Буклет 2017 року

Зап 1
Відп: 51 , Комент: 0
Пiд час дослiдження кров пацiєн-та попала в очi лаборанту, бо вiн забув надiти захиснi окуляри. Яка невiдкладна допомога при цьому необхiдна?

Зап 2
Відп: 51 , Комент: 0
Пацiєнт страждає на виразкову хворобу 12-палої кишки. Який метод дослi-дження пiдтвердить наявнiсть кровотечi з виразки?

Зап 3
Відп: 52 , Комент: 0
У хворого з’явилися болi в епiгастрiї, що виникають через 1,5-2 години пiсля прийому їжi, голоднi нiчнi болi, нудо-та. Болi зникають пiсля прийому їжi. Для якого захворювання характерна та-ка клiнiчна картина?

Зап 4
Відп: 49 , Комент: 0
Пацiєнту з попереднiм дiагнозом ”пухлина товстої кишки” проведено ЗАК: еритроцити - 3, 2 · 1012/л, гемоглобiн - 70 г/л, колiрний показник - 0,65. У мазку кровi: анiзоцитоз, пойкiлоцитоз, гiпо-хромiя. Який рiзновид анемiї у хворого?

Зап 5
Відп: 44 , Комент: 0
Чоловiк, що поранив ногу пiд час ро-боти на будiвництвi, через 10 днiв вiдчув тягучий бiль, печiю в дiлянцi рани, фi-брилярнi посмикування прилеглих м’я-зiв. Якi симптоми розвинуться далi?

Зап 6
Відп: 39 , Комент: 0
До iнфекцiйної лiкарнi надiйшов па-цiєнт з попереднiм дiагнозом ”тифо-паратифозне захворювання”. Який ран-нiй специфiчний метод лабораторної дiа-гностики необхiдно застосувати для уто-чнення дiагнозу?

Зап 7
Відп: 36 , Комент: 0
До лабораторiї особливо небезпечних iнфекцiй доставлено на дослiдження кров. Для виявлення специфiчного антигену лаборант провiв реакцiю термо-преципiтацiї Асколi. Яке захворювання дiагностується?

Зап 8
Відп: 37 , Комент: 0
Пацiєнт з пiдозрою на холеру поступив в iнфекцiйний стацiонар. Пiсля спiл-кування було з’ясовано, що вiн вживав рибу, яку сам ловив i купався у ставку. Якi симптоми у пацiєнта матимуть зна-чення у пiдтвердженнi дiагнозу?

Зап 9
Відп: 34 , Комент: 0
При проведеннi загального аналiзу кровi у пацiєнтки лаборант визначив, що показник концентрацiї гемоглобiну в кровi - 90 г/л. Яка його норма у жiнок?

Зап 10
Відп: 35 , Комент: 0
Лаборантом пiдраховано лейкоци-тарну формулу. Результат дослiдження: п - 1%, с - 50%, е - 4%, б - 0%, лiмф. - 30%, мон. - 15%. Яка кiлькiсна змiна виду лейкоцитiв спостерiгається в даному випадку?

Зап 11
Відп: 34 , Комент: 0
При пiдрахунку лейкоцитарної фор-мули чотирирiчної дiвчинки отримано результат: п - 1%, с - 44%, е - 2%, б - 0%, лiмф. - 47%, мон. - 6%. Про що свiдчать данi показники?

Зап 12
Відп: 32 , Комент: 0
При обстеженнi пацiєнта звертає на себе увагу його вишнево-червоний ко-лiр шкiри обличчя та кiнчика носа, гiперемiя кон’юнктив. У ЗАК: збiльшен-ня кiлькостi еритроцитiв, Нb, незначний лейкоцитоз, гiпертромбоцитоз, ШОЕ не осiдає. Для якого захворювання це характерно?

Зап 13
Відп: 29 , Комент: 0
В ходi пiдрахунку лейкоформули па-цiєнта лаборант виявив великi клiтини з ексцентрично розташованим круглим ядром та широкою базофiльною цито-плазмою. В одних клiтинах цитоплазма заповнена вакуолями, а в iнших - набуває червоного вiдтiнку. Для якого захворювання це характерно?

Зап 14
Відп: 27 , Комент: 0
На ЗАК скеровано пацiєнта з попере-днiм дiагнозом ”хронiчний лiмфолейкоз”. Що виявить лаборант пiд час пiдрахунку лейкоформули, окрiм значного лiмфоцитозу?

Зап 15
Відп: 27 , Комент: 0
В ходi проведення проби за Зимни-цьким встановлено, що густина сечi в усiх 8-ми порцiях коливається в межах 1,007-1,014 г/см3. Як називається дане явище?

Зап 16
Відп: 27 , Комент: 0
При проведеннi проби за Зимни-цьким встановлено, що густина сечi впродовж доби коливається в межах 1,015-1,028 г/см3, але є переважання нi-чного дiурезу над денним. Як називає-ться таке явище?

Зап 17
Відп: 26 , Комент: 0
Пiсля проведення центрифугування сечi на днi пробiрки утворився рожевого кольору аморфний щiльний осад, який розчиняється при нагрiваннi. Якi солi ви-явить лаборант при мiкроскопiї?

Зап 18
Відп: 26 , Комент: 0
В ходi проведення мiкроскопiчного дослiдження осаду сечi виявлено великi полiгональнi клiтини з невеликим цен-трально розмiщеним ядром та свiтлою, прозорою цитоплазмою з незначною зернистiстю. Який це епiтелiй?

Зап 19
Відп: 27 , Комент: 0
В лабораторiю доставлено сечу для дослiдження за Нечипоренком. В ходi пiдрахунку отримано результат: лейкоцитiв - 3200/мл, еритроцитiв - 500/мл, ци-лiндрiв - 500/мл. Для якого захворювання це характерно?

Зап 20
Відп: 25 , Комент: 0
В лабораторiю доставлено сечу на ЗАС. В ходi мiкроскопiї осаду лаборант виявив велику кiлькiсть лейкоцитiв, поодинокi еритроцити, епiтелiй сечовипускного каналу, цилiндроїди. Для якого захворювання це характерно?

Зап 21
Відп: 26 , Комент: 0
Пiд час проведення фiзичного дослi-дження спинномозкової рiдини лаборант звернув увагу на її прозорiсть та жовту-вате забарвлення. Як називається таке явище?

Зап 22
Відп: 23 , Комент: 0
При дослiдженнi спинномозкової рi-дини звертає на себе увагу наявнiсть характерного зеленувато-жовтого забарв-лення та мутностi. Кiлькiсть бiлка - 2,7 г/л. Значний плеоцитоз. Для якого захворювання це характерно?

Зап 23
Відп: 22 , Комент: 0
Пiд час проведення мiкроскопiчного дослiдження еякуляту лаборантом встановлено, що у пацiєнта спостерiгається велика кiлькiсть лейкоцитiв, поодинокi нерухомi сперматозоїди. Як називається таке явище?

Зап 24
Відп: 20 , Комент: 0
Пiдрахувавши кiлькiсть сперматозо-їдiв в одиницi об’єму еякуляту, лаборантом отримано показник 30 млн. Оцiнiть даний результат дослiдження:

Зап 25
Відп: 20 , Комент: 0
Пiд час мiкроскопiї нативного препарату iз секрету передмiхурової залози виявленi утворення жовтуватого кольо-ру, круглої форми, з характерною поша-ровою будовою та дрiбнозернистою центральною частиною. Якi це елементи?

Зап 26
Відп: 17 , Комент: 0
При проведеннi мiкроскопiчного до-слiдження секрету передмiхурової зало-зи встановлено, що показники вiдповi-дають нормi. Якi з елементiв повинен виявити лаборант у великiй кiлькостi в препаратi в даному випадку?

Зап 27
Відп: 16 , Комент: 0
У пацiєнтки ревматоїдний артрит в активнiй фазi. Визначення якого з ла-бораторних показникiв сироватки кровi має дiагностичне значення при цiй патологiї?

Зап 28
Відп: 15 , Комент: 0
У жiнки на 20-му тижнi вагiтностi пiдвищився артерiальний тиск, з’явилися набряки. В сечi - бiлок. Що є найбiльш ймовiрною причиною появи набрякiв у цiєї жiнки?

Зап 29
Відп: 15 , Комент: 0
У пацiєнта бiль у суглобах нiг i кистей рук, обмеження рухiв. В сироватцi кровi та сечi збiльшений вмiст сечової кислоти. Для якого захворювання характернi такi ознаки?

Зап 30
Відп: 15 , Комент: 0
Пiд час вагiтностi, лактацiї, росту ди-тини переважають процеси синтезу спо-лук з використанням енергiї, що є причиною утворення складних бiополiмерiв. Як називається цей процес?

Зап 31
Відп: 15 , Комент: 0
У хлопчика частi рани, якi тривалий час не загоюються, знижений рiст волос-ся та всього органiзму. Недостатнiстю якого мiкроелементу це зумовлено?

Зап 32
Відп: 13 , Комент: 0
У пацiєнтки, що страждає на тромбоз поверхневих та глибоких вен нижнiх кiн-цiвок, виявлено спадкову тромбофiлiю, яка проявилася пiсля вагiтностi та поло-гiв. Який фермент вiдiграє головну роль у розщепленнi тромбу?

Зап 33
Відп: 14 , Комент: 0
У хворого попереднiй дiагноз ”iнфекцiйний гепатит”. Активнiсть якого ферменту в сироватцi кровi потрiбно визна-чити для пiдтвердження дiагнозу?

Зап 34
Відп: 13 , Комент: 0
У пацiєнта на ендокринну патологiю спостерiгаються тахiкардiя, пiдвищена to тiла, дратiвливiсть, схуднення, посилення споживання кисню, вiд’ємний азотистий баланс. Який гормон необхiдно визначи-ти у даному випадку?

Зап 35
Відп: 11 , Комент: 0
При герпес-iнфекцiї у пацiєнтiв на шкiрi, слизових губ, носа з’являються везикули. За допомогою якого експресметоду можна виявити вiрус герпесу?

Зап 36
Відп: 11 , Комент: 0
Протягом 4-х днiв пацiєнт скаржиться на пiдвищення температури тiла, за-гальну слабкiсть, бiль голови, у литко-вих м’язах, якi з’явилися пiсля купання у ставку. Який бiологiчний матерiал необ-хiдно взяти у пацiєнта для пiдтвердження дiагнозу ”лептоспiроз”?

Зап 37
Відп: 11 , Комент: 0
У препаратi, пофарбованому за ме-тодом Грама, виявлено грампозитивнi бактерiї кулястої форми, розмiщенi ску-пченнями, що нагадують ”грона винограду”. Для яких мiкроорганiзмiв характерна така мiкроскопiчна картина?

Зап 38
Відп: 11 , Комент: 0
З дослiджуваного матерiалу видiлена полiморфна, грамнегативна, тонка, рухлива паличка. Спор та капсул не утвоює. На МПА дає ”повзучий рiст”. Який мiкроорганiзм видiлено?

Зап 39
Відп: 11 , Комент: 0
При бактерiоскопiї осаду спинномоз-кової рiдини пацiєнта з пiдозрою на менiнгiт були виявленi грамнегативнi диплококи. На яке середовище необхiдно посiяти лiквор для пiдтвердження дiагнозу?

Зап 40
Відп: 8 , Комент: 0
Краплю фекалiй дитини, яка хворiє на ентерит, посiяли на жовтково-сольовий агар. Який фермент патогенностi виявить лаборант на даному середовищi?

Зап 41
Відп: 6 , Комент: 0
У пацiєнта з пiдозрою на чуму для лабораторного дослiдження взяли пунктат з лiмфатичних вузлiв. Який метод прискореної дiагностики дозволить пiдтвер-дити попереднiй дiагноз ”чума”?

Зап 42
Відп: 4 , Комент: 0
В iнфекцiйну лiкарню доставили па-цiєнта з високою температурою, болем у горлi, загальною слабкiстю. Попереднiй дiагноз: дифтерiя. Яку пробу проведе лаборант для пiдтвердження дiагнозу?

Зап 43
Відп: 3 , Комент: 0
При пiдозрi на харчову токсикоiн-фекцiю лаборант дослiдив в’ялену ри-бу. При мiкроскопiї чистої культури ви-явлено грампозитивнi мiкроорганiзми, подiбнi до ”тенiсної ракетки”. Для якого збудника характернi такi морфологiчнi властивостi?

Зап 44
Відп: 4 , Комент: 0
При бактерiологiчному дослiджен-нi видiлень з рани пацiєнта з iмовiрною анаеробною iнфекцiєю лаборант виявив грампозитивнi спороноснi мiкроорганi-зми, якi нагадували барабаннi палички. Який збудник виявлено?

Зап 45
Відп: 4 , Комент: 0
На поживному середовищi Туман-ського виросли колонiї з ущiльненим центром та мереживними краями. Пiд час мiкроскопiї виявлено бiполярнi овоїднi грамнегативнi палички. Для збудника якого захворювання характернi такi властивостi?

Зап 46
Відп: 3 , Комент: 0
При мiкроскопiї волосся пацiєнта виявлено мiцелiй гриба, спори, пухирцi по-вiтря та крапельки жиру. Для збудникiв якого грибкового захворювання характерна така мiкроскопiчна картина?

Зап 47
Відп: 4 , Комент: 0
Пiсля тривалого лiкування антибiоти-ками у пацiєнта розвинулися симптоми стоматиту. У препаратах, виготовлених зi слизової рота виявленi овальнi полiморфнi грампозитивнi мiкроорганiзми, розташованi скупченнями. Якi мiкроорганiзми можуть бути причиною таких проявiв?

Зап 48
Відп: 4 , Комент: 0
Пiд час мiкроскопiї препарату, виго-товленого з осаду сечi i зафарбованого за Романовським-Гiмзою, лаборант вия-вив звивистi мiкроорганiзми, що нагаду-ють туго скручений канат i мають С- i S-подiбну форму, блiдо-рожевого кольору. Яке захворювання викликають данi збудники?

Зап 49
Відп: 4 , Комент: 0
Студент захворiв на ангiну. Пiд час мiкроскопiї мазку з ротової частини глотки лаборант виявив грампозитивнi палички, розмiщеннi попарно пiд гострим кутом, iнодi у виглядi лiтер V i Х. Яке захворювання викликають данi збудники?

Зап 50
Відп: 4 , Комент: 0
При санiтарно-бактерiологiчному дослiдженнi водопровiдної води лаборант отримав наступнi результати: загальна кiлькiсть бактерiй в 1 3 - 80, колi-iндекс - 3. Як оцiнити результат дослiдження?