Буклет 2016 року

Зап 1
Відп: 14 , Комент: 0
У хворого хронiчна недостатнiсть кровообiгу II-Б стадiї. В ходi визначення водного балансу виявили, що протягом доби хворому введено 1,5 л рiдини. Добовий дiурез становить 800 мл. Як називається це явище?

Зап 2
Відп: 13 , Комент: 0
Пацiєнт перебуває на лiкуваннi в пульмонологiчному вiддiленнi. Його турбує бiль у груднiй клiтцi, який посилюється пiд час кашлю, сухий кашель та пiдвищення температури тiла до 39oПротягом 3-х дiб спостерiга-лися невеликi (не бiльше 1oC) добовi коливання температури. Яка лихоманка характерна для пацiєнта?

Зап 3
Відп: 14 , Комент: 0
У хворого з’явилися болi в епiгастрiї, що виникають через 1,5-2 години пiсля прийому їжi, голоднi нiчнi болi, нудота. Болi зникають пiсля прийому їжi. Для якого захворювання характерна така клiнiчна картина?

Зап 4
Відп: 12 , Комент: 0
Хворий скаржиться на слабкiсть, пi-тливiсть вночi, сухий кашель, субфебрильну температуру тiла. Хворiє про-тягом тижня. В анамнезi контакт з хво-рим на туберкульоз легенiв. Яке дослiдження буде найiнформативнiшим на даному етапi?

Зап 5
Відп: 11 , Комент: 0
Пацiєнту з попереднiм дiагнозом ”пу-хлина товстої кишки” проведено ЗАК: еритроцити - 3, 2 · 1012/л, гемоглобiн - 70 г/л, колiрний показник - 0,65. У мазку кровi: анiзоцитоз, пойкiлоцитоз, гiпохромiя. Який рiзновид анемiї у хворого?

Зап 6
Відп: 11 , Комент: 0
На шостому мiсяцi вагiтностi в жiнки розвинулася залiзодефiцитна анемiя. Якi клiтини периферiйної кровi свiдчать про дефiцит гемоглобiну в еритроцитах?

Зап 7
Відп: 11 , Комент: 0
У пацiєнтки 17-ти рокiв через 10 днiв пiсля перенесеної ангiни з’явилися скарги на ”леткий” бiль у колiнних суглобах, потiм - у лiктьових та плечових, бiль в дiлянцi серця, серцебиття. Яке лабораторне дослiдження пiдтвердить ревматичну хворобу?

Зап 8
Відп: 11 , Комент: 0
У жительки Закарпаття з’явилися слабкiсть, сонливiсть, апатiя, погiршен-ня пам’ятi, набряки. Пiсля обстеження встановлено дiагноз ”ендемiчний зоб”. Брак якої речовини може призвести до цiєї хвороби?

Зап 9
Відп: 11 , Комент: 0
Пацiєнт тривало працює на виробни-цтвi в умовах потрапляння до легенiв виробничого пилу. У нього розвинувся кашель, колючi болi в груднiй клiтцi, задишка. Як називається професiйне за-хворювання, яке розвинулося у пацiєнта?

Зап 10
Відп: 9 , Комент: 0
Пацiєнтку 10-ти рокiв привезли до лiкарнi на 3-й день хвороби зi скаргами на бiль у горлi пiд час ковтання, загальну слабкiсть, лихоманку. В ходi огляду: температура - 37,5oC, неяскрава гiперемiя ротоглотки, мигдалики набряклi з сiрувато-бiлим нальотом, який погано знiмається шпателем, пiсля зняття нальоту з мигдаликiв тече кров. Яке лабораторне дослiдження буде найбiльш iнформативним?

Зап 11
Відп: 9 , Комент: 0
До iнфекцiйної лiкарнi надiйшов пацiєнт з попереднiм дiагнозом ”тифо-паратифозне захворювання”. Який ран-нiй специфiчний метод лабораторної дiагностики необхiдно застосувати для уточнення дiагнозу?

Зап 12
Відп: 9 , Комент: 0
Через мiсяць пiсля повернення з лi-тнього табору в iнфекцiйне вiддiлення госпiталiзовано дитину зi скаргами, на пiдставi яких поставлено дiагноз ”вiру-сний гепатит А”. Який найбiльш iмовiр-ний механiзм зараження вiрусним гепа-титом А у дитини?

Зап 13
Відп: 9 , Комент: 0
У фермера на шкiрi тильної поверх-нi лiвої руки з’явилась виразка, вкри-та чорним струпом. На тильнiй поверх-нi правої кистi поширений, неболючий набряк синювато-червоного кольору, в центрi набряку - чорний струп. Що мо-жна припустити у пацiєнта?

Зап 14
Відп: 8 , Комент: 0
Пiсля вживання в їжу сирих курячих яєць пацiєнт надiйшов до iнфекцiйної лiкарнi зi скаргами на високу температуру, бiль у надчеревнiй дiлянцi i бiля пупка, слабкiсть, блювання, водянистi, пiнистi випорожнення до 10 разiв, з до-мiшками слизу i кровi. Яке захворюван-ня можна припустити?

Зап 15
Відп: 8 , Комент: 0
До лабораторiї особливо небезпе-чних iнфекцiй доставлено на дослiджен-ня кров. Для виявлення специфiчного антигену лаборант провiв реакцiю тер-мопреципiтацiї Асколi. Яке захворювання дiагностується?

Зап 16
Відп: 7 , Комент: 0
У дитини виявлено: лихоманка до 39oC, гострий тонзилiт, полiаденiт, гепа-тоспленомегалiя. У ЗАК: лiмфо-, моно-цитоз, атиповi мононуклеари. Для якого захворювання це характерно?

Зап 17
Відп: 7 , Комент: 0
Пацiєнтка протягом 3-х мiсяцiв скаржиться на загальну слабкiсть, пiдви-щення температури тiла до 37,5-38oC, множинне збiльшення лiмфатичних вузлiв, значну втрату маси тiла, тривалий пронос. Який метод лабораторного дослiдження є найбiльш iнформативним?

Зап 18
Відп: 7 , Комент: 0
У робiтника, що прокладав доро-ги на африканському континентi, пiд-тверджено дiагноз ”триденна малярiя”. Протягом якого часу триватиме меди-чне спостереження за осередком iнфекцiї?

Зап 19
Відп: 7 , Комент: 0
В ходi пiдрахунку лейкоцитарної формули виявлено клiтини неправиль-ної форми, розмiром 10-20 мкм з екс-центрично розмiщеним круглим ядром з колесоподiбною структурою хроматину. Цитоплазма - широка, базофiльна, вакуолiзована, з зоною просвiтлен-ня навколо ядра. Яка це клiтина?

Зап 20
Відп: 7 , Комент: 0
Пiдраховуючи лейкоформулу, лаборант виявив 5% клiтин круглої форми, розмiром 8-12 мкм, форма ядра чiтко не проглядається крiзь темно-фiолетову зернистiсть рiзної величини, яка розташована як в цитоплазмi, так i на ядрi. Якi це клiтини?

Зап 21
Відп: 5 , Комент: 0
В ходi пiдрахунку лейкоцитарної формули отримано результат дослi-дження: п.- 1%, с.- 54%, е.- 9%, б.- 0%, лiмф.- 31%, мон.- 5%. Який з показни-кiв лейкоформули не вiдповiдає нормi, i як таке явище називається?

Зап 22
Відп: 5 , Комент: 0
Лаборант повинен зафарбувати мазки кровi для пiдрахунку лейкоформули, щоб в них було чiтко видно морфологiчнi особливостi клiтин. Який з методiв забарвлення вiн повинен використати?

Зап 23
Відп: 4 , Комент: 0
Пiд час амбулаторного обстежен-ня пацiєнта отримано показники ЗАК: еритр.- 4,8 Т/л; Hb- 150 г/л; КП- 0,93; лейк.- 8,7 Г/л; п.- 3%, с.- 55%, е.- 2%, б.- 0%, лiмф.- 35%, мон.- 5%; ШОЕ- 9 мм/год. Оцiнiть результат дослiдження:

Зап 24
Відп: 4 , Комент: 0
При мiкроскопiї мазка кровi, за-барвленого за методом Фонiо, виявлено без’ядернi клiтини круглої форми, розмiром 2,0-3,5 мкм, забарвленi у фiолетовий колiр. Якi це клiтини?

Зап 25
Відп: 4 , Комент: 0
В ходi суправiтального забарвлення мазка кровi брильянтовим крезиловим синiм виявлено клiтини розмiром 9-11 мкм, зелено-жовтого кольору, мiстять гранули. Якi це клiтини?

Зап 26
Відп: 4 , Комент: 0
В ходi проведення мiкроскопiчного дослiдження забарвленого мазка кровi всерединi окремих еритроцитiв виявлено включення розмiром 1-2 мкм, кру-глої форми, червоно-фiолетового ко-льору. Якi це включення?

Зап 27
Відп: 4 , Комент: 0
Пiдраховуючи лейкоцитарну форму-лу, лаборант звернув увагу на наявнiсть в мазку еритроцитiв круглої та овальної форми, розмiром бiльше 8 мкм, якi ма-ють рiвномiрне iнтенсивне забарвлен-ня. Для якої анемiї це характерно?

Зап 28
Відп: 4 , Комент: 0
В ходi пiдрахунку лейкоформули па-цiєнта лаборант виявив великi клiтини з ексцентрично розташованим круглим ядром та широкою базофiльною цито-плазмою. В одних клiтинах цитоплазма заповнена вакуолями, а в iнших - набуває червоного вiдтiнку. Для якого захворювання це характерно?

Зап 29
Відп: 4 , Комент: 0
На ЗАК скеровано пацiєнта з попереднiм дiагнозом ”хронiчний лiмфолей-коз”. Що виявить лаборант пiд час пiдрахунку лейкоформули, окрiм значного лiмфоцитозу?

Зап 30
Відп: 4 , Комент: 0
В ходi проведення проби Зимни-цького лаборантом визначено, що спiв-вiдношення денного дiурезу до нiчного - у межах норми. Яке спiввiдношення вiдповiдає нормi?

Зап 31
Відп: 4 , Комент: 0
В ходi проведення проби за Зимницьким встановлено, що густина сечi в усiх 8-ми порцiях коливається в межах 1,007-1,014 г/см3. Як називається дане явище?

Зап 32
Відп: 4 , Комент: 0
В лабораторiю доставлено сечу. Пi-сля центрифугування лаборант заува-жив на днi пробiрки кристалiчний бiлий осад. Мiкроскопiчно виявленi без-барвнi шестиграннi призми, якi сильно заломлюють свiтло, деякi з них нагадують ”вiко труни”, ”сани”, ”ножицi”. Якi це кристали?

Зап 33
Відп: 4 , Комент: 0
З урологiчного вiддiлення доставили сечу на дослiдження. В ходi її мiкроско-пiї лаборант виявив безбарвнi таблички рiзного розмiру, що сильно залом-люють свiтло, мають форму поштових конвертiв. Якi це кристали?

Зап 34
Відп: 4 , Комент: 0
В ходi проведення мiкроскопiчного дослiдження осаду сечi виявлено великi полiгональнi клiтини з невеликим цен-трально розмiщеним ядром та свiтлою, прозорою цитоплазмою з незначною зернистiстю. Який це епiтелiй?

Зап 35
Відп: 4 , Комент: 0
В лабораторiю доставлено сечу для дослiдження за Нечипоренком. В ходi пiдрахунку отримано результат: лейкоцитiв - 3200/мл, еритроцитiв - 500/мл, цилiндрiв - 500/мл. Для якого захворювання це характерно?

Зап 36
Відп: 4 , Комент: 0
В лабораторiю доставлено сечу на ЗАС. В ходi мiкроскопiї осаду лаборант виявив велику кiлькiсть лейкоцитiв, по-одинокi еритроцити, епiтелiй сечовипу-скного каналу, цилiндроїди. Для якого захворювання це характерно?

Зап 37
Відп: 4 , Комент: 0
В ходi мiкроскопiї осаду сечi лабо-рант виявив: лейкоцитiв - 6-10 в п/з; не-змiнених еритроцитiв - 20-40 в п/з; пере-хiдний епiтелiй - 2-6 в п/з; кристали се-чової кислоти у великiй кiлькостi друза-ми, зростками. Для якого захворювання це характерно?

Зап 38
Відп: 4 , Комент: 0
В ходi мiкроскопiчного дослiдження осаду сечi лаборант виявив цилiндричнi утворення рiзної довжини та ширини, блiдi, майже прозорi, один кiнець яких заокруглений, другий - обiрваний. Якi це цилiндри?

Зап 39
Відп: 4 , Комент: 0
Пiсля проведення копрологiчного дослiдження встановлено наявнiсть в калових масах нейтрального жиру в великiй кiлькостi. Як називається це явище?

Зап 40
Відп: 4 , Комент: 0
Пiд час мiкроскопiчного дослi-дження харкотиння виявлено круглi та овальнi клiтини дiаметром 10-25 мкм з пiнистою базофiльною цитоплазмою, в якiй мiстяться фагоцитованi частки бактерiй. Якi це клiтини?

Зап 41
Відп: 4 , Комент: 0
Пiд час дослiдження харкотиння на чашцi Петрi на темному фонi, лаборант виявив непрозорi щiльнi утворення сироподiбної консистенцiї, бiлуватого ко-льору, завбiльшки з головку булавки. Який це елемент харкотиння?

Зап 42
Відп: 4 , Комент: 0
Пiд час проведення фiзичного до-слiдження спинномозкової рiдини лаборант звернув увагу на її прозорiсть та жовтувате забарвлення. Як називається таке явище?

Зап 43
Відп: 4 , Комент: 0
На дослiдження принесли безбарв-ну, з легкою опалесценцiєю, спинномоз-кову рiдину, в результатi вiдстоювання якої утворилася фiбринозна плiвка, що мiстила грамнегативнi палички, виявле-нi в результатi забарвлення препарату за Цiлем-Нiльсеном. Для якого захво-рювання це характерно?

Зап 44
Відп: 4 , Комент: 0
В ходi мiкроскопiчного дослiдження цереброспiнальної рiдини лаборантом встановлено збiльшення кiлькостi клiтинних елементiв в одиницi об’єму лiквору. Як називається це явище?

Зап 45
Відп: 4 , Комент: 0
В ходi дослiдження випiтної рiдини встановлено: колiр - червоний, прозорiсть - каламутна, густина - 1,018 г/см3, проба Рiвальта - позитивна, бiлок - 28 г/л. Мiкроскопiчне дослiдження: основну масу клiтин складають еритроцити. Який це вид ексудату?

Зап 46
Відп: 4 , Комент: 0
В результатi дослiдження випiтної рiдини лаборантом було встановлено, що це - транссудат. Яка кiлькiсть бiлка може бути в даному випадку?

Зап 47
Відп: 4 , Комент: 0
В ходi мiкроскопiї препарату, виго-товленого з видiлень iз сечовипускно-го каналу, виявлено грамнегативнi коки бобоподiбної форми, розмiщенi попарно внутрiшньо- та позаклiтинно. Якi це коки?

Зап 48
Відп: 4 , Комент: 0
У пацiєнтки спостерiгаються видi-лення з пiхви, жовтуватого кольору, рiдкi. В ходi мiкроскопiчного дослiдження мазка з видiлень виявлено: поодинокi палички Додерлейна, в помiрнiй кiлькостi лейкоцити, плаский епiтелiй та супутня флора. Який це ступiнь чистоти пiхви?

Зап 49
Відп: 4 , Комент: 0
Пiд час проведення мiкроскопiчного дослiдження еякуляту лаборантом вста-новлено, що у пацiєнта спостерiгається велика кiлькiсть лейкоцитiв, поодинокi нерухомi сперматозоїди. Як називається таке явище?

Зап 50
Відп: 4 , Комент: 0
В ходi дослiдження еякуляту, а саме - кiнезисграми, лаборантом пiдраховано, що кiлькiсть активнорухливих форм сперматозоїдiв - в нормi. Який це кiлькiсний показник?