Буклет 2016 року

Зап 1
Відп: 1 , Комент: 0
Мiнiмальна вiдстань розмiщення смiттєзбiрного майданчика для контей-нерiв на територiї мiкрорайону по вiдно-шенню до вхiдних дверей i вiкон житло-вого будинку становить:

Зап 2
Відп: 1 , Комент: 0
При якiй мiнiмальнiй кiлькостi прожи-ваючих у гуртожитку повинно бути пе-редбачено обладнання iзолятора?

Зап 3
Відп: 1 , Комент: 0
Санiтарному фельдшеру необхiдно ви-значити, до якої групи здоров’я вiднося-ться дiти, якi мають деякi функцiональнi та морфологiчнi вiдхилення, що не впли-вають на їх самопочуття, i якi часто або тривало хворiють?

Зап 4
Відп: 1 , Комент: 0
Санiтарному фельдшеру потрiбно ви-значити, яка з вказаних форм фiзично-го виховання школярiв НЕ ВIДНОСИ-ТЬСЯ до основних:

Зап 5
Відп: 1 , Комент: 0
Дитина 3-х рокiв, яка вiдвiдує дитячий дошкiльний заклад, захворiла на скарла-тину. У дитячому колективi термiн каран-тину при скарлатинi становить:

Зап 6
Відп: 1 , Комент: 0
Перевищення енергетичної цiнностi добового рацiону їжi протягом тривалого часу призводить до:

Зап 7
Відп: 1 , Комент: 0
Чiткий зв’язок з прийомом певної їжi, переважне ураження органiв травлення, швидке припинення захворювання пiсля вилучення зi споживання неякiсної їжi - це:

Зап 8
Відп: 1 , Комент: 0
Хвора 30-ти рокiв звернулась за меди-чною допомогою iз скаргами на гарячку, загальну слабкiсть, бiль у правiй нозi. На правiй гомiлцi яскрава еритема з нерiв-ними краями у виглядi язикiв i валиком на периферiї. Уражена дiлянка набрякла, напружена, гаряча на дотик, пiд час паль-пацiї болючiсть збiльшується вiд центру до периферiї. Назвiть попереднiй дiагноз:

Зап 9
Відп: 1 , Комент: 0
Для запобiгання потрапляння мiкроор-ганiзмiв з навколишнього середовища в живильнi середовища необхiдно дотри-муватися стерильностi. Який вид стери-лiзацiї бактерiологiчної петлi необхiдно використовувати лаборанту?

Зап 10
Відп: 1 , Комент: 0
В баклабораторiю доставлена кров хворого для дослiдження серологiчним методом. На якому етапi захворювання її необхiдно було вiдiбрати?

Зап 11
Відп: 1 , Комент: 0
У хворого з пiсляоперацiйної рани ви-дiлили грамнегативнi палички iз закру-гленими кiнцями, що розмiщувалися хао-тично. На середовищi Ендо вони утворю-ють колонiї малинового кольору з мета-левим блиском. Який збудник видiлили з рани?

Зап 12
Відп: 0 , Комент: 0
Пiд час мiкроскопiї препарату, ви-готовленого з осаду сечi i пофарбо-ваного за Романовським-Гiмзою, помi-чник лiкаря-лаборанта виявив спiрально-звивистi мiкроорганiзми, що нагадують туго скручений канат та мають С- i S-подiбну форму, блiдо-рожевого кольору. Який попереднiй дiагноз?

Зап 13
Відп: 0 , Комент: 0
Останнiм часом глобальною пробле-мою людства стає забруднення довкiлля, в тому числi i бактерiологiчне. Який роз-дiл мiкробiологiчної науки займається спостереженням за циркуляцiєю пато-генних мiкроорганiзмiв у навколишньо-му середовищi?

Зап 14
Відп: 0 , Комент: 0
5-рiчна дитина була госпiталiзована з дитячого садка з приводу дифтерiї ро-тоглотки. Мати дитини повiдомила, що вона сама за 10 днiв до хвороби дитини перенесла ангiну, але за медичною допо-могою не зверталася. Батько та брат здо-ровi. Встановiть можливе джерело збу-дника:

Зап 15
Відп: 0 , Комент: 0
У двомiсячної дитини протягом 10-ти днiв вiдмiчається спазматичний кашель, температура тiла- 37, 6oC . Виникла пiдо-зра на коклюш. Звiдки може бути видiле-ний збудник для пiдтвердження дiагнозу?

Зап 16
Відп: 0 , Комент: 0
Хворого на грип, клiнiка середньої тяжкостi, залишено для лiкування вдома. На 2-гу добу грипом захворiла дружина, яка доглядала за хворим. Який шлях зараження найбiльш iмовiрний у даному випадку?

Зап 17
Відп: 0 , Комент: 0
У приймальне вiддiлення лiкарнi по-ступила жiнка з кровотечею пiсля поза-лiкарняного аборту. Проти правця ще-плена анатоксином рiк тому. Як потрiбно вчинити?

Зап 18
Відп: 0 , Комент: 0
Серед населення мiста зареєстрова-но рiзке пiдвищення захворюваностi на-селення гастроентероколiтами ешерiхiо-зної та сальмонельозної етiологiї та ди-зентерiєю. Пiсля зниження рiвня захво-рюваностi, через 2-3 тижня, спостерiгав-ся другий пiк пiдвищення захворювано-стi з реєстрацiєю, в основному випадкiв черевного тифу та гепатиту А. Яка най-бiльш iмовiрна причина могла привести до вказаної епiдемiчної ситуацiї?

Зап 19
Відп: 0 , Комент: 0
Пароплав прибув з країни, де реєстру-вались випадки чуми. Серед пасажирiв, якi перетинали кордон, виявлено хворого з пiдозрою на особливо небезпечну хворобу. Його, а також осiб, що спiлкувались з ним госпiталiзовано. Вкажiть термiн на який треба залишити пiд наглядом осiб, що спiлкувались:

Зап 20
Відп: 0 , Комент: 0
Двомiсячна дитина захворiла 2 доби тому. З’явилась темна сеча, знебарвле-ний кал, потiм жовтяниця. Дитина наро-дилась в пологовому будинку. Пологи бу-ли важкi. Дитинi робили парентеральнi лiкувальнi процедури, вводили катетер. Мати дитини здорова. Який механiзм за-раження дитини найбiльш iмовiрний?

Зап 21
Відп: 0 , Комент: 0
В селищi ветеринарна служба виявила випадки захворювань тварин на бруце-льоз. Необхiдно виявити групу людей чи колектив ризику для проведення профi-лактичних заходiв. Яка з груп мешканцiв селища пiдлягає таким заходам?

Зап 22
Відп: 0 , Комент: 0
Для проведення заключної дезiнфе-кцiї у вогнищi туберкульозу дезiнфектор використовував дезiнфiкуючий розчин:

Зап 23
Відп: 0 , Комент: 0
В iнфекцiйну лiкарню поступив ми-сливець зi скаргами на пiдвищену тем-пературу тiла, рiзкий бiль у лiвiй нозi, припухлiсть i болючiсть у лiвiй пахвин-нiй дiлянцi, де шкiра багряно-цiанотична. Об’єктивно: загальний стан важкий, температура- 39, 5oC . Збуджений, язик ”крейдяний”, тахiкардiя. У лiвiй пахвин-нiй дiлянцi пальпується збiльшений, рiз-ко болючий, без чiтких контурiв лiмфа-тичний вузол. Який попереднiй дiагноз?

Зап 24
Відп: 0 , Комент: 0
В iнфекцiйну лiкарню поступив пацi-єнт 35-ти рокiв, який 2 мiсяцi тому повер-нувся iз Анголи. Кожний третiй день у нього були напади ознобу з високою тем-пературою i наступним потiнням, печiн-ка i селезiнка збiльшенi. Мiж нападами лихоманки хворого турбує тiльки загаль-на слабкiсть, працездатнiсть збережена. Який попереднiй дiагноз?

Зап 25
Відп: 0 , Комент: 0
Пацiєнту з дiагнозом ”Вiрусний гепатит” родичi принесли продукти. Який iз продуктiв можна залишити хворому?

Зап 26
Відп: 0 , Комент: 0
У приймальне вiддiлення лiкарнi доставлено хворого на ботулiзм. Якi заходи необхiдно провести першочергово?

Зап 27
Відп: 0 , Комент: 0
Пiд час роботи двигуна автомобiля в повiтря викидаються шкiдливi речовини. При якому режимi роботи двигуна авто-транспорту реєструється найбiльший ви-кид шкiдливих речовин в атмосферу?

Зап 28
Відп: 0 , Комент: 0
Значна кiлькiсть пiдприємств проми-слових регiонiв здiйснює викиди проми-слових вiдходiв у повiтря. Що утворює-ться внаслiдок взаємодiї природного ту-ману з газовими промисловими викидами?

Зап 29
Відп: 0 , Комент: 0
Атмосфера - газова оболонка на-шої планети, що складається з багатьох компонентiв. Одним з найважливiших її складових є кисень. Вкажiть вiдсотковий вмiст кисню в атмосферному повiтрi:

Зап 30
Відп: 0 , Комент: 0
В зв’язку з розвиненням промислово-стi та щорiчним збiльшенням промисло-вих викидiв по всьому свiту, були розро-бленi та регулярно переглядаються заходи з охорони навколишнього середови-ща. До заходiв з охорони атмосферного повiтря НЕ ВIДНОСЯТЬСЯ:

Зап 31
Відп: 0 , Комент: 0
Промисловiсть нашої країни склада-ється з багатьох галузей. Яка з них на вашу думку є найголовнiшим забрудню-вачем повiтря?

Зап 32
Відп: 0 , Комент: 0
В населеному пунктi проводився ком-плексний медичний огляд мешканцiв, в результатi якого фахiвцем стоматологi-чного профiлю було зафiксоване тоталь-не ураження зубiв карiєсом у всiх доро-слих та бiльшостi дiтей. Ендемiчний ка-рiєс обумовлений низьким вмiстом у водi:

Зап 33
Відп: 0 , Комент: 0
Пiд час дослiдження проб ґрунту, вi-дiбраних на територiї рекреацiйної зони передмiського селища, було виявлено ор-ганiчне забруднення. Що стало джерелом забруднення ґрунту органiчними речовинами?

Зап 34
Відп: 0 , Комент: 0
В квартирi багатоповерхового житло-вого будинку показники мiкроклiмату становлять: температура повiтря- 20oC , вiдносна вологiсть- 45%, швидкiсть руху повiтря- 0,15 м/с. Дайте характеристику виду мiкроклiмату:

Зап 35
Відп: 0 , Комент: 0
В примiщеннi групи дитячого садо-чку проводилось дослiдження чинникiв мiкроклiмату. Який метод використову-ють для вимiрювання абсолютної вологостi повiтря?

Зап 36
Відп: 0 , Комент: 0
Санiтарний фельдшер районної СЕС проводив обстеження перукарнi. В ходi перевiрки були виявленi незначнi пору-шення. Який документ повинен заповни-ти санiтарний фельдшер?

Зап 37
Відп: 0 , Комент: 0
Електрозварник механiчного цеху ма-шинобудiвного заводу працює за спе-цiальнiстю 7 рокiв. Робоче мiсце обла-днане ефективною механiчною венти-ляцiєю, освiтленiсть вiдповiдає гiгiєнi-чним нормам, але роботи по зварцi дета-лей супроводжуються iнтенсивним УФ-випромiнюванням. Розвиток якого про-фесiйного захворювання може виникну-ти у електрозварника?

Зап 38
Відп: 0 , Комент: 0
При здобичi гранiту у кар’єрi робочi виконують бурильнi роботи. Контроль забрудненостi повiтря робочої зони бу-рильника показав, що концентрацiя пи-лу, який вмiщує до 30% диоксиду креме-ню перевищує ГДК у 5-10 разiв. Яку дiю спричиняє цей пил на органiзм працюю-чих людей?

Зап 39
Відп: 0 , Комент: 0
Рiвень шуму на дiлянцi штампування металевих виробiв сягає 95 дБ. Пiд час ау-дiометричного дослiдження функцiї слу-хового аналiзатора у штампувальника встановлено, що наприкiнцi робочої змi-ни тимчасовий зсув порогу слухової чу-тливостi становив 20 дБ на обидва вуха. Дати оцiнку функцiонального стану кор-тiєва органу у кiнцi робочої змiни:

Зап 40
Відп: 0 , Комент: 0
Пiд час обстеження помiчник са-нiтарного лiкаря виявив, що слюсарi-наладники, якi регулярно виконують ро-боти по поточному ремонту турбiн на гiдроелектростанцiї без їхньої зупинки, скаржаться на швидку втому, головний бiль, вiдчуття стискання у груднiй клiтцi, нудоту, пiдвищення артерiального тиску. Що є причиною такого стану здоров’я слюсарiв?

Зап 41
Відп: 0 , Комент: 0
Санiтарно-гiгiєнiчне обстеження дiа-гностичного центру показало, що у ка-бiнетi УЗД на робочому мiсцi лiкаря-дiагноста рiвень контактного ультразву-ку перевищує ГДР на 12дБ. Лiкар працює згiдно графiка роботи кабiнету по 6 го-дин, засобiв iндивiдуального захисту не має. Якi змiни можливi через декiлька рокiв роботи у здоров’ї лiкаря?

Зап 42
Відп: 0 , Комент: 0
Пiд час перiодичного медогляду робi-тник дорожньо-будiвельної бригади, що вже 8 рокiв i взимку i влiтку працював з пневмоприладами, поскаржився на по-рушення больової, тактильної та темпе-ратурної чутливостi пальцiв рук, бiль у кiнцевих фалангах пальцiв наприкiнцi ро-боти. Яку профпаталогiю визначив лiкар пiсля огляду та додаткових дослiджень?

Зап 43
Відп: 0 , Комент: 0
Клiнiкою НДI встановлено у робiтни-ка, що працює у ливарному цеху маши-нобудiвного заводу впродовж 8-ми рокiв, професiйне захворювання - силiкоз. На виробництвi проводиться розслiдування цього випадку профзахворювання згiдно з ”Положенням про розслiдування. . . ”. В склад комiсiї по розслiдуванню ввiйшли представники пiдприємства, МСЧ, тери-торiальної СЕС, вiддiлення Фонду соц-страхування профспiлкової органiзацiї. Представник якого закладу очолив робо-ту комiсiї?

Зап 44
Відп: 0 , Комент: 0
Щорiчно у шахтi по видобуваннi вугiл-ля реєструються i аналiзуються випадки травматизму. Найчастiше трапляються випадки механiчних травм. Визначте, якi порушення здоров’я шахтарiв, вiдносять до механiчних травм:

Зап 45
Відп: 0 , Комент: 0
Санiтарно-гiгiєнiчним обстеженням встановлено, що шахтарi працюють в умовах несприятливого мiкроклiмату, запиленостi, недостатнього штучного освiтлення. Якi примiщення санiтарно-побутового обслуговування повиннi бути побудованi додатково, окрiм стандартно-го набору примiщень, для оздоровлення шахтарiв?

Зап 46
Відп: 0 , Комент: 0
При вивченнi фактичного харчуван-ня дорослої людини встановлено: частка енергоцiнностi добового рацiону за раху-нок бiлкiв- 16%, жирiв- 28%, вуглеводiв-56%. Оцiнiть вiдповiднiсть вмiсту бiл-кiв, жирiв, вуглеводiв, їх рекомендованим часткам в енергоцiнностi рацiону:

Зап 47
Відп: 0 , Комент: 0
При органiзацiї санiтарно-курортного харчування осiб, що постраждали вна-слiдок Чорнобильської катастрофи, бу-ло заплановано забезпечити регламен-товану кiлькiсть у рацiонах нутрiєнтiв, що вступають у конкурентнi взаємовi-дносини з радiонуклiдами та запобiга-ють їхньому всмоктуванню у шлунково-кишковому трактi. Якi нутрiєнти мають прiоритетне значення для забезпечення вказаної бiологiчної дiї їжi?

Зап 48
Відп: 0 , Комент: 0
Помiчник санiтарного лiкаря провiв огляд автотранспорту на вiдповiднiсть його вимогам перевезення продуктiв, що особливо швидко псуються, та оформив при цьому санiтарний паспорт на транс-порт. На який термiн в цьому випадку ви-дається санiтарний паспорт?

Зап 49
Відп: 0 , Комент: 0
При обстеженнi консервного заводу було виявлено, що партiю банкових кон-сервiв безпосередньо пiсля результатiв лабораторного дослiдження на якiсть та оформлення Сертифiкату якостi, вiдван-тажують на реалiзацiю. Який обов’язко-вий термiн зберiгання мають витримува-ти готовi банковi консерви на заводських складах?

Зап 50
Відп: 0 , Комент: 0
Хворий страждає на сечокам’яну хво-робу. Перiодично лiкується в терапев-тичному стацiонарi. Часто вiдмiчається оксалурiя. Якi продукти слiд обмежити у дiєтi хворого?