: 17 , Комент: 0
Вiддiл маркетингу хiмiко-фармацевтичного заводу встановив, що попит на рослинний лiкарський засiб вiд кашлю у формi дитячого сиропу iстотно коливається протягом року. В даному випадку попит вважається:

Зап 37
Відп: 17 , Комент: 0
Вiддiл маркетингу пiдприємства ”Вiрсавiя”, що спецiалiзується на випуску антивiкових лiкарських косметичних засобiв, розподiлив споживачiв на групи в залежностi вiд статi та вiку. Який принцип сегментацiї ринку закладено в основу даного подiлу?

Зап 38
Відп: 17 , Комент: 0
З оптової фармацевтичної фiрми ”Схiд-Фармацiя” за останнiй рiк за власним бажанням звiльнилось 10% спiвробiтникiв, якi влаштувались на роботу до фiрми-конкурента ”Схiд-оптима”. Iндивiдуальнi пересування працiвникiв з фiрми ”Схiд-Фармацiя” до фiрми ”Схiд-оптима” є:

Зап 39
Відп: 16 , Комент: 0
Фармацевтичне пiдприємство планує збут власної продукцiї в iншiй країнi шляхом передачi її у власнiсть закордонного посередника. Визначте форму виходу пiдприємства на закордонний ринок:

Зап 40
Відп: 20 , Комент: 0
Вiддiлом маркетингу фармацевтичної фiрми встановлено, що при незначному пiдвищеннi цiни на лiкарський засiб попит на нього значно знизився. Визначте вид попиту:

Зап 41
Відп: 15 , Комент: 0
Молодий спецiалiст влаштувався на роботу в аптеку на посаду провiзора вiддiлу безрецептурного вiдпуску. Яка тривалiсть робочого часу передбачена для працiвника?

Зап 42
Відп: 22 , Комент: 0
Фармацевтична компанiя використовує рiзнi види реклами. Для якого засобу розповсюдження реклами характерна вiдсутнiсть вибiркової аудиторiї?

Зап 43
Відп: 19 , Комент: 0
Завiдувач аптеки гнучко використовує систему методiв управлiння аптечним пiдприємством. Який з вказаних заходiв вiдповiдає сутностi методiв органiзацiйного впливу?

Зап 44
Відп: 17 , Комент: 0
У зв’язку з вiдкриттям регiональних пiдроздiлiв фармацевтична компанiя здiйснює набiр медичних представникiв. Який з перелiчених етапiв вiдбору персоналу є, як правило, завершальним?

Зап 45
Відп: 15 , Комент: 0
При розробцi нового лiкарського препарату фахiвцi вiддiлу маркетингу фармацевтичної фiрми провели одноразове дослiдження, у ходi якого з’ясовували ставлення лiкарiв до наявних на ринку препаратiв. Який метод маркетингових дослiджень використаний?

Зап 46
Відп: 15 , Комент: 0
Провiзор здiйснює дослiдження фармацевтичного ринку, використовуючи наукову перiодичну лiтературу та статистичнi данi. Який вид маркетингових дослiджень при цьому здiйснюється?

Зап 47
Відп: 15 , Комент: 0
При аналiзi обсягiв реалiзацiї лiкарського препарату встановлено, що препарат випускається великими партiями, обсяги продажiв зростають, але темпи росту уповiльнюються, зростає кiлькiсть конкурентiв. На якому етапi життєвого циклу перебуває лiкарський препарат?

Зап 48
Відп: 15 , Комент: 0
Вiтчизняне фармацевтичне пiдприємство впроваджує на ринок генеричний лiкарський препарат за цiною значно нижчою, нiж цiна зарубiжних аналогiв. Яку стратегiю цiноутворення використовує вiтчизняний виробник?

Зап 49
Відп: 14 , Комент: 0
На новоствореному фармацевтичному пiдприємствi ”Авiценна” передбачено цiлодобовий режим роботи. Яку категорiю працiвникiв ЗАБОРОНЕНО залучати до роботи у нiчний час?

Зап 50
Відп: 15 , Комент: 0
На пiдставi дослiдження ринку керiвник фармацевтичного пiдприємства разом з групою маркетологiв приймають рiшення розробити заходи з пiдвищення конкурентоспроможностi ЛЗ фiрми. Таке рiшення називається: