Буклет 2018 року

Зап 1
Відп: 5 , Комент: 0
У хворого спостерiгається стiй-ка тахiкардiя, екзофтальм, пiдвищена збудливiсть, основний обмiн пiдвищений. Яке iз порушень може спричинити такий синдром?

Зап 2
Відп: 5 , Комент: 0
Пiсля в/м введення антибiотику жiн-ка вiдчула себе погано, з’явилося по-чуття задухи, потiм вона втратила свi-домiсть. Яке ускладнення виникло у пацiєнтки?

Зап 3
Відп: 5 , Комент: 0
Хворого вжалила за губу бджола. Скаржиться на ядуху, нудоту, гавкаю-чий кашель. При оглядi: обличчя набрякле, шкiра блiдо-цiанотична, ди-хання утруднене, осиплiсть голосу, АТ в нормi. Розвиток якого стану можна запiдозрити у хворого?

Зап 4
Відп: 6 , Комент: 0
Хворий скаржиться на вираженi бо-лi в суглобах кистi, вранiшню скутiсть в них, змiну форми суглобiв. Для яко-го захворювання характернi цi скарги?

Зап 5
Відп: 5 , Комент: 0
До iнфекцiйної лiкарнi надiйшов па-цiєнт з попереднiм дiагнозом ”тифо-паратифозне захворювання”. Який раннiй специфiчний метод лаборатор-ної дiагностики необхiдно застосувати для уточнення дiагнозу?

Зап 6
Відп: 6 , Комент: 0
Пацiєнт поступив з попереднiм дiагнозом ”вiрусний гепатит А”. Який лабораторний показник у перiод на-ростання жовтяницi буде найбiльш характерним для цього дiагнозу?

Зап 7
Відп: 6 , Комент: 0
У лабораторiю особливо небезпечних iнфекцiй доставлено на дослi-дження кров. Для виявлення специфiчного антигену лаборант провiв реакцiю термопреципiтацiї Асколi. Яке захворювання дiагностується?

Зап 8
Відп: 5 , Комент: 0
Пацiєнт звернувся до лiкаря зi скар-гами на високу температуру тiла, силь-ний бiль у горлi. Попередньо встановлений дiагноз: ангiна. Яка кiлькiсть лейкоцитiв в ЗАК може спостерiгатися у даному випадку?

Зап 9
Відп: 6 , Комент: 0
При проведеннi ЗАК лаборантом визначено, що кiлькiсть лейкоцитiв у пацiєнта - 2,8 Г/л. Оцiнiть даний показник:

Зап 10
Відп: 6 , Комент: 0
У пацiєнтки пiдтверджено дiагноз анемiя. Яка кiлькiсть еритроцитiв i гемоглобiну спостерiгається в даному випадку?

Зап 11
Відп: 5 , Комент: 0
При пiдрахунку лейкоцитарної формули отримано результат дослi-дження: п. - 1%, с. - 54%, е. - 9%, б. - 0%, лiмф. - 31%, мон. - 5%. Який з по-казникiв лейкоформули не вiдповiдає нормальним величинам i як це явище називається?

Зап 12
Відп: 4 , Комент: 0
В ходi пiдрахунку лейкоформули пацiєнта лаборант виявив великi клi-тини з ексцентрично розташованим круглим ядром та широкою базофiль-ною цитоплазмою. В одних клiтинах цитоплазма заповнена вакуолями, а в iнших - набуває червоного вiдтiнку. Для якого захворювання це характерно?

Зап 13
Відп: 3 , Комент: 0
На ЗАК скеровано пацiєнта з по-переднiм дiагнозом ”хронiчний лiмфо-лейкоз”. Що виявить лаборант пiд час пiдрахунку лейкоформули, окрiм зна-чного лiмфоцитозу?

Зап 14
Відп: 2 , Комент: 0
Працiвниковi АЕС призначено ЗАК. Результат дослiдження: показни-ки еритроцитiв i гемоглобiну - нижня межа норми, незначна лейко- та тром-боцитопенiя, в лейкоформулi - нейтро-пенiя з дегенеративними змiнами. Для якої форми хронiчної променевої хво-роби це характерно?

Зап 15
Відп: 2 , Комент: 0
Пацiєнта скеровано на ЗАК з пiдо-зрою на гостру лейкемiю. Якi змiни в лейкоформулi виявить лаборант, що пiдтвердять даний дiагноз?

Зап 16
Відп: 2 , Комент: 0
В лабораторiю доставлено сечу для дослiдження за Нечипоренком. В ходi пiдрахунку отримано результат: лейкоцитiв - 3200/мл, еритроцитiв - 500/мл, цилiндрiв - 500/мл. Для якого захворювання це характерно?

Зап 17
Відп: 2 , Комент: 0
В лабораторiю доставлено сечу на ЗАС. В ходi мiкроскопiї осаду лаборант виявив велику кiлькiсть лейкоци-тiв, поодинокi еритроцити, епiтелiй се-човипускного каналу, цилiндроїди. Для якого захворювання це характерно?

Зап 18
Відп: 3 , Комент: 0
При проведеннi хiмiчного дослi-дження шлункового вмiсту виявлено вiдсутнiсть в ньому хлоридної кислоти та пепсину. В даному випадку можна говорити про:

Зап 19
Відп: 3 , Комент: 0
Пiд час мiкроскопiї нативного препарату iз секрету передмiхурової за-лози виявленi утворення жовтуватого кольору, круглої форми, з характерною пошаровою будовою та дрiбнозернистою центральною частиною. Якi це елементи?

Зап 20
Відп: 3 , Комент: 0
Органiзм людини складається з бiл-кiв, вуглеводiв та лiпiдiв, якi отримує з їжi. До яких мономерiв розщеплюються полiмери бiлкiв в травному каналi?

Зап 21
Відп: 3 , Комент: 0
Пiд час визначення креатинiну в сироватцi кровi вiдбулася денатурацiя. Для яких субстратiв вона характерна?

Зап 22
Відп: 3 , Комент: 0
У пацiєнта бiль у суглобах нiг i кистей рук, обмеження рухiв. В сироватцi кровi та сечi збiльшений вмiст сечової кислоти. Для якого захворювання ха-рактернi такi ознаки?

Зап 23
Відп: 3 , Комент: 0
У пацiєнтки виявили значне зни-ження активностi α-амiлази. При яко-му захворюваннi це спостерiгається?

Зап 24
Відп: 3 , Комент: 0
Вагiтнiй з кiлькома мимовiльними абортами в анамнезi призначено те-рапiю вiтамiнними препаратами. Який вiтамiн сприяє виношуванню плода?

Зап 25
Відп: 3 , Комент: 0
Окулiст виявив у пацiєнтки мiопiю, астигматизм, що спостерiгається при гiповiтамiнозi А. В яких продуктах мi-ститься найбiльша концентрацiя даного вiтамiну?

Зап 26
Відп: 3 , Комент: 0
У пацiєнта з ендокринною патоло-гiєю спостерiгаються тахiкардiя, пiд-вищена to тiла, дратiвливiсть, схуднен-ня, посилення споживання кисню, вiд’-ємний азотистий баланс. Який гормон необхiдно визначити у даному випадку?

Зап 27
Відп: 3 , Комент: 0
До лiкарнi надiйшов пацiєнт зi скар-гами на блювання, запаморочення, двоїння в очах, утруднене ковтання. Попереднiй дiагноз: ботулiзм. Якi ме-тоди мiкробiологiчної дiагностики не-обхiдно застосувати для пiдтвердження дiагнозу?

Зап 28
Відп: 3 , Комент: 0
У пацiєнта скарги на нудоту, рiдкi випорожнення зi слизом i прожилками кровi, пiдвищення температури, слаб-кiсть. Пiдозра на дизентерiю. За допо-могою якого методу пiдтверджується дiагноз?

Зап 29
Відп: 3 , Комент: 0
У вiрусологiчну лабораторiю поступив матерiал, що мiстить мiнiмаль-ну концентрацiю вiрусних частинок. Якi сучаснi методи служать для вияв-лення вiрусних антигенiв?

Зап 30
Відп: 4 , Комент: 0
Лаборантовi необхiдно виявити специфiчнi антитiла в сироватцi кро-вi пацiєнта до певного збудника захворювання. Як називається застосований метод?

Зап 31
Відп: 4 , Комент: 0
В iнфекцiйну лiкарню доставили пацiєнта з високою температурою, бо-лем у горлi, загальною слабкiстю. По-переднiй дiагноз: дифтерiя. Яку пробу проведе лаборант для пiдтвердження дiагнозу?

Зап 32
Відп: 4 , Комент: 0
Для збудника газової гангрени характерною є лецитиназна активнiсть. Яке середовище для посiву видiленої культури використає лаборант?

Зап 33
Відп: 4 , Комент: 0
При бактерiологiчному дослiджен-нi видiлень з рани пацiєнта з ймовiр-ною анаеробною iнфекцiєю лаборант виявив грампозитивнi спороноснi мi-кроорганiзми, якi нагадували барабан-нi палички. Який збудник виявлено?

Зап 34
Відп: 3 , Комент: 0
Пiд час мiкроскопiї препарату, ви-готовленого з осаду сечi i зафарбова-ного за Романовським-Гiмзою, лаборант виявив звивистi мiкроорганiзми, що нагадують туго скручений канат i мають С- i S-подiбну форму, блiдо-рожевого кольору. Яке захворювання викликають данi збудники?

Зап 35
Відп: 4 , Комент: 0
Пiд час мiкроскопування мазка ви-дiлень з пупкової ранки лаборант ви-явив грампозитивнi палички з термiнальним розмiщенням спор, якi мають вигляд барабанних паличок. Для яких збудникiв це характерно?

Зап 36
Відп: 4 , Комент: 0
Лаборантовi необхiдно дати оцiнку санiтарного стану дитячого садка за зовнiшнiми ознаками. Який метод обстеження вiн застосує?

Зап 37
Відп: 4 , Комент: 0
Лаборант вiдбирає пробу води з вiд-критої водойми для визначення в нiй розчиненого кисню. Що впливає на насиченiсть води киснем?

Зап 38
Відп: 4 , Комент: 0
При хiмiчному дослiдженнi пи-тної води лаборант зробив висновок про невiдповiднiсть її стандарту за показником жорсткостi. Вкажiть, вмiст яких сполук у питнiй водi зумовлює її жорсткiсть:

Зап 39
Відп: 3 , Комент: 0
Метод якiсного визначення амiаку у водi базується на колориметричному визначеннi забарвлення, яке утворює-ться пiд час взаємодiї амiаку з реактивом Неслера. Яке забарвлення розчи-ну при цьому виявляють?

Зап 40
Відп: 4 , Комент: 0
Лаборант радiологiчної лаборато-рiї має рiзнi вимiрювальнi прилади. Який прилад вiн повинен використа-ти для визначення радiоактивностi?

Зап 41
Відп: 4 , Комент: 0
Пiд час виготовлення постiйного гiстологiчного препарату лаборант за-нурив шматочок об’єкта у спецiальний розчин, що призвело до закрiплення структур i макромолекул у тому станi, в якому вони були у живому органiзмi. Який етап виготовлення постiйного гi-стологiчного препарату виконав лаборант?

Зап 42
Відп: 4 , Комент: 0
Клiтину якої тканини представлено на мiкрофотографiї, якщо вона має ве-ретеноподiбну форму, паличкоподiбне ядро, у цитоплазмi спостерiгається велика кiлькiсть мiофiламентiв?

Зап 43
Відп: 4 , Комент: 0
Який орган нервової системи має сiру i бiлу речовину, сiра речовина роз-ташована по периферiї, нейрони в нiй утворюють три шари: молекулярний, ганглiонарний, зернистий?

Зап 44
Відп: 3 , Комент: 0
На гiстологiчному препаратi представлено кровотворний орган, основною структурною одиницею якого є часточка. Мозкова речовина часточки має свiтлiше забарвлення i мiстить епi-телiальнi тiльця. Якому органу належать данi морфологiчнi ознаки?

Зап 45
Відп: 3 , Комент: 0
При дослiдженнi фекалiй пацiєнта були виявленi цисти найпростiших ку-лястої форми з чотирма ядрами. Для якого найпростiшого характернi такi цисти?

Зап 46
Відп: 2 , Комент: 0
При мiкроскопiї дуоденального вмiсту виявленi паразити грушоподi-бної форми з 4 джгутиками та 2 ядрами. Для якого паразита характернi вказанi ознаки?

Зап 47
Відп: 2 , Комент: 0
У хворого на малярiю напади лихоманки повторюються ритмiчно через 48 годин. Визначте збудника захворювання:

Зап 48
Відп: 2 , Комент: 0
При мiкроскопiї скрiбка з преа-нальних складок виявленi безколiрнi яйця, несиметричнi, овальнi, розмiром 50х23 мкм. Збудником якого захворю-вання є даний гельмiнт?

Зап 49
Відп: 2 , Комент: 0
До лiкаря звернувся юнак зi скар-гами на свербiж мiж пальцями рук i на животi, що пiдсилювався вночi. При оглядi на шкiрi виявленi тонкi смужки сiрого кольору i дрiбна висипка. Який членистоногий паразит мiг бути причиною даного захворювання?

Зап 50
Відп: 2 , Комент: 0
До виробничих травм вiдносяться нещаснi випадки, якi сталися з працiв-ником медичної установи: