Буклет 2018 року

Зап 1
Відп: 27 , Комент: 0
Кiлькiсть точок замiрiв параметрiв мiкроклiмату на виробництвi залежить вiд:

Зап 2
Відп: 16 , Комент: 0
Для повної санiтарної оцiнки рiвнiв запиленостi на виробництвi санiтарний фельдшер повинен використати наступнi методи:

Зап 3
Відп: 14 , Комент: 0
До санiтарно-протиепiдемiчних заходiв щодо профiлактики ВЛI вiдносяться:

Зап 4
Відп: 14 , Комент: 0
Необхiдно встановити, яка тривалiсть безперервної роботи за комп’ютером учнiв VIII-IX класiв вiдповiдає гiгiєнiчним вимогам:

Зап 5
Відп: 15 , Комент: 0
Джерелом iнфекцiї при менiнгококовiй хворобi може бути:

Зап 6
Відп: 12 , Комент: 0
Виписування зi стацiонару осiб, якi хво-рiли на генералiзовану форму менiнго-кокової iнфекцiї або на менiнгококовий назофарингiт, проводять:

Зап 7
Відп: 14 , Комент: 0
Який термiн iзоляцiї хворої на скарлатину дитини п’яти рокiв, яка вiдвiдує ди-тячий дошкiльний заклад?

Зап 8
Відп: 13 , Комент: 0
Лiкар запiдозрив дифтерiю у особи, яка захворiла два днi тому. Вирiшити питання госпiталiзацiї хворого:

Зап 9
Відп: 12 , Комент: 0
Захворювання на туберкульоз у дiтей виявляють головним чином за допомо-гою:

Зап 10
Відп: 13 , Комент: 0
У колгоспника захворiла корова. Так як стан тварини погiршувався, хазяїн забив корову. Фельдшер, який прибув пi-знiше, дiагностував сибiрку. Чи дозволяє-ться вимушений забiй тварин, пiдозрiлих на сибiрку?

Зап 11
Відп: 13 , Комент: 0
При рацiональному харчуваннi енер-гетична цiннiсть добового рацiону за ра-хунок вуглеводiв повинна бути забезпечена на:

Зап 12
Відп: 12 , Комент: 0
Назвiть, якого кольору набуває сеча при гепатитi В у перiод розпалу хвороби:

Зап 13
Відп: 11 , Комент: 0
Назвiть, якого кольору набуває сеча при гепатитi В у перiод розпалу хвороби:

Зап 14
Відп: 13 , Комент: 0
На ФАП звернувся чоловiк, що 2 днi тому прилетiв з Iндiї iз скаргами на ча-сте повторне блювання, спрагу, частi рiд-кi випорожнення, що нагадують рисовий вiдвар. Бiль в животi, тенезми вiдсутнi. При об’єктивному обстеженнi: язик су-хий живiт м’який, безболiсний. Назвiть попереднiй дiагноз:

Зап 15
Відп: 11 , Комент: 0
Помiчник лiкаря-лаборанта отримав мазок iз пiхви хворої жiнки. Який об’є-ктив необхiдно йому використати для мi-кроскопiї препарату?

Зап 16
Відп: 11 , Комент: 0
У хворого спостерiгається яскрава гiперемiя зiва, регiональний лiмфаденiт, ”малиновий язик”. На яке поживне сере-довище необхiдно зробити первинний по-сiв мазку iз зiва?

Зап 17
Відп: 12 , Комент: 0
Студент захворiв на ангiну. Стан ду-же важкий. Пiд час мiкроскопiї мазку з ротової частини глотки виявили грампо-зитивнi палички, розмiщеннi попарно пiд гострим кутом, iнодi у виглядi лiтер V i Х. Який орiєнтовний дiагноз можна поста-вити?

Зап 18
Відп: 11 , Комент: 0
Необхiдно провести поточну дезiнфе-кцiю в квартирi хворого на дизентерiю, залишеного вдома. Хто її проводить?

Зап 19
Відп: 12 , Комент: 0
У неблагонадiйному щодо сибiр-ки населеному пунктi, шкури тварин пiдлягають обробцi. Який метод оброб-ки потрiбно вибрати?

Зап 20
Відп: 12 , Комент: 0
Необхiдно сформувати дезбригаду для проведення заключної дезiнсекцiї у во-гнищi висипного тифу. Хто допускається до роботи з деззасобами та iнсектицидами?

Зап 21
Відп: 12 , Комент: 0
26-рiчна хвора поступила до лiкарнi на 3-й день хвороби зi скаргами на пiдви-щення to до 38oC , рiдкi випорожнення зi слизом та кров’ю, тенезми. При пальпацiї живiт помiрно здутий, болючий за ходом спазмованої сигмоподiбної кишки. Який бiоматерiал буде взято для бактерiологi-чного дослiдження?

Зап 22
Відп: 12 , Комент: 0
У селищi регулярно фiксуються ви-падки захворювання на хворобу Iтай-Iтай. Внаслiдок надлишкового вмiсту якого елементу у водi виникає дана хвороба?

Зап 23
Відп: 11 , Комент: 0
Санiтарним фельдшером районної СЕС проводиться перевiрка станцiї очистки стiчних вод. Якою повинна бути три-валiсть контакту активного хлору iз стi-чними водами в контактному резервуарi?

Зап 24
Відп: 11 , Комент: 0
В кабiнетi функцiональної дiагности-ки вимiрювались показники природньої освiтленостi. По якому з перерахованих показникiв оцiнюється достатнiсть при-родньої освiтленостi примiщень?

Зап 25
Відп: 11 , Комент: 0
При здобичi гранiту у кар’єрi робочi виконують бурильнi роботи. Контроль забрудненостi повiтря робочої зони бу-рильника показав, що концентрацiя пилу, який вмiщує до 30% дiоксиду креме-ню, перевищує ГДК у 5-10 разiв. Яку дiю спричиняє цей пил на органiзм працюю-чих людей?

Зап 26
Відп: 10 , Комент: 0
Вивчення умов працi показало, що шлiфувальник механiчного цеху працює в умовах пiдвищеної запиленостi, концен-трацiя пилу перевищує ГДК в 5-8 разiв. Визначте першочерговий захiд для по-кращення умов працi:

Зап 27
Відп: 10 , Комент: 0
Iз харчового анамнезу вiдомо, що па-цiєнтка не дотримується правил рацiо-нального харчування: часто переїдає, останнiй прийом їжi за 15-20 хвилин перед сном, вiддає перевагу жирнiй їжi, що мiстить багато вуглеводiв. При диспансерному обстеженнi поставлений дiагноз: алiментарно-конституцiйне ожирiння III ступеня. Який iз перелiчених алiментар-них факторiв ризику є головним при ожи-рiннi?

Зап 28
Відп: 11 , Комент: 0
При плановому вiдборi зразкiв харчо-вих продуктiв для лабораторного дослi-дження на вiдповiднiсть дiючим ДСТУ помiчник санiтарного лiкаря з гiгiє-ни харчування зобов’язаний оформити облiково-звiтну документацiю по формi:

Зап 29
Відп: 10 , Комент: 0
При лабораторному дослiдженнi молока встановлено: кислотнiсть - 19oТ, жирнiсть - 2,5%, густина - 1,023 г/см3, про-би з розоловою кислотою та розчином Люголя - негативнi. Який метод фальси-фiкацiї молока було використано у цьому випадку?

Зап 30
Відп: 7 , Комент: 0
При обстеженнi харчоблоку будинку вiдпочинку для дорослих, стало вiдомо, що напередоднi на склад завезли овочевi консерви. При зовнiшньому оглядi банок вiдмiчено: банки мають глибокi вм’ятини, при натисканнi на дно i кришку угинаю-ться всередину та не одразу повертаю-ться в початкове положення, iржi немає, банки герметичнi та змащенi технiчним жиром. Визначити бомбаж:

Зап 31
Відп: 8 , Комент: 0
У процесi обстеження спортивної зали школи, розташованої на першому повер-сi, встановлено: to повiтря - 15oC , вiдносна вологiсть повiтря до заняття 45%, швид-кiсть руху повiтря - 4 м/с, свiтловий кое-фiцiєнт - 1:4. Яке порушення є у даному випадку?

Зап 32
Відп: 8 , Комент: 0
У результатi перевiрки ПТУ з метою вивчення органiзацiї професiйного на-вчання пiдлiткiв 15-ти рокiв було встанов-лено, що навчально-виробниче наванта-ження складає 40 годин на тиждень. Три-валiсть занять виробничого навчання i практичне становить 4 години на день. Ре-гламентованi перерви пiд час виробничо-го навчання i практики встановленi через 50 хвилин роботи, тривалiстю 15 хвилин. Тривалiсть перерви на обiд становить 50 хвилин. Якi порушення в органiзацiї про-фесiйного навчання мають мiсце?

Зап 33
Відп: 8 , Комент: 0
В результатi перевiрки дитячого до-шкiльного закладу було встановлено, що з метою профiлактики гельмiнтозiв пiсок у пiсочницях на ґрунтових майданчиках: 1) замiнюється не рiдше нiж 1 раз на мi-сяць; 2) на нiч закривається; 3) перiоди-чно перекопується; 4) перед грою змо-чується; 5) 1 раз на лiто проводиться ана-лiз пiску на наявнiсть гельмiнтiв. Який з перелiчених пунктiв є грубим порушенням?

Зап 34
Відп: 11 , Комент: 0
Одним iз завдань у системi заходiв що-до радiацiйної безпеки населення є ви-значення радiонуклiдiв у об’єктах довкiл-ля та харчових продуктах. Яка кiлькiсть молока вiдбирається для проби на дослi-дження?

Зап 35
Відп: 10 , Комент: 0
Працiвники дiлянок з вiдкритими дже-релами iонiзуючого випромiнювання по-стiйно опромiнюються малими дозами радiацiї, що може призвести до виникнен-ня хронiчної променевої хвороби. Яка доза професiйного опромiнення встановлена законодавством як безпечна?

Зап 36
Відп: 8 , Комент: 0
Пiд час ремонтних робiт на атом-нiй електростанцiї виникнув викид радiоактивних речовин у атмосферне повiтря. Який першочерговий захiд розслiдування i лiквiдацiї аварiї?

Зап 37
Відп: 8 , Комент: 0
26 квiтня 1986 року трапилась аварiя на Чорнобильськiй АЕС. Ця аварiя згi-дно мiжнародної шкали вiдноситься до:

Зап 38
Відп: 9 , Комент: 0
Пiд час санiтарно-гiгiєнiчних дослi-джень лаборант визначав вмiст золи у борошнi, для цього вiн взяв точно вiдва-жену кiлькiсть борошна, прожарив його у муфельнiй печi у фарфоровому тиглi i, визначивши точну масу золи, обчислив вiдсоток зольностi. Який метод аналiзу використав лаборант у дослiдженнях?

Зап 39
Відп: 9 , Комент: 0
В результатi ускладнених пологiв народилась недоношена дитина, яка помер-ла на 35 добу життя. В який показник ввiйде цей випадок?

Зап 40
Відп: 8 , Комент: 0
На основi звiту про причини тимчасо-вої непрацездатностi Ф-№23-ТН-здоров були отриманi данi на пiдприємствi з чи-сельнiстю 248 працюючих було зареє-стровано 280 випадкiв тимчасової непра-цездатностi. Який з показникiв захворю-ваностi працюючих з тимчасовою втра-тою працездатностi можна проаналiзувати на основi цих даних?

Зап 41
Відп: 8 , Комент: 0
У дитячому вiддiленнi лiкарнi на 12-й день перебування дитини у стацiо-нарi з пневмонiєю у неї виникло захво-рювання скарлатиною. Визначте, чи є захворювання скарлатиною внутрiшньо-лiкарняним:

Зап 42
Відп: 8 , Комент: 0
Iнкубацiйний перiод при сальмонельозi:

Зап 43
Відп: 8 , Комент: 0
В якому разi iмовiрнiше iнфiкування медичного працiвника ВIЛ?

Зап 44
Відп: 9 , Комент: 0
У хворої з гострою кишковою iнфе-кцiєю, яка працює у дошкiльному дитя-чому закладi, виявлено сальмонели. Вка-жiть, коли вона може приступити до роботи:

Зап 45
Відп: 8 , Комент: 0
Хто вiдкрив явище радiоактивностi?

Зап 46
Відп: 9 , Комент: 0
Перевiрку об’єкту продовольчої тор-гiвлi необхiдно розпочинати з:

Зап 47
Відп: 8 , Комент: 0
При вивченнi фактичного харчуван-ня дорослої людини встановлено: частка енергоцiнностi добового рацiону за раху-нок бiлкiв - 16%, жирiв - 25%, вуглеводiв - 59%. Оцiнiть вiдповiднiсть вмiсту бiлкiв, жирiв, вуглеводiв їх рекомендованим часткам енергоцiнностi рацiону:

Зап 48
Відп: 8 , Комент: 0
Для боротьби з бур’янами на сiльсько-господарських угiддях тривалий час за-стосовували гербiциди, якi за ступенем стiйкостi у навколишньому середовищi вiдносяться до стiйких. Укажiть найбiльш ймовiрний шлях надходження їх з грунту в органiзм людини:

Зап 49
Відп: 9 , Комент: 0
Укажiть кратнiсть обстеження на па-тогенний стафiлокок робiтникiв пiд-приємств по випуску кремових кондитерських виробiв:

Зап 50
Відп: 8 , Комент: 0
Основним законодавчим документом, який регламентує дiяльнiсть санiтарно-епiдемiологiчної служби, є: