Буклет 2019 року

Зап 1
Відп: 52 , Комент: 0
Родiлля 40 тижнiв, положення плода поздовжнє, голiвка притиснута до входу в малий таз, розмiри таза: 27-28-31-17. Iндекс Соловйова - 14 см. Дiагональна кон’югата - 9,5 см. Яка форма кiсткового таза?

Зап 2
Відп: 44 , Комент: 0
Породiлля народила доношеного хлопчика вагою 4000 г. Плацента вiддiлилась самостiйно, з усiма оболонками i часточками. Розривiв м’яких тканин пологових шляхiв немає. Матка перiодично розслабляється, iз статевої щiлини видiляється кров зi згустками. Яку допомогу має надати акушерка?

Зап 3
Відп: 38 , Комент: 0
У першовагiтної при дослiдженнi зовнiшнiх розмiрiв нормального тазу ґудзики тазомiра були присутнi мiж найвiддаленішими точками гребнiв клубових кiсток i визначена найбiльша вiдстань. Чому в се- редньому дорiвнює ця вiдстань?

Зап 4
Відп: 37 , Комент: 0
У родiллi при веденнi послiдового перiоду акушерка визначила, що затискач, який був накладений на пуповину бiля статевої щiлини, опустився приблизно на 10 см. Якiй ознацi вiдокремлення плаценти це вiдповi- дає?

Зап 5
Відп: 36 , Комент: 0
У першородiллi у послiдовому перiодi через 15 хвилин ознаки вiдокремлення плаценти позитивнi. При потужуваннi послiд не видiляється. Який iз способiв видiлення послiду зовнiшнiми прийомами може бути найбiльш фiзiологiчним i досить ефектив- ним?

Зап 6
Відп: 34 , Комент: 0
Першовагiтна 20-ти рокiв з iнтенсивною пологовою дiяльнiстю. Скарги на головний бiль, порушення зору, загальмованiсть. АТ- 180/110 мм рт.ст., набряки нiг, передньої черевної стiнки. Голова плода в порожнинi малого тазу. Серцебиття плода ясне, ритмічне, 180/хв. Вiдкриття шийки матки повне. Яка тактика ведення пологiв?

Зап 7
Відп: 32 , Комент: 0
Малий косий розмiр голiвки доношеного плода становить:

Зап 8
Відп: 32 , Комент: 0
Термiновi пологи. Народився хлопчик масою 4200 г. В анамнезi у матерi 3 аборти, останнiй iз септичним ускладненням, тривалим лiкуванням. Третiй перiод пологiв триває 30 хвилин. Ознаки вiддiлення плаценти негативнi. Кров’янистi видiлення вiдсутнi. Яка можлива патологiя III перiоду пологiв?

Зап 9
Відп: 33 , Комент: 0
Який симптом є дiагностично значущим при клiнiчно вузькому тазi?

Зап 10
Відп: 29 , Комент: 0
При зовнiшньому акушерському обстеженнi першовагiтної жiнки встановлено: дно матки розмiщено посерединi мiж пупком i мечоподiбним вiдростком, ВСДМ- 28 см, ОЖ- 80 см. Серцебиття плода ясне, ритмiчне, 140/хв., справа нижче пупка. Ваш дiагноз:

Зап 11
Відп: 29 , Комент: 0
Вагiтна скаржиться на задишку, рiзке збiльшення живота. Термiн вагiтностi 29- 30 тижнiв. Обвiд живота - 120 см. Висота стояння дна матки - 38 см. Матка напружена. Частини плода визначити неможливо. Серцебиття плода приглушене до 140/хв. Про яке ускладнення йде мова?

Зап 12
Відп: 28 , Комент: 0
В гiнекологiчне вiддiлення госпiталiзована вагiтна в термiнi 11-12 тижнiв зi скаргами на тягнучий бiль в нижнiх вiддiлах живота, кров’янистi видiлення зi статевих шляхiв. Пiд час огляду у дзеркалах: части- ни плiдного яйця у цервiкальному каналi, кров’янистi видiлення у великiй кiлькостi. До якої манiпуляцiї слiд пiдготувати пацiєнтку?

Зап 13
Відп: 28 , Комент: 0
Ви акушерка ФАПу. Проводите зовнi- шнє акушерське обстеження за допомогою прийомiв Леопольда-Левицького. Дно матки знаходиться посерединi мiж лоном i пупком. Визначте термiн вагiтностi:

Зап 14
Відп: 24 , Комент: 0
Ви акушерка жiночої консультацiї. Проводите заняття з питань статевого здоров’я. Обговорюючи фази нормального менструального циклу, Ви повiдомите про змiни, що вiдбуваються в яєчниках пiд час овуляцiї, а саме:

Зап 15
Відп: 24 , Комент: 0
Ви акушерка пологового вiддiлення. Родiлля 25-ти рокiв. Пологи I, термiновi. II перiод пологiв. II момент бiомеханiзму пологiв. Положення плода повздовжнє, I позицiя, переднiй вид, потиличне передлежання. Як називається II момент бiомеха-нiзму пологiв?

Зап 16
Відп: 22 , Комент: 0
Ви акушерка пологового вiддiлення. Породiлля 25-ти рокiв. Проводите огляд пологових шляхiв на цiлiсть. Встановлено: шийка матки цiла, є пошкодження задньої стiнки пiхви, шкiри та м’язiв промежини. М’яз, що стискає задньопрохiдний отвiр i слизова оболонка прямої кишки не пошкодженi. Встановiть дiагноз:

Зап 17
Відп: 21 , Комент: 0
У породiллi через 5 годин пiсля перших нормальних пологiв зi статевих шляхiв видiлилось до 150 мл кровi зi згустками. Матка тiстуватої консистенцiї. Пiд час зовнiшнього масажу матки видiлилось ще 200 мл кровi. Яке ускладнення виявила акушерка пiсляпологового вiддiлення:

Зап 18
Відп: 21 , Комент: 0
Акушерка проводить зовнiшнє акушерське обстеження у вагiтної в термiнi 32 тижнi. Визначено: в дiлянцi дна матки паль- пуються 2 великi частини плода, над входом у таз - балотуюча щiльна, кругла частина плода. Обвiд живота - 110 см, висота дна матки - 38 см. Ваш дiагноз:

Зап 19
Відп: 20 , Комент: 0
Вагiтна, що знаходиться в палатi iн- тенсивної терапiї з дiагнозом: вагiтнiсть 1, 35 тижнiв. Прееклампсiя важкого ступеня, поскаржилась на рiзкий бiль в животi, появу згусткiв кровi з пiхви. Про виникнення якого ускладнення свiдчать данi симптоми?

Зап 20
Відп: 21 , Комент: 0
Яка ознака свiдчить про незрiлiсть шийки матки?

Зап 21
Відп: 23 , Комент: 0
Ви працюєте у пологовiй залi. У родiллi в II перiодi пологiв припинилось просування голiвки плода, яка вже опустилась на тазове дно. Серцебиття плода на потугу - 100/хв., аритмiчне. Ваша тактика:

Зап 22
Відп: 22 , Комент: 0
В пологовiй залi народжує повторновагiтна 38-39 тижнiв вагiтностi. Акушерка надає ручну допомогу за Цов’яновим I. При якому видi тазового передлежання найбiльш доцiльно надавати таку допомогу?

Зап 23
Відп: 20 , Комент: 0
Родiлля поступає у пологове вiддiлення у активнiй фазi пологiв зi скаргами на сильний бiль в животi пiсля перiоду iнтенсивної пологової дiяльностi, незначну кровотечу iз вагiни. Стан тяжкий, шкiра блiда, свiдомiсть сплутана, АТ- 80/40 мм рт.ст. Матку при зовнiшньому обстеженнi пальпувати не вдається. Контуруються частини плода в животi. В анамнезi: кесарiв розтин. ЧСС плода - 60/хв. Який дiагноз є найвiрогiднiшим?

Зап 24
Відп: 19 , Комент: 0
Раннiй пiсляпологовий перiод у поро- дiллi 26-ти рокiв, ускладнився матковою кровотечею. Пологовi шляхи при оглядi цiлi. Матка м’яка, погано реагує на зовнiшнiй масаж. Послiд цiлий. Що є причиною пiсляпологової кровотечi?

Зап 25
Відп: 18 , Комент: 0
Ви акушерка ФАПу. З’явились за ви- кликом до вагiтної. Вагiтна 22-х рокiв. Термiн вагiтностi 7-8 тижнiв. Скарги на блю- вання до 10-12 раз на добу, постiйну нудоту, видiлення слини сягає 1,0 л за добу. Вагiтна виснажена, помiтно схудла. Об’єктивно: шкiра блiда, суха. Язик сухий, запах аце- тону з рота. Пульс - 120/хв., АТ- 90/60 мм рт.ст., ЧД- 30/хв., температура тiла - 37,8oC, зменшення видiлення сечi. Вашi дiї:

Зап 26
Відп: 16 , Комент: 0
Ви акушерка жiночої консультацiї. Проводите вимiрювання зовнiшнiх розмiрiв тазу. При пельвiометрiї Вами встановлено: distantia spinarum - 26 см, distantia cri- starum - 29 см, distantia thochanterica - 32 см. Conjugata externa - 20 см. Iндекс Соловйо- ва - 16 см. Визначте величину справжньої кон’югати:

Зап 27
Відп: 16 , Комент: 0
Ви акушерка пологового вiддiлення. Першородiлля, термiн вагiтностi 42-43 тижнi. Перейми по 20 секунд через 5-6 хвилин протягом 4 годин. При внутрiшньому акушерському дослiдженнi: вiдкриття шийки матки 3 см, плоский плiдний мiхур, передлежить голiвка, притиснута до входу в ма- лий таз. Встановiть дiагноз:

Зап 28
Відп: 16 , Комент: 0
Ви акушерка пологового вiддiлення. Породiлля 28-ми рокiв, III перiод пологiв. Активна тактика. Ви проводите огляд послiду на цiлiсть. Вами встановлено: розмi- ри плаценти: 15х20 см, товщина зменшена, маса - 750,0 г, пуповина тонка, в наявностi дiлянки петрифiкатiв i жирового переродження, є вогнища некрозу. Це свiдчить про:

Зап 29
Відп: 16 , Комент: 0
Пiсля народження послiду у породiллi було виявлено дефект часточки плацен-ти. Яку манiпуляцiю необхiдно виконати за вiдсутностi лiкаря?

Зап 30
Відп: 15 , Комент: 0
При внутрiшньому акушерському дослiдженнi у родiллi визначили повне розкриття шийки матки. Вкажiть на скiльки сантиметрiв розкриття шийки матки вважається повним:

Зап 31
Відп: 15 , Комент: 0
У родiллi 30-ти рокiв, пологи II термiновi, серцебиття плода - 140/хв. Голiвка в порожнинi малого тазу, розкриття шийки матки повне. Плодовий мiхур вiдсутнiй. Який перiод пологiв?

Зап 32
Відп: 13 , Комент: 0
Вкажiть обов’язкову умову для прове- дення знеболювання при наявностi регулярної пологової дiяльностi:

Зап 33
Відп: 14 , Комент: 0
В пологовiй палатi перебуває впершенароджуюча 22-х рокiв. Пiсля вилиття навколоплiдних вод акушерка пропальпувала у неї над лоном поперечну борозну. Що це?

Зап 34
Відп: 13 , Комент: 0
В пологовiй палатi перебуває впершенароджуюча 25-ти рокiв. Пiсля вилиття навколоплiдних вод акушерка провела внутрiшнє акушерське обстеження i встановила передньоголовне передлежання. Вкажiть провiдну точку при цьому передле- жаннi:

Зап 35
Відп: 15 , Комент: 0
Вагiтна 20-ти рокiв. При зовнiшньому акушерському обстеженнi визначено, що у днi матки пальпується округла, щiльна, балотуюча частина плода, спинка розташована з лiвого боку матки. Визначте передлежання та позицiю плода:

Зап 36
Відп: 15 , Комент: 0
Яким розмiром голiвка проходить плоскорахiтичний таз?

Зап 37
Відп: 12 , Комент: 0
Породiлля звернулася до акушерки ФАПу зi скаргами на пiдвищення to до 39-40oC, бiль внизу живота, головний бiль, спрагу, слабкiсть. Пологи вiдбулися тиждень тому, розриви на шийцi матки. При пiхвовому дослiдженнi визначається iнфiльтрат злiва вiд матки. Попереднiй дiагноз:

Зап 38
Відп: 11 , Комент: 0
У вагiтної плiд розташований у повздовжньому положеннi сiдничного передлежання другої позицiї. Де краще вислухати серцевi тони плода?

Зап 39
Відп: 12 , Комент: 0
У пологовий будинок поступила вагiтна зi скаргами на переймоподiбний бiль внизу живота в термiнi 37 тижнiв. При вагiнальному обстеженнi: розкриття шийки матки на 5 см. У якому перiодi пологiв знаходиться родiлля?

Зап 40
Відп: 12 , Комент: 0
Вагiтна - I вагiтнiсть 36 тижнiв поступає в пологовий будинок у вiддiлення патологiї вагiтних з ознаками пiзнього гестозу. Який документ повинна мати при собi вагiтна?

Зап 41
Відп: 12 , Комент: 0
Пiд час пологiв акушерка за призначенням лiкаря використала препарат для профiлактики кровотечi у третьому перiодi пологiв. Який це препарат?

Зап 42
Відп: 12 , Комент: 0
В жiночу консультацiю звернулася жiн- ка в термiнi вагiтностi 6 тижнiв, вагiтнiсть не бажана. До якого термiну вагiтностi мо- жна провести медичний аборт?

Зап 43
Відп: 12 , Комент: 0
Через 10 годин вiд початку пологiв при повному розкриттi маткового вiчка вiдiйшли свiтлi навколоплiднi води. Пiсля цього пологова дiяльнiсть рiзко ослабла: потуги короткi, нерегулярнi, слабкi, голiвка плода не просувається. Який характер пологової дiяльностi?

Зап 44
Відп: 12 , Комент: 0
У 26-рiчної породiллi на 4-ту добу пiсля пологiв почалась маткова кровотеча, яка склала 400 мл. Загальний стан погiршується: температура тiла - 36,7oC, Ps- 94/хв., АТ- 90/70 мм рт.ст. Матка болюча, дно її на рiвнi пупка. При пiхвовому дослiдженнi: шийка матки розкрита до 4 см, за внутрiшнiм вiчком визначається м’яка тканина, згортки кровi. При оглядi кровотеча посилилась. Яка подальша тактика?

Зап 45
Відп: 12 , Комент: 0
У I перiодi пологiв у родiллi при пiхвовому дослiдженнi встановлено лобне передлежання плода. Яка тактика ведення пологiв?

Зап 46
Відп: 12 , Комент: 0
Родiлля 28-ми рокiв доставлена до пологового будинку з бурхливою пологовою дiяльнiстю. Пологи першi. Розмiри таза: 23-25-28-18 см. Ознака Генкеля-Вастена по- зитивна. Родiлля збуджена, живiт напружений, болiсний в нижнiх вiддiлах. Контракцiйне кiльце на рiвнi пупка, розташоване косо. Голiвка плода притиснута до входу в малий таз. Серцебиття плода - 140/хв. Яке ускладнення виникло у родiллi?

Зап 47
Відп: 12 , Комент: 0
Повторнонароджуюча 26-ти рокiв у термiнi 40 тижнiв. Перейми почались 8 годин тому. 2 години тому вiдiйшли навколоплiднi води. Положення плода повздовжнє, головне передлежання. ОЖ- 100 см, ВДМ- 42 см. Перейми через 4-5 хвилин, по 10-15 секунд. Шийка матки згладжена, вiдкриття 4 см. Плодового мiхура немає. Голiвка пло- да притиснута до входу в малий таз. Яке ускладнення виникло у пологах?

Зап 48
Відп: 13 , Комент: 0
У породiллi при пiхвовому дослiдженнi на передлежачiй голiвцi, розташованiй в порожнинi малого таза, пальпується нiс, рот i пiдборiддя плода, звернене до лона. Про яке передлежання плода можна думати?

Зап 49
Відп: 12 , Комент: 0
В яку фазу менструального циклу шийковий слиз при висушуваннi має характерну картину у виглядi листка папоротi (товстi стебла, вiд яких вiдходять чiткi листочки пiд кутом +90o) у здорової жiнки?

Зап 50
Відп: 12 , Комент: 0
Хвора, 22 роки, звернулась до ж/к зi скаргами на затримку менструацiї на 5 мiсяцiв. Протягом останнiх 3-х рокiв менструацiї нерегулярнi (1 раз в 3-4 мiсяцi). Замiжня 2 роки. Вагiтностей не було. Менархе з 16 рокiв. Виражене ожирiння i ознаки гiрсутизму. P.V.: матка звичайних розмiрiв; яєчники з обох сторiн збiльшенi, щiльнi, рухомi, без- болiснi. Який дiагноз найбiльш iмовiрний?