Буклет 2018 року

Зап 1
Відп: 16 , Комент: 0
”Кинджальний бiль”, виразковий анамнез, напруження м’язiв передньої че-ревної стiнки це:

Зап 2
Відп: 16 , Комент: 0
До фельдшера ФАПу звернулась пацi-єнтка 22-х рокiв, яка скаржиться на пiдви-щення температури тiла до 37,4oC , загаль-ну слабкiсть, пiтливiсть, бiль у лiктьових та колiнних суглобах ”летючого” хара-ктеру. Вкажiть, для якого захворювання характернi цi скарги:

Зап 3
Відп: 14 , Комент: 0
Одноразовi медичнi вироби вiдразу пi-сля використання пiдлягають:

Зап 4
Відп: 14 , Комент: 0
Пацiєнтка доставлена до фельдшера ФАПу зi скаргами на висипання на шкi-рi, яке з’явилось 2 днi тому пiсля вживан-ня цитрусових. Висипання мiсцями злива-ється, супроводжується свербiнням та пiд-вищенням температури тiла до 37,6oC . Яке захворювання можна запiдозрити у пацi-єнтки?

Зап 5
Відп: 13 , Комент: 0
Чоловiку 51 рiк, звернувся на ФАП зi скаргами на бiль в горлi, що посилюється пiд час ковтання, загальну слабкiсть, го-ловний бiль, високу температуру тiла. При фарингоскопiї на гiперемованiй i набря-клiй слизовiй оболонцi мигдаликiв вiдмi-чаються жовтувато-бiлi крапки розмiром з головку шпильки. Визначте дiагноз:

Зап 6
Відп: 12 , Комент: 0
До ФАПу машиною швидкої допомоги термiново доставили пацiєнта 20-ти рокiв, у якого блювотнi маси мають вигляд ”кавової гущi”. Вкажiть, про що це свiдчить:

Зап 7
Відп: 12 , Комент: 0
Фельдшер ФАПу оглядає дитину 8-ми рокiв зi скаргами на слабкiсть, бiль при ковтаннi, дрiбноточковий висип на гiпе-ремованiй шкiрi, пiдвищення температури тiла до 38oC . Об’єктивно: у зiвi яскрава гiперемiя слизової оболонки, збiльшення лiмфатичних вузлiв, блiдiсть носо-губного трикутника, язик обкладений бiлим нальо-том. Для якого захворювання характернi цi симптоми?

Зап 8
Відп: 12 , Комент: 0
При профобстеженнi на ФАПi у жiнки 40-ка рокiв була виявлена безсимптомна фiбромiома матки розмiром 7-8 тижнiв ва-гiтностi. Яка тактика ведення пацiєнтки?

Зап 9
Відп: 12 , Комент: 0
До фельдшера звернувся хлопчик 10-ти рокiв зi скаргами на тривалу кровотечу пiсля екстракцiї зуба. Об’єктивно: шкiра та слизовi блiдi, на шкiрi тулуба та кiнцi-вок крововиливи рiзної величини вiд пете-хiй до плям, розташованi хаотично, рiзно-го забарвлення. Комiрка видаленого зуба кровоточить. Печiнка, селезiнка не збiль-шенi. Яку хворобу можна запiдозрити?

Зап 10
Відп: 11 , Комент: 0
Хвора 36-ти рокiв звернулась зi скарга-ми на загальну слабкiсть, швидку стомлю-ванiсть, сухiсть шкiри, набряки обличчя, закрепи. Мiсяць тому перенесла струме-ктомiю з приводу тиреотоксикозу. Шкiра блiда, суха. Ps- 58/хв., слабкого наповнен-ня, АТ- 90/55 мм рт.ст. Дiяльнiсть серця ри-тмiчна, тони приглушенi. Живiт м’який, безболiсний пiд час пальпацiї. Дiурез 1,2 л за добу. Виберiть препарат для патогене-тичного лiкування хворої:

Зап 11
Відп: 11 , Комент: 0
Дитина 3-х мiсяцiв знаходиться на гру-дному вигодовуваннi. Мати звернулась до фельдшера iз скаргами на зменшення кiлькостi сечовипускань у дитини, неспо-кiй пiсля годування, за мiсяць набрала в масi 400 г. Данi симптоми дозволяють запi-дозрити:

Зап 12
Відп: 11 , Комент: 0
Хвора 23-х рокiв звернулася на при-йом до жiночої консультацiї зi скаргами на видiлення з пiхви з неприємним запа-хом, свербiння в дiлянцi зовнiшнiх стате-вих органiв. В ходi гiнекологiчного огляду: слизова оболонка пiхви гiперемована, на дотик кровоточить, видiлення бiло-зеленi, пiнистi, значнi. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

Зап 13
Відп: 12 , Комент: 0
Фельдшер пiд час дезiнфекцiї шприцiв та голок випадково направив струмiнь де-зрозчину собi в очi. Яку першу допомогу потрiбно надати в даному випадку?

Зап 14
Відп: 12 , Комент: 0
У дитини з ГРВI на 5-й день вiд початку захворювання з’явилися задишка, цiаноз носогубного трикутника. Пiд час аускуль-тацiї тони серця глухi, вислуховується си-столiчний шум. Межi серця розширенi влi-во. Яке ускладнення можливе у дитини?

Зап 15
Відп: 12 , Комент: 0
Ви працюєте фельдшером ФАПу. При проведеннi проби Манту у дитини 5-ти ро-кiв виявлена папула 7 мм. Як оцiнюється проба Манту?

Зап 16
Відп: 11 , Комент: 0
Дiвчина 14-ти рокiв скаржиться на болi у животi, нудоту, блювання. Об’єктивно: жовтушнiсть шкiрних покровiв, збiльшен-ня печiнки, ахолiчнi випорожнення, сеча кольору ”пива”. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

Зап 17
Відп: 11 , Комент: 0
До фельдшера ФАПу звернувся чоло-вiк 26-ти рокiв, зi скаргами на кашель з ви-дiленням незначної кiлькостi ”iржавого” мокротиння, бiль в груднiй клiтцi справа пiд лопаткою, який посилюється на вди-ху та при кашлi, рiзку слабкiсть. Захворiв два днi тому пiсля переохолодження. Об’є-ктивно: to - 39oC , стан тяжкий, шкiрнi по-криви блiдi, рум’янець на щоках, дихання поверхневе, задишка. У легенях - при пер-кусiї притуплено - тимпанiчний звук, при аускультацiї крепiтацiя на висотi вдиху. Ps-100/хв., ЧД- 30/хв. Який найбiльш ймовiр-ний дiагноз?

Зап 18
Відп: 11 , Комент: 0
Яка клiнiчна ознака характерна для ле-геневої кровотечi?

Зап 19
Відп: 11 , Комент: 0
Вагiтна звернулась на ФАП до фельд-шера зi скаргами на головну бiль, нудоту, 2 тижнi тому з’явились набряки на ногах. Об’єктивно: вагiтна збуджена, АТ- 180/110 мм рт.ст. на правiй руцi, а на лiвiй - 175/105 мм рт.ст. Ps- 88/хв. Матка в тонусi, дно її на 2 п/п вище пупка. ЧСС- 160/хв. Яке вини-кло ймовiрне ускладнення?

Зап 20
Відп: 11 , Комент: 0
Пiд час профiлактичного огляду дити-ни 1-го мiсяця, мати поскаржилась фельд-шеру ФАПу на неспокiй, поганий сон, по-червонiння та лущення шкiри щiк, появу жовтих лусочок на тiм’янiй дiлянцi голо-ви, схильнiсть до нестiйких випорожнень. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

Зап 21
Відп: 11 , Комент: 0
Хворий 38-ми рокiв протягом двох ти-жнiв вiдзначає стискаючий бiль у верхнiй третинi груднини, що виникає при пiдйо-мi на 3-й поверх та триває до 5-10 хвилин. Об’єктивно: ЧСС- 82/хв., АТ- 120/80 мм рт.ст. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

Зап 22
Відп: 10 , Комент: 0
Пiсля автомобiльної аварiї потерпiлий скаржиться на бiль у груднiй клiтцi, немо-жливiсть глибокого вдиху, задишку. Об’є-ктивно: обличчя блiде, в лiвiй половинi грудної клiтки рана, з якої при видиху видi-ляється пiниста кров. Вкажiть попереднiй дiагноз:

Зап 23
Відп: 10 , Комент: 0
До фельдшера ФАПу звернувся пацi-єнт зi скаргами на нападоподiбний бiль у правому пiдребер’ї, що iррадiює в праву лопатку, нудоту, блювання, гiркий присмак у ротi. Пацiєнт неспокiйний, живiт болю-чий у правому пiдребер’ї, позитивнi сим-птоми Ортнера, Кера. Для невiдкладної допомоги фельдшер приготує:

Зап 24
Відп: 11 , Комент: 0
До фельдшера ФАПу звернувся чоло-вiк 65-ти рокiв, який скаржиться на ка-шель, наявнiсть прожилкiв кровi в мокро-тиннi, задишку, загальну слабкiсть, швид-ку втомлюванiсть, поганий апетит. Цi сим-птоми з’явилися приблизно мiсяць тому. Iз анамнезу: курить з 20-ти рокiв, за останнi 6 мiсяцiв схуд на 10 кг. Який дiагноз перед-бачить фельдшер?

Зап 25
Відп: 10 , Комент: 0
Пацiєнт 25-ти рокiв iз дiагнозом грип перебуває на амбулаторному лiкуваннi вдома. Для попередження iнфiкування членiв родини необхiдно провести дезiн-фекцiю. Який вид дезiнфекцiї доцiльно провести у данiй ситуацiї?

Зап 26
Відп: 10 , Комент: 0
Транспортування потерпiлого з пере-ломом хребта при вiдсутностi щита прово-диться в положеннi:

Зап 27
Відп: 10 , Комент: 0
Пацiєнтка 29-ти рокiв надiйшла до гi-некологiчного вiддiлення з пiдозрою на порушену позаматкову вагiтнiсть. Скар-ги на переймоподiбний бiль у правiй клу-бовiй дiлянцi. Затримка менструацiї 5 ти-жнiв. Загальний стан середньої важкостi, Рs- 90/хв., АТ- 105/60 мм рт.ст. Пальпатор-но: живiт болючий в нижнiх вiддiлах, сим-птом Щоткiна-Блюмберга невиражений. Бiмануально: збiльшенi та болючi додатки справа. Яке дослiдження найбiльш iнфор-мативне для уточнення дiагнозу?

Зап 28
Відп: 11 , Комент: 0
Ви прийшли на патронаж до дитини 1 мiсяць. Оцiнiть поствакцинальнi змiни на мiсцi введення вакцини БЦЖ:

Зап 29
Відп: 11 , Комент: 0
До фельдшеру ФАПу звернулася пацi-єнтка 60-ти рокiв, у якої два мiсяцi тому в дiлянцi лiвої молочної залози з’явила-ся виразка з сiрим дном. Шкiра навколо неї набрякла, дещо гiперемована. Навколо пальпується щiльний безболiсний iнфiль-трат. Пахвовi лiмфовузли злiва збiльшенi. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

Зап 30
Відп: 10 , Комент: 0
Якi головнi реанiмацiйнi заходи прово-дять при клiнiчнiй смертi?

Зап 31
Відп: 10 , Комент: 0
Фельдшер ШМД прибув на виклик до хворої зi скаргами на рiзкий бiль внизу жи-вота справа, запаморочення. Остання мен-струацiя 2 тижнi тому. Об’єктивно: шкiра блiда, АТ- 80/60 мм рт.ст., Ps- 92/хв. Жи-вiт напружений, болючий бiльше спра-ва в нижнiх вiддiлах. Симптом Щоткiна-Блюмберга позитивний в нижнiх вiддiлах живота. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

Зап 32
Відп: 12 , Комент: 0
На профiлактичному оглядi фельдшер виявив у жiнки 23-х рокiв на шийцi матки оксамитового вигляду виразку. Дiагноз: ерозiя. Який метод iнструментального об-стеження треба використати для пiдтвер-дження дiагнозу?

Зап 33
Відп: 11 , Комент: 0
До фельдшера здоровпункту проми-слового пiдприємства звернувся хворий, який годину тому отримав травму право-го плечового суглоба. При оглядi правий плечовий суглоб деформований, вiдмiча-ється суглобова западина, рухи в суглобi рiзко обмеженi, болючi, носять пружиня-чий характер. При пальпацiї головка пле-чової кiстки знаходиться в пахвовiй ямцi. Назвiть попереднiй дiагноз:

Зап 34
Відп: 10 , Комент: 0
У хворого 55-ти рокiв пiд час диспан-серного огляду вперше виявлено невели-кий лейкоцитоз, абсолютний лiмфоцитоз за рахунок зрiлих лiмфоцитiв, тiнi Гумпре-хта. Скарг хворий не має. Яке захворю-вання системи кровi можна припустити?

Зап 35
Відп: 10 , Комент: 0
До фельдшера ФАПу звернулася вагi-тна в термiнi 35 тижнiв за консультацiєю. В ходi огляду фельдшером визначено: го-лiвка плоду злiва, серцебиття вислухову-ється на рiвнi пупка, передлегла частина вiдсутня. Фельдшер повинен направити ва-гiтну:

Зап 36
Відп: 10 , Комент: 0
Фельдшера ФАПу викликали до пацi-єнта. При оглядi було виявлено вiдсутнiсть серцевої та дихальної дiяльностi, звужен-ня зiниць у виглядi ”котячого ока”, трупнi плями на спинi, охолодження тiла. Цi озна-ки характернi для:

Зап 37
Відп: 10 , Комент: 0
У чоловiка раптово розвинувся напад гострого абдомiнального болю з iррадi-ацiєю у лiву поперекову i пахвову дiлян-ки, що супроводжуються нудотою, пiтли-вiстю i частим сечовипусканням. Хворий неспокiйний, метушиться у лiжку. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

Зап 38
Відп: 10 , Комент: 0
На четверту добу пiсля отримання ко-лотої рани правої стопи у хворого пiдви-щилася температура тiла до 38oC , пахвин-нi лiмфатичнi вузли збiльшилися, стали болючi, шкiра над ними почервонiла. Яке ускладнення рани можна припустити?

Зап 39
Відп: 10 , Комент: 0
До хворого з пiдозрою на iнфаркт мiо-карда викликана ШМД. Була надана допо-мога - нiтроглiцерин пiд язик, в/в анальгiн з димедролом. В машинi ШМД знову з’я-вився виражений бiль. Який з препаратiв доцiльно ввести хворому?

Зап 40
Відп: 10 , Комент: 0
Дитина 5-ти мiсяцiв пiсля введення ва-кцини АКДП зблiдла, вкрилася холодним потом, знепритомнiла. Про яке ускладнен-ня йдеться?

Зап 41
Відп: 12 , Комент: 0
На ФАП звернулася жiнка 42-х рокiв, котра 2 хвилини тому отримала травму розбитим склом пiд час прибирання в ша-фi. Об’єктивно: на передньовнутрiшнiй поверхнi середньої третини плеча рана 4х0,9 см з рiвними краями, з якої витiкає яскраво-червона кров пульсуючим стру-менем. Вкажiть найефективнiший метод тимчасової зупинки кровотечi:

Зап 42
Відп: 10 , Комент: 0
У дитини 5-ти рокiв важкий стан. При оглядi зiву збiльшення та гiперемiя мигда-ликiв, на яких виявлено щiльний фiбрино-зний сiрувато-бiлий налiт, при зняттi його спостерiгається кровоточивiсть слизової оболонки. Вкажiть найбiльш iмовiрний дi-агноз:

Зап 43
Відп: 10 , Комент: 0
Визначте дату пологiв, якщо дата останньої менструацiї 5 жовтня:

Зап 44
Відп: 10 , Комент: 0
Ви фельдшер ШМД. Виклик до хворо-го зi скаргами на гострий бiль в правому пiдребер’ї, який виник пiсля прийому сма-женої їжi, iррадiацiя болю пiд праву лопа-тку, у праве плече, гiркоту в ротi, блюван-ня жовчю. Хворий збуджений. Ваш попе-реднiй дiагноз

Зап 45
Відп: 10 , Комент: 0
Пацiєнт 23-х рокiв знаходиться на ста-цiонарному лiкуваннi в хiрургiчному вiддi-леннi з приводу захворювання, яке ускла-днилось сепсисом. Добовi коливання тем-ператури тiла становлять 3-4oC . Який тип температурної кривої спостерiгається в даному випадку?

Зап 46
Відп: 10 , Комент: 0
Потерпiла лежить на спинi, блiда, бай-дужа до присутнiх, на питання не вiдпо-вiдає. Шкiра покрита холодним липким потом, пульс - 130/хв., слабкого наповнен-ня i напруження, ниткоподiбний, АТ- 85/50 мм рт.ст. Тони серця ослабленi, дiяльнiсть серця ритмiчна. На внутрiшнiй поверхнi лiвого стегна рiзана рана розмiром 10х15 см, iз якої поштовхами витiкає кров яскра-во червоного кольору. Який вид кровотечi у потерпiлого?

Зап 47
Відп: 10 , Комент: 0
У дитини 5-ти рокiв температура тiла - 38,2oC , перiодичний бiль у животi, випо-рожнення з домiшками слизу i кровi, тене-зми. Живiт болючий при пальпацiї, сигмо-подiбна кишка спазмована, болюча. Який попереднiй дiагноз?

Зап 48
Відп: 10 , Комент: 0
Хворий 20-ти рокiв звернувся до фельд-шера ФАПу зi скаргами на бiль в дiлянцi лiвої ключицi, який з’явився пiсля падiн-ня на витягнуту руку. Дiагностовано за-критий перелом лiвої ключицi без змiщен-ня. Вкажiть найбiльш оптимальний метод транспортної iммобiлiзацiї:

Зап 49
Відп: 9 , Комент: 0
Перелом якої з наданих кiсток потре-бує iммобiлiзацiї трьох суглобiв?

Зап 50
Відп: 8 , Комент: 0
У першородiллi 24-х рокiв з початку регулярних перейм минуло 4 години. АТ-120/80 мм рт.ст. Положення плода поздов-жнє, головне передлежання, серцебиття плода - 140/хв. Пiхвове дослiдження: ший-ка матки вкорочена до 1,5 см, вiдкриття - 3 см. Плiдний мiхур цiлий, напружений. Го-лiвка плода притиснута до входу у малий таз. Назвiть перiод пологiв: