Буклет 2018 року

Зап 1
Відп: 27 , Комент: 0
Медсестра перед кожним перели-ванням кровi виконує проби на сумiснiсть кровi реципiєнта та донора. Що зперелiченого вона готує для їх проведення?

Зап 2
Відп: 22 , Комент: 0
Жiнка 35-ти рокiв, яка проживає у гiрському районi, звернулась до сiмейно-го лiкаря зi скаргами на потовщення i тиск в дiлянцi шиї, утруднене ковтання, захриплiсть голосу, загальну слабкiсть. Яке захворювання можна запiдозрити?

Зап 3
Відп: 23 , Комент: 0
Пацiєнт 46-ти рокiв скаржиться на бiль у колiнних, лiктьових суглобах ”летючого характеру”, який посилюється при рухах, температуру 37,5oC ввечерi. В анамнезi - частi ангiни. При оглядi су-глобiв спостерiгаються припухлiсть, по-червонiння. Для якого захворювання характернi данi проблеми?

Зап 4
Відп: 20 , Комент: 0
Пiсля операцiї з приводу гострого холециститу у пацiєнтки похилого вiку спостерiгається затримка сечовидiлення протягом 12 годин. Лiкар призначив хво-рiй катетеризацiю сечового мiхура. Чим необхiдно змастити кiнець катетера перед введенням?

Зап 5
Відп: 22 , Комент: 0
Хвора 25-ти рокiв скаржиться на нудоту, вiдрижку повiтрям, вiдчуття тяжко-стi в епiгастрiї, проноси. Пiд час огляду: язик обкладений бiлим нальотом, живiт болючий в епiгастральнiй дiлянцi. Яке дослiдження є найбiльш iнформативним?

Зап 6
Відп: 17 , Комент: 0
Медсестра манiпуляцiйного кабiнету, яка контролювала внутрiшньовенне струминне введення лiкiв студенткою медколеджу, поцiкавилася, коли треба зняти джгут:

Зап 7
Відп: 19 , Комент: 0
Пацiєнту 49-ти рокiв, пiсля оператив-ного втручання на стравоходi призначи-ли штучне годування через зонд. Меди-чна сестра готує:

Зап 8
Відп: 18 , Комент: 0
Дитина 2-х рокiв хворiє на гострий стенозуючий ларинготрахеїт. Визначе-на IV ступiнь захворювання. Який метод невiдкладної допомоги доцiльний в цьо-му випадку?

Зап 9
Відп: 21 , Комент: 0
До приймального вiддiлення був до-ставлений пацiєнт пiсля ДТП. Об’єктив-но: шкiрнi покриви з цiанотичним вiдтiн-ком, задишка, по середньоключичнiй лi-нiї справа в дiлянцi V мiжребер’я - рана, з якої пiд час видиху видiляється пiниста кров. Який стан може запiдозрити меди-чна сестра?

Зап 10
Відп: 19 , Комент: 0
Хворому iз паронiхiєю лiвого вка-зiвного пальця призначене оперативне лiкування пiд анестезiєю за методом Оберста-Лукашевича. Який анестетик та в якiй кiлькостi повинна пiдготувати медсестра?

Зап 11
Відп: 18 , Комент: 0
Пацiєнтка 58-ти рокiв, поступила у ендокринологiчне вiддiлення у тяжкому станi. При медсестринському обстежен-нi виявлено: свiдомiсть вiдсутня, шкiра суха, очi запалi, цiаноз, запах ацетону з рота. Який медикамент найбiльш до-цiльно пiдготувати медсестрi для надан-ня невiдкладної допомоги?

Зап 12
Відп: 19 , Комент: 0
Пацiєнт лежить у тому положеннi, яке йому надали, не може самостiйно повертатися, пiднiмати голову та верхнi i нижнi кiнцiвки. Яке положення в лiжку займає пацiєнт?

Зап 13
Відп: 17 , Комент: 0
Швидка допомога приїхала на мiсце ДТП. Чоловiк 30-ти рокiв скаржиться на бiль, вiдсутнiсть рухiв в правiй нозi. При оглядi: у середнiй третинi гомiлки набряк, деформацiя, патологiчна рухо-мiсть. Що застосувати для транспортної iммобiлiзацiї?

