Буклет 2018 року

Зап 101
Відп: 3 , Комент: 0
Ви акушерка пологового вiддiлен-ня. Породiлля 28-ми рокiв, III перiод по-логiв. Активна тактика. Ви проводите огляд послiду на цiлiсть. Вами встановле-но: розмiри плаценти: 15х20 см, товщина зменшена, маса - 750,0 г, пуповина тонка, в наявностi дiлянки петрифiкатiв i жирового переродження, є вогнища некрозу. Це свiдчить про:

Зап 102
Відп: 3 , Комент: 0
В термiнi 39-40 тижнiв народилася жива дiвчинка, вагою - 3500 г, зрiст - 52 см, за Апгар - 8-9 балiв, загальна кровов-трата - 250 мл. Тривалiсть пологiв 7 годин 20 хв. Якi пологи вiдбулися?

Зап 103
Відп: 4 , Комент: 0
Хвора 31-го року звернулась до ФАПу зi скаргами на сильний бiль в лi-вiй половинi попереку з iррадiацiєю в па-хвинну дiлянку, вiдмiчає частi позиви до сечовипускання. Хвора збуджена, симптом Пастернацького злiва рiзко пози-тивний. Який стан розвинувся у пацiєн-тки?

Зап 104
Відп: 4 , Комент: 0
В пологову палату поступила впер-шенароджуюча 26-ти рокiв. Вкажiть нормальну тривалiсть латентної фази пер-шого перiоду пологiв:

Зап 105
Відп: 3 , Комент: 0
В пологовiй палатi перебуває впер-шенароджуюча 26-ти рокiв. Пiсля вилиття навколоплiдних вод акушерка провела внутрiшнє акушерське обстеження i встановила передньоголовне передлежання. Вкажiть провiдну точку при цьо-му передлежаннi:

Зап 106
Відп: 3 , Комент: 0
Вагiтна 20 рокiв. При зовнiшньому акушерському обстеженнi визначено, що у дна матки пальпується округла, щiльна, балотуюча частина плода, спинка розта-шована з лiвого боку матки. Визначте передлежання та позицiю плода:

Зап 107
Відп: 1 , Комент: 0
У впершенароджуючої народився живий доношений хлопчик масою - 3200 г. Наступна дiя акушерки з метою про-фiлактики кровотечi, при активному ве-деннi III-го перiоду пологiв:

Зап 108
Відп: 3 , Комент: 0
Породiлля звернулася до акушерки ФАПу зi скаргами на пiдвищення to до 39-40oC , бiль внизу живота, головний бiль, спрагу, слабкiсть. Пологи вiдбулися тиждень тому, розриви на шийцi матки. При пiхвовому дослiдженнi визначається iнфiльтрат злiва вiд матки. Попереднiй дiагноз:

Зап 109
Відп: 3 , Комент: 0
Жiнка 68-ми рокiв скаржиться на свербiж, печiння зовнiшнiх статевих ор-ганiв. При оглядi визначається сухiсть шкiри зовнiшнiх статевих органiв, атро-фiя статевих губ. Який попереднiй дiагноз?

Зап 110
Відп: 4 , Комент: 0
Вагiтна - I вагiтнiсть 36 тижнiв посту-пає в пологовий будинок у вiддiлення па-тологiї вагiтних з ознаками пiзнього ге-стозу. Який документ повинна мати при собi вагiтна?

Зап 111
Відп: 3 , Комент: 0
В гiнекологiчне вiддiлення зверну-лась хвора 48-ми рокiв зi скаргами на ря-сну кровотечу зi статевих шляхiв пiсля затримки мiсячних протягом 2-х мiсяцiв, слабкiсть, запаморочення. Об’єктивно: шкiрнi покриви блiдi, тахiкардiя. При гi-некологiчному обстеженнi: тiло матки нормальних розмiрiв, безболiсне, рухоме; придатки з обох бокiв не визначаються. Який iмовiрний дiагноз у хворої?

Зап 112
Відп: 3 , Комент: 0
Жiнка 26-ти рокiв, 6 мiсяцiв тому вiд-булись пологи. Звернулась в жiночу кон-сультацiю зi скаргами на вiдсутнiсть мi-сячних. Дитина на грудному вигодовуван-нi. При вагiнальному обстеженнi: матка звичайних розмiрiв, щiльної консистен-цiї. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

Зап 113
Відп: 3 , Комент: 0
Хвору 30-ти рокiв госпiталiзовано в гiнекологiчне вiддiлення зi скаргами на бiль ниючого характеру внизу живо-та, який iррадiює в поперек, пiдвищен-ня температури до 37,3oC . Об’єктивно: шийка матки цилiндричної форми, зiв за-критий. Тiло матки нормальних розмiрiв, неболюче, рухоме. Придатки дещо збiль-шенi, обмеженi в рухливостi, болючi з обох бокiв. Склепiння вiльнi. Видiлення - бiлi. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

Зап 114
Відп: 3 , Комент: 0
Хвора 29-ти рокiв доставлена бригадою швидкої допомоги в стацiонар зi скаргами на гострi болi внизу живота, блювання, часте сечовипускання. При оглядi: живiт помiрно здутий, симптом Щоткiна-Блюмберга - позитивний. Пульс - 88/хв., температура - 37oC . При бiмануальному дослiдженнi: тiло матки щiльне, не збiльшене, рухоме, не болюче, справа та спереду вiд матки пальпується утворення 6х6 см, тугоеластичної консистенцiї, рiзко болюче при змiщеннi, злiва додатки не визначаються, видiлення слизовi. Який найiмовiрнiший дiагноз?

Зап 115
Відп: 3 , Комент: 0
У26-рi чної породiллi на 4-ту добу пiсля пологiв почалась маткова кровотеча,

Зап 116
Відп: 3 , Комент: 0
Жiнка 26-ти рокiв, звернулась на ФАП зi скаргами на затримку менструацiї на 2 мiсяцi. Унеї резус-негативний фактор кровi. Якi потрiбно провести додатковi обстеження?

Зап 117
Відп: 3 , Комент: 0
Жiнка 26-ти рокiв, звернулась на ФАП зi скаргами на затримку менструацiї на 2 мiсяцi. Унеї резус-негативний фактор кровi. Якi потрiбно провести додатковi обстеження?

Зап 118
Відп: 3 , Комент: 0
Хвора 58-ми рокiв звернулась до жiночої консультацiї зi скаргами на кров’янистi видiлення зi статевихшляхiв. Менопауза 8 рокiв. При гiнекологiчному дослiдженнi: матка дещо збiльшена, щiльна на дотик, обмежена в рухомостi, придатки не визначаються, параметрiї вiльнi. При фракцiйному вишкрiбаннi з порожнини матки одержано значний мозкоподiбний зiшкрiб. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

Зап 119
Відп: 3 , Комент: 0
Впершенароджуюча в термiнi 39-40 тижнiв. I перiод пологiв. Положення

Зап 120
Відп: 3 , Комент: 0
При оглядi плаценти, яка щойно народилась, встановлено наявнiсть дефекту розмiром 2х3 см. Кровотечi немає. Яка тактика найбiльш виправдана?

Зап 121
Відп: 3 , Комент: 0
Повторнонароджуюча 26-ти рокiв у термiнi 40 тижнiв. Перейми почались 8 годин тому. 2 години тому вiдiйшли навколоплiднi води. Положення плоду повздовжнє, головне передлежання. ОЖ-100 см, ВДМ- 42 см. Перейми через 4-5 хвилин, по 10-15 секунд. Шийка матки згладжена, вiдкриття 4 см. Плодового мiхура немає. Голiвка плоду притиснута до входу в малий таз. Яке ускладнення виникло у пологах?

Зап 122
Відп: 3 , Комент: 0
Доношена вагiтнiсть. Маса тiла вагiтної - 62 кг. Поздовжнє положення плода, голiвка плоду притиснута до входу в малий таз. Окружнiсть живота - 100 см. Висота дна матки - 35 см. Яка орiєнтовна маса плода?

Зап 123
Відп: 2 , Комент: 0
Вагiтнiй жiнцi введено периферiйний катетер для проведення iнфузiйної

Зап 124
Відп: 3 , Комент: 0
19-рiчного юнака при виходi з автобусу штовхнули в спину, вiн упав на правий лiкоть. Акушерка ФАПу прибула на виклик. Потерпiлий скаржиться на сильний бiль в правому плечi. При обстеженнi: праве плече в середнiй третинi деформоване; при пальпацiї визначається крепiтацiя. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

Зап 125
Відп: 3 , Комент: 0
На ФАП звернувся 68-рiчний пацiєнт зi скаргами на бiль в прямiй кишцi

Зап 126
Відп: 3 , Комент: 0
До ФАПу звернулася мати дитини вiком 6 рокiв зi скаргами на нездужан-ня, пiдвищену температуру тiла до 39oC , блювання, частi зеленого кольору випо-рожнення, надмiрнi та пiнистi, смердючi, з домiшками слизу, кровi. При пальпацiї живота: бiль у надчеревнiй дiлянцi. Вка-жiть захворювання, для якого найбiльш характернi данi симптоми:

Зап 127
Відп: 3 , Комент: 0
У новонародженої дитини to тiла – 39 oC , повторне блювання, ригiднiсть м’я-зiв потилицi, позитивнi симптоми Бру-дзiнського та Кернiга, геморагiчний ви-сип з елементами зiркоподiбної форми на тiлi. Визначте дiагноз:

Зап 128
Відп: 3 , Комент: 0
До акушерки ФАПу звернулася мати дiвчинки 8-ми рокiв зi скаргами на погiр-шення загального стану дитини, вiдмову вiд їжi, одноразове блювання, частi випо-рожнення. Об’єктивно: пiдвищення тем-ператури тiла до 38,5oC ; бiль у животi, зi слiв матерi, випорожнення рiдиннi, з до-мiшками слизу, з прожилками кровi. При пальпацiї живота: сигмоподiбна кишка болюча i спазмована. Який лiкарський засiб слiд використати для лiкування ди-тини?

Зап 129
Відп: 3 , Комент: 0
Акушерцi пологового вiддiлення необхiдно пояснити молодшiй медичнiй сестрi умови генерального прибирання в манiпуляцiйному кабiнетi даного вiддi-лення. Вкажiть перiодичнiсть генерального прибирання в манiпуляцiйному кабiнетi:

Зап 130
Відп: 4 , Комент: 0
Акушерку викликали до хворої 38-ми рокiв. Захворiла гостро: ряснi водяни-стi випорожнення, блювання. До звер-нення блювання спостерiгалося тричi, випорожнення - 6 разiв. Об’єктивно: стан важкий. Скаржиться на слабкiсть, спра-гу. Шкiра блiда, цiаноз губ, риси обличчя загострилися. Язик сухий, обкладений бi-лим нальотом. Судоми литкових м’язiв. Тургор шкiри знижений. Голос ослабле-ний, температура тiла - 36oC . Ps- 126/хв., АТ- 60/40 мм рт.ст., ЧД- 34/хв. Живiт пiд час пальпацiї безболiсний. Який попере-днiй дiагноз?

Зап 131
Відп: 3 , Комент: 0
У потерпiлого дiагностовано клiнiчну смерть. Яке спiввiдношення нати-скань на грудну клiтку та вдихiв при проведеннi серцево-легеневої реанiмацiї у дорослого?

Зап 132
Відп: 4 , Комент: 0
Дитинi 3 роки. Хворiє 3-й день. Стан середньої тяжкостi. Температура тiла - 38,2oC . На шкiрi обличчя та верхнiй по-ловинi тулуба дрiбноцяткова розеольо-зна висипка, свiтлобоязнь, кон’юктивiт. Що з дитиною?

Зап 133
Відп: 5 , Комент: 0
У вагiтної жiнки пiсля переохоло-дження з’явилися слабкiсть, вологий кашель, бiль в нижнiх вiддiлах грудної клi-тки справа. Об’єктивно: шкiра блiда, to-38,1oC , в нижнiх вiддiлах правої легенi аускультативно - крепiтацiя, перкуторно там же притуплення перкуторного тону. Цi симптоми свiдчать про наявнiсть у хворої:

Зап 134
Відп: 4 , Комент: 0
До ФАПу звернулась жiнка 30-ти рокiв зi скаргами на бiль в дiлянцi соска лiвої молочної залози. При оглядi: на шкiрi соска й ареоли сухi, щiльнi кi-рочки, трiщини з яскраво-червоною поверхнею, що мокнуть. У пахвовiй дiлянцi злiва пальпуються безболiснi лiмфатичнi вузли. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

Зап 135
Відп: 3 , Комент: 0
Пацiєнтцi з хронiчним ентероколi-том лiкар призначив iригоскопiю. Воду якої температури оптимально застосува-ти для постановки очисної клiзми?

Зап 136
Відп: 3 , Комент: 0
Пацiєнт 35-ти рокiв, звернувся зi скаргами на бiль в епiгастральнiй дiлян-цi, нудота, блювання, слинотеча, голов-ний бiль, пiдвищена температура тiла, пронос. Об’єктивно: шкiра блiда, язик обкладений бiлим нальотом. Живiт болi-сний в епiгастральнiй дiлянцi. З анамнезу вiдомо, що 5 годин тому обiдав у їдальнi. Якi вашi першочерговi дiї?

Зап 137
Відп: 3 , Комент: 0
До вас звернулась пацiєнтка зi скар-гами на напад болю у попереку, який iррадiює в стегно, промежину. В анамне-зi сечокам’яна хвороба. Яка долiкарська допомога першочергова?

Зап 138
Відп: 4 , Комент: 0
Акушерка бере участь у переливаннi кровi. Пiсля швидкого переливання 900 мл свiжої консервованої еритроцитар-ної маси пацiєнтка вiдчуває утруднене дихання, бiль в дiлянцi серця. АТ зниже-ний, to- 36,8oC , пульс аритмiчний, пiдви-щений ЦВТ. Яке ускладнення розвину-лось у хворої?

Зап 139
Відп: 5 , Комент: 0
Пацiєнтка 50-ти рокiв, впродовж 10-ти рокiв хворiє на гiпертонiчну хворобу, гiпотензивнi препарати приймає нерегу-лярно. Пiсля фiзичного i психiчного на-вантаження раптово з’явились сильний головний бiль, нудота, блювання, стала збуджена. При обстеженнi: стан свiдомостi коматозний, гiперемiя обличчя, АТ-200/100 мм рт.ст., пульс - 54/хв., напружений. Позитивнi симптоми Кернiга, Бру-дзiнського, ригiднiсть потиличних м’я-зiв. Температура тiла нормальна. Назвiть ускладнення гiпертонiчної хвороби:

Зап 140
Відп: 4 , Комент: 0
На ФАП звернувся пацiєнт 40-ка рокiв, iз скаргами на бiль в правiй здухвиннiй дiлянцi, нудоту, одноразове блювання, пiдвищення температури тi-ла до 37,3oC . При обстеженнi живота виявляють позитивнi симптоми Ровзiнга, Воскресенського i Сiтковського. Про яке захворювання потрiбно подумати?

Зап 141
Відп: 3 , Комент: 0
Пацiєнту 39-ти рокiв, потрапив в лi-карню з гострим болем, температура тi-ла - 40oC , ознобом. Пiд час огляду вия-вили набряк i гiперемiю шкiри калитки. Яке захворювання у пацiєнта?

Зап 142
Відп: 3 , Комент: 0
У чоловiка пiсля фiзичного наванта-ження раптово виник бiль в дiлянцi ви-пинання, збiльшення об’єму грижi, немо-жливiсть вправлення грижового вмiсту в черевну порожнину. Iмовiрний дiагноз:

Зап 143
Відп: 3 , Комент: 0
Акушерка бере участь у лiкуваннi пацiєнтки з хронiчним ентероколiтом. Який дiєтичний стiл слiд рекомендува-ти пацiєнтам iз кишковими розладами?

Зап 144
Відп: 3 , Комент: 0
До акушерки звернулась мати з 1,5-рiчною дитиною, зi скаргами на незви-чайнi змiни в кiнцiвках, неспокiй дити-ни. Об’єктивно: дитина неспокiйна, плаче. Нижнi кiнцiвки зiгнутi в колiнних та кульшових суглобах, стопи в станi рiзко-го плантарного згинання, пальцi кистей рук тонiчно напруженi, рука нагадує ”руку акушера”. Про яке захворювання тре-ба думати?

Зап 145
Відп: 3 , Комент: 0
Акушерка проводить плановий огляд дiвчинки 6-ти мiсяцiв. У дитини майже зникла пiдшкiрна жирова клiтко-вина на животi, кiнцiвках, маса тiла зни-зилась на 24%. На що вказують цi симптоми?

Зап 146
Відп: 3 , Комент: 0
До акушерки ФАПу звернувся чоло-вiк 74-х рокiв зi скаргами на постiйний бiль в дистальних вiддiлах нижнiх кiнцi-вок, який посилюється вночi, онiмiння пальцiв стоп. Шкiра блiда, холодна, суха, виражена гiпотрофiя м’язiв обох го-мiлок, вiдсутня пульсацiя на пiдколiнних артерiях. Яке захворювання слiд запiдозрити?

Зап 147
Відп: 4 , Комент: 0
При народженнi дитини на 40 тижнi вагiтностi проводиться комплекс захо-дiв I туалет новонародженого. Оцiнка за шкалою Апгар 1 хв. - 9 балiв, 5 хв. - 10 балiв. Визначте черговiсть проведення зважування новонародженої дитини:

Зап 148
Відп: 3 , Комент: 0
Пiсля народження дитини на першiй хвилинi життя серцебиття менше 100, ди-хання нерегулярне, акроцiаноз, рефле-кси слабкi, тонус м’язiв знижений. Ви-значте, для якого стану характернi такi проблеми?

Зап 149
Відп: 4 , Комент: 0
В стацiонар поступила жiнка з iнтен-сивним оперiзуючим болем у надчерев-нiй дiлянцi, нудотою, блюванням. Погiр-шення стану пов’язує з вживанням алкоголю та жирної, гострої їжi. В сечi пiдви-щена дiастаза. Який препарат слiд пiдго-тувати за призначенням лiкаря?

Зап 150
Відп: 4 , Комент: 0
На ФАП звернулась жiнка, у якої на 5 добу пiсля введення сироватки пiдви-щилась температура тiла до 39oC , з’явив-ся бiль в суглобах, висип на шкiрi ери-тематозного характеру, бiль в серцi, при пальпацiї визначаються збiльшенi лiм-фовузли, АТ- 90/60 мм рт.ст. Про яке заворювання можна думати?