Буклет 2015 року

Зап 1
Відп: 6 , Комент: 0
Мiнiмальна вiдстань розмiщення смiттезбiрного майданчика для контей-нерiв на територiї мiкрорайону по вiдно-шенню до вхiдних дверей i вiкон житло-вого будинку становить:

Зап 2
Відп: 5 , Комент: 0
При якiй мiнiмальнiй кiлькостi прожи-ваючих у гуртожитку повинно бути передбачено обладнання iзолятора?

Зап 3
Відп: 6 , Комент: 0
Санiтарному фельдшеру необхiдно ви-значити, до якої групи здоров’я вiднося-ться дiти, якi мають деякi функцiональнi та морфологiчнi вiдхилення, що не впли-вають на їх самопочуття, i якi часто або тривало хворiють?

Зап 4
Відп: 6 , Комент: 0
Для своєчасного виявлення iнфекцiй-них захворювань ранковий огляд дiтей дошкiльних закладiв щоденно проводять у:

Зап 5
Відп: 6 , Комент: 0
Якi продукти найбiльш повно забезпе-чують пластичну функцiю їжi?

Зап 6
Відп: 5 , Комент: 0
У хворого блiдiсть шкiрних покри-вiв, слабкiсть, апатiя. Температура тiла 39 , 5oC, брадикардiя. Язик обкладений сiро-коричневим нальотом, краї i кiнчик червонi, з вiдбитками зубiв, на животi на 7-й день хвороби з’явилась розеольозна висипка. Назвiть попереднiй дiагноз:

Зап 7
Відп: 5 , Комент: 0
У хворого пiдвищилася температура тi-ла до 39oC, з’явився головний бiль. На кистi рук виник карбункул iз чорним стру-пом. Напередоднi хворий знiмав шкуру з загиблого теляти. Який попереднiй дiагноз?

Зап 8
Відп: 5 , Комент: 0
Жiнка скаржиться на бiль, печiння, свербiж, гнiйно-серознi видiлення iз статевих органiв. Пiд час менструацiї всi симптоми стихають. Який дiагноз можна поставити за клiнiчними ознаками?

Зап 9
Відп: 6 , Комент: 0
У п’ятирiчного хлопчика реакцiя про-би Манту з 2ТО - 12 мм. Вакцинований БЦЖ у пологовому будинку. Проба Ман-ту в 1 рiк - 5 мм, у 2 роки - 3 мм, 4 роки - негативна. За даними об’єктивного огля-ду i рентгенобстеження патологiчних вiд-хилень немає. Як можна оцiнити результат проби Манту?

Зап 10
Відп: 4 , Комент: 0
Дiагноз "кашлюк"був поставлений на 10-й день хвороби 5-рiчнiй дитинi. У сiм’ї також є 8-мiсячна дитина. Який препа-рат необхiдно ввести груднiй дитинi для профiлактики, якщо вона не щеплена i на кашлюк не хворiла?

Зап 11
Відп: 4 , Комент: 0
Отримано екстрене повiдомлення з дiагнозом "Вiрусний гепатит А". Яку статистичну форму треба заповнити при проведеннi епiдемiологiчного обстежен-ня вогнища iнфекцiї?

Зап 12
Відп: 3 , Комент: 0
Вночi в 3-х добових групах дитячого санаторiю одночасно захворiло 15 дiтей. В iнших групах захворiлих не було. Дiтей госпiталiзували. Дiагноз: дизентерiя. Пiд час проведення епiдемiологiчного обсте-ження необхiдно з’ясувати, який шлях пе-редачi iнфекцiї найбiльш iмовiрний в да-ному випадку?

Зап 13
Відп: 3 , Комент: 0
В населеному пунктi зареєстровано декiлька випадкiв холери. Застосовано захiд з обмеження в’їзду i виїзду з осеред-ку iнфекцiї. Один з громадян хоче виїха-ти з осередку iнфекцiї. Якi заходи вiдно-сно нього треба провести?

Зап 14
Відп: 3 , Комент: 0
До iнфекцiйної лiкарнi госпiталiзова-но мисливця зi скаргами на пiдвищену температуру тiла, рiзкий бiль у лiвiй нозi, припухлiсть i болючiсть у лiвiй пахвин-нiй дiлянцi, де шкiра багряно-цiанотична. Об’єктивно: загальний стан важкий, тем-пература 39, 5oЗбуджений, язик "крейдяний", тахiкардiя. У лiвiй пахвиннiй дi-лянцi пальпується збiльшений, рiзко бо-лючий, без чiтких контурiв лiмфатичний вузол. Який попереднiй дiагноз?

Зап 15
Відп: 1 , Комент: 0
Пацiєнтку 10-ти рокiв привезли до лi-карнi на 3-й день хвороби зi скаргами на бiль у горлi при ковтаннi, загальну слаб-кiсть, гарячку. При оглядi: температура 37 , 5oC, неяскрава гiперемiя ротоглотки, мигдалики набряклi з сiрувато-бiлим на-льотом, який погано знiмається шпате-лем. Мигдалики пiсля зняття нальоту кровоточать. Який попереднiй дiагноз?

Зап 16
Відп: 1 , Комент: 0
До iнфекцiйної лiкарнi потрапив па-цiєнт з дiагнозом: черевний тиф. Для дiа-гностики у нього взяли кров на гемокуль-туру. Кров розмiстили у:

Зап 17
Відп: 1 , Комент: 0
До показникiв якостi питної води вiдносяться органолептичнi властивостi, одною з яких є колiрнiсть. Якою повин-на бути колiрнiсть питної води в системi централiзованого водопостачання?

Зап 18
Відп: 1 , Комент: 0
Вiкна ательє iндпошиву виходять на пiвдень. Пiсля проведення замiрiв мiкроклiматичних чинникiв виявлено, що влi-тку швачки працюють при середнiй тем-пературi 29oC, вiдноснiй вологостi 45%, швидкостi руху повiтря 0,1 м/сек. Який основний шлях тепловiддачi за таких мiкроклiматичних умов?

Зап 19
Відп: 0 , Комент: 0
Рiвень шуму на дiлянцi штампування металевих виробiв сягає 95 дБ. Пiд час аудiометричного дослiдження функцiї слу-хового аналiзатора у штампувальника встановлено, що наприкiнцi робочої змi-ни тимчасовий зсув порогу слухової чу-тливостi становив 20 дБ на обидва вуха. Дати оцiнку функцiонального стану кор-тiєва органу у кiнцi робочої змiни:

Зап 20
Відп: 0 , Комент: 0
На хiмiчному комбiнатi за щорiчним аналiзом зареєстрованi випадки професiйних захворювань i захворювань з тим-часовою втратою працездатностi (ТВП). Яке з перерахованих захворювань вiдносять до захворювань з ТВП?

Зап 21
Відп: 0 , Комент: 0
При аналiзi 7-ми денного меню для хворих гематологiчного вiддiлення МКЛ, з’ясовано, що в лiкувально-дiєтичному харчуваннi недостатньо використовую-ться продукти, якi є джерелом цианoкобаламiну. Якi продукти має рекомендува-ти помiчник санiтарного лiкаря в якостi основного джерела вiтамiну B12?

Зап 22
Відп: 0 , Комент: 0
За дорученням санiтарного лiкаря йо-го помiчник опитав та склав обов’язкову Карту питування хворих, що знаходи-лися на стацiонарному лiкуваннi в iнфе-кцiйнiй лiкарнi. Основними симптомами у двох хворих є: диплопiя, нiстагм, анiзо-корiя, птоз, закрепи. При якому харчо-вому отруєннi можливi такi характернi ознаки?

Зап 23
Відп: 0 , Комент: 0
Для оцiнки фiзичного розвитку дити-ни визначили довжину та масу тiла, що-рiчний прирiст довжини тiла, обвiд гру-дної клiтки, кiлькiсть постiйних зубiв, вториннi статевi ознаки, життєву ємнiсть легень, провели динамометрiю. Якi з на-ведених показникiв вiдносять до фiзiометричних?

