Буклет 2019 року

Зап 1
Відп: 24 , Комент: 0
В результатi ускладнених пологiв народилась недоношена дитина, яка померла на 35 добу життя. В який показник ввiйде цей випадок?

Зап 2
Відп: 17 , Комент: 0
На основi звiту про причини тимчасової непрацездатностi Ф-№23-ТН-здоров були отриманi данi на пiдприємствi з чисельнiстю 248 працюючих було зареєстровано 280 випадкiв тимчасової непрацездатностi. Який з показникiв захворюваностi працюючих з тимчасовою втратою працездатностi можна проаналiзувати на основi цих даних?

Зап 3
Відп: 18 , Комент: 0
Пiд час ядерного вибуху потерпiлий знаходиться на вiдкритiй мiсцевостi. Показання iндивiдуального дозиметра - 200 Рентген. Яка перша допомога?

Зап 4
Відп: 13 , Комент: 0
Структурамiської санiтарно-епiдемiологiчної станцiї включає вiддiлення:

Зап 5
Відп: 12 , Комент: 0
Помiчник санiтарного лiкаря виявив на пiдконтрольному об’єктi порушення санiтарного законодавства. Який документ вiн повинен скласти у цьому випадку?

Зап 6
Відп: 10 , Комент: 0
Яка вiдносна величина характеризує рiвень, частоту, поширенiсть явища у середовищi, де воно проходить та з яким органiчно пов’язане?

Зап 7
Відп: 7 , Комент: 0
Природний рух населення характеризують показники:

Зап 8
Відп: 7 , Комент: 0
Ви фельдшер МШД, приїхали на виклик до потерпiлої, яка випадково вилила на себе окрiп. Потерпiла кричить вiд болю, передня поверхня обох нижнiх кiнцiвок яскраво-гiперемована, вкрита пухирцями з прозорим вмiстом. Яка ступень та площа опiку у потерпiлої?

Зап 9
Відп: 7 , Комент: 0
Стан потерпiлого важкий, потребує проведення реанiмацiйних заходiв. Що потрiбно перевiрити перш нiж розпочати реанiмацiйнi заходи?

Зап 10
Відп: 7 , Комент: 0
Посинiння крохмалю внаслiдок взаємодiї зразка з розчином йоду є прикладом:

Зап 11
Відп: 7 , Комент: 0
Жорсткiсть води, спричинена солями кальцiю та магнiю, призводить до

Зап 12
Відп: 6 , Комент: 0
Жорсткiсть води, спричинена солями кальцiю та магнiю, призводить до

Зап 13
Відп: 7 , Комент: 0
У якого випромiнення найбiльша бiологiчна ефективнiсть?

Зап 14
Відп: 7 , Комент: 0
В лабораторiю для проведення дослiдження надiйшла проба молока. Установленi такi данi: колiр - бiлуватий, запах без особливостей, смак - характерний для молока, густина - 1,038, кислотнiсть - 35o Тернера, жирнiсть - 3,2%. Визначiть ступiнь якостi молока:

Зап 15
Відп: 6 , Комент: 0
Вкажiть кратнiсть обстеження на патогенний стафiлокок робiтникiв пiдприємств по випуску кремових кондитерських виробiв:

Зап 16
Відп: 6 , Комент: 0
В яких продуктах, перш за все, необхiдно контролювати вмiст ртутi?

Зап 17
Відп: 5 , Комент: 0
Пiд час перевiрки лiтнього оздоровчого табору для дiтей встановлено,що до складу примiщень медико-санiтарного призначення входять кабiнет лiкаря, медичний пункт, процедурна. Вони iзольованi, мають окремий вхiд. Якi ще примiщення повиннi бути обов’язково видiленi у медичному блоцi?

Зап 18
Відп: 5 , Комент: 0
Для дослiдження в лабораторiї СЕС доставленi проби добового рацiону харчування з їдальнi. Визначена енергетична цiннiсть рацiону. Теоретична калорiйнiсть склала 986 ккал, фактична калорiйнiсть 892 ккал. Яке гiгiєнiчне заключення можна сформулювати, спiвставляючi отриманi результати?

Зап 19
Відп: 5 , Комент: 0
Пiд час обстеження консервного заводу перевiрено набiр та планування примiщень, технологiчний процес виробництва, обладнання, iнвентар. Значна увага придiлена якостi консервної тари та вимогам до її маркування. Вiдiбрано проби банкових консервiв для дослiдження в лабораторiї СЕС. Яку назву має напис на металевiй поверхнi консервної банки, що пiдлягає вивченню пiд час гiгiєнiчної експертизи?

Зап 20
Відп: 4 , Комент: 0
Санiтарному фельдшеру доручено дослiдити атмосферне повiтря населеного пункту та дати йому гiгiєнiчну оцiнку. Який вiдсотковий вмiст газiв характеризує природнiй склад атмосферного повiтря?

Зап 21
Відп: 4 , Комент: 0
До санiтарної станцiї звернулись мешканцi житлового будинку, бiля якого знаходиться будiвельний майданчик, з проханням з’ясувати, наскiльки рiвень шуму в квартирах вiдповiдає нормi. При обстеженнi: перевищення не визначено. Який рiвень шуму в житлових кiмнатах квартир вiдповiдає нормативним нормам?

Зап 22
Відп: 5 , Комент: 0
Для оцiнки якостi питної води на вмiст нiтритiв використовують фотоелектроколориметричний метод аналiзу. Якi розчини можна проаналiзувати за допомогою фотоелектроколориметра (ФЕКа)?

Зап 23
Відп: 3 , Комент: 0
При обстеженнi дошкiльного навчального закладу проведено дослiдження мiкроклiматичних умов. Який температурний режим у груповiй кiмнатi дошкiльної групи найбiльш сприятливий для дiтей?

Зап 24
Відп: 3 , Комент: 0
За характером змiн загальної iнтенсивностi протягом часу для людини найбiльш шкiдливий шум:

Зап 25
Відп: 4 , Комент: 0
У сiльському населеному пунктi з децентралiзованим водопостачанням (шахтнi колодязi) у дiтей раннього вiку почастiшали випадки продовження термiнiв закриття тiм’ячка, порушення розвитку кiсткової тканини, затримка розвитку зубiв. Цi прояви можуть бути пов’язанi з високим вмiстом у ґрунтi та ґрунтових водах:

Зап 26
Відп: 2 , Комент: 0
Помiчнику санiтарного лiкаря з комунальної гiгiєни при обстеженнi житла необхiдно оцiнити параметри мiкроклiмату. Який з перерахованихпоказникiв НЕ МАЄ необхiдностi вивчати, оскiльки вiн не належить до параметрiв мiкроклiмату?

Зап 27
Відп: 2 , Комент: 0
При вiдборi проб стiчної води на визначення в нiй розчиненого кисню необхiдно враховувати, що на ненасиченiсть води впливає:

Зап 28
Відп: 2 , Комент: 0
Визначте енергетичнуцiннiсть харчового рацiону студента, основний обмiн якого становить 900 ккал, енерговитрати на всi види дiяльностi протягом доби становлять 2100 ккал:

Зап 29
Відп: 2 , Комент: 0
Якими захворюваннями можна заразитися через погано помитi овочi що використовуються для приготування салатiв?

Зап 30
Відп: 2 , Комент: 0
Ознаки, характернi для тяжкої форми вiбрацiйної хвороби:

Зап 31
Відп: 2 , Комент: 0
Документ, який регулює вiдносини мiж роботодавцем i працiвником з питань безпеки, гiгiєни працi i встановлює єдиний порядок органiзацiї охорони працi в Українi, називається:

Зап 32
Відп: 2 , Комент: 0
Вiдмiчаються ознаки харчового полiневриту або хвороби ”берi-берi”. При дефiциту якого вiтамiну виникає це захворювання?

Зап 33
Відп: 2 , Комент: 0
З якою метою облаштовують поля зрошення?

Зап 34
Відп: 2 , Комент: 0
У житловому примiщеннi виявленi ознаки сиростi: запах цвiлi в кiмнатi, покороблення меблiв, чорнi плями на стiнах, вiдшарування шпалер. Визначте, виникненню якого захворювання сприяє сирiсть:

Зап 35
Відп: 2 , Комент: 0
Пiд час санiтарної експертизи проектної документацiї мiської лiкарнi виявлено розмiщення всiх лiкувальних вiддiлень в одному корпусi. Вкажiть, для якого вiддiлення необхiдний окремий корпус:

Зап 36
Відп: 2 , Комент: 0
Помiчник санiтарного лiкаря з гiгiєни дiтей та пiдлiткiв бере участь у роботi медико-педагогiчноїкомiсiї з питань визначення ”шкiльної” зрiлостi 6-рiчних дiтей. Яким тестом необхiдно користуватися?

Зап 37
Відп: 2 , Комент: 0
Помiчнику санiтарного лiкаря з гiгiєни працi доручено провести вiдбiр повiтря для визначення запиленостi на постiйному робочому мiсцi працiвника, що виконує роботу сидячи. На якiй висотi вiд пiдлоги йому слiд розташувати алонжу електроаспiратора з фiльтром АФА?

Зап 38
Відп: 2 , Комент: 0
При проведеннi санiтарно-гiгiєнiчної обстеження робочої зони пiдприємства, помiчник санiтарного лiкаря з гiгiєни працi встановив значне перевищення ГДР виробничого шуму. При бiльш детальному вивченнi технологiчного процесу з’ясувалося, що рiвень шуму на робочих мiсцях не можна знизити до граничнодопустимих рiвнiв. Якi заходи по покращенню умов працi повинен запропонувати санiтарний фельдшер?

Зап 39
Відп: 1 , Комент: 0
Пiд час проведення санiтарногiгiєнiчного обстеження дiльницi загартовування металевих виробiв помiчник санiтарного лiкаря з гiгiєни працi встановив значне перевищення ГДР електромагнiтного випромiнювання радiочастот. Робiтнику 50-ти рокiв, що працює на цiй дiльницi близько 4-х рокiв, при проведеннi чергового медичного огляду поставлений попереднiй дiагноз: професiйна катаракта. Яким ефектом дiї ЕМВ радiочастот санiтарний фельдшер пояснить виникнення професiйного захворювання у робiтника?

Зап 40
Відп: 1 , Комент: 0
Помiчник санiтарного лiкаря з гiгiєни працi отримав завдання оцiнити ефективнiсть роботи промислової вентиляцiї цеху фарбування шкiряних виробiв. Який непрямий показник стану ефективностi роботи промислової вентиляцiї може використати санiтарний фельдшер в даному випадку?

Зап 41
Відп: 1 , Комент: 0
При лабораторному дослiдженнi харчових продуктiв Вам необхiдно визначити органолептичнi показники. Якi показники Ви будете визначати?

Зап 42
Відп: 1 , Комент: 0
Вкажiть, яке захворювання може виникнути у дитини вiком вiд 1 до 3 рокiв при тривалому вживаннi харчових продуктiв з низьким вмiстом вiтамiну D:

Зап 43
Відп: 1 , Комент: 0
З якими ГДК необхiдно порiвнювати данi лабораторного дослiдження атмосферного повiтря, вiдiбраного на стацiонарному посту?

Зап 44
Відп: 1 , Комент: 0
Санiтарний фельдшер отримав завдання вiдiбрати пробу питної води з водопровiдної мережi для радiологiчного контролю. Який об’єм води вiн повинен вiдiбрати?

Зап 45
Відп: 1 , Комент: 0
При опромiненнi органiзму можливий розвиток променевої хвороби. Якi змiни в картинi кровi характернi для променевої хвороби?

Зап 46
Відп: 1 , Комент: 0
При вивченнi мiкроклiматичних параметрiв житлового примiщення встановленi коливання температури, яка вимiрювалася за стандартною методикою в 9 точках. Якi перепади температур найбiльш суттєво впливають на тепловий баланс?

Зап 47
Відп: 1 , Комент: 0
У хворого 30-ти рокiв, який звернувся по медичну допомогу, медичний працiвник запiдозрив малярiю. Який метод дiагностики використовують для пiдтвердження дiагнозу?

Зап 48
Відп: 2 , Комент: 0
Хворий звернувся на 4-й день хвороби зi скаргами на нездужання, бiль в горлi, утруднене носове дихання, пiдвищення температури тiла до 38-39oПри оглядi: блiдiсть шкiрних покривiв, одутлiсть обличчя, набряк повiк, значно збiльшенi задньошийнi лiмфатичнi вузли, в меншiй мiрi пiдщелепнi, паховi, пахвиннi. Слизова ротоглотки гiперемована, мигдалики гiпертрофованi, вкритi суцiльним нальотом, який легко знiмається. Збiльшенi печiнка та селезiнка. В аналiзi кровi: лiмфоцитоз, моноцитоз, атиповi мононуклеари. Ваш попереднiй дiагноз:

Зап 49
Відп: 1 , Комент: 0
Планується будiвництво станцiї водозабору з поверхневих джерел водопостачання. Результатианалiзу води такi: залiзо - 0,2 мг/дм3, каламутнiсть - 3,7 мг/дм3, смак - 3 бали, запах - 3 бали. Якi методи очищення води необхiдно запропонувати?

Зап 50
Відп: 1 , Комент: 0
Виконуючи важку роботу в умовах високої температури повiтря i зниженої вологостi працiвники втрачають тепло з органiзму переважно в результатi випаровування, що може призвести до судомної хвороби. Який вид обмiну значно змiнюється при цьому?