Буклет 2015 року

Зап 1
Відп: 8 , Комент: 0
Хворого вкусила за губу бджола. Скаржиться на ядуху, нудоту, гавкаю-чий кашель. При оглядi: обличчя набрякле, шкiра блiдо-цiанотична, дихання утруднене, захриплiсть голосу, АТ в нормi. Розвиток якого стану можна при-пустити у хворого?

Зап 2
Відп: 8 , Комент: 0
Пiд час забору кровi для лаборатор-ного дослiдження пацiєнт поскаржився на головний бiль, запаморочення, "ми-готiння мушок"перед очима. Лаборант вимiряв артерiальний тиск, який становив 180/100 мм рт.ст. Як називається такий стан?

Зап 3
Відп: 7 , Комент: 0
Через деякий час пiсля резекцiї пу-хлини тонкої кишки у хворого виявлено 12-i фолiєводефiцитну анемiю. Наявнiсть яких клiтин в периферiйнiй кровi є типовим для цiєї патологiї?

Зап 4
Відп: 6 , Комент: 0
Хворий скаржиться на слабкiсть, пi-тливiсть вночi, сухий кашель, субфе-брильну to тiла. Хворiє тиждень. В анамнезi контакт з хворим на тубер-кульоз легенiв. Яке дослiдження буде найiнформативнiшим на даному етапi?

Зап 5
Відп: 7 , Комент: 0
Хворий скаржиться на вираженi бо-лi в суглобах кистi, вранiшню скутiсть в них, змiну форми суглобiв. Для якого захворювання характернi цi скарги?

Зап 6
Відп: 7 , Комент: 0
Хворий iз дiагнозом IХС, стенокардiя напруження, скаржиться на бiль у дiлянцi серця. Який є найбiльш типовий характер болю при нападi стенокардiї?

Зап 7
Відп: 6 , Комент: 0
У жительки Закарпаття з’явились слабкiсть, сонливiсть, апатiя, знижен-ня пам’ятi, набряки. Пiсля обстеження встановлений дiагноз ”ендемiчний зоб”. Брак якої речовини може призвести до цiєї хвороби?

Зап 8
Відп: 7 , Комент: 0
Пацiєнт тривалий час працює на ви-робництвi, в умовах, за яких є ризик по-трапляння в легенi виробничого пилу. У нього розвинувся кашель, колючi болi в груднiй клiтцi, задишка. Як називається професiйне захворювання, яке розвинулося у пацiєнта?

Зап 9
Відп: 7 , Комент: 0
У пацiєнта, який працює водола-зом, можна припустити дiагноз кесон-ної хвороби. Який основний чинник розвитку цiєї хвороби?

Зап 10
Відп: 6 , Комент: 0
Пацiєнтку 10 рокiв привезли до лi-карнi на 3 день хвороби зi скаргами на бiль у горлi при ковтаннi, загальну слаб-кiсть, гарячку. При оглядi: to - 37, 5 , неяскрава гiперемiя ротоглотки, мигда-лики набряклi, вкритi сiрувато-бiлим нальотом, який погано знiмається шпа-телем, та пiсля зняття якого мигдалики кровоточать. Яке лабораторне дослiдження найбiльш iнформативне?

Зап 11
Відп: 5 , Комент: 0
До iнфекцiйної лiкарнi надiйшов пацiєнт з iмовiрним тифопаратифозним захворюванням. Який раннiй специфiчний метод лабораторної дiагностики необхiдно провести для уточнення дiагнозу?

Зап 12
Відп: 6 , Комент: 0
Пiд час забору кровi у пацiєнта лаборант проколов собi палець. Який розчин спирту використовується для обробки рани?

Зап 13
Відп: 6 , Комент: 0
32-рiчна пацiєнтка надiйшла до iн-фекцiйної лiкарнi на 3-й день хвороби зi скаргами на пiдвищення температури тiла до 38 C, рiдкi випорожнення зi слизом та кров’ю, тенезми. Який бiо-логiчний матерiал необхiдно взяти для бактерiологiчного дослiдження?

Зап 14
Відп: 7 , Комент: 0
У хворого на шкiрi тильної поверх-нi лiвої руки з’явилася виразка, вкрита чорним струпом. На тильнiй поверхнi правої кистi - поширений, неболючий набряк червоно-синюватого кольору, у серединi - чорний струп. Яке захворю-вання можна припустити у фермера?

Зап 15
Відп: 7 , Комент: 0
Пiсля вживання в їжу сирих курячих яєць пацiєнт надiйшов до iнфекцiйної лiкарнi зi скаргами на високу температуру, бiль у надчеревнiй дiлянцi та бiля пупка, слабкiсть, блювання, водянистi, пiнистi випорожнення до 10 разiв, з домiшками слизу i кровi. Яке захворюван-ня можна припустити?

Зап 16
Відп: 6 , Комент: 0
У лабораторiю особливо небезпе-чних iнфекцiй доставлено на дослiджен-ня кров. Для виявлення специфiчного антигену лаборант провiв реакцiю тер-мопреципiтацiї Асколi. Яке захворювання дiагностується?

Зап 17
Відп: 7 , Комент: 0
У дитини виявленi: гарячка до 39o , гострий тонзилiт, полiаденiт, гепато-спленомегалiя. У ЗАК: лiмфо-, моноцитоз, атиповi мононуклеари. Для яко-го захворювання це характерно?

Зап 18
Відп: 7 , Комент: 0
У хворого на висипний тиф на 2-ий день хвороби на кон’юнктивi нижнiх по-вiк з’явилась висипка. Назвiть основний елемент висипки:

Зап 19
Відп: 5 , Комент: 0
При пiдрахунку лейкоцитарної фор-мули виявлено клiтини неправильної форми, розмiром 10-20 мкм з ексцентрично розмiщеним круглим ядром з колесоподiбною структурою хроматину. Цитоплазма - широка, базофiльна, вакуолiзована iз зоною просвiтлення навколо ядра. Яка це клiтина?

Зап 20
Відп: 4 , Комент: 0
Пiдраховуючи лейкоформулу, лаборант виявив 5% клiтин круглої форми, розмiром 8-12 мкм, форма ядра чiтко не проглядається через темно-фiолетову зернистiсть рiзної величини, яка розмiщується як в цитоплазмi, так i на ядрi. Якi це клiтини?

Зап 21
Відп: 4 , Комент: 0
При проведеннi загального аналi-зу кровi пацiєнтки лаборант визначив, що показник концентрацiї гемоглобiну в кровi становить 90 г/л. Яка його норма у жiнок?

Зап 22
Відп: 4 , Комент: 0
Пацiєнт звернувся до лiкаря зi скар-гами на високу to тiла, сильний бiль у горлi. Попередньо встановлений дiагноз - ангiна. Яка кiлькiсть лейкоцитiв в ЗАК може спостерiгатися у даному випадку?

Зап 23
Відп: 3 , Комент: 0
Визначивши показники червоної кровi в ЗАК пацiєнта, лаборантом встановлено, що КП - в межах норми. Яке його кiлькiсне значення у даному випадку?

Зап 24
Відп: 4 , Комент: 0
При пiдрахунку лейкоцитарної фор-мули отримано результат дослiдження: п. - 1%, с. - 54%, е. - 9%, б. - 0%, лiмф. - 31%, мон. - 5%. Який з показникiв лейкоформули не вiдповiдає нормальним величинам i як це явище називається?

Зап 25
Відп: 4 , Комент: 0
Для пiдрахунку лейкоформули лаборант повинен зафарбувати мазки кровi, в яких чiтко будуть проглядатися морфологiчнi особливостi клiтин. Який з методiв забарвлення вiн повинен використати?

Зап 26
Відп: 3 , Комент: 0
У ЗАК при пiдрахунку лейкофор-мули в цитоплазмi бiльшостi паличко-ядерних i сегментоядерних лейкоцитiв лаборантом виявленi грубi, темнi гранули рiзного розмiру. Якi це дегенеративнi змiни?

Зап 27
Відп: 3 , Комент: 0
У дитини вiком 10 рокiв попередньо встановлено дiагноз ангiна. При пiд-рахунку лейкоформули виявлено: п. - 1%, с. - 24%, е. - 2%, б. - 0%, лiмф. - 45%, мон. - 16%, атиповi мононуклеари - 12%. Для якого стану це характерно?

Зап 28
Відп: 3 , Комент: 0
При проведеннi мiкроскопiчного дослiдження забарвленого мазка кровi всерединi окремих еритроцитiв виявлено включення розмiром 1-2 мкм, круглої форми, червоно-фiолетового забарвлення. Якi це включення?

Зап 29
Відп: 3 , Комент: 0
При проведеннi ЗАК отримано такi показники червоної кровi: еритр. - 3,2 г/л; Нb - 80 г/л; КП - 0,75. Який вид анемiї за колiрним показником у пацiєнта?

Зап 30
Відп: 3 , Комент: 0
У пацiєнта при проведеннi ЗАК виявлено збiльшення кiлькостi еритроцитiв, гемоглобiну, лейкоцитiв та тромбоцитiв. Як називається дане явище?

Зап 31
Відп: 3 , Комент: 0
Пiд час забору кровi у дiвчинки вi-ком 10 рокiв, лаборант звернув увагу на блiдiсть i сухiсть шкiри, ламкiсть нiгтiв. Дослiдивши показники червоної кровi виявлено: зниження кiлькостi еритро-цитiв i Нb, гiпохромiю, мiкроцитоз. Для якої анемiї це характерно?

Зап 32
Відп: 3 , Комент: 0
При проведеннi проби Зимницького лаборантом визначено, що спiввiдношення денного дiурезу до нiчного - у межах норми. Яке спiввiдношення вiдповiдає нормi?

Зап 33
Відп: 2 , Комент: 0
В лабораторiю доставлено сечу. Пi-сля центрифугування лаборант зауважив на днi пробiрки кристалiчний бiлий осад. Мiкроскопiчно виявленi безбарвнi шестиграннi призми, якi сильно залом-люють свiтло, деякi з них нагадують ”-гробовi кришки”, ”сани”, ”ножицi”. Якi це кристали?

Зап 34
Відп: 2 , Комент: 0
В лабораторiю з нефрологiчного вiддiлення доставлено сечу на ЗАС. Лаборант звернув увагу на її червоно-буре забарвлення, поява якого пiдтверджує-ться мiкроскопiчно змiненими та незмiненими еритроцитами. Для якої хвороби це характерно?

Зап 35
Відп: 2 , Комент: 0
При проведеннi мiкроскопiчного дослiдження осаду сечi виявлено великi полiгональнi клiтини з невеликим центрально розмiщеним ядром та свiтлою, прозорою цитоплазмою з незначною зернистiстю. Який це епiтелiй?

Зап 36
Відп: 1 , Комент: 0
При мiкроскопiї осаду сечi лаборант виявив: лейкоцитiв 6-10 в п/з; незмiне-них еритроцитiв 20-40 в п/з; перехiдний епiтелiй 2-6 в п/з; кристали сечової ки-слоти у великiй кiлькостi друзами, зрос-тками. Для якого захворювання це характерно?

Зап 37
Відп: 1 , Комент: 0
При мiкроскопiчному дослiдженнi осаду сечi лаборант виявив цилiндричнi утворення рiзної довжини та ширини, блiдi, майже прозорi, один кiнець яких заокруглений, другий - обiрваний. Якi це цилiндри?

Зап 38
Відп: 2 , Комент: 0
При проведеннi хiмiчного дослi-дження шлункового вмiсту виявлено вiдсутнiсть в ньому хлоридної кислоти та пепсину. В даному випадку можна го-ворити про:

Зап 39
Відп: 2 , Комент: 0
Виконавши хiмiчне дослiдження шлункового вмiсту, лаборант встановив вiдсутнiсть у ньому хлоридної кислоти. Що вiн повинен визначити пiсля цього?

Зап 40
Відп: 2 , Комент: 0
При мiкроскопiчному дослiдженнi дуоденального вмiсту виявлено темнi округлi та багатограннi утворення, деякi - з концентричною посмугованiстю. Якi це елементи?

Зап 41
Відп: 1 , Комент: 0
При дослiдженнi дуоденального вмi-сту пацiєнта встановлено, що густина мiхурової жовчi вiдповiдає нормi. Яка величина показнику спостерiгається?

Зап 42
Відп: 1 , Комент: 0
При мiкроскопiї порцiї А дуоденаль-ного вмiсту лаборант виявив велику кiлькiсть клiтин круглої форми з дрiбною зернистiстю, що розмiщуються в тяжах слизу разом з призматичним епiтелiєм. Що це за клiтини?

Зап 43
Відп: 1 , Комент: 0
Пiд час дослiдження дуоденального вмiсту в порцiї С нiяких змiн немає. В порцiї В спостерiгається значна кiлькiсть осаду на днi пробiрки, при мiкроскопiчному дослiдженнi якого виявлено велику кiлькiсть кальцiю бiлiрубiнату, мiкролiтiв, кристалiв холестерину. Для якого захворювання це характерно?

Зап 44
Відп: 1 , Комент: 0
На дослiдження доставлено кал, на поверхнi якого лаборант макроскопiчно спостерiгає тяжi кровi. Для уражен-ня якого органу це характерно?

Зап 45
Відп: 1 , Комент: 0
В нативному препаратi калу лаборант виявив утворення цилiндричної форми жовтого кольору з поздов-жньою посмугованiстю. Це:

Зап 46
Відп: 1 , Комент: 0
Пiсля проведення копрологiчного дослiдження встановлено наявнiсть в калових масах нейтрального жиру в ве-ликiй кiлькостi. Як називається це явище?

Зап 47
Відп: 1 , Комент: 0
В препаратi, забарвленому розчином Люголя, було виявлено коки та пали-чки рiзної довжини та ширини темно-синього аж до чорного кольору. Який це елемент?

Зап 48
Відп: 1 , Комент: 0
При мiкроскопiчному дослiдженнi харкотиння виявлено круглi та овальнi клiтини дiаметром 10-25 мкм з пiнистою базофiльною цитоплазмою, в якiй мiстяться фагоцитованi частинки бактерiй. Якi це клiтини?

Зап 49
Відп: 1 , Комент: 0
Пацiєнту поставлено попереднiй дi-агноз бронхоектитичної хвороби. Якi особливостi збирання харкотиння для аналiзу?

Зап 50
Відп: 1 , Комент: 0
При мiкроскопiчному дослiдженнi харкотиння лаборант виявив еозинофi-ли, кристали Шарко-Лейдена та спiралi Куршмана. Для якого захворювання це характерно?