Зап 24
Відп: 0 , Комент: 0
Помiчник санiтарного лiкаря з гiгiєни дiтей та пiдлiткiв проводила санiтарно-освiтню роботу в школi-iнтернатi з пи-тань загартовування дiтей. В основу за-пропонованої програми загартування бу-ли покладенi такi принципи: поступо-вiсть, iндивiдуальнiсть, комплекснiсть, послiдовнiсть. Який з основних принци-пiв загартовування не враховано?

Зап 25
Відп: 0 , Комент: 0
Середня загальна (за рахунок при-родних i штучних джерел) добова доза опромiнення бiльшої частини населення промислово розвинутих країн свiту ста-новить 0,035 мкЗв/год. Яка частка вiд цiєї дози припадає на природне зовнiшнє фонове опромiнення?

Зап 26
Відп: 0 , Комент: 0
Пiсля санiтарного обстеження виявлено, що на спецпiдприємствi накопичились середньоактивнi радiовiдходи в кiлькостi, яка перевищує межу рiчного лiмiту радiоактивностi. Згiдно законодавчих вимог цi вiдходи необхiдно термiново ви-везти. В якому мiсцi треба захоронити цi вiдходи?

Зап 27
Відп: 0 , Комент: 0
Для санiтарно-гiгiєнiчного дослiджен-ня продуктiв харчування методом Мора використовують 5% розчин калiй хро-мату K2C rO4. Визначити масу наважки калiй хромату для приготування 250 г такого розчину:

Зап 28
Відп: 0 , Комент: 0
У мiстi з населенням 400000 чоловiк за рiк зареєстровано 5800 випадкiв смер-тi, у тому числi 2800 випадкiв вiд хвороб системи кровообiгу, 640 - вiд новоутво-рень. Для аналiзу ситуацiї розрахували загальний показник смертностi i пока-зник смертностi населення вiд згаданих причин. До якого виду статистичних ве-личин належать обчисленi показники?

Зап 29
Відп: 0 , Комент: 0
З поля бою у медичну роту евакуйо-вано поранених, яким надано першу ме-дичну допомогу у виглядi само- та взає-модопомоги. Ким надається медична до-помога у медичнiй ротi?

Зап 30
Відп: 0 , Комент: 0
При лабораторному обстеженнi дiтей дитячого закладу на гельмiнтози мето-дом зiскрiбка у дев’яти чоловiк виявленi яйця гострикiв. Всi iнвазованi дiти з однi-єї молодшої групи. Яка причина масової iнвазiї найбiльш iмовiрна?

Зап 31
Відп: 0 , Комент: 0
Органiзацiєю i контролем проведення протиепiдемiчних заходiв у полiклiнiцi займається:

Зап 32
Відп: 0 , Комент: 0
Яку кiлькiсть м’яса вiдбирають для лабораторного дослiдження iз м’язiв у дiлянцi лопатки?

Зап 33
Відп: 0 , Комент: 0
Вiдстань мiж ринком i промисловими пiдприємствами, що можуть забруднювати територiю ринку має бути не меншою нiж:

Зап 34
Відп: 0 , Комент: 0
Яку систему знезаражування рiдких вiдходiв необхiдно виконати бiля котеджу, що знаходиться за межами населеного пункту?

Зап 35
Відп: 0 , Комент: 0
У хворої з гострою кишковою iнфекцiєю, яка працює у дошкiльному дитячому закладi, виявлено сальмонели. Вка-жiть правила її виписування:

Зап 36
Відп: 0 , Комент: 0
Для проведення планової активної iмунiзацiї проти кору та краснухи використовується такий препарат:

Зап 37
Відп: 0 , Комент: 0
Яка тривалiсть уроку в першому класi загальноосвiтньої школи?

Зап 38
Відп: 0 , Комент: 0
Для населення, яке проживає на ра-дiацiйно забрудненiй територiї, з метою виведення з органiзму радiонуклiдiв ре-комендується включити в рацiон харчу-вання пектини. Якi з наведених продуктiв є основним джерелом пектинiв?

