Буклет 2017 року

Зап 1
Відп: 9 , Комент: 0
Необхiдно встановити, яка трива-лiсть безперервної роботи за комп’юте-ром учнiв VIII-IX класiв вiдповiдає гiгiє-нiчним вимогам:

Зап 2
Відп: 8 , Комент: 0
Чiткий зв’язок з прийомом певної їжi, переважне ураження органiв травлення, швидке припинення захворювання пiсля вилучення зi споживання неякiсної їжi - це:

Зап 3
Відп: 6 , Комент: 0
В баклабораторiю доставлена кров хворого для дослiдження серологiчним методом. На якому етапi захворювання її необхiдно було вiдiбрати?

Зап 4
Відп: 5 , Комент: 0
У хворого з пiсляоперацiйної рани ви-дiлили грамнегативнi палички iз закру-гленими кiнцями, що розмiщувалися хао-тично. На середовищi Ендо вони утворю-ють колонiї малинового кольору з мета-левим блиском. Який збудник видiлили з рани?

Зап 5
Відп: 3 , Комент: 0
Пiсля вживання в їжу салату iз зеленої цибулi, що зберiгалася в холодильнику, виникло харчове отруєння. Якi мiкроор-ганiзми могли його спричинити?

Зап 6
Відп: 3 , Комент: 0
У двомiсячної дитини протягом 10-ти днiв вiдмiчається спазматичний кашель, температура тiла- 37, 6oC . Виникла пiдо-зра на кашлюк. Звiдки може бути видiле-ний збудник для пiдтвердження дiагнозу?

Зап 7
Відп: 3 , Комент: 0
У приймальне вiддiлення лiкарнi поступила жiнка з кровотечею пiсля поза-лiкарняного аборту. Проти правця ще-плена анатоксином рiк тому. Як потрiбно вчинити?

Зап 8
Відп: 3 , Комент: 0
У хворого, який мiсяць тому повернув-ся з вiдрядження до Африки, кожного третього дня виникають напади лихоман-ки, що закiнчуються рясним потовидiлен-ням. Яке захворювання можна запiдозрити?

Зап 9
Відп: 3 , Комент: 0
Хворий 28-ми рокiв, наркоман, хво-рiє впродовж року, коли вiдмiтив загаль-ну слабкiсть, пiдвищену пiтливiсть, рiзке схуднення. За останнi днi з’явились про-фузнi проноси. Звернувся до дiльничного лiкаря. Який аналiз йому потрiбно зроби-ти на першому етапi?

Зап 10
Відп: 3 , Комент: 0
Дитина народилась вiд нормальних пологiв. У матерi вiдмiчається носiйство HB’S антигену. Яку тактику необхiдно здiйснити стосовно щеплень дитини проти гепатиту В?

Зап 11
Відп: 2 , Комент: 0
Пацiєнтка 18-ти рокiв захворiла поступово. Звернулась по допомогу, коли з’явилась слабкiсть, знизився апетит, почали турбувати нудота, блювання, вiд-чуття важкостi в епiгастрiї. Через 3 днi помiтила темний колiр сечi, а потiм жов-тяницю склер та шкiри. Живе у гуртожи-тку, де бачила людей з жовтим кольором шкiри. Об’єктивно: температура - 37,1oC , шкiра та склери iктеричнi, живiт безболi-сний. Пальпується печiнка на 5 см нижче реберної дуги, селезiнка - на 2 см. Се-ча темна, кал ахолiчний. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

Зап 12
Відп: 1 , Комент: 0
У хворої 31-го року озноб, температу-ра - 39oC , турбує загальне нездужання. На 2-й день хвороби на лiвiй гомiлцi з’я-вилась яскрава гiперемiя шкiри з нерiв-ними припiднятими краями та набряком пiдшкiрної клiтковини, болюча по пери-ферiї. За 20 днiв до захворювання їздила в Середню Азiю, а за 4 днi до захворю-вання поранила ногу. Що спричинило за-хворювання на бешиху?

Зап 13
Відп: 2 , Комент: 0
Санiтарним фельдшером районної СЕС проводиться перевiрка станцiї очистки стiчних вод. Якою повинна бути три-валiсть контакту активного хлору iз стi-чними водами в контактному резервуарi?

Зап 14
Відп: 2 , Комент: 0
Керiвництвом мiста була вiдведена зе-мельна дiлянка для будiвництва багато-профiльної лiкарнi. Багатопрофiльна лi-карня повинна розташовуватись так, щоб обслуговуване населення:

Зап 15
Відп: 2 , Комент: 0
Для дослiдження швидкостi руху по-вiтря нагрiтий кататермометр помiстили на рiвнi 1,5 м вiд пiдлоги, через 5 хвилин охолодження зняли показники. Якi по-милки були допущенi пiд час дослiдження?

Зап 16
Відп: 2 , Комент: 0
При здобичi гранiту у кар’єрi робочi виконують бурильнi роботи. Контроль забрудненостi повiтря робочої зони бу-рильника показав, що концентрацiя пи-лу, який вмiщує до 30% диоксиду креме-ню перевищує ГДК у 5-10 разiв. Яку дiю спричиняє цей пил на органiзм працюю-чих людей?

Зап 17
Відп: 2 , Комент: 0
Пiд час обстеження помiчник са-нiтарного лiкаря виявив, що слюсарi-наладники, якi регулярно виконують ро-боти по поточному ремонту турбiн на гiдроелектростанцiї без їхньої зупинки, скаржаться на швидку втому, головний бiль, вiдчуття стискання у груднiй клiтцi, нудоту, пiдвищення артерiального тиску. Що є причиною такого стану здоров’я слюсарiв?

Зап 18
Відп: 3 , Комент: 0
Вивчення умов працi показало, що шлiфувальник механiчного цеху працює в умовах пiдвищеної запиленостi, концен-трацiя пилу перевищує ГДК в 5-8 разiв. Визначте першочерговий захiд для по-кращення умов працi:

Зап 19
Відп: 2 , Комент: 0
Iнженери конструкторського бюро машинобудiвного заводу поскаржились в мiську СЕС на недостатнє освiтлення ро-бочих мiсць. Помiчник санiтарного лiка-ря прийшов для вимiрювання рiвня освi-тленостi робочих мiсць. Який прилад вiн взяв для цього?

Зап 20
Відп: 2 , Комент: 0
Сiльськогосподарськi робiтники що-рiчно протруюють посiвне зерно грано-заном у закритому примiщеннi вручну за допомогою лопат. Визначте ефективний захiд профiлактики ртутної iнтоксикацiї у сiльськогосподарських працiвникiв:

Зап 21
Відп: 2 , Комент: 0
Вивчивши умови працi жiнки-оператора комп’ютерного набору, помi-чник санiтарного лiкаря визначив, що вона виконує роботу на персональному комп’ютерi щодня по 8 годин на добу по 6 днiв на тиждень. Пiсля гiнекологiчно-го огляду у неї виявлено вагiтнiсть 7-8 тижнiв. Якi заходи необхiдно здiйснити для збереження здоров’я жiнки та майбу-тньої дитини?

Зап 22
Відп: 3 , Комент: 0
Iз харчового анамнезу вiдомо, що пацiєнтка не дотримується правил рацi-онального харчування: часто переїдає, останнiй прийом їжi за 15-20 хвилин пе-ред сном, вiддає перевагу жирнiй їжi, що мiстить багато вуглеводнiв. При диспан-серному обстеженнi поставлений дiагноз: алiментарно-конституцiйне ожирiння III ступеня. Який iз перелiчених алiментар-них факторiв ризику є головним при ожирiннi?

Зап 23
Відп: 2 , Комент: 0
При обстеженнi м’ясокомбiнату було виявлено фiнозне м’ясо свинини, в якому на площi поверхнi м’яса в 40 см2 знаходи-ться 4 фiни свинячого цiп’яка. Якi профi-лактичнi заходи має рекомендувати по-мiчник санiтарного лiкаря вiдносно фi-нозного м’яса ветеринарнiй службi цього пiдприємства?

Зап 24
Відп: 2 , Комент: 0
При обстеженнi консервного заводу було виявлено, що партiю банкових кон-сервiв безпосередньо пiсля результатiв лабораторного дослiдження на якiсть та оформлення Сертифiкату якостi, вiдван-тажують на реалiзацiю. Який обов’язко-вий термiн зберiгання мають витримува-ти готовi банковi консерви на заводських складах?

Зап 25
Відп: 2 , Комент: 0
Хворий страждає на сечокам’яну хво-робу. Перiодично лiкується в терапев-тичному стацiонарi. Часто вiдмiчається оксалурiя. Якi продукти слiд обмежити у дiєтi хворого?

Зап 26
Відп: 2 , Комент: 0
При обстеженнi кондитерського цеху та аналiзу результатiв дослiдження зраз-кiв кремових виробiв встановлено, що концентрацiя цукру у воднiй фазi кремiв становить 50%. Якої мiнiмальної концен-трацiї цукру у воднiй фазi кремiв мають дотримуватися виробники цих кремових виробiв?

Зап 27
Відп: 2 , Комент: 0
При плановому вiдборi зразкiв харчо-вих продуктiв для лабораторного дослi-дження на вiдповiднiсть дiючим ДСТУ помiчник санiтарного лiкаря з гiгiє-ни харчування зобов’язаний оформити облiково-звiтну документацiю по формi:

Зап 28
Відп: 1 , Комент: 0
В санiтарно-гiгiєнiчнiй лабораторiї СЕС для визначення фiзико-хiмiчних по-казникiв якостi хлiба: вологи, кислотно-стi, пористостi використовують вiдповi-дне обладнання, реактиви, хiмiчний посуд та прилади. Який прилад має пiдготувати лаборант для визначення пористостi хлiба?

Зап 29
Відп: 1 , Комент: 0
Для оцiнки фiзичного розвитку дити-ни визначили довжину та масу тiла, щорi-чний прирiст довжини тiла, обвiд грудної клiтки, кiлькiсть постiйних зубiв, вторин-нi статевi ознаки, життєву ємнiсть ле-гень, провели динамометрiю. Якi з на-ведених показникiв вiдносять до фiзiометричних?

Зап 30
Відп: 0 , Комент: 0
За розкладом у 8-му класi всього 36 урокiв на тиждень. Перерви мiж уроками по 10 хвилин, пiсля 2-го уроку - 30 хви-лин. В середу 1-й урок - географiя, 2-й - математика, 3-й - фiзкультура. Яке пору-шення має мiсце у розкладi урокiв?

Зап 31
Відп: 0 , Комент: 0
За результатами лiкарняно-педагогiчного спостереження за уроками фiзкультури в 9 класi побудована фiзiо-логiчна крива, що характеризується по-ступовим збiльшенням частоти пульсу у ввiднiй частинi, приростом частоти пуль-су на 80% пiд час основної частини, крива має 4-зубчатий вигляд. У заключнiй ча-стинi фiзiологiчна крива має тенденцiю до зниження. Як можна оцiнити органiзацiю уроку фiзкультури?

Зап 32
Відп: 0 , Комент: 0
При вивченнi санiтарно-гiгiєнiчних умов кабiнету iнформатики та обчислю-вальної технiки встановлено: кабiнет розрахований на 10 осiб, площа - 60 м2, об’єм - 200 м3, КПО- 175, температура повiтря - 20oC , вiдносна вологiсть повiтря - 60%, швидкiсть руху повiтря - 0,1 м/с. Чи вiдповiдають санiтарно-гiгiєнiчнi умови кабiнету iнформатики нормативам?

Зап 33
Відп: 0 , Комент: 0
Пiд час клiнiчних дослiджень лабо-рант визначав кислотнiсть молока. Для цього вiн у колбу для титрування внiс 5 см3 молока та додав 2 краплi фенолфта-леїну. У який колiр забарвиться рiдина при наявностi кислоти?

Зап 34
Відп: 0 , Комент: 0
За даними рiчного звiту стацiонару мiської лiкарнi були отриманi данi про фактичну кiлькiсть лiжко-днiв i кiлькiсть хворих, що вибули iз стацiонару протя-гом року. Який з показникiв роботи ста-цiонару можна розраховувати на пiдставi цих даних?

Зап 35
Відп: 0 , Комент: 0
Дезiнфекцiйна бригада отримала тер-мiнове повiдомлення на хворого з виси-пним тифом та виїхала у вогнище для ви-конання заключної дезiнфекцiї. Яку кiль-кiсть 0,2% розчину хлорофосу необхiдно взяти для замочування 3 кг бiлизни хво-рого?

Зап 36
Відп: 0 , Комент: 0
Для визначення масової долi Феруму у мiнеральнiй водi гравiметричним мето-дом у якостi осаджувача використовують водний розчин амiаку. Гравiметричною формою у даному випадку є:

Зап 37
Відп: 0 , Комент: 0
На доменному виробництвi на робо-чому мiсцi горнового iнтенсивнiсть iн-фрачервоного випромiнювання стано-вить 2500 Вт/м2. Яка професiйна пато-логiя може виникнути у цього робiтника?

Зап 38
Відп: 0 , Комент: 0
На доменному виробництвi на робо-чому мiсцi горнового iнтенсивнiсть iн-фрачервоного випромiнювання стано-вить 2500 Вт/м2. Яка професiйна пато-логiя може виникнути у цього робiтника?

Зап 39
Відп: 0 , Комент: 0
На машинобудiвному пiдприємствi проводиться зачистка вiдливок за допо-могою шлiфувальних машин, якi є дже-релом локальної вiбрацiї. Якi найбiльш ефективнi профiлактичнi заходи для по-передження її шкiдливого впливу на органiзм працюючих?

Зап 40
Відп: 0 , Комент: 0
Санiтарному фельдшеру доручено до-слiдити атмосферне повiтря населеного пункту та дати йому гiгiєнiчну оцiнку. Який вiдсотковий вмiст газiв характери-зує природнiй склад атмосферного повiтря?

Зап 41
Відп: 0 , Комент: 0
На однiй з вулиць населеного пункту зареєстрованi масовi захворювання на ентероколiт. Санiтарне обстеження до-зволило встановити причину - недобро-якiсна питна вода, яку брали мешканцi цiєї вулицi з шахтного колодязя. На вiд-станi 15 м вiд колодязя розташована вбиральня вигрiбного типу. Для профiлакти-ки подальшого росту захворюваностi в першу чергу необхiдно:

Зап 42
Відп: 0 , Комент: 0
До санiтарної станцiї звернулись ме-шканцi житлового будинку, бiля якого знаходиться будiвельний майданчик, з проханням з’ясувати, наскiльки рiвень шуму в квартирах вiдповiдає нормi. При обстеженнi - перевищення не визначе-но. Який рiвень шуму в житлових кiмна-тах квартир вiдповiдає нормативним нормам?

Зап 43
Відп: 0 , Комент: 0
Обстежуючи мiську лазню санiтарний фельдшер з’ясував: вологе прибирання в примiщеннi проводиться щодня, iз засто-суванням дезiнфiкуючих засобiв, разом з тим санiтарний день вiдбувався 3 тижнi тому. З якою перiодичнiстю необхiдно проводити генеральне прибирання (санi-тарний день) в лазнi?

Зап 44
Відп: 0 , Комент: 0
До iнфекцiйного вiддiлення посту-пив хворий зi скаргами на головний бiль, слабкiсть, кашель та пiдвищення темпе-ратури до 39oC . В мазках, виготовлених iз харкотиння хворого, виявленi парно розташованi капсульнi коки витягнутої ланцетоподiбної форми, грампозитивнi. Який збудник виявлено у мiкропрепаратi?

Зап 45
Відп: 0 , Комент: 0
У хiрургiчне вiддiлення госпiталiзова-но хворого з дiагнозом: флегмона сте-гна. При мiкроскопiї вмiсту рани виявле-нi грампозитивнi, нерухомi, аспорогеннi мiкроорганiзми, якi розташованi у вигля-дi неправильних скупчень, якi нагадують грона винограду. Який мiкроорганiзм має такi морфологiчнi ознаки?

Зап 46
Відп: 0 , Комент: 0
До iнфекцiйного вiддiлення поступив хворий зi скаргами на бiль у животi, нудо-ту, слабкiсть, частий стул. При мiкроско-пiї препарату, виготовленого з випоро-жнень хворого, виявленi прямi, нерухомi, аспорогеннi, грамнегативнi палички, якi на середовищi Ендо утворюють безко-льоровi колонiї. Якi мiкроорганiзми ма-ють такi морфологiчнi та культуральнi властивостi?

Зап 47
Відп: 0 , Комент: 0
Пiд час обстеження об’єкту вияв-лено повторне порушення санiтарно-гiгiєнiчних норм i правил, про якi було вказано пiд час попереднього обстежен-ня СЕС. Рекомендацiї, що були наданi, виконанi не повнiстю, керiвник пiдпри-ємства чiтких пояснень про причини не-виконання не надає. Санiтарному фельд-шеру слiд визначити, який документ тре-ба оформити у данiй ситуацiї:

Зап 48
Відп: 0 , Комент: 0
З ознаками гострого отруєння фосфi-дом цинку потрапив до реанiмацiйного вiддiлення дератизатор. Який спецiаль-ний антидот необхiдно застосувати?

Зап 49
Відп: 0 , Комент: 0
Помiчником епiдемiолога було прове-дено термiчний контроль роботи парової дезiнфекцiйної камери. Скiльки макси-мальних термометрiв помiчник повинен помiстити всередину камери?

Зап 50
Відп: 0 , Комент: 0
У дитини 3-х рокiв, яка вiдвiдує ди-тячий дошкiльний заклад, дiагностовано кiр (висип на обличчi та шиї); у групi всi дiти щепленi живою коровою вакциною. Який протиепiдемiчний захiд необхiдно провести?