Буклет 2017 року

Зап 1
Відп: 15 , Комент: 0
Хворий 72-х рокiв звернувся до по-лiклiнiки з приводу наявностi кровi в се-чi. Пiд час опитування з’ясувалось, що у нього нiколи не було нападiв ниркової колiки. Пiд час пальпацiї нирок визнача-ється утворення в поперековiй дiлянцi. Який метод дослiдження першочерговий для з’ясування дiагнозу?

Зап 2
Відп: 12 , Комент: 0
Хвору 38-ми рокiв госпiталiзова-но в травматологiчне вiддiлення пiсля дорожньо-транспортної пригоди з переломом та змiщенням шийних хребцiв. Який ви застосуєте метод витягнення?

Зап 3
Відп: 10 , Комент: 0
У результатi падiння при аварiї в мо-тоциклiста, поранення правої гомiлки. Стогне вiд болю в нозi. Об’єктивно: стан середньої важкостi. Виражена блiдiсть шкiрних покривiв. Ps- 110/хв., АТ- 90/60 мм рт.ст. Свiдомiсть не втрачав. У ранi уламки, кровотеча незначна. Який ступiнь шоку?

Зап 4
Відп: 9 , Комент: 0
Вагiтна звернулась в жiночу консульта-цiю для взяття на облiк з приводу вагiтностi. Вагiтнiсть перша, 2 тижнi як вiдчула ворушiння плоду. Скаржиться на спрагу, млявiсть, зниження апетиту. В анамнезi у батькiв цукровий дiабет. При обстеженнi в аналiзi сечi знайдено цукор. Яку патологiю можна запiдозрити у вагiтної?

Зап 5
Відп: 10 , Комент: 0
В пологовий будинок доставлена ва-гiтна 20-ти рокiв в термiнi 26 тижнiв зi скаргами на рiзкий бiль в правiй попере-ковiй дiлянцi, високу температуру тiла, перiодичну лихоманку, часте сечовипу-скання. Симптом Пастернацького пози-тивний. У сечi: все поле зору вкрите лейкоцитами. Яку патологiю слiд запiдозрити у вагiтної?

Зап 6
Відп: 9 , Комент: 0
Акушерка проводить заняття зi стар-шокласницями про репродуктивну фун-кцiю жiнки. Що їй вiдповiсти на запитан-ня дiвчинки про кiлькiсть фiзiологiчної крововтрати пiд час нормального менструального циклу?

Зап 7
Відп: 9 , Комент: 0
На прийом в жiночу консультацiю при-йшла дiвчинка 10-ти рокiв, вона цiкавиться в якому вiцi у неї повинна з’явитися перша менструацiя?

Зап 8
Відп: 9 , Комент: 0
Вагiтна скаржиться на задишку, рiзке збiльшення живота. Строк вагiтностi 29 тижнiв. Обвiд живота 120 см. Висота стояння дна матки 38 см. Матка напружена, частини плода визначити неможливо. Серцебиття плода глухе, 140/хв. Про яке ускладнення йдеться?

Зап 9
Відп: 9 , Комент: 0
До гiнекологiчного вiддiлення посту-пила хвора зi скаргами на болi внизу живота, пiдвищення температури до 38oC , кров’янисто-гнiйнi видiлення. Три днi тому зроблений штучний аборт. Об’єктивно: матка збiльшена, болiсна, м’якої консистенцiї. Шийка, придатки без змiн. Про яке захворювання йдеться?

Зап 10
Відп: 9 , Комент: 0
До консультацiї звернулась жiнка, 35-ти рокiв, зi скаргами на ряснi та довгi менструацiї по 13-15 днiв. Виявлено, що ма-тка збiльшена до 12-13 тижнiв вагiтностi, щiльна, безболiсна, рухома, з вузлуватою поверхнею. Шийка та придатки не змiненi. Про яке захворювання можна думати?

