Буклет 2016 року

Зап 101
Відп: 6 , Комент: 0
З метою оцiнки природної освiтленостi примiщення лаборант визначає свiтловий коефiцiєнт. Який свiтловий коефiцiєнт є нормою для житлових кiмнат?

Зап 102
Відп: 4 , Комент: 0
Для дослiдження просторового температурного режиму примiщення лаборант вимiрював температуру повiтря у кiлькох мiсцях. У скiлькох мiсцях проводяться, як правило, вимiрювання температури повiтря у примiщеннi?

Зап 103
Відп: 4 , Комент: 0
У будинку немовляти зареєстрова-но анемiю дiтей зi збiльшеним рiвнем метгемоглобiну. Обстеженням встановлено, що дитячi харчовi сумiшi розчиняли у питнiй водi. Надлишок якої хiмiчної речовини у питнiй водi мiг спричинити цей стан?

Зап 104
Відп: 4 , Комент: 0
Для гiгiєнiчної оцiнки виду ґрунту необхiдно визначити розмiр його зерен. Яке обладнання повинен використати лаборант для проведення даного дослiдження?

Зап 105
Відп: 4 , Комент: 0
Серед дiтей одного з районiв мiста спостерiгався нерiвномiрний колiр зубiв, на рiзцях бiлi плями, поперечнi коричневi смуги. Медики припустили, що причиною їх появи є питна вода. Який з складникiв води є причиною цих змiн?

Зап 106
Відп: 4 , Комент: 0
У промисловому районi мiста серед населення почастiшали захворювання хронiчним бронхiтом з астматичним компонентом i бронхiальною астмою. Яке постiйне забруднення повiтря буде виявлено в ходi лабораторного дослiдження?

Зап 107
Відп: 4 , Комент: 0
Метод якiсного визначення амiаку у водi базується на колориметричному визначеннi забарвлення, яке утворюється пiд час взаємодiї амiаку з реактивом Несслера. Яким буде колiр розчину?

Зап 108
Відп: 4 , Комент: 0
Лаборант встановив органолепти-чнi показники якостi питної води: запах i смак - 2 бали, колiрнiсть - 400, кала-мутнiсть - 1,5 НОМ, прозорiсть - 30 см. Який з показникiв НЕ ВIДПОВIДАЄ нормi?

Зап 109
Відп: 4 , Комент: 0
Лаборант проводить експертизу проекту будинку, де передбачено цен-тральне опалення. Який з рiзновидiв центрального опалення є найбiльш по-ширеним та гiгiєнiчно виправданим в таких будинках?

Зап 110
Відп: 4 , Комент: 0
З метою профiлактики захворювання на аскаридоз серед дiтей лаборанту необхiдно провести дослiдження ґрунту дитячого майданчика на на-явнiсть яєць гельмiнтiв. З якої глибини (см) лаборант повинен взяти пробу грунту для даного дослiдження?

Зап 111
Відп: 4 , Комент: 0
На основi огляду та лабораторних дослiджень партiї харчових продуктiв дається санiтарно-гiгiєнiчний висновок про їх якiсть i придатнiсть до вживан-ня в їжу. Якi заходи вживаються у разi встановлення недоброякiсностi харчового продукту?

Зап 112
Відп: 4 , Комент: 0
В результатi лабораторного дослiдження харчових продуктiв лаборант повинен оформити ”Протокол лабораторного дослiдження харчових продуктiв”. Яка облiково-звiтна форма медичної документацiї вiдповiдає вказаному документу?

Зап 113
Відп: 4 , Комент: 0
У спецiалiзованiй середнiй школi з поглибленим вивченням низки предметiв iноземною мовою заплановано проведення комплексної контрольної роботи з нiмецької мови та лiтератури. Який день тижня є оптимальним для проведення цього заходу?

Зап 114
Відп: 4 , Комент: 0
У ходi виконання будь-якої фiзичної роботи рано чи пiзно розвивається втома, яка призводить до зниження пра-цездатностi. Тривале пiдтримання висо-кого рiвня працездатностi можна досягнути шляхом:

Зап 115
Відп: 4 , Комент: 0
Пiд час фарбування препаратiв застосовуються рiзноманiтнi кислi та основнi барвники. За походженням їх подiляють на рослиннi, твариннi та син-тетичнi. Визначте, який з наведених барвникiв за походженням є тваринним:

Зап 116
Відп: 4 , Комент: 0
На гiстологiчному препаратi представлено кровотворний орган, основною структурною одиницею якого є часточка. Мозкова речовина часточки має свiтлiше забарвлення i мiстить епiтелiальнi тiльця. Якому органу належать данi морфологiчнi ознаки?

Зап 117
Відп: 4 , Комент: 0
На гiстологiчному препаратi представлено тканину, основною структурною одиницею якої є волокно, яке скла-дається з симпласта i сателiтоцитiв, вкритих спiльною базальною мембраною. Для якої тканини характерна дана структура?

Зап 118
Відп: 4 , Комент: 0
На гiстологiчному препаратi представлено кровотворний орган, основною структурною одиницею якого є часточка. Мозкова речовина часточки має свiтлiше забарвлення i мiстить епiтелiальнi тiльця. Якому органу належать данi морфологiчнi ознаки?

Зап 119
Відп: 4 , Комент: 0
Пiд час гiстологiчного дослiджен-ня кровотворного органа встановлено, що вiн має бобоподiбну форму, мiстить кiркову та мозкову речовину. Кiркова речовина представлена окремими кулястими вузликами дiаметром 0,5-1 мм, а мозкова - мозковими тяжами. З якого органа виготовлено гiстологiчний препарат?

Зап 120
Відп: 4 , Комент: 0
У недоношених дiтей розвивається синдром дихальної недостатностi. Ви-значте, недостатнiсть якого компонента аерогематичного бар’єру лежить в основi цiєї патологiї:

Зап 121
Відп: 4 , Комент: 0
Паренхiматозний орган має нечiтко вiдмежованi часточки шестигранної форми. В центрi часточки проходить вена, а в мiжчасточковiй сполучнiй тканинi проходять артерiя, вена i вивiдна протока. Який орган представлено на препаратi?

Зап 122
Відп: 4 , Комент: 0
Лаборант для дослiдження використав патологiчний матерiал, що зберiгався у розчинi консерванту. Пiд мiкроскопом препарат мав блакитне забарвлення. Який консервант було використано?

Зап 123
Відп: 4 , Комент: 0
Працiвник свиноферми скаржиться на нападоподiбнi болi в животi, рiдкi ви-порожнення зi слизом i домiшками кровi, головний бiль, слабкiсть, лихоманку. Пiд час протозооскопiї у фекалiях ви-явленi тiльця з двома ядрами овальної форми, з вiйками i вiдшарованою цитоплазмою. Визначте видову принале-жнiсть паразита:

Зап 124
Відп: 4 , Комент: 0
У хворого з симптомами запален-ня дванадцятипалої кишки, жовчного мiхура та жовчних протокiв у фекалiях виявлено 2-4-ядернi цисти розмiром 10-14 мкм, овальної форми, з вiдшаро-ваною пiвмiсяцем оболонкою. Якi най-простiшi паразитують в органiзмi хворого?

Зап 125
Відп: 3 , Комент: 0
Хворий скаржиться на бiль у дiлянцi печiнки. Пiд час дослiдження дуоденального вмiсту виявленi жовтуватi яй-ця овальної форми, звуженi до полюсiв, на одному з полюсiв розташована кришечка. Розмiри цих яєць є найменшими серед яєць усiх гельмiнтiв. Визначити видову приналежнiсть:

Зап 126
Відп: 4 , Комент: 0
В ходi дослiдження кровi пацiєнта виявлено еозинофiлiю. Пiд час трикра-тного дослiдження фекалiй знайдено овальнi яйця жовтого кольору, розмi-ром 140х80 мкм, з кришечкою на одно-му полюсi. Яке захворювання викликає даний паразит?

Зап 127
Відп: 4 , Комент: 0
Пiсля дегельмiнтизацiї у фекалi-ях пацiєнта виявлено яйця гельмiнта овальної або округлої форми, прозорi, з двошаровою оболонкою, дiаметром до 30-40 мкм. У центрi яйця розташована безбарвна онкосфера з двома жмутками ниткоподiбних фiламентiв на полюсах. Яке захворювання викликає даний збудник?

Зап 128
Відп: 4 , Комент: 0
Хворий скаржиться на бiль у дiлянцi печiнки. Пiд час дослiдження дуоденального вмiсту виявленi жовтуватi яй-ця овальної форми, звуженi до полюсiв, на одному з полюсiв розташована кришечка. Розмiри цих яєць є найменшими серед яєць усiх гельмiнтiв. Визначити видову приналежнiсть:

Зап 129
Відп: 4 , Комент: 0
Пiд час лабораторного дослiдження фекалiй виявленi членики з такою характеристикою: довгi, вузькi, з розмi-щеним поздовжньо каналом матки, яка має 17-35 бiчних вiдгалужень з кожного боку. Який вид гельмiнтiв паразитує у кишечнику жiнки?

Зап 130
Відп: 3 , Комент: 0
Дiвчину 15-ти рокiв доставлено до лiкарнi з апендицитом. Аналiз кровi по-казав ознаки анемiї. У фекалiях виявле-но яйця гельмiнта, якi мають лимонопо-дiбну форму (50х30 мкм), з безбарвними ”корками” на полюсах. Який вид гельмiнту паразитує в органiзмi хворої?

Зап 131
Відп: 4 , Комент: 0
Вiдповiдно до ”Положення про на-вчання та перевiрку знань з охорони працi” при прийомi на роботу кожний лаборант повинен пройти iнструктаж з охорони працi. Цей iнструктаж проводить:

Зап 132
Відп: 4 , Комент: 0
Лаборантка влаштувалася на роботу до мiкробiологiчної лабораторiї обласної клiнiчної лiкарнi. Тижнева тривалiсть її робочого часу згiдно з трудовим законодавством повинна бути:

Зап 133
Відп: 4 , Комент: 0
В клiнiко-дiагностичнiй лаборато-рiї лаборант отримав забiй правого колiна. Вiдповiдно до ”Положення про облiк i розслiдування нещасних випадкiв” створюється комiсiя для розслiдування виробничої травми. До складу комiсiї входять:

Зап 134
Відп: 4 , Комент: 0
Пiд час забору кровi на аналiз у ВIЛ-iнфiкованого пацiєнта лаборант вкололася голкою. Як класифiкується зазначений випадок з точки зору охорони працi?

Зап 135
Відп: 4 , Комент: 0
Дослiджується препарат, забарвлений методом iмпрегнацiї солями срiбла, в якому добре видно пiрамiдальнi клi-тини рiзних розмiрiв. Вiд їхнiх верхiвок i бокових поверхонь вiдходять короткi вiдростки, а вiд основ - один довгий. На-звiть дослiджуваний препарат:

Зап 136
Відп: 4 , Комент: 0
В результатi екстреної бiопсiї до лабораторiї доставлено шматочок слизової оболонки шлунку. Який фiксатор необхiдно взяти для фiксацiї матерiалу?

Зап 137
Відп: 4 , Комент: 0
Вiдомо, що деякi вiруси здатнi ура-жати плiд i викликати порушення його розвиту. Яка iнфекцiя є найбiльш небезпечною для вагiтної жiнки з точки зору порушення ембрiогенезу?

Зап 138
Відп: 4 , Комент: 0
Дитина народжується з iмуноглобулiнами до тих антигенiв, з якими до-водилося стикатися її матерi. Який вид iмуноглобулiнiв сироватки кровi проходить через плаценту i забезпечує цей захист?

Зап 139
Відп: 4 , Комент: 0
До лiкаря звернулася жiнка зi скаргами на болi у м’язах, суглобах, пiдвищену температуру. Жiнка працює ветеринаром у тваринницькому господарствi, де останнiм часом спостерiгалися аборти у корiв. Лiкар припускає бруцельоз. Якi серологiчнi реакцiї використовують для дiагностики бруцельозу?

Зап 140
Відп: 4 , Комент: 0
В ходi бактерiологiчного дослiдження випорожнень хворого на дiарею було видiлено чисту культуру паличковидних, дещо зiгнутих мiкроорганiзмiв, якi у мiкропрепаратi нагадува-ли зграйки риб. В результатi культивування на лужнiй пептоннiй водi через шiсть годин вони утворили плiвку з блакитним вiдтiнком. Для якого збудника характернi такi культуральнi властивостi?

Зап 141
Відп: 4 , Комент: 0
В ходi бактерiологiчного дослiдження матерiалу з опiкової рани було видiлено грамнегативнi палички, якi на МПА утворювали пласкi колонiї зеленуватого кольору зi специфiчним запахом. Який з перерахованих мiкроорганiзмiв має данi культуральнi властивостi?

Зап 142
Відп: 4 , Комент: 0
До iнфекцiйного вiддiлення лiкарнi надiйшла дитина з дiагнозом ”менiнгококцемiя”. Який матерiал слiд взяти на дослiдження?

Зап 143
Відп: 4 , Комент: 0
Шахтар-прохiдник звернувся зi скаргами на пiдвищену чутливiсть до холоду, безсоння, раптовi побiлiння пальцiв, бiль у кiнцiвках. Яке професiй-не захворювання можна припустити?

Зап 144
Відп: 4 , Комент: 0
Спортсмени готувалися до змагань. Вони почали часто хворiти, знизила-ся працездатнiсть, розвинулася швид-ка стомлюванiсть, погiршилося самопочуття. Часто при цьому з’являлася кров на зубних щiтках пiд час чищення зубiв у зв’язку з розпушуванням ясен. Якого вiтамiну не вистачає в рацiонi спортсменiв?

Зап 145
Відп: 4 , Комент: 0
За планом поточного санiтарного нагляду вiдiбрано пробу води з криницi, що розташована на територiї тваринницького комплексу. Результати аналiзу такi: прозорiсть - 30 см, колiрнiсть - 200, запах i смак - 2 бали, вмiст нiтратiв - 40 мг/дм3, колi-iндекс - 100. Який з пока-зникiв води НЕ ВIДПОВIДАЄ санiтарним вимогам?

Зап 146
Відп: 5 , Комент: 0
Картопля, проросла та позеленiла через неправильне зберiгання, має гiркуватий присмак. Яка отруйна речовина, що мiститься у такiй картоплi, може спричинити харчове отруєння?

Зап 147
Відп: 4 , Комент: 0
Встановлено, що робiтник, який працює у нiчну змiну, має бути забезпечений 4-разовим харчуванням. Яку частину добової енергетичної цiнностi повинен складати снiданок?

Зап 148
Відп: 5 , Комент: 0
Хворого госпiталiзовано зi скаргами на болi в лiвiй половинi грудної клiтки, задишку. Пульс ниткоподiбний, тони серця глухi. Втратив свiдомiсть. На ЕКГ змiн немає. Результати аналi-зiв: КФК- 12 мкмоль/(хв·л); АсАТ- 1,8 ммоль/(г·л); ЛДГ- 15 мкмоль/(хв·мл); лейкоцити кровi - 12500. Яким буде дiагноз з урахуванням лабораторних дослiджень?

Зап 149
Відп: 10 , Комент: 0
В сироватцi кровi виявили такi бiохiмiчнi показники: хондроїтин сульфати - 0,152 г/л (N до 100 г/л); сечова кислота - 0,62 ммоль/л. Про якi вiдхилення свiдчать данi показники?

Зап 150
Відп: 2 , Комент: 0
В ходi дослiдження сироватки кровi виявили такi бiохiмiчнi показники: ти-молова проба - 0,4 SH од., сiаловi кислоти - 220 ммоль/л, сечовина кровi - 32,7 ммоль/л, креатинiн - 828 мкмоль/л. Для якого захворювання це характерно?