Буклет 2018 року

Зап 1
Відп: 23 , Комент: 0
Акушерка влаштовується на роботу в операцiйний блок. Яка тривалiсть робочого тижня для неї, так як ця робота пов’язана з шкiдливими умовами працi?

Зап 2
Відп: 23 , Комент: 0
У хiрургiчний кабiнет полiклiнiки звернулась жiнка 45-ти рокiв, яка хво-рiє на варикозне розширення вен 8 рокiв. Об’єктивно: гiгантська виразка, що охо-плює всю нижню третину лiвої гомiлки, з в’ялими грануляцiями. Шкiра навколо неї туга, має темнi плями. Ваш попереднiй дiагноз?

Зап 3
Відп: 22 , Комент: 0
У жiночiй консультацiї взята на облiк вагiтна 25-ти рокiв з анатомiчно звуженим тазом II ступеня. Яке ускладнення в пологах найбiльш загрозливе?

Зап 4
Відп: 17 , Комент: 0
У пологовий будинок поступила вагi-тна в термiнi 40 тижнiв. Перейми протя-гом 4 годин. При зовнiшньому обстежен-нi голiвка плода притиснута до входу в малий таз. При вагiнальному обстеженнi пальпується лобний шов i переднiй кут великого тiм’ячка, надбрiвнi дуги, перенiсся. Поставте дiагноз:

Зап 5
Відп: 15 , Комент: 0
Породiлля через 20 хвилин пiсля на-родження живого доношеного хлопчика масою - 4500,0 г знаходиться у пологовiй залi. Плацента вiддiлилась самостiйно, з усiма часточками i оболонками. Кровов-трата у пологах - 350 мл. Розривiв м’яких тканин пологових шляхiв немає. Матка перiодично розслаблюється, зi статевої щiлини видiляється кров зi згортками. Яка патологiя раннього пiсляпологового перiоду розвинулась у породiллi?

Зап 6
Відп: 15 , Комент: 0
Оцiнити стан новонародженої дитини за шкалою Апгар, якщо серцебиття пло-ду - 120/хв., дихання глибоке, рефлекси жвавi, м’язовий тонус добрий, шкiра ро-жева:

Зап 7
Відп: 13 , Комент: 0
До пологового будинку госпiталiзова-но жiнку зi строком вагiтностi 38 тижнiв. ВСДМ- 40 см. Над входом до малого тазу визначається велика частина плоду, що балотує. Вислуховується серцебит-тя плоду злiва нижче пупка - 136/хв., та справа вище пупка - 156/хв. Встановiть дiагноз:

Зап 8
Відп: 13 , Комент: 0
До гiнекологiчного вiддiлення поступила хвора 60-ти рокiв, з кровотечею зi статевих шляхiв. Менопауза 10 рокiв. Виявлено, що матка збiльшена до 10 ти-жнiв, щiльна, нерухома, безболiсна. Видi-лення кров’янистi. Шийка матки та придатки незмiненi. До якого обстеження треба пiдготувати iнструменти?

Зап 9
Відп: 13 , Комент: 0
Хвора 35-ти рокiв поступила до гiнеко-логiчного вiддiлення з пiдозрою на про-гресуючу позаматкову вагiтнiсть. Пiд час перебування у вiддiленнi у хворої з’явив-ся гострий бiль у животi, знепритомнiла, шкiра блiда, живiт при пальпацiї болю-чий, симптом Щоткiна-Блюмберга пози-тивний. АТ- 90/60 мм рт.ст., Ps- 110/хв. Що повинна зробити акушерка у першу чергу?

Зап 10
Відп: 13 , Комент: 0
Жiнка 30-ти рокiв звернулась до кон-сультацiї за рекомендацiєю природного метода контрацепцiї. Дана порада. При вимiрюваннi базальної температу-ри впродовж 3-х мiсяцiв виявлено двофа-зний менструальний цикл. У якi днi пiсля першого збiльшення температури жiнка може завагiтнiти?

Зап 11
Відп: 13 , Комент: 0
Поступила до гiнекологiчного вiддi-лення хвора зi скаргами на невеликий перiодичний бiль внизу живота та спинi. Бiль посилюється пiсля статевого акту. Гнiйнi видiлення. Веде безладне стате-ве життя. Виявлено, що придатки з обох бокiв збiльшенi, щiльнi, безболiснi. Для дiагностики хламiдiозу який метод дослi-дження потрiбний?

Зап 12
Відп: 13 , Комент: 0
Лiкар призначив дитинi дослiдження сечi за Нечипоренком. Яку порцiю сечi необхiдно зiбрати для дослiдження?

Зап 13
Відп: 13 , Комент: 0
Акушерка у новонародженої дiвчин-ки виявила крововилив на головi, який не виходить за межi однiєї кiстки, не пуль-сує, не болить. Що з дитиною?

Зап 14
Відп: 13 , Комент: 0
За 5 днiв життя недоношена дитина втратила 10% маси, патологiчних змiн немає. Вкажiть причини такого стану:

Зап 15
Відп: 12 , Комент: 0
Якi рекомендацiї повинна надати акушерка матерi доношеної новонародже-ної дитини, щодо частоти прикладання до грудей?

Зап 16
Відп: 13 , Комент: 0
Вагiтна жiнка знаходиться на стацiо-нарному лiкуваннi з приводу гострого пiєлонефриту. Пiсля в/м’язового введен-ня антибiотику погiршився стан: з’яви-лася слабкiсть, тремтiння тiла, свербiж шкiри, нудота. Через декiлька хвилин вона знепритомнiла. Шкiра блiда, пульс - 102/хв., АТ- 80/40 мм рт.ст. Яка невiдкла-дна долiкарська допомога?

Зап 17
Відп: 11 , Комент: 0
До акушерки ФАПу звернувся чоловiк зi скаргами на напади стискаючого болю за грудниною пiд час ходьби та психоемоцiйних стресiв, з iррадiацiєю у лiву руку, пiд лiву лопатку. Бiль минає в станi спокою через 5-7 хв. Яка найбiльш доцiльна невiдкладна долiкарська допомога у даному випадку?

Зап 18
Відп: 11 , Комент: 0
Пацiєнтка скаржиться на сухiсть у ротi, спрагу, нудоту. В анамнезi: цукровий дiабет. Об’єктивно: запах ацетону з роту, шкiра суха, рум’янець на обличчi. Дихання глибоке, шумне, тони серця приглушенi. Ps- 120/хв., слабкого наповнення, АТ-80/45 мм рт.ст. Через деякий час жiнка втратила свiдомiсть. Який першочерго-вий препарат для надання невiдкладної допомоги треба ввести?

Зап 19
Відп: 12 , Комент: 0
Ви акушерка приймально-дiагностич-ного вiддiлення оглядаєте жiнку, 35-ти рокiв, пiсля кримiнального аборту. Ви по-виннi провести специфiчну профiлакти-ку проти якої хiрургiчної iнфекцiї?

Зап 20
Відп: 12 , Комент: 0
Ви акушерка гiнекологiчного вiддiлення доглядаєте за жiнкою, 42-х рокiв, з запаленням жiночих статевих органiв, у якої виникло ускладнення - перитонiт. Вашi дiї перед транспортуванням пацiєнтки до операцiйної:

Зап 21
Відп: 12 , Комент: 0
Породiллi з цукровим дiабетом при-значено введення 20 ОД iнсулiну. У вас флакони по 100 ОД iнсулiну в 1 мл. Скiльки мл iнсулiну необхiдно набрати в шприц 2 мл?

Зап 22
Відп: 12 , Комент: 0
У породiллi, в пiсляоперацiйному пе-рiодi виник закреп. Лiкар призначив пацiєнтцi олiйну клiзму. Вкажiть кiлькiсть олiйного розчину та температуру:

Зап 23
Відп: 10 , Комент: 0
Пацiєнтка скаржиться на рiзкий го-ловний бiль, запаморочення, шум у вухах, миготiння ”мушок” перед очима, ну-доту. Хвора збуджена, пульс напружений, АТ- 200/110 мм рт.ст. Який патологiчний стан розвинувся?

Зап 24
Відп: 9 , Комент: 0
У повторнонароджуючої через 6 годин активної пологової дiяльностi вiдi-йшли навколоплiднi води. При внутрi-шньому дослiдженнi: шийка матки згла-джена, розкриття вiчка до 8 см, плодовий мiхур вiдсутнiй, в пiхвi визначаються нiжки плода. Який характер передлежання?

Зап 25
Відп: 8 , Комент: 0
У повторнонароджуючої через 6 годин активної пологової дiяльностi вiдi-йшли навколоплiднi води. При внутрi-шньому дослiдженнi: шийка матки згла-джена, розкриття вiчка до 8 см, плодовий мiхур вiдсутнiй, в пiхвi визначаються нiжки плода. Який характер передлежання?

Зап 26
Відп: 10 , Комент: 0
Родiлля 40 тижнiв, положення плоду поздовжнє, голiвка притиснута до входу в малий таз, розмiри таза: 27-28-31-17. Iндекс Соловйова - 14 см. Дiагональна кон’югата - 9,5 см. Яка форма кiсткового таза?

Зап 27
Відп: 9 , Комент: 0
До акушерки ФАПу звернулась жiнка зi скаргами на нудоту, блювання 1 раз на добу, сонливiсть, затримку мiсячних до 2 мiсяцiв. При обстеженнi: цiаноз слизової пiхви та шийки матки. Матка збiльшена в розмiрi до 8 тижнiв, м’яка, особливо в областi перешийка, пiд час пальпацiї стала бiльш щiльною, неболюча. Придатки не пальпуються, видiлення слизовi. Вка-жiть ймовiрний дiагноз:

Зап 28
Відп: 9 , Комент: 0
Вагiтна в термiнi 8-9 тижнiв скаржи-ться на блювання до 15-17 разiв на добу, значну слинотечу. За 2 тижнi зменшила вагу на 10 кг. АТ- 100/60 мм рт.ст., пульс - 110/хв., шкiра суха, блiда. Вагiтна психi-чно лабiльна. Дiурез знижений. Вкажiть ймовiрний дiагноз:

Зап 29
Відп: 10 , Комент: 0
До акушерки ФАПу звернулася жiнка зi скаргами на затримку менструацiї, ниючий бiль внизу живота та крижах. Об’єктивно: матка збiльшена до 8 ти-жнiв вагiтностi. Цервiкальний канал закритий, видiлення незначнi, кров’янистi. Попереднiй дiагноз:

Зап 30
Відп: 8 , Комент: 0
Акушерка полового залу розпочала використовувати в своїй роботi стерильну бiлизну з бiкса. Вкажiть, протягом якого часу зберiгається стерильнiсть ма-терiалу в даному бiксi?

Зап 31
Відп: 11 , Комент: 0
Хворiй гiнекологiчного вiддiлення лi-кар призначив ректальне вимiрювання температури вранцi та ввечерi. Вкажiть, протягом якого часу акушерка повинна мiряти температуру ректально:

Зап 32
Відп: 9 , Комент: 0
Жiнка 25-ти рокiв страждає на вто-ринне безплiддя. Для перевiрки прохiдностi маткових труб вирiшено провести метросальпiнгографiю. Який шприц повинна покласти медсестра в набiр iнструментiв для даного дослiдження?

Зап 33
Відп: 7 , Комент: 0
Дитинi 3 роки. Скарги матерi на пiд-вищення температури тiла до 38oC , вiд-сутнiсть апетиту, нудоту, бiль в животi, частi болiснi сечовипускання, сеча кала-мутна. Лiкарем призначена проба сечi за Нечипоренком. Сутнiсть даної проби по-лягає в:

Зап 34
Відп: 9 , Комент: 0
Вагiтна 24 роки з’явилась на черго-вий прийом у жiночу консультацiю. Акушерка вимiряла ВСДМ, ОЖ, провела ау-скультацiю. Серцебиття плода - 130/хв., вислуховується лiворуч нижче пупка i ближче до середньої лiнiї живота. Визна-чити позицiю, вид позицiї та передлежан-ня плода:

Зап 35
Відп: 8 , Комент: 0
У першовагiтної в термiнi вагiтностi 38-ми тижнiв 3 години тому почалися перейми, через 10 хвилин по 30-35 секунд. Положення плода поздовжнє, головне передлежання. Навколоплiднi води не виливались. У якому перiодi пологiв пе-ребуває родiлля?

Зап 36
Відп: 7 , Комент: 0
У породiллi 29-ти рокiв, вагою 70 кг, раннiй пiсляпологовий перiод. Акушерка стежить за об’ємом крововтрати. Який об’єм крововтрати пiд час пологiв є фiзiологiчним у даному випадку?

Зап 37
Відп: 7 , Комент: 0
Породiлля народила доношеного хлопчика вагою 4000 г. Плацента вiддiлилась самостiйно, з усiма оболонками i часто-чками. Розривiв м’яких тканин полого-вих шляхiв немає. Матка перiодично роз-слабляється, iз статевої щiлини видiляється кров зi згустками. Яку допомогу має надати акушерка?

Зап 38
Відп: 9 , Комент: 0
Хвора 26-ти рокiв, звернулась на прийом в жiночу консультацiю для проведення бiопсiї шийки матки. Який iнструмент повинна приготувати акушерка для цiєї манiпуляцiї?

Зап 39
Відп: 8 , Комент: 0
До кабiнету планування сiм’ї звернулася хвора 25-ти рокiв, зi скаргами на безплiднiсть протягом 4-х рокiв. Iз анамнезу: менструальна функцiя не порушена. Страждає протягом 5-ти рокiв на хронiчне запалення придаткiв матки. При пiхвовому дослiдженi патологiї не виявлено. Яке обстеження слiд провести для встановлення прохiдностi маткових труб?

Зап 40
Відп: 8 , Комент: 0
До акушерки жiночої консультацiї звернулася жiнка 45-ти рокiв, яка скар-житься на сильний бiль у дiлянцi проме-жини, який посилюється пiд час рухiв та дефекацiї. Хворiє 5 дiб. Пiд час огляду в перiанальнiй дiлянцi iнфiльтрат до 2х3 см рiзко болючий при пальпацiї, в центрi - розм’якшення. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

Зап 41
Відп: 9 , Комент: 0
У першовагiтної при дослiдженнi зов-нiшнiх розмiрiв нормального тазу ґудзи-ки тазомiра були присутнi мiж найвiдда-ленiшими точками гребнiв клубових кi-сток i визначена найбiльша вiдстань. Чо-му в середньому дорiвнює ця вiдстань?

Зап 42
Відп: 7 , Комент: 0
У родiллi при веденнi послiдового пе-рiоду акушерка визначила, що затискач, який був накладений на пуповину бiля статевої щiлини, опустився приблизно на 10 см. Якiй ознацi вiдокремлення плацен-ти це вiдповiдає?

Зап 43
Відп: 9 , Комент: 0
У першородiллi у послiдовому перiо-дi через 15 хвилин ознаки вiдокремлен-ня плаценти позитивнi. При потужуваннi послiд не видiляється. Який iз способiв видiлення послiду зовнiшнiми прийома-ми може бути найбiльш фiзiологiчним i досить ефективним?

Зап 44
Відп: 10 , Комент: 0
Породiлля 35-ти рокiв на 12-ту до-бу пiсля пологiв. Пологи ускладнились безводним промiжком у 17 годин. Скар-житься на бiль внизу живота, здуття жи-вота, пiдвищення температури тiла до 39,5oC . При бiмануальному дослiджен-нi матку та придатки пальпувати не вдає-ться через болючiсть. Симптом Щоткiна-Блюмберга позитивний, зниження перистальтики. В кровi - лейкоцитоз iз рiз-ким зсувом формули влiво та збiльшення ШОЕ. Який дiагноз найбiльш iмовiрний?

Зап 45
Відп: 6 , Комент: 0
Пiд час патронажу дитини, яка народилась 5 днiв тому, Ви помiтили легкий акроцiаноз губ i кiнцiвок, що посилюється пiд час смоктання грудей. У матерi дитини у першi мiсяцi вагiтностi дiагностовано токсоплазмоз. Яка хвороба може бути у дитини?

Зап 46
Відп: 6 , Комент: 0
Пiсля огляду здорової новонародже-ної дитини першого дня життя лiкар призначив проведення щеплення проти гепатиту В. Якi ще щеплення проводять новонародженим у пологовому будинку?

Зап 47
Відп: 9 , Комент: 0
У дитини 10-ти рокiв, що захворiла на гострий гломерулонефрит, наявнi проблеми: зменшення кiлькостi видiленої сечi за добу, пiдвищення артерiального тиску, набряки на обличчi. В гострий перiод дiєта №7 повинна бути:

Зап 48
Відп: 9 , Комент: 0
Ви працюєте акушеркою. З метою профiлактики внутрiшньолiкарняної iн-фекцiї проводиться бактерiологiчний по-сiв з рук. Як часто його необхiдно прово-дити?

Зап 49
Відп: 7 , Комент: 0
Пацiєнтка через 7 годин пiсля кесаре-вого розтину скаржиться на вiдсутнiсть сечовидiлення. Сечовий мiхур перепов-нений, позиви до сечовипускання. Яка тактика акушерки?

Зап 50
Відп: 9 , Комент: 0
Пацiєнтка 31-го року звернулась до жiночої консультацiї зi скаргами на затримку менструацiї. Пiд час пiхвового до-слiдження встановлено, що матка збiль-шена до розмiрiв голiвки зрiлого новонародженого, безболiсна. Який дiагноз найбiльш iмовiрний?