Зап 14
Відп: 20 , Комент: 0
Жiнка 30-ти рокiв, яка хворiє на бронхiальну астму, дiзналась про можливiсть самоконтролю прохiдностi бронхiв за допомогою приладу iндивiдуального користування, який можна використову-вати в домашнiх умовах, але не знає як ним користуватися. Якому методу дiа-гностики навчить жiнку медична сестра?

Зап 15
Відп: 15 , Комент: 0
Пацiєнту 33-х рокiв, який знаходи-ться на стацiонарному лiкуваннi з дiагнозом ”гострий бронхiт”, медсестра для покращення дихальної функцiї кровообiгу запланувала постановку гiрчични-кiв на задню поверхню грудної клiтки. Якi речовини можуть спричинювати по-дразнюючу дiю гiрчичникiв?

Зап 16
Відп: 16 , Комент: 0
Хворий скаржиться на наростаючу м’язову слабкiсть, пiдвищену втомлюванiсть, зниження працездатностi, безсон-ня, перiодичний бiль в животi, нудоту. Об’єктивно: шкiрнi покриви бронзового вiдтiнку, вiдмiчається пiгментацiя сли-зової оболонки порожнини рота. Пульс - 80/хв., ритмiчний, слабкого наповнен-ня i напруження. АТ- 90/60 мм рт.ст., то-ни серця ослабленi, дiяльнiсть ритмiчна. Про яке захворювання можна подума-ти?

Зап 17
Відп: 17 , Комент: 0
Хворому 70-ти рокiв струминно швидко перелили 750 мл консервова-ної одногрупної кровi. Пiд кiнець гемо-трансфузiї у хворого з’явилися утруднене дихання, вiдчуття ”важкостi в грудях”, бiль у дiлянцi серця, цiаноз. Артерiаль-ний тиск став рiзко знижуватися, пульс - аритмiчний. Яке ускладнення виникло в хворого?

Зап 18
Відп: 16 , Комент: 0
Дитинi 1 мiсяць. На 2-му тижнi життя з’явилось блювання. Останнiй тиждень блювання виникає пiсля кожного году-вання у виглядi ”фонтану”.Об’єм блюво-тних мас перевищує об’єм висмоктаного молока. Дефiцит маси тiла - 8%. Про яке захворювання можна подумати?

Зап 19
Відп: 17 , Комент: 0
Дитинi 5 мiсяцiв. Була в контактi з хворим на кашлюк. Хворiє 2 тижнi, за останнiй тиждень стан дитини погiршився. Напади кашлю зросли до 15-ти разiв на добу, супроводжуються репризами, часто закiнчуються блюванням. Назвiть потенцiйну проблему:

Зап 20
Відп: 15 , Комент: 0
Невiдкладна допомога при нирковiй колiцi:

Зап 21
Відп: 17 , Комент: 0
У хворого внаслiдок критичного зни-ження температури розвинувся колапс. Який з препаратiв Ви введете хворому?

Зап 22
Відп: 18 , Комент: 0
Хворий 43-х рокiв, працiвник м’ясо-комбiнату, захворiв раптово. Скаржиться на бiль голови, високу температу-ру, рiзь в очах, бiль у м’язах, особливо литкових, попереку, жовтушний колiр шкiри обличчя, темну сечу. Об’єктивно: на губах - герпетичнi висипання, збiль-шенi печiнка та селезiнка, олiгурiя. Тем-пература тiла - 39,4oC , АТ- 90/50 мм рт.ст. Данi ознаки характернi для:

Зап 23
Відп: 16 , Комент: 0
Пацiєнт 40-ка рокiв лiкується з при-воду сухого плевриту. Турбують iнтен-сивнi болi в правiй половинi грудної клi-тки. Яке положення в лiжку слiд пора-дити пацiєнту для зменшення болю?

Зап 24
Відп: 15 , Комент: 0
Медсестру сiльської дiльницi викли-кали до дiвчинки 7-ми рокiв з температу-рою 39,5oC , пiтливiстю, болями у животi та при сечовипусканнi. Сеча мутна. Що можна припустити у цiєї дитини?

Зап 25
Відп: 16 , Комент: 0
Дитина 12-ти рокiв захворiла го-стро: температура тiла - 38,0oC , слаб-кiсть, бiль у животi та попереку, дизури-чнi прояви. Сеча мутна. Два тижнi то-му перенесла лакунарну ангiну. З якого аналiзу доцiльнiше починати обстежен-ня дитини?

Зап 26
Відп: 18 , Комент: 0
У терапевтичному вiддiленнi знахо-диться пацiєнт 45-ти рокiв з хронiчною недостатнiстю кровообiгу. Визначивши кiлькiсть видiленої сечi за добу (добовий дiурез) та порiвнявши її iз кiлькiстю ви-питої рiдини та введеної парентерально, медична сестра визначила, що пацiєнт видiлив бiльше сечi, нiж отримав рiдини. Як називається цей дiурез?

Зап 27
Відп: 17 , Комент: 0
У породiллi 32-х рокiв на 2-у добу пiсля операцiї кесаревого розтину з’яви-лися розлитий бiль у животi, пiдвищення температури тiла до 39,5oC , гикавка, ну-дота, блювання. Об’єктивно: при паль-пацiї живiт здутий, напружений, сим-птом Щоткiна-Блюмберга позитивний. При аускультацiї: знижена перистальти-ка кишок. Вкажiть, якому захворюван-ню вiдповiдає дана клiнiчна картина:

Зап 28
Відп: 14 , Комент: 0
В приймальне вiддiлення доставлено пацiєнта з вираженою задишкою, цiа-нозом, набряками на гомiлках. У який спосiб медсестра повинна транспортува-ти його до вiддiлення?

Зап 29
Відп: 14 , Комент: 0
Утопленого чоловiка 48-ми рокiв до-ставили на берег через 6 хвилин пiсля утоплення. Непритомний, пульс не ви-значається. Почали серцево-легеневу реанiмацiю: ШВЛ методом ”рот в ро-т” i масаж серця. Яка з перерахованих ознак вказує на ефективнiсть реанiма-цiйних заходiв?

Зап 30
Відп: 15 , Комент: 0
Пацiєнта в дiлянцi лопаток, хребта, лiктiв, п’яток поверхневе (неглибоке) порушення цiлiсностi шкiри з поширен-ням на пiдшкiрну основу. Стiйка гiпере-мiя, вiдшарування епiдермiсу. Як хара-ктеризувати стан пацiєнта?

Зап 31
Відп: 13 , Комент: 0
При обстеженнi пацiєнтки дiагносто-вано кольпiт. Яка основна проблема в даному випадку?

Зап 32
Відп: 13 , Комент: 0
При прийманнi на роботу в хiрургi-чне вiддiлення медична сестра повинна була вiдповiсти на запропоноване запи-тання. Яку вiдповiдальнiсть несе меди-чна сестра за недбале ставлення до своїх професiйних обов’язкiв, що призвело до зараження особи вiрусом iмунодефiциту людини?

Зап 33
Відп: 15 , Комент: 0
До жiночої консультацiї звернулася жiнка зi скаргами на нагрубання молочних залоз, блювання вранцi, затримку мiсячних на 2 мiсяцi. Який метод обсте-ження необхiдно застосувати для пiдтвердження вагiтностi?

Зап 34
Відп: 14 , Комент: 0
У приймальному вiддiленнi iнфекцiй-ної лiкарнi знаходиться дитина вiком 3-х рокiв. Захворiла гостро, to- 39,5oC , го-ловний бiль, нудота та блювання, трем-тiння м’язiв, бiль у ногах та спинi, пози-тивнi симптоми Кернiга та Брудзинсько-го. Лiкарем встановлено дiагноз: полiо-мiєлiт. Яких симптомiв слiд чекати при подальшому розвитку захворювання?

Зап 35
Відп: 13 , Комент: 0
Ви стали свiдком iнциденту, внаслi-док якого у одного з учасникiв з рани шиї справа фонтаном витiкає кров. Яке невiдкладне першочергове медсестринське втручання для зупинки кровi iз сон-ної артерiї Ви застосуєте?

Зап 36
Відп: 15 , Комент: 0
Дiвчинка 14-ти рокiв скаржиться на неспокiй, плаксивiсть, пiтливiсть, пiдви-щений апетит, схуднення. Об’єктивно: температура тiла - 37,5oC , вологi доло-нi, тремтiння повiк i язика, тахiкардiя, екзофтальм, блиск очей. Про яке захво-рювання йдеться?

Зап 37
Відп: 15 , Комент: 0
Показанням до використання олiйної клiзми є:

Зап 38
Відп: 13 , Комент: 0
У новонародженої дитини на фонi аспiрацiї навколоплiдними водами розвинулась асфiксiя. З чого необхiдно розпочати реанiмацiйнi заходи?

Зап 39
Відп: 15 , Комент: 0
У пологовий будинок доставлена ва-гiтна в термiнi 35 тижнiв. Пiсля падiння в неї з’явився бiль у животi та незначнi кров’янистi видiлення зi статевих шля-хiв. Об’єктивно: матка напружена, бо-люча. За даними УЗД - плацента в дi-лянцi дна матки. Серцебиття плода ри-тмiчне, приглушене, 90/хв. Якiй патоло-гiї вiдповiдає зазначена клiнiчна карти-на?

Зап 40
Відп: 12 , Комент: 0
Бригада швидкої медичної допомоги приступила до проведення II етапу реанiмацiї на мiсцi пригоди. Який медикамент за призначенням лiкаря першочер-гово готує медична сестра при зупинцi серця?

Зап 41
Відп: 14 , Комент: 0
Пацiєнтовi призначено введення бен-зилпенiцилiну по 300000 ОД. Розфасовка - по 500000. Як виконати призначення?

Зап 42
Відп: 12 , Комент: 0
Пацiєнт пiсля закритої механiчної травми тупим предметом скаржиться на бiль в дiлянцi передньої поверхнi пра-вого стегна. При оглядi: набряк м’яких тканин i крововилив в ушкодженiй дi-лянцi. Визначте проблему пацiєнта:

Зап 43
Відп: 14 , Комент: 0
Ви працюєте на здоровпунктi вели-кого пiдприємства де в цеху сталась виробнича травма. Потерпiлий поранив склом лiве передплiччя. З рани витiкає пульсуючим струменем з поштовхами яскраво-червона кров. Вкажiть Вашi дiї:

Зап 44
Відп: 13 , Комент: 0
Пацiєнтка 75-ти рокiв скаржиться на сильну кровотечу з пiхви. Дiагноз: рак шийки матки. Який метод невiдкладної долiкарської допомоги слiд застосувати для зупинки кровотечi?

Зап 45
Відп: 14 , Комент: 0
Медична сестра амбулаторiї сiмейної медицини проводить патронаж вагiтної у термiнi 32 тижнi. Вагiтна поскаржи-лась на головний бiль, миготiння перед очима. Медична сестра визначила: АТ-180/110 мм рт.ст., набряки на нижнiх кiн-цiвках, переднiй черевнiй стiнцi, облич-чi. Для якої патологiї характерна дана симптоматика?

Зап 46
Відп: 12 , Комент: 0
Медсестра оглянула постраждалого, який упав з висоти 3-х метрiв на ноги. Об’єктивно: пальпацiя болiсна в дiлянцi III-го поперекового хребця, вiдсутня чу-тливiсть на нижнiх кiнцiвках. Зазначте засоби, що необхiдно застосувати при транспортуваннi даного пацiєнта:

Зап 47
Відп: 12 , Комент: 0
На прийом в дитячу полiклiнiку прийшла мама з дитиною 12-ти мiсяцiв. Дитинi проведенi всi щеплення згiдно на-казу МОЗ України. Профiлактику яко-го захворювання здiйснить медсестра в цьому вiцi?

Зап 48
Відп: 12 , Комент: 0
У гiнекологiчний стацiонар поступила жiнка 30-ти рокiв, з пiдозрою на за-пальне захворювання жiночих статевих органiв. Яке сестринське втручання по-трiбно провести для уточнення дiагнозу?

Зап 49
Відп: 13 , Комент: 0
Хворому через катетер у пiдклю-чичну вену переливається одногрупна резус-сумiсна донорська кров, консер-вована цитратом натрiю. Наприкiнцi ге-мотрансфузiї у хворого з’явилися зане-покоєння, блiдiсть шкiри, тахiкардiя, су-доми м’язiв. Яке ускладнення виникло у хворого?

Зап 50
Відп: 12 , Комент: 0
Потерпiлий чоловiк 45-ти рокiв, отримав опiк полум’ям обох нижнiх кiнцiвок, грудей та живота. Вкажiть най-бiльш доступне правило у обстеженнi опiкової поверхнi у даного пацiєнта?