Зап 39
Відп: 0 , Комент: 0
Дезiнфекцiйна бригада отримала тер-мiнове повiдомлення про хворого на ди-зентерiю та виїхала у вогнище для вико-нання заключної дезiнфекцiї. Яку кiль-кiсть дезактину необхiдно взяти для при-готування 0,1% розчину (для обробки площi 30 м2)?

Зап 40
Відп: 0 , Комент: 0
Дезiнфекцiйна бригада отримала тер-мiнове повiдомлення на хворого тубер-кульозом та виїхала у вогнище для вико-нання заключної дезiнфекцiї. Яку кiль-кiсть 1% розчину дезактину необхiдно взяти для замочування 2 кг бiлизни хворого?

Зап 41
Відп: 0 , Комент: 0
Пiд час заключної дезiнфекцiї 3% розчин хлорного вапна потрапив на шкi-ру дезiнфектора. Що необхiдно негайно зробити?

Зап 42
Відп: 0 , Комент: 0
Пiд час обстеження харчоблоку мiської лiкарнi встановлено, що вiн розмiщений у окремому корпусi, має весь необхiдний склад примiщень i обладнання. Готова до споживання їжа транспортується у лiкувальнi корпуси закладу спецi-альним медичним персоналом. Яку назву має такий вид харчоблоку лiкарнi?

Зап 43
Відп: 0 , Комент: 0
Пiд час обстеження хлiбозаводу перевiрено набiр примiщень та обладнання. В актi обстеження зроблено запис, що на пiдприємствi борошно зберiгається безтарним способом. Яке обладнання пере-вiрялось у примiщеннi для зберiгання борошна у такому випадку?

Зап 44
Відп: 0 , Комент: 0
Для планової перевiрки до СЕС прибув автомобiль, що використовується для перевезення харчових продуктiв при-ватним пiдприємством. Перевiренi доку-менти на транспортний засiб (санiтарний паспорт), особиста медична книжка водiя. Яке дослiдження можна провести в СЕС для оцiнки якостi миття транспортного засобу, що використовується для пе-ревезення харчових продуктiв?

Зап 45
Відп: 0 , Комент: 0
Для реалiзацiї своїх завдань в радi-ацiйнiй гiгiєнi проводять вимiрювання кiлькостi радiоактивних речовин (пито-мої активностi), що потрапили в навко-лишнє природне середовище. Основною системною одиницею активностi радiо-нуклiдiв є:

Зап 46
Відп: 0 , Комент: 0
Пробу води, яку дослiджують, нанесли на унiверсальний лакмусовий папiрець. Папiр забарвлюється у рожевий колiр. Значення рН-середовища дослi-джуваної води дорiвнює:

Зап 47
Відп: 0 , Комент: 0
При проведеннi iнструментально-лабораторного дослiдження виробничого об’єкту необхiдно дати оцiнку мiкро-клiматичним умовам даного виробни-цтва. Яку вологiсть у повiтрi робочої зони вважають оптимальною?

Зап 48
Відп: 0 , Комент: 0
З метою санiтарної охорони атмо-сферного повiтря вiд забруднення на пiдприємствах застосовують ряд засобiв. Що з наведеного вiдносять до санiтарно-технiчних засобiв?

Зап 49
Відп: 0 , Комент: 0
У селищi за останнi 10 рокiв поча-стiшали випадки специфiчних захворю-вань: характернi нарости - мозолi на шкi-рi ступнi; реєструвались випадки "копи-тної хвороби". Це захворювання найiмовiрнiше пов’язано з високим антропоген-ним забрудненням ґрунту i ґрунтових вод таким елементом:

Зап 50
Відп: 0 , Комент: 0
Сержант отримав вогнепальне по-ранення середньої третини правого сте-гна. Стан тяжкий. Свiдомiсть збережена. З рани пульсуючим струменем витiкає кров яскраво-червоного кольору. Блiдий, загальмований, АТ- 90/75 мм рт.ст., Ps- 128/хв., дихання поверхневе. Вкажiть першочерговий захiд першої медичної допомоги на полi бою: