Буклет 2016 року

Зап 1
Відп: 1 , Комент: 0
У новонародженої дiвчинки на 2-гу добу життя з’явилося жовтяничне за-барвлення шкiри i слизових оболонок. Загальний стан дитини задовiльний, сеча i кал мають звичайне забарвлення. Печiнка i селезiнка не збiльшенi. Для якого стану характернi данi симптоми?

Зап 2
Відп: 0 , Комент: 0
Хворий 72-х рокiв звернувся до полiклiнiки з приводу наявностi кровi в сечi. Пiд час опитування з’ясувалось, що у нього нiколи не було нападiв ниркової колi-ки. Пiд час пальпацiї нирок визначається утворення в поперековiй дiлянцi. Який метод дослiдження першочерговий для з’ясування дiагнозу?

Зап 3
Відп: 0 , Комент: 0
У медпункт заводу звернулась жiнка 43-х рокiв зi скаргами на рiзкий бiль, свербiння, вiдчуття жару в лiвiй гомiлцi. Температура тiла- 38, 3oC , хворiє два днi. Об’єктивно: в дiлянцi гомiлки виражений набряк, розлите почервонiння з чiткими фестончастими краями, є окремi пухирi, наповненi жовтуватим вмiстом. Який попереднiй дiагноз?

Зап 4
Відп: 0 , Комент: 0
До вас звернулася жiнка 38-ми рокiв зi скаргами на бiль у лiвiй гомiлцi. Стра-ждає на варикозне розширення вен ни-жнiх кiнцiвок протягом 3-х рокiв пiсля пологiв. Об’єктивно: температура тiла-38oC . У дiлянцi лiвої гомiлки по ходу ва-рикозно розширених вен пальпуються болючi тяжi, шкiра над ними гiперемо-вана, набрякла. Який попереднiй дiагноз?

Зап 5
Відп: 0 , Комент: 0
Родiлля 24-х рокiв поступила в пологове вiддiлення в кiнцi першого перiоду пологiв. Якi ознаки вказують на його завершення?

Зап 6
Відп: 0 , Комент: 0
До пологового будинку поступила родiлля на другi пологи з термiном вагiтно-стi 38 тижнiв. Скаржиться на дуже бо-лiснi перейми, поведiнка збуджена. Об’є-ктивно: нижнiй сегмент матки перерозтя-гнений, контракцiйне кiльце на рiвнi пупка. Положення плоду поперечне, голiвка збоку матки, злiва. Серцебиття плоду глухе, 120/хв. Яке ускладнення виникло у породiллi?

Зап 7
Відп: 0 , Комент: 0
При обстеженнi вагiтної акушерка встановила, що спинка плоду розташована з лiвого боку матки, над входом до малого тазу пальпується м’яка, без чiтких контурiв, небалотуюча частина плода. Визначте положення, позицiю та передлежання плоду:

Зап 8
Відп: 0 , Комент: 0
Жiнка 27-ми рокiв, скарги на вiдсу-тнiсть менструацiй 7 мiсяцiв. До цього менструацiї були нерегулярнi. Тест на ва-гiтнiсть негативний. 6 мiсяцiв тому перенесла гепатит у тяжкiй формi. Встанов-лено, що матка та придатки без особли-востей. Про яке порушення циклу йде-ться?

Зап 9
Відп: 0 , Комент: 0
Жiнка 27-ми рокiв звернулась до жiночої консультацiї. Скарги на безплiддя протягом останнiх 4 рокiв. У 16 ро-кiв штучний аборт. Цикл нерегулярний. Контрацептиви не використовує. Спермограма чоловiка без змiн. До якого обстеження необхiдно пiдготувати жiнку?

Зап 10
Відп: 0 , Комент: 0
Акушерка проводить профогляд жiнки 30-ти рокiв. Жiнка скарг не висловлює. Виявлено, що матка збiльшена до 10 тижнiв вагiтностi, щiльна, безболiсна, рухома. Шийка та придатки не змiненi. Молочнi залози та лiмфатичнi вузли не змiненi. До якого додаткового обстеження треба пiдготувати жiнку?

Зап 11
Відп: 0 , Комент: 0
Пацiєнтка 45-ти рокiв скаржиться на загальну слабкiсть, нездужання, неприємне вiдчуття в дiлянцi зовнiшнiх статевих органiв. Об’єктивно: температура-37, 8oC , набряк, гiперемiя, болючiсть правої великої статевої губи. Для якого захворювання характерна ця картина?

Зап 12
Відп: 0 , Комент: 0
У дитини 2-х рокiв погiршення апе-титу. При оглядi шкiра та слизовi обо-лонки блiдi. В загальному аналiзi кровi еритроцитiв- 2, 7 · 1012 / , гемоглобiн- 85 г/л. Яке захворювання найбiльш iмовiрно?

Зап 13
Відп: 0 , Комент: 0
У дiвчинки 5-ти рокiв скарги на зни-ження апетиту, слабкiсть, млявiсть. Об’єктивно: шкiра блiда, набряки на обличчi, АТ- 130/80 мм рт.ст., сеча кольору ”м’ясних помиїв”. Який метод лабораторної дiагностики повинна провести акушерка для визначення видiльної та концентрацiйної функцiї нирок?

Зап 14
Відп: 0 , Комент: 0
У 12- рiчної дитини через 2 тижнi пiсля перенесеної ангiни з’явився бiль у серцi, блiдiсть шкiри, слабкiсть, втомлюванiсть, тахiкардiя, тони серця приглушенi, систолiчний шум на верхiвцi. Яку патологiю може запiдозрити акушерка ФАПу?

Зап 15
Відп: 0 , Комент: 0
У дитини 5-ти мiсяцiв пiсля ведення в рацiон 100 г овочевого пюре з’явились рiдкi випорожнення жовтого кольору з бiлими грудочками та слизом в кiлькостi 5-6 разiв на добу, одноразове блювання. Лiкар призначив водно-чайну паузу. Яким розчином акушерка буде її проводити?

Зап 16
Відп: 0 , Комент: 0
Мати дитини 5-ти мiсяцiв поскаржи-лась, що останнiм часом дитина стала не-спокiйною, погано спить. Акушерка з’я-сувала, що за останнiй мiсяць вона набрала 500 г маси тiла. Яке обстеження необхiдно провести?

Зап 17
Відп: 0 , Комент: 0
В гiнекологiчному вiддiленнi у ва-гiтної 24 тижнiв скарги на пiдвищення температури до 39oC , бiль у груднiй клi-тцi, вологий кашель з iржавим харко-тинням. Об’єктивно: слабкiсть, гiперемiя щiк, ЧДР- 28/хв. Перкуторно: в нижнiх вiддiлах лiвої легенi притуплення звуку. Аускультативно: дрiбнопухирчастi воло-гi хрипи. Пiсля початку лiкування впро-довж 3-х годин температура тiла впала з 39oC до 36oC . Хвора зблiдла, вкрилася холодним потом. Яке ускладнення виникло?

Зап 18
Відп: 0 , Комент: 0
Пацiєнтка 23-х рокiв лiкується у гiне-кологiчному вiддiленнi. Пiсля введення антибiотику у хворої раптово виникли за-паморочення, бiль в груднiй клiтцi, зади-шка, зниження АТ, ниткоподiбний пульс. Яке ускладнення виникло у пацiєнтки?

Зап 19
Відп: 0 , Комент: 0
Пацiєнтка 30-ти рокiв скаржиться на iнтенсивний нападоподiбний бiль у пра-вому пiдребер’ї з iррадiацiєю у праве пле-че та лопатку, нудоту, повторне блюван-ня. З анамнезу вiдомо, що протягом 2-х рокiв хворiє на жовчнокам’яну хворобу. Яке ускладнення виникло?

Зап 20
Відп: 0 , Комент: 0
До акушерки звернулась пацiєнтка 30-ти рокiв, яка скаржиться на загаль-ну слабкiсть, зниження працездатностi, спотворення смаку (їсть крейду), пеку-чий бiль у язицi пiсля їжi, появу ”заїдiв” у куточках рота, пiдвищену ламкiсть нiгтiв, волосся. Яке дослiдження треба провести для встановлення дiагнозу?

Зап 21
Відп: 0 , Комент: 0
Акушерка жiночої консультацiї роз’я-снює жiнцi правила вимiрювання базаль-ної температури. На яку довжину треба ввести термометр в пряму кишку?

Зап 22
Відп: 0 , Комент: 0
При оглядi пацiєнта з наявнiстю ознак клiнiчної смертi ви починаєте серцево-легеневу реанiмацiю. Яке спiввiдношен-ня вдохiв та натискань на грудину при проведеннi серцево-легеневої реанiмацiї?

Зап 23
Відп: 0 , Комент: 0
При обстеженнi пацiєнтки акушерка виявила симптоми: схуднення, пiтли-вiсть, безсоння, метушливiсть, емоцiйну лабiльнiсть. Звернула увагу на витрiшку-ватiсть, збiльшення щитоподiбної залози, тахiкардiя. Про яке захворювання можна думати у даному випадку?

Зап 24
Відп: 0 , Комент: 0
Жiнка 61-го рокiв поскаржилася на ра-птове утруднення дихання, бiль, вiдчуття стискання у загрудиннiй дiлянцi з iррадiа-цiєю пiд лiву лопатку. Виникнення якого невiдкладного стану можна запiдозрити?

Зап 25
Відп: 0 , Комент: 0
У пацiєнта 28-ми рокiв скарги на бiль пiд час дефекацiї, видiлення слизу та кро-вi з вiдхiдника протягом тижня. Який ме-тод дослiдження буде iнформативним для з’ясування дiагнозу?

Зап 26
Відп: 0 , Комент: 0
У породiллi на 3-тю добу пiсляполо-гового перiоду з’явились скарги на пiдви-щення температури до 38, 2oC , бiль унизу живота, гнiйнi видiлення з пiхви, слаб-кiсть. Об’єктивно: Ps- 98/хв., АТ- 120/80 мм рт.ст., шкiра блiда, живiт м’який, не-болючий. Дно матки на 1 поперечний па-лець нижче пупка. Матка м’якувата при пальпацiї, болюча. При пiхвовому дослi-дженнi - вiдкриття шийки матки до 3 см, видiлення гнiйнi, в помiрнiй кiлькостi. Матка збiльшена до 17 тижнiв вагiтно-стi. Який попереднiй дiагноз?

Зап 27
Відп: 0 , Комент: 0
У вагiтної раптово почалась крово-теча iз статевих шляхiв до 200 мл. Вагi-тнiсть 37 тижнiв, положення плода по-здовжнє, головне передлежання, голiвка над входом в малий таз. При пiхвовому дослiдженнi: канал шийки матки пропу-скає поперечнiй палець, у внутрiшньо-му вiчку i навколо нього через склепiн-ня пальпується губчата тканина. Назвiть причину кровотечi:

Зап 28
Відп: 0 , Комент: 0
Вагiтна 40 тижнiв. Об’єктивно: АТ-180/120 мм рт.ст., пологова дiяльнiсть вiд-сутня. Набряки нижнiх кiнцiвок, стiнки живота та обличчя. Головний бiль, пору-шення зору. Пiд час госпiталiзацiї - напад судом. Назвiть тактику введення вагiтної:

Зап 29
Відп: 0 , Комент: 0
Родiлля 40 тижнiв, положення плоду поздовжнє, голiвка притиснута до входу в малий таз, розмiри тазу - 25-28-30-18. Iндекс Соловйова 14. Дiагональна кон’ю-гата 10,5. Яка форма кiсткового тазу?

Зап 30
Відп: 0 , Комент: 0
Першонароджуюча скаржиться на постiйну локальну бiль в дiлянцi дна матки, що виникла з початком пологової дiяльностi, кров’янистi видiлення зi ста-тевим шляхiв. Серцебиття плода приглу-шене, 140/хв. За даними УЗД плацента розмiщена в попереднiй стiнцi з переходом на дно. Яке ускладнення виникло у жiнки?

Зап 31
Відп: 0 , Комент: 0
У повторновагiтної жiнки 25-ти рокiв з тяжкою формою iнсулiнозалежного дi-абету настало передчасне повне вiдшару-вання плаценти. При кесаревому розтинi визначається наявнiсть по лiвому ребру матки, переднiй i заднiй стiнки злiва ма-сивнi крововиливи. Матка має мармуро-вий вид синюшно-багряного кольору. В черевнiй порожнинi до 200 мл геморагi-чної рiдини. Назвiть ускладнення, що виникло:

Зап 32
Відп: 0 , Комент: 0
Повторнонароджуюча 26-ти рокiв, перейми почалися 10 годин тому. Через 2 години вiдiйшли навколоплiднi води. По-ложення плода поздовжнє, головне пере-длежання, обвiд живота- 96 см, ВСДМ-38см. Перейми через кожнi 4-5 хв., по 15 сек., шийка матки згладжена, вiдкриття вiчка 4 см. Плодовий мiхур вiдсутнiй. Голiвка плода притиснута до входу в малий таз. Яке ускладнення виникло?

Зап 33
Відп: 0 , Комент: 0
У родiллi 40-ка рокiв з доношеною ва-гiтнiстю вiдiйшли навколоплiднi води 8 годин тому. При вагiнальному дослiджен-нi: виявлено фiброматозний вузол, який виходить з передньої стiнки нижнього сегменту матки, що заповнює порожнину малого тазу. Голiвка плода знаходиться високо. В анамнезi: I нормальнi пологи та I штучний аборт, що ускладнився субiнволюцiєю матки. Проведено родо-розрiшення методом кесаревого розтину з послiдуючою екстирпацiєю матки без придаткiв. Назвiть причину вибору тактики ведення:

Зап 34
Відп: 0 , Комент: 0
Породiллi одразу пiсля пологiв акушерка приклала на низ живота мiхур з льодом. Через який час вона повинна йо-го зняти?

Зап 35
Відп: 0 , Комент: 0
Першовагiтна звернулась в жiночу консультацiю з приводу вагiтностi 10 ти-жнiв зi скаргами на задишку, серцебиття, незначний акроцiаноз, швидку втомлю-ванiсть. На диспансерному облiку у кар-дiолога з дiагнозом: ”Ревматизм, актив-на фаза, ревмокардит. Комбiнована мi-тральна вада серця з переважанням стенозу. Порушення кровообiгу III ст.” Який план ведення пацiєнтки?

Зап 36
Відп: 0 , Комент: 0
Пацiєнтка 51-го року, яка знаходи-ться на диспансерному облiку з приводу цукрового дiабету, вiдчула раптове силь-не вiдчуття голоду, неспокiй, тремтiння тiла. Втратила свiдомiсть. Об’єктивно: АТ- 75/35 мм рт.ст., тони серця приглу-шенi, тахiкардiя. Шкiра блiда, волога на дотик. Глюкоза кровi 2,2 ммоль/л. Вибе-рiть препарат для надання невiдкладної допомоги:

Зап 37
Відп: 0 , Комент: 0
У дитини 5-ти рокiв температура 39, 5oC , головний бiль, катаральнi явища в носоглотцi, з’явилися судоми. Якi пер-шочерговi дiї?

Зап 38
Відп: 0 , Комент: 0
Пацiєнтка 20-ти рокiв звернулася до жiночої консультацiї зi скаргами на за-тримку менструацiї протягом 2-х мiсяцiв, змiни апетиту, нудоту. Лiкарем встановле-но вагiтнiсть 7-8 тижнiв. Який документ оформляється при взяттi на облiк по ва-гiтностi?

Зап 39
Відп: 0 , Комент: 0
Акушерка жiночої консультацiї поя-снює першовагiтнiй як часто необхiдно з’являтись на прийом. Кiлькiсть вiдвiду-вань жiночої консультацiї при фiзiологi-чному перебiгу вагiтностi складає:

Зап 40
Відп: 0 , Комент: 0
У першонароджуючої 20-ти рокiв на-родився хлопчик вагою 3200 г. Через 10 хвилин при натисканнi ребром долонi над лоном пуповина втягується в пiхву. Яка ознака вiдокремлення плаценти була ви-користана?

Зап 41
Відп: 0 , Комент: 0
Породiлля 21-го року народила живого доношеного хлопчика вагою 3500 г. Стан породiллi задовiльний, температура- 36, 7oC , лохiї кров’янистi в помiрнiй кiлькостi, матка скорочується. Дитина здорова. Жiнка цiкавиться, коли її випишуть з пологового будинку?

Зап 42
Відп: 0 , Комент: 0
На прийомi у жiночiй консультацiї жiнка повiдомила, що остання менстру-ацiя у неї була 03.07.2015 р. Вирахуйте пе-редбачуваний термiн пологiв:

Зап 43
Відп: 0 , Комент: 0
Дiльнича акушерка жiночої консуль-тацiї проводить бесiду з вагiтною з приводу особливостей її харчування. Чому повинен дорiвнювати прирiст маси тiла вагiтної за тиждень у другiй половинi вагiтностi?

Зап 44
Відп: 0 , Комент: 0
У вагiтної 35 тижнiв набряки нiг, рук, передньої черевної стiнки. АТ- 160/100 та 170/105 мм рт.ст., головний бiль. В сечi - бiлок 3 г/л. Якою повинна бути тактика акушерки ФАПу пiсля огляду вагiтної?

Зап 45
Відп: 0 , Комент: 0
Породiлля народила доношеного хлопчика вагою 4000 г. Плацента вiддiлилась самостiйно, з усiма оболонками i часто-чками. Розривiв м’яких тканин пологових шляхiв немає. Матка перiодично розслабляється, iз статевої щiлини видiляється кров зi згустками. Яку допомогу має на-дати акушерка?

Зап 46
Відп: 0 , Комент: 0
На ФАП звернулась першородiлля 20-ти рокiв зi скаргами на болючi перейми, якi тривають протягом 3-х годин. При пальпацiї живота: нижнiй сегмент матки перерозтягнутий, болючий, голiвка плода високо над входом в таз. Контракцiйне кiльце розмiщене косо. Розмiри таза: 22-25-27-16. Яку невiдкладну допомогу повинна надати акушерка?

Зап 47
Відп: 0 , Комент: 0
Родiлля 25-ти рокiв щойно народила живого доношеного хлопчика вагою 3600 г. Який лiкарський засiб введе акушерка родiллi у III перiодi пологiв для профiлактики гiпотонiчної кровотечi?

Зап 48
Відп: 0 , Комент: 0
Акушерка ФАПу проводить перiоди-чне профiлактичне обстеження жiнок. Яким наказом вона користується щодо кiлькостi проходження жiнками профi-лактичних оглядiв на рiк?

Зап 49
Відп: 0 , Комент: 0
До ФАПу звернулася хвора зi скаргами на появу видiлень зi статевих шля-хiв, вiдчуття свербiння в дiлянцi статевих органiв. Об’єктивно: слизова оболонка пiхви гiперемована, видiлення пiнисто-го характеру. Дiагностовано трихомонi-аз. Оберiть препарат для лiкування цiєї хворої:

Зап 50
Відп: 0 , Комент: 0
Вiдбулися першi термiновi стрiмкi пологи на дому. Народився живий доноше-ний хлопчик масою 3220 г, довжиною 50 см, без дихання. ЧСС- 40/хв. Цiаноз шкi-ри. Рухи дитини вiдсутнi. Атонiя м’язiв. Яка невiдкладна допомога?