Буклет 2018 року

Зап 51
Відп: 9 , Комент: 0
Родiлля 32-х рокiв через 10 годин вiд початку пологової дiяльностi народила доношену дiвчинку масою 3400 г. Через 7 хвилин пiсля народження дитини кровов-трата становить 150 мл i продовжується. Ознаки Альфельда, Кюстнера, Чукало-ва та Шредера позитивнi. В чому полягає подальша акушерська тактика?

Зап 52
Відп: 9 , Комент: 0
Хвора, 22 роки, звернулась до ж/к зi скаргами на затримку менструацiї на 5 мiсяцiв. Потягом останнiх 3-х рокiв мен-струацiї нерегулярнi (1 раз в 3-4 мiсяцi). Замiжня 2 роки. Вагiтностей не було. Ме-нархе з 16 рокiв. Виражене ожирiння i ознаки гiрсутизму. P.V.: матка звичайних розмiрiв; яєчники з обох сторiн збiльше-нi, щiльнi, рухомi, безболiснi. Який дiа-гноз найбiльш iмовiрний?

Зап 53
Відп: 5 , Комент: 0
Хвора, 26-ти рокiв, страждає на без-плiддя протягом 3-х рокiв, скаржиться на тривалi та надмiрнi менструацiї, що су-проводжуються переймоподiбним болем. Бiмануальне дослiдження: матка збiль-шена вiдповiдно 9 тижнiв вагiтностi, придатки не визначаються. Пiд час зонду-вання i дiагностичного вишкрiбання по-рожнини матки визначається її деформа-цiя. Який дiагноз найбiльш iмовiрний?

Зап 54
Відп: 6 , Комент: 0
Через 10 хвилин пiсля народження плода народилася плацента з усiма часто-чками та оболонками. При оглядi в дзер-калах виявлено глибокий розрив проме-жини до зовнiшнього сфiнктера заднього проходу, задньої стiнки пiхви. Який най-бiльш iмовiрний дiагноз?

Зап 55
Відп: 8 , Комент: 0
Термiновi пологи. Народився хлопчик масою 4200 г. В анамнезi у матерi 3 абор-ти, останнiй iз септичним ускладненням, тривалим лiкуванням. Третiй перiод по-логiв триває 30 хвилин. Ознаки вiддiлен-ня плаценти негативнi. Кров’янистi ви-дiлення вiдсутнi. Яка можлива патологiя III перiоду пологiв?

Зап 56
Відп: 8 , Комент: 0
Родiлля, 36 рокiв. Термiновi пологи почалися 6 годин назад. Перейми по 25-30 секунд через 4 хвилини. Живiт попе-речно витягнутий, черевна стiнка дря-бла. ОЖ- 110 см, ВДМ- 28 см. Голiвка плода справа, таз злiва. Серцебиття пло-да вислуховується на рiвнi пупка справа. Розмiри таза 26-29-31-21 см. Шийка ма-тки розкрита на 3 п/пальцi. Води цiлi. Яку операцiю провести для розродження?

Зап 57
Відп: 5 , Комент: 0
На ФАП звернулась вагiтна в 11 ти-жнiв вагiтностi. Є пiдозра на мiхуро-вий занесок. У неї з’явились кров’яни-стi видiлення з пухирцями, матка бiльша вiд строку вагiтностi, щiльно-еластичної консистенцiї. Для постановки дiагнозу ”мiхуровий занесок”, яка ознака є вирi-шальною?

Зап 58
Відп: 4 , Комент: 0
Жiнка скаржиться на гострий бiль внизу живота, запаморочення. Остання менструацiя 2 тижнi тому, своєчасна. Тест на вагiтнiсть негативний. Клiнiчна картина характерна для:

Зап 59
Відп: 5 , Комент: 0
При тимчасовiй зупинцi артерiальної кровотечi було використано джгут. Про що свiдчить мармурово-бiлий колiр кiн-цiвки нижче накладеного джгута?

Зап 60
Відп: 4 , Комент: 0
Вагiтна знаходиться в палатi патоло-гiї. Вагiтнiсть II, 38 тижнiв, положення плода повздовжнє, передлежить голiвка, притиснута до входу в малий таз, II пози-цiя, переднiй вид. Назвiть мiсце, де найкраще буде вислуховуватись серцебиття плода?

Зап 61
Відп: 4 , Комент: 0
Чоловiка 35-ти рокiв уразило стру-мом. Об’єктивно: потерпiлий блiдий, ди-хання немає, пульс вiдсутнiй, АТ не ви-значається. Якi першочерговi дiї?

Зап 62
Відп: 4 , Комент: 0
У пацiєнтки 37-ми рокiв з порушен-ням менструального циклу акушеркою виявленi ознаки залiзодефiцитної анемiї. Вкажiть, якi з перерахованих продуктiв найбiльш доцiльно включити в рацiон:

Зап 63
Відп: 4 , Комент: 0
Вагiтна знаходиться в палатi патоло-гiї. Вагiтнiсть II, 38 тижнiв, положення плода повздовжнє, передлежить голiвка, притиснута до входу в малий таз, II пози-цiя, переднiй вид. Назвiть мiсце, де найкраще буде вислуховуватись серцебиття плода?

Зап 64
Відп: 4 , Комент: 0
У пацiєнтки 19-ти рокiв при прове-деннi огляду виявлено в правому кутику рота на гiперемованому набряклому фо-нi флiктени з серозно-гнiйним вмiстом, жовтi кiрки. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

Зап 65
Відп: 6 , Комент: 0
У родiллi в I-му перiодi пологiв виник рiзкий головний бiль, порушення зору, АТ- 170/100 мм рт.ст. На висотi однiєї з потуг - короткочасна втрата свiдомостi з почерговим скороченням м’язiв обличчя i тулуба. Яке ускладнення виникло у родiллi?

Зап 66
Відп: 4 , Комент: 0
При зовнiшньому акушерському обстеженнi першовагiтної жiнки встановлено: дно матки розмiщено посереденi мiж пупком i мечеподiбним вiдростком, ВСДМ- 28 см, ОЖ- 80 см. Серцебиття плода ясне, ритмiчне, 140/хв., справа ниж-че пупка. Ваш дiагноз:

Зап 67
Відп: 4 , Комент: 0
До акушерки ФАПу звернулась мати з дитиною 3-х рокiв, яка захворiла 2 днi тому, температура - 37,8oC . На шкiрi спи-ни, сiдниць плямисто-папульозна виси-пка, збiльшенi задньошийнi та потиличнi лiмфатичнi вузли. На яке захворювання вказують такi симптоми?

Зап 68
Відп: 4 , Комент: 0
Жiнцi 42-х рокiв, хворiй на гострий аднексит, лiкарем-гiнекологом було при-значено в/м введення цефтрiаксона по 1 г два рази на день. Перед введенням анти-бiотика акушеркою була проведена в/ш проба на чутливiсть до лiкарського за-собу. Через який час потрiбно оцiнити результат даної проби?

Зап 69
Відп: 4 , Комент: 0
Чоловiк 69-ти рокiв готується до пла-нової операцiї: трансуретральна резекцiя простати. В анамнезi цукровий дiабет. Оберiть вид анестезiї, найбiльш доцiль-ний в данiй ситуацiї:

Зап 70
Відп: 4 , Комент: 0
При прийомi на роботу акушерки у вiддiлення патологiї вагiтностi прово-диться первинний iнструктаж з охорони працi на робочому мiсцi. Хто проводить даний iнструктаж?

Зап 71
Відп: 4 , Комент: 0
Акушерка-практикантка разом з лi-карем веде II перiод пологiв. Як часто вона повинна вислуховувати серцебиття плоду з метою контролю стану плоду?

Зап 72
Відп: 4 , Комент: 0
Хворiй лiкар призначив дослiдження сечi на дiастазу. Як треба зiбрати сечу для цього дослiдження?

Зап 73
Відп: 4 , Комент: 0
В гiнекологiчне вiддiлення госпiталi-зована вагiтна в термiнi 11-12 тижнiв зi скаргами на тягнучий бiль в нижнiх вiддi-лах живота, кров’янистi видiлення зi ста-тевих шляхiв. Пiд час огляду у дзеркалах: частини плiдного яйця у цервiкальному каналi, кров’янистi видiлення у великiй кiлькостi. До якої манiпуляцiї слiд пiдготувати пацiєнтку?

Зап 74
Відп: 4 , Комент: 0
Акушерка пологового вiддiлення на-дає допомогу при пологах. У родiллi че-рез 30 хвилин пiсля народження дитини ознаки вiдокремлення плаценти позитив-нi, крововтрата 110 мл. Якi наступнi дiї при веденнi пологiв у даної жiнки?

Зап 75
Відп: 5 , Комент: 0
Пацiєнтка прооперована з приводу субсерозної лейомiоми матки. Протягом якого термiну жiнка повинна знаходи-тись пiд диспансерним наглядом пiсля оперативного лiкування?

Зап 76
Відп: 4 , Комент: 0
Акушерку пологового вiддiлення ви-кликала пацiєнтка, в якої виникло блювання ”кавовою гущею”. З анамнезу вi-домо, що хворiє на виразкову хворобу. Який лiкарський препарат за призначенням лiкаря застосує акушерка для надан-ня невiдкладної допомоги?

Зап 77
Відп: 3 , Комент: 0
Пiд час огляду жiнки 40-ка рокiв акушерка ФАПу виявила, що тiло матки щiльної консистенцiї, горбисте, збiльше-не в розмiрах до 7-8 тижнiв вагiтностi, рухоме при змiщеннi, чутливе. Додатки без патологiчних змiн. Параметрiї вiльнi. Жiнка скаржиться на пiдвищену кровов-трату пiд час менструацiй, кровотечу, за-гальну слабiсть. Шкiрнi покриви i видимi слизовi блiдi. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

Зап 78
Відп: 3 , Комент: 0
Пацiєнтка 65-ти рокiв пiсля вживан-ня жирної та гострої їжi звернулась на ФАП зi скаргами на гострий бiль в епi-гастральнiй та правiй пiдребернiй дiлян-ках оперiзуючого характеру, багаторазове блювання. Об’єктивно: Ps- 120/хв., АТ-100/60 мм рт.ст., язик сухий, обкладений. Живiт пiд час пальпацiї болючий в епiга-стрiї, вiдсутня пульсацiя черевної аорти. Який попереднiй дiагноз?

Зап 79
Відп: 3 , Комент: 0
Хвора 48-ми рокiв скаржиться на за-гальну слабкiсть, рiзке схуднення, збiль-шення живота в об’ємi, болi внизу живота. Клiнiка виникла пiвроку тому. Мен-струацiя не порушена, вагiтностей не бу-ло. Живiт збiльшений в розмiрах. Ва-гiнально: шийка матки чиста. Матку пропальпувати неможливо. З обох бо-кiв вiд матки визначаються щiльнi, гор-бистi, нерухомi пухлини, якi заповнюють порожнину малого таза. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

Зап 80
Відп: 3 , Комент: 0
За призначенням лiкаря акушерка гi-некологiчного вiддiлення повинна взяти у вагiтної кров на коагулограму. У граду-йовану пробiрку конусоподiбної форми вона набрала 1 мл 3,8% розчину лимоннокислого натрiю. Яку кiлькiсть кровi необхiдно набрати у пробiрку?

Зап 81
Відп: 3 , Комент: 0
У дитини 5-ти рокiв спостерiгається набряк мигдаликiв, незначне бiлувате нашарування, збiльшення регiональних лiмфовузлiв. Лiкар запiдозрив дифтерiю та призначив з метою пiдтвердження дiа-гнозу бактерiологiчне дослiдження мазку. З яких дiлянок необхiдно взяти мазок?

Зап 82
Відп: 2 , Комент: 0
До акушерки звернулась жiнка 36-ти рокiв, яка скаржиться на серцебиття, дратiвливiсть, поганий сон, пiтливiсть. Об’єктивно: пацiєнтка робить багато зайвих рухiв, мова швидка, очi блищать, екзофтальм, руки тремтять. Щитоподi-бна залоза збiльшена. Пульс - 120/хв. АТ-150/70 мм рт.ст. Найiмовiрнiший попере-днiй дiагноз?

Зап 83
Відп: 4 , Комент: 0
До акушерки звернулась жiнка 57-ми рокiв, яка скаржиться на спрагу, сухiсть в ротi, часте сечовидiлення, схуднення. Хворiє майже рiк. Об’єктивно: зрiст - 160 см, маса тiла - 88 кг. Шкiра суха. Пульс - 74/хв., АТ- 150/80 мм рт.ст. Глюкоза у кровi - 9,6 ммоль/л. Найiмовiрнiший по-переднiй дiагноз?

Зап 84
Відп: 3 , Комент: 0
До акушерки звернулась жiнка 28-ми рокiв, яка скаржиться на загальну слаб-кiсть, кровотечi з ясен, крововиливи на шкiрi. Хворiє 8 рокiв. Об’єктивно: шкiра блiда. На шкiрi грудної клiтки кровови-ливи рiзного розмiру та кольору (темно-червоного, синього, зеленого, жовтого). Лiмфатичнi вузли не збiльшенi. Печiнка, селезiнка не збiльшенi. Який найiмовiр-нiший попереднiй дiагноз?

Зап 85
Відп: 3 , Комент: 0
До акушерки звернулась жiнка зi скаргами на сухий кашель, вiдчуття пер-шiння в горлi, загальну слабкiсть, тем-пература тiла - 37,2oC . Хворiє 3-й день. Об’єктивно: загальний стан задовiльний, перкуторно над легенями - ясний леге-невий звук. Аускультативно вислуховую-ться сухi хрипи. ЧДР- 18/хв. Пульс - 80/хв., ритмiчний. АТ- 120/70 мм рт.ст. Найiмо-вiрнiший попереднiй дiагноз?

Зап 86
Відп: 3 , Комент: 0
До акушерки звернулася жiнка 28-ми рокiв, у якої 3 днi тому виник головний бiль, набряки на обличчi, сеча кольору м’ясних помиїв, тупий бiль у поперековiй дiлянцi, температура тiла - 37,6oC . Шкiра блiда. Набряки на обличчi. Пульс - 82/хв., ритмiчний, напружений. АТ- 175/115 мм рт.ст., добова кiлькiсть сечi - 350 мл. На-йiмовiрнiший попереднiй дiагноз:

Зап 87
Відп: 3 , Комент: 0
До акушерки звернулась жiнка 32-х рокiв зi скаргами на появу на шкiрi ту-луба та кiнцiвок висипки рiзного розмiру червоного кольору, свербiж шкiри, що з’явився пiсля вживання полуницi. Пульс - 80/хв. АТ- 120/70 мм рт.ст. Найiмовiрнi-ший попереднiй дiагноз?

Зап 88
Відп: 3 , Комент: 0
У жiнки 42-х рокiв напад ядухи з утру-дненим видихом, який триває 1 год. Об’є-ктивно: обличчя цiанотичне. ЧД- 20/хв. Пульс - 100/хв., ритмiчний. При перкусiї над легенями коробковий звук. Дихання ослаблене, сухi свистячi хрипи. Найiмо-вiрнiший попереднiй дiагноз?

Зап 89
Відп: 3 , Комент: 0
На ФАП до акушерки звернувся хво-рий зi скаргами на пiдвищення темпе-ратури тiла до 39,5oC , гострий початок хвороби, бiль в попереку, литкових м’я-зах, рiзке зниження кiлькостi сечi, iкте-ричнiсть склер та шкiри. Про яке захво-рювання можна подумати:

Зап 90
Відп: 3 , Комент: 0
На ФАП звернувся хворий зi скарга-ми на тривалу лихоманку, дiарею бiльше мiсяця, збiльшення лiмфатичних вузлiв, втрату ваги. З анамнезу: хворий наркоман. Яке захворювання можна запiдозри-ти?

Зап 91
Відп: 3 , Комент: 0
Ви працюєте акушеркою у гiнеколо-гiчному вiддiленнi. Хвора пiсля операцiї з приводу фiбромiоми матки, скаржиться на здуття живота, невiдходження газiв. Про що можна думати?

Зап 92
Відп: 3 , Комент: 0
На прийомi у жiночiй консультацiї молода жiнка стверджує, що вона вагiтна. Зi слiв пацiєнтки остання менструацiя вiдбулась три мiсяцi тому. Скаржиться на нудоту, блювання, змiну смаку. При вагi-нальному обстеженнi та при УЗД ознак вагiтностi не виявлено. Вiдомо, що через неприємностi на роботi жiнка потра-пляє пiд кримiнальну вiдповiдальнiсть. Поставте попереднiй дiагноз:

Зап 93
Відп: 4 , Комент: 0
Породiлля, 35-ти рокiв, на 12 до-бу пiсля пологiв. Пологи ускладнились безводним перiодом тривалiстю 17 годин. Скаржиться на бiль внизу живо-та, здуття, пiдвищення температури тiла до 39,5oC . Бiмануальне дослiджен-ня утруднене через болючiсть. Симптом Щоткiна-Блюмберга позитивний. В кро-вi - лейкоцитоз iз рiзким зсувом формули влiво та збiльшення ШОЕ. Який дiагноз найбiльш iмовiрний?

Зап 94
Відп: 3 , Комент: 0
Де береться мазок для бактерiологi-чного дослiдження в гiнекологiї?

Зап 95
Відп: 3 , Комент: 0
Вагiтна скаржиться на ядуху, рiзке збiльшення живота. Строк вагiтностi – 29 тижнiв. Обвiд живота - 120 см. Висо-та стояння дна матки - 38 см. Матка на-пружена, частини плода визначити неможливо. Серцебиття плода глухе, 140/хв. Про яке ускладнення йде мова?

Зап 96
Відп: 4 , Комент: 0
У декiлькох дiтей дитячого садка од-нiєї групи виявленi на шкiрi нiг та облич-чi поверхневi везикули з еритемою нав-круги, вмiст яких швидко перетворює-ться у пустули. Пустули швидко руй-нуються з утворенням ерозiї, поверхня яких покрита медово-жовтими кiрочка-ми, кiлькiсть елементiв збiльшується. Температура тiла субфебрильна. Ваш ймовiрний дiагноз:

Зап 97
Відп: 3 , Комент: 0
Ви акушерка ФАПу. Потерпiлий 40-ка рокiв пiсля дорожньо-транспортної при-годи в станi непритомностi, не визначає-ться пульс на сонних артерiях, дихання вiдсутнє, зiницi розширенi, рефлекси вiд-сутнi, шкiра блiдо-сiрого кольору. Визна-чте важкiсть стану потерпiлого:

Зап 98
Відп: 6 , Комент: 0
Пацiєнт 30-ти рокiв хворiє бiльше 10-ти рокiв, захворювання загострюється в осiнньо-зимовий перiод. Об’єктивно: на шкiрi волосистої частини голови, розги-нальних поверхнях кiнцiвок спостерiгаються рожево-червонi негостро запальнi вузлики, бляшки, покритi сухими срiблястими лусочками; суб’єктивно: незначна сверблячка. Для якого захворювання ха-рактернi данi ознаки?

Зап 99
Відп: 4 , Комент: 0
При виникненнi пожежi на другому поверсi почалась евакуацiя людей вiдпо-вiдно до графiчної частини плану евакуацiї. Ширина шляхiв евакуацiї повинна бути, не менш нiж:

Зап 100
Відп: 4 , Комент: 0
Хвора 45-ти рокiв скаржиться на контактнi кровотечi протягом останнiх 5-ти мiсяцiв. При обстеженнi: шийка матки гiпертрофована, має вигляд цвiтної капусти, кровоточить при доторканнi, щiльної консистенцiї. Тiло матки, придатки без патологiї, склепiння глибокi. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?