Зап 11
Відп: 9 , Комент: 0
У гiнекологiчному вiддiленнi знаходи-ться хвора 50-ти рокiв. Дiагноз: рак шийки матки IV стадiя. Почалася профузна кровотеча зi статевих шляхiв. Шкiра блi-да, АТ- 90/60 мм рт.ст., Ps- 110/хв. Лiкар на операцiї. Яку невiдкладну допомогу слiд надати?

Зап 12
Відп: 9 , Комент: 0
До кабiнету онкопрофогляду зверну-лась жiнка 35-ти рокiв. Скарг немає. Виявлено, що шийка матки, матка, придатки не змiненi. Молочнi залози та лiм-фатичнi вузли без патологiї. Зроблено цитологiчний скринiнг. Якi захворювання вiдносяться до передракових захворювань шийки матки?

Зап 13
Відп: 9 , Комент: 0
У дiвчинки 14-ти рокiв при проведеннi профогляду ФАПi при пальпацiї живота справа вiд матки виявлено рухоме, небо-люче утворення з чiткими контурами, дi-аметром близько 13 см. Скарг немає. Яку патологiю слiд запiдозрити?

Зап 14
Відп: 9 , Комент: 0
До гiнекологiчного вiддiлення звер-нулася жiнка зi скаргами на нерегулярнi скуднi менструацiї. Замiжня 3 роки. Вагi-тностей не було. Виявлено: гiрсутизм, гi-поменорея, ановуляторний цикл. Яєчни-ки з обох бокiв збiльшенi, щiльнi, горби-стi, безболiснi. У кровi збiльшений змiст андрогенiв. Попереднiй дiагноз: полiкi-стоз яєчникiв. До якого додаткового дослiдження ви повиннi пiдготовити жiнку?

Зап 15
Відп: 9 , Комент: 0
При проведеннi патронажу до ново-народженої дитини, акушерка вiдмiтила серознi видiлення з пупкової ранки. Шкi-ра навколо пупка не змiнена. Загальний стан дитини не порушений. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

Зап 16
Відп: 9 , Комент: 0
У дитини 2-х рокiв на фонi ГРВI, аку-шерка ФАПу вiдмiтила неспокiй, ”гавкаючий” кашель, захриплiсть голосу, за-дишка, блiдiсть шкiри. Яке ускладнення розвинулося у дитини?

Зап 17
Відп: 8 , Комент: 0
Пацiєнтка 39-ти рокiв знаходиться на лiкуваннi в гiнекологiчному вiддiленнi з дiагнозом: ендометрит. У неї з’явився бiль в епiгастрiї, що виникає через 3-4 години пiсля прийому їжi, турбують голоднi нiчнi болi, нудота. Бiль знiмається прийомом їжi. Для встановлення дiагнозу призначено проведення ФГДС. Яка пiдготовка пацiєнтки до дослiдження?

Зап 18
Відп: 9 , Комент: 0
Акушерка вiддiлення патологiї вагi-тностi доглядає за жiнкою 36-ти рокiв, у якої виявили ознаки гострого панкреатиту. Яку необхiдно провести лабораторну дiагностичну процедуру для пiдтвердження дiагнозу?

Зап 19
Відп: 8 , Комент: 0
Акушерку ФАПу вночi викликали до пацiєнтки з бронхiальною астмою у якої виникли вiдчуття нестачi повiтря, задишка. Об’єктивно: положення сидяче, опираючись руками на стiлець. Вкажiть шлях введення 5 мл 2% розчину еуфiлiну:

Зап 20
Відп: 8 , Комент: 0
У вiддiл кадрiв жiночої консультацiї звернулася акушерка iз заявою надати їй додаткову оплачувану вiдпустку тривалi-стю 5 календарних днiв. Має двох дiтей. До якого вiку старшої дитини надається така вiдпустка?

Зап 21
Відп: 8 , Комент: 0
Родiлля знаходиться у I перiодi поло-гiв. Передбачувана маса плода - 4500,0 г, перейми рiзко болючi, родiлля занепо-коєна, матка у виглядi ”пiщаного годин-ника”. Яку патологiю можна запiдозрити?

Зап 22
Відп: 7 , Комент: 0
Родiлля 40 тижнiв, положення плоду поздовжнє, голiвка притиснута до входу в малий таз, розмiри таза: 27-28-31-17. Iндекс Соловйова - 14 см. Дiагональна кон’югата - 9,5 см. Яка форма кiсткового таза?

Зап 23
Відп: 7 , Комент: 0
Пацiєнт 62-х рокiв хворiє на хронi-чний бронхiт. Назвiть метод обстежен-ня, що має особливе значення для визна-чення обструктивних порушень легене-вої вентиляцiї:

Зап 24
Відп: 7 , Комент: 0
Породiлля народила доношеного хлопчика вагою 4000 г. Плацента вiддiлилась самостiйно, з усiма оболонками i часто-чками. Розривiв м’яких тканин пологових шляхiв немає. Матка перiодично розсла-бляється, iз статевої щiлини видiляється кров зi згустками. Яку допомогу має надати акушерка?

Зап 25
Відп: 7 , Комент: 0
На ФАП звернулась першородiлля 20-ти рокiв зi скаргами на болючi перейми, якi тривають протягом 3-х годин. При пальпацiї живота: нижнiй сегмент матки перерозтягнутий, болючий, голiвка плода високо над входом в таз. Контракцiйне кiльце розмiщене косо. Розмiри таза: 22-25-27-16. Яку невiдкладну допомогу повинна надати акушерка?

Зап 26
Відп: 6 , Комент: 0
До пологового будинку поступила ва-гiтна 27-ми рокiв, вагiтнiсть 40 тижнiв, головне передлежання, прееклампсiя II ступеня. При проведеннi зовнiшнього акушерського обстеження акушерка запiдозрила розгинальне (лобне) передлежання. Що вказує на лобне передлежання?

Зап 27
Відп: 6 , Комент: 0
Першовагiтна 20-ти рокiв з iнтенсив-ною пологовою дiяльнiстю. Скарги на го-ловний бiль, порушення зору, загальмо-ванiсть. АТ- 180/110 мм рт.ст., набряки нiг, передньої черевної стiнки. Голова пло-ду в порожнинi малого таза. Серцебиття плоду ясне, ритмiчне 180/хв. Вiдкриття шийки матки повне. Яка тактика ведення пологiв?

Зап 28
Відп: 7 , Комент: 0
Породiлля 35-ти рокiв на 12-ту добу пiсля пологiв. Пологи ускладнились безводним промiжком у 17 годин. Скаржи-ться на бiль внизу живота, здуття жи-вота, пiдвищення температури тiла до 39,5oC . При бiмануальному дослiдження матку та придатки пальпувати не вдає-ться через болючiсть. Симптом Щоткiна-Блюмберга позитивний, зниження перистальтики. В кровi - лейкоцитоз iз рiз-ким зсувом формули влiво та збiльшення ШОЕ. Який дiагноз найбiльш iмовiрний?

Зап 29
Відп: 5 , Комент: 0
Пацiєнтку 25-ти рокiв турбують бiль у дiлянцi серця, серцебиття, пiдвищення температури тiла, бiль у колiнних сугло-бах. В анамнезi частi ангiни. Тони серця приглушенi, систолiчний шум на верхiв-цi серця, колiннi суглоби болiснi, припу-хлi, гарячi на дотик, функцiя їх порушена. За допомогою яких препаратiв здiйснює-ться етiотропна терапiя даної пацiєнтки?

Зап 30
Відп: 5 , Комент: 0
Жiнка в термiнi 16 тижнiв вагiтно-стi захворiла 8 годин тому, коли вiдчу-ла бiль в епiгастральнiй дiлянцi, нудоту. Через деякий час бiль змiстився в праву половину живота. Було одноразове блю-вання. При пальпацiї рiзкий бiль в правiй здухвиннiй дiлянцi, позитивний симптом Щоткiна-Блюмберга. Ця клiнiчна карти-на дозволяє запiдозрити:

Зап 31
Відп: 5 , Комент: 0
Родiлля 37-ми рокiв доставлена в аку-шерський стацiонар iз переймами, що по-чалися 10 годин тому. Перейми слабкi, не-тривалi, кожнi 15-17 хвилин. Серцебиття плода - 160/хв., ясне, ритмiчне. P.V.: шийка матки згладжена, розкриття 6 см, пло-довий мiхур цiлий, голiвка плода прити-снута до входу в малий таз. Яка аномалiя пологової дiяльностi у родiллi?

Зап 32
Відп: 5 , Комент: 0
Вагiтна 27-ми рокiв, у термiнi вагiтно-стi 33 тижнi, звернулась до жiночої кон-сультацiї зi скаргами на спрагу i швидку втомлюванiсть. Вага жiнки за тиждень збiльшилась на 600 г. При проведеннi проби Мак-Клюра-Олдрiча папула роз-смокталась за 30 хвилин. Про що свiдчать виявленi змiни в органiзмi вагiтної?

Зап 33
Відп: 5 , Комент: 0
Пацiєнтка 31-го року звернулась до жiночої консультацiї зi скаргами на за-тримку менструацiї. Пiд час пiхвового до-слiдження встановлено, що матка збiль-шена до розмiрiв голiвки зрiлого ново-народженого, безболiсна. Який дiагноз найбiльш iмовiрний?

Зап 34
Відп: 5 , Комент: 0
Вагiтна 30-ти рокiв має розмiри та-за: 26-28-30-20 см. Дiагональна кон’юга-та дорiвнює 12,5 см. Обвiд променево-зап’ясткового суглоба 15 см. Визначте справжню (акушерську) кон’югату?

Зап 35
Відп: 4 , Комент: 0
Родiлля 32-х рокiв через 10 годин вiд початку пологової дiяльностi народила доношену дiвчинку масою 3400 г. Через 7 хвилин пiсля народження дитини кровов-трата становить 150 мл i продовжується. Ознаки Альфельда, Кюстнера, Чукало-ва та Шредера позитивнi. В чому полягає подальша акушерська тактика?

Зап 36
Відп: 5 , Комент: 0
Вагiтна 25-ти рокiв поступила у вiддiлення патологiї вагiтних з вагiтнiстю 30 тижнiв зi скаргами на загальну слабкiсть, запаморочення, головний бiль, сонли-вiсть, втомлюванiсть. Хворiє хронiчним гастритом i гепатохолециститом. Об’є-ктивно: шкiра i видимi слизовi оболонки блiдi, Рs- 86/хв., ритмiчний, слабкого на-повнення, АТ- 110/70 мм рт.ст., систолi-чний шум над верхiвкою серця. У кровi: Нb- 90 г/л. Що характеризує ступiнь залi-зодефiцитної анемiї?

Зап 37
Відп: 4 , Комент: 0
Через 10 хвилин пiсля народження плода народилася плацента з усiма часто-чками та оболонками. При оглядi в дзер-калах виявлено глибокий розрив проме-жини до зовнiшнього сфiнктера заднього проходу, задньої стiнки пiхви. Який най-бiльш iмовiрний дiагноз?

Зап 38
Відп: 4 , Комент: 0
Термiновi пологи. Народився хлопчик масою 4200 г. В анамнезi у матерi 3 абор-ти, останнiй iз септичним ускладненням, тривалим лiкуванням. Третiй перiод по-логiв триває 30 хвилин. Ознаки вiддiлен-ня плаценти негативнi. Кров’янистi ви-дiлення вiдсутнi. Яка можлива патологiя III перiоду пологiв?

Зап 39
Відп: 4 , Комент: 0
У родiллi 30-ти рокiв термiновi пологи почалися 12 годин тому. Хворiла на скар-латину. Передбачувана маса плоду 2880 г. Останнi 2 години перейми болючi, але сильнi, регулярнi, по 40 секунд, через 3-4 хвилини. Шийка матки згладжена, краї її товстi, щiльнi, не податливi, вiдкриття на 2 пальцi. Голiвка плоду великим се-гментом у входi в малий таз. Яка головна причина можливого затяжного I перiоду пологiв?

Зап 40
Відп: 6 , Комент: 0
Термiновi пологи. Правильна тiлобу-дова. Зрiст 145 см, маса тiла 52 кг. ОЖ-

Зап 41
Відп: 4 , Комент: 0
При обстеженнi на дому дитини 2,5 мi-сяцiв акушерка звернула увагу на те, що дитина здригається при помiрно сильних звуках, має пiдвищену пiтливiсть, помiр-не облисiння волосяної частини потили-цi. Якому захворюванню вiдповiдають цi ознаки?

Зап 42
Відп: 5 , Комент: 0
Пацiєнтка 19-ти рокiв звернулася зi скаргами на бiль у поперековiй дiлянцi справа, часте сечовидiлення, пiдвищен-ня температури тiла до 39,5oC . Захворiла гостро пiсля купання в рiчцi. Яке захво-рювання можна запiдозрити у хворої?

Зап 43
Відп: 4 , Комент: 0
У пацiєнта з’явилися розлади випоро-жнень, кал рiдкий, слизово-кров’янистий, що супроводжується болем по ходу пря-мої кишки пiд час дефекацiї. Для якого захворювання це характерно?

Зап 44
Відп: 4 , Комент: 0
Машина швидкої допомоги доставила пацiєнта в приймальне вiддiлення лiкарнi з вулицi. Анамнез невiдомий. Об’єктив-но: шкiрнi покрови багрового кольору з синюшним вiдтiнком, свiдомiсть вiдсутня, лiвi кiнцiвки нерухомi. Дихання шумне, АТ- 195/110 мм рт.ст. Яке захворювання можна запiдозрити?

Зап 45
Відп: 4 , Комент: 0
Акушерка при оглядi вагiтної виявила набряки на нижнiх кiнцiвках та переднiй черевнiй стiнцi. АТ- 170/100 мм рт.ст. Про-теїнурiя 1 г/добу. Для якого ускладнення вагiтностi характернi данi ознаки?

Зап 46
Відп: 4 , Комент: 0
У пацiєнтки 19-ти рокiв при проведен-нi огляду виявлено в правому кутику рота на гiперемованому набряклому фонi флi-ктени з серозно-гнiйним вмiстом, жовтi кiрки. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

Зап 47
Відп: 4 , Комент: 0
У родiллi з вузьким тазом виникла за-гроза розриву матки. Оберiть правильну тактику ведення пологiв:

Зап 48
Відп: 4 , Комент: 0
Першим прийомом Леопольда визна-чено, що в днi матки розмiщена крупна, щiльна, балотуюча частина плоду. Третiм прийомом над входом в малий таз визна-чається частина плоду м’якуватої конси-стенцiї, не здатна до балотування. Яке положення плоду дiагностовано?

Зап 49
Відп: 4 , Комент: 0
У пологах вiдбувся розрив промежини з пошкодженням m. sphincter ani; стiнка прямої кишки цiла. Який найбiльш iмо-вiрний дiагноз?

Зап 50
Відп: 4 , Комент: 0
До акушерки ФАПу звернулась мати з дитиною 7-ми рокiв. Захворювання розпочалось 3 днi тому з болю в горлi, температура - 37,8-38,3oC , головний бiль, з’явилась дрiбноцяткова висипка, рясна, яскраво-червона, переважно в складках шкiри, блiдий носогубний трикутник, язик обкладений бiлим нальотом. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?