Буклет 2015 року

Зап 1
Відп: 0 , Комент: 0
У кабiнетi профiлактичних ще-плень у 4-х мiсячної дитини пiсля введен-ня II АКДП раптово виникли симптоми анафiлактичного шоку. З введення якого препарату слiд почати надавати невiдкла-дну допомогу?

Зап 2
Відп: 0 , Комент: 0
Хворому 32-х рокiв з ознаками шлунково-дуоденальної кровотечi поча-ли переливання одногрупної кровi. Пiд час проведення бiологiчної проби з’я-вились скарги на бiль у попереку, за-гальну слабкiсть, неспокiй. Об’єктивно: обличчя червоне, тремтiння, прискорен-ня пульсу i дихання, задишка. Який стан виник?

Зап 3
Відп: 0 , Комент: 0
В пологове вiддiлення доставлена ро-дiлля 30-ти рокiв у термiнi 40 тижнiв з переймами, якi почалися 15 годин тому. Пологи другi. Перейми слабкi, коротко-тривалi, повторюються через кожнi 10-15 хвилин. Серцебиття плоду ритмiчне, 140/хв. Про яке ускладнення пологiв iде мова?

Зап 4
Відп: 0 , Комент: 0
При взяттi вагiтної на облiк, при вимi-рюваннi тазу встановлено розмiри: 23-25-28-18 см. Назвiть форму тазу вагiтної:

Зап 5
Відп: 0 , Комент: 0
Пацiєнтцi призначено взяття мазка на "гормональне дзеркало". Вкажiть мiсце взяття матерiалу для дослiдження:

Зап 6
Відп: 0 , Комент: 0
Послiдовий перiод триває 30 хвилин. Ознаки вiдокремлення плаценти вiдсутнi, кровотечi немає. Що повинна зробити акушерка з метою надання невiдкладної допомоги?

Зап 7
Відп: 0 , Комент: 0
У вагiтної з пiзнiм гестозом у термiнi 36 тижнiв розвинувся напад судом з втратою свiдомостi. Що є першочерговим у наданнi долiкарської допомоги?

Зап 8
Відп: 0 , Комент: 0
До ЖК звернулась вагiтна в термiнi 12 тижнiв вагiтностi. З якою перiодичнiстю вагiтна повинна вiдвiдувати жiночу кон-сультацiю в 1 половинi вагiтностi?

Зап 9
Відп: 0 , Комент: 0
В пологовий будинок поступила ва-гiтна в термiнi вагiтностi 40 тижнiв зi скаргами на тягнучий бiль у попереку i регулярнi болючi перейми. Якi методи знеболювання пологiв може застосувати акушерка?

Зап 10
Відп: 0 , Комент: 0
До пологового будинку поступає ро-дiлля 28-ми рокiв на другi термiновi по-логи з доношеною вагiтнiстю. При огля-дi виявлено поперечне положення плоду. Який принцип ведення пологiв доцiльний у даному випадку?

Зап 11
Відп: 0 , Комент: 0
До пологового будинку доставлено жiнку з вагiтнiстю 38 тижнiв, у зв’язку з пiзнiм гестозом. У приймальному вiддi-леннi, пiд час огляду вагiтної на кушетцi в неї виникли судоми. Якi дiї акушерки?

Зап 12
Відп: 0 , Комент: 0
У вiддiлення патологiї вагiтних посту-пила жiнка з термiном вагiтностi 42-43 тижня. Скарг немає. Строк пологiв - 3 тижнi тому. Який метод обстеження по-винна запланувати акушерка?

Зап 13
Відп: 0 , Комент: 0
У жiночiй консультацiї проводять бе-сiду з жiнками про профiлактику раку шийки матки. Головна причина - вiрус па-пiломи людини. Що рекомендують для профiлактики раку шийки матки?

Зап 14
Відп: 0 , Комент: 0
До акушерки ФАПу звернулась хвора зi скаргами на слабкiсть, пiдвищення температури тiла, бiль у колiнному су-глобi. З анамнезу вiдомо, що 2 тижнi то-му хворiла на ангiну. Встановлено дiагноз - ревматизм. Якi заходи належать до пер-винної профiлактики ревматизму?

Зап 15
Відп: 0 , Комент: 0
Вагiтна жiнка скаржиться на змiну смаку, бажання їсти крейду, появу болю-чих трiщин у куточках рота, ламкiсть нiг-тiв та випадiння волосся. Встановлено дi-агноз: залiзодефiцитна анемiя. Якi проду-кти треба порадити збiльшити в рацiонi вагiтної?

Зап 16
Відп: 0 , Комент: 0
В гiнекологiчному вiддiленнi знаходи-ться жiнка пiсля операцiї з приводу поза-маткової вагiтностi. Що необхiдно засто-сувати з метою профiлактики кровотечi?

Зап 17
Відп: 0 , Комент: 0
Неповнолiтнiй працiвник звернувся iз заявою надати йому щорiчну вiдпустку в лiтнiй час на максимальний термiн. Яка максимальна тривалiсть його вiдпустки?

Зап 18
Відп: 0 , Комент: 0
У пацiєнтки, яка лiкується у вiддiленнi патологiї вагiтностi, виник гiпертензив-ний криз. Який медикаментозний засiб застосує акушерка за призначенням лi-каря?

Зап 19
Відп: 0 , Комент: 0
У хворої 68-ми рокiв, яка страждає на IХС, раптово виник напад ядухи. Пiд час огляду: хвора сидить, дихання клекочуче, утруднене, кашель з пiнистим рожевим харкотинням, ЧД- 34/хв., Ps- 100/хв., АТ-110/70 мм рт.ст. Розвиток якого патологi-чного стану є найбiльш iмовiрним у дано-му випадку?

Зап 20
Відп: 0 , Комент: 0
Вагiтна 32-х рокiв поступила в по-логове вiддiлення в зв’язку з загрозою передчасних пологiв у термiнi 32 тижнi. Який iз перелiчених засобiв необхiдно ввести з метою профiлактики респiра-торного дистрес-синдрому новонародженого?

Зап 21
Відп: 0 , Комент: 0
Який об’єм крововтрати в третьому перiодi пологiв є фiзiологiчним?

Зап 22
Відп: 0 , Комент: 0
Через 10 хвилин пiсля народження по-слiду почалась значна кровотеча iз ста-тевих шляхiв зi згустками кровi. Послiд i пологовi шляхи цiлi. Матка при пальпацiї м’яка, дрябла, погано скорочується. Дно матки на 2 поперечнi пальцi вище пупка. Пiсля введення утеротонiкiв кровотеча припинилась. Потiм знову повторилась. Вкажiть причину кровотечi:

Зап 23
Відп: 0 , Комент: 0
У вагiтної жiнки в термiнi 40 тижнiв при оглядi злiва вiд пупка пальпується го-лiвка плоду, прослуховується серцебиття до 150/хв. Вкажiть положення плоду:

Зап 24
Відп: 0 , Комент: 0
У родiллi пологи з активною полого-вою дiяльнiстю. Положення плоду по-здовжнє, I позицiя, заднiй вид, головне передлежання. Серцебиття плоду ясне, ритмiчне, 150/хв. При вагiнальному дослi-дженнi: шийка матки згладжена, вiдкрит-тя 6 см, передлежить голiвка, визначає-ться корiнь носа, надбрiвнi дуги ближче до лона, позаду - переднiй кут великого тiм’ячка. Вкажiть передлежання плоду:

Зап 25
Відп: 0 , Комент: 0
Вагiтна жiнка у термiнi 35 ти-жнiв, стан тяжкий. Скарги на головний бiль, порушення зору, миготiння "му-шок"перед очима. Об’єктивно: генера-лiзований набряк, АТ- 180/120 мм рт.ст. Зненацька з’явились фiбрилярнi посми-кування м’язiв обличчя. Тонiчнi судоми. Дихання зупинилось. Через хвилину ди-хання вiдновилось, з рота - значна кiль-кiсть пiни. Амнезiя. У сечi: бiлок 7 г/л. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

Зап 26
Відп: 0 , Комент: 0
Першородiлля 28-ми рокiв з прее-клампсiєю тяжкого ступеня, розмiри та-зу 25-28-31-21 см. Положення плоду по-здовжнє, передлежить голiвка у поро-жнинi малого тазу. Серцебиття плоду не вислуховується. Напад еклампсiї. Вагi-нально: вiдкриття шийки матки повне, голiвка у вузькiй частинi малого тазу. Та-ктика ведення пологiв:

Зап 27
Відп: 0 , Комент: 0
У жiнки 46-ти рокiв спостерiгаються ациклiчнi матковi кровотечi, не пов’язанi з менструальним циклом. Визначте вид порушення менструальної функцiї:

Зап 28
Відп: 0 , Комент: 0
В жiночу консультацiю звернулась вагiтна з доношеною вагiтнiстю, поло-ження плоду поздовжнє, головне пере-длежання, голiвка притиснута до входу в малий таз. ОЖ- 100 см, ВСДМ- 35 см. Визначте передбачувану масу плоду за формулою Лєбєдєва:

Зап 29
Відп: 0 , Комент: 0
При оглядi шийки матки у дзеркалах акушерка побачила, що шийка конiчної форми, рожевого кольору, зовнiшнє вi-чко має круглу форму. Це свiдчить про те, що жiнка:

Зап 30
Відп: 0 , Комент: 0
На ФАП звернулася жiнка для профiлактичного огляду. За допомогою якого метода акушерка визначає тип конститу-цiї жiнки?

Зап 31
Відп: 0 , Комент: 0
Хвора 31-ти рокiв поступила в гiнеко-логiчне вiддiлення зi скаргами на постiй-ний тупий бiль унизу живота, що з’явився три днi тому, пiдвищення температура тi-ла до 38o При пiхвовому дослiдженнi визначаються збiльшенi, болючi пiд час пальпацiї придатки, симптом Щоткiна-Блюмберга вiдсутнiй. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

Зап 32
Відп: 0 , Комент: 0
Породiлля скаржиться на бiль у пра-вiй груднiй залозi. В дiлянцi болю iнфiль-трат 3х4 см з розм’якшенням у центрi. Температура тiла 38, 5o Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

Зап 33
Відп: 0 , Комент: 0
Хворий скаржиться на появу висипки на лiктях у виглядi яскраво-червоних ву-зликiв, якi покритi срiблястими лусочка-ми з чiткими краями по периферiї. Ву-злики з’явилися пiсля фiзичної травми. Загальний стан не порушений, суб’єктив-них симптомiв немає. Про яку хворобу слiд думати?

Зап 34
Відп: 0 , Комент: 0
Жiнка в термiнi вагiтностi 8-9 тижнiв скаржиться на нудоту, блювання бiль-ше 20 разiв на добу, слабкiсть, знижен-ня маси тiла. Об’єктивно: шкiра блiда, суха, температура субфебрильна, артерi-альний тиск знижений. Олiгурiя, живiт втягнутий. Вiдмiчається затримка випо-рожнень. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

Зап 35
Відп: 0 , Комент: 0
Хвора скаржиться на бiль у правому пiдребер’ї, що вiддає у лопатку, гiркоту та сухiсть у ротi. Цi ознаки з’являються про-тягом двох рокiв пiсля вживання жирної, смаженої, гострої їжi. Об’єктивно: стан задовiльний, шкiра звичайного забарв-лення, живiт м’який, помiрно болючий в дiлянцi проекцiї жовчного мiхура. Яке захворювання можна запiдозрити?

Зап 36
Відп: 0 , Комент: 0
Пiсля пологiв пацiєнтцi з гострою за-тримкою сечi лiкар призначив катете-ризацiю сечового мiхура. Чим повинна акушерка обробити катетер перед вве-денням його в сечiвник?

Зап 37
Відп: 0 , Комент: 0
Пацiєнтку 25-ти рокiв турбують бiль у дiлянцi серця, серцебиття, пiдвищення температури тiла, бiль у колiнних сугло-бах. В анамнезi частi ангiни. Тони серця приглушенi, систолiчний шум на верхiв-цi серця, колiннi суглоби болiснi, припу-хлi, гарячi на дотик, функцiя їх порушена. За допомогою яких препаратiв здiйснює-ться етiотропна терапiя даної пацiєнтки?

Зап 38
Відп: 0 , Комент: 0
Чоловiк отримав удар ножем у жи-вiт. При обстеженнi: на переднiй черев-нiй стiнцi рана довжиною 5 см, яка по-мiрно кровоточить, в її отвiр випала пе-тля кишкiвника. Турбують бiль у животi i спрага. Що необхiдно виконати на мiсцi в першу чергу?

Зап 39
Відп: 0 , Комент: 0
28-ми рiчна жiнка визначає вiдсу-тнiсть вагiтностi протягом 3-х рокiв пi-сля самовiльного викидня, ускладненого запаленням придаткiв матки. Який най-бiльш iмовiрний чинник безплiддя?

Зап 40
Відп: 0 , Комент: 0
У вагiтної, хворої на епiлепсiю, пiсля самостiйного припинення прийому про-тисудомних препаратiв виник великий су-домний напад. Якi дiї найбiльш доцiльнi в цьому випадку?

Зап 41
Відп: 0 , Комент: 0
У родiллi 30-ти рокiв термiновi поло-ги почалися 12 годин тому. Хворiла на скарлатину. Передбачувана маса плоду 2880 г. Останнi 2 години перейми болючi, але сильнi, регулярнi, по 40 секунд, че-рез 3-4 хвилини. Шийка матки згладже-на, краї її товстi, щiльнi, не податливi, вiдкриття на 2 п/пальцi. Голiвка плоду ве-ликим сегментом у входi в малий таз. Яка головна причина можливого затяжного I перiоду пологiв?

Зап 42
Відп: 0 , Комент: 0
У пологовий будинок поступила вагi-тна 38-ми рокiв, вагiтнiсть I, 39 тижнiв. Впродовж 1,5 тижнiв скаржиться на го-ловний бiль, порушення зору. Пiд час об-стеження жiнки виникли судоми. Якi дiї акушерки в санпропускнику?

Зап 43
Відп: 0 , Комент: 0
Жiнка скаржиться на свербiж, печiн-ня, болючiсть в дiлянцi зовнiшнiх стате-вих органiв, значнi сироподiбнi видiлення iз пiхви. Який найбiльш iмовiрний дiа-гноз?

Зап 44
Відп: 0 , Комент: 0
На прийом до ЖК прийшла пацiєнтка зi скаргами на безплiддя протягом 3-х ро-кiв регулярного статевого життя без ви-користання засобiв контрацепцiї. З якого методу дослiдження найдоцiльнiше роз-почати обстеження?

Зап 45
Відп: 0 , Комент: 0
Дитина народилася вiд II вагiтностi II нормальних пологiв з масою 3100 г, зро-стом 50 см. Яке щеплення необхiдно зро-бити в перший день життя?

Зап 46
Відп: 0 , Комент: 0
Пацiєнтка 19-ти рокiв звернулася зi скаргами на бiль у поперековiй дiлянцi справа, часте сечовидiлення, пiдвищення температури тiла до 39, 5o Захворiла гостро пiсля купання в рiчцi. Яке захво-рювання можна запiдозрити у хворої?

Зап 47
Відп: 0 , Комент: 0
У потерпiлого 19-ти рокiв конста-товано клiнiчну смерть. Проводиться серцево-легенева реанiмацiя. Що з пере-лiченого свiдчить про ефективнiсть за-критого масажу серця?

Зап 48
Відп: 0 , Комент: 0
У травмованого чоловiка 35-ти ро-кiв рiзка болючiсть у дiлянцi кiсток тазу внаслiдок падiння з висоти. В якому по-ложеннi необхiдно транспортувати хво-рого?

Зап 49
Відп: 0 , Комент: 0
Як часто потрiбно проводити гене-ральне прибирання у палатах новонаро-джених пологового будинку?

Зап 50
Відп: 0 , Комент: 0
Минуло 30 хвилин пiсля народження плоду. Ознаки вiддiлення плаценти пози-тивнi. Плацента не видiляється. Почала-ся кровотеча. Назвiть причину кровоте-чi: