Буклет 2019 року

Зап 1
Відп: 211 , Комент: 0
Лаборантовi необхiдно дати оцiнку санiтарного стану дитячого садка за зовнiшнiми ознаками. Який метод обстеження вiн застосує?

Зап 2
Відп: 177 , Комент: 0
Транспортування проб кровi та iнших бiоматерiалiв з лiкувальних закладiв до лабораторiй, якi розташованi за межами цих закладiв здiйснюють:

Зап 3
Відп: 191 , Комент: 0
Вкажiть, що першочергово потрiбно зробити у випадку проливу концентрованої сiрчаної кислоти на пiдлогу:

Зап 4
Відп: 166 , Комент: 0
Щоб уникнути зараження патогенними мiкроорганiзмами, який оптимальний метод стерилiзацiї необхiдно обрати для знезараження перев’язувального матерiалу?

Зап 5
Відп: 171 , Комент: 0
У хворого на вiрусний гепатит В, який лiкується в iнфекцiйному стацiонарi, раптово збiльшилась iнтенсивнiсть жовтяницi, з’явився бiль в дiлянцi печiнки, печiнковий запах з рота, розпочалися розлади свiдомостi. Яке ускладнення можна запiдозрити?

Зап 6
Відп: 162 , Комент: 0
У населеному пунктi протягом трьох останнiх рокiв вiдмiчається зростання захворюваностi на кашлюк, реєструються випадки у ДДЗ, домашнi осередки. Який з перерахованих заходiв може ефективно вплинути на епiдемiчний процес кашлюку, зменшити захворюванiсть дiтей?

Зап 7
Відп: 147 , Комент: 0
Серологiчна дiагностика iнфекцiйних захворювань заснована на специфiчнiй взаємодiї антитiл з антигенами. Як називається серологiчна реакцiя, при якiй використовуються антитiла, мiченi флюоресцiюючими речовинами?

Зап 8
Відп: 141 , Комент: 0
Ботулiзм - це дуже небезпечне, в бiльшостi випадкiв смертельне захворювання, пов’язане з вживанням в їжу продуктiв, що мiстять ботулотоксин. За яких умов збудник ботулiзму утворює ботулотоксин?

Зап 9
Відп: 137 , Комент: 0
В лiкарню поступив хворий 62-х рокiв, з тонiко-клонiчними судомами, порушенням ковтання та дихання, гiпертермiєю. З анамнезу з’ясувалося, що 10 днiв назад пiд час сiльськогосподарських робiт вiн отримав поранення гомiлки. Дiагноз лiкаря правець. Вкажiть специфiчне лiкування при захворюваннi на правець:

Зап 10
Відп: 134 , Комент: 0
Вкажiть, вмiст яких страв необхiдно зменшити, якщо при аналiзi менюрозкладки виявлено перевищення кiлькостi вуглеводiв в рацiонi:

Зап 11
Відп: 141 , Комент: 0
Оцiнiть мiкроклiмат примiщення: температура повiтря посерединi кiмнати 14oC, на висотi 1,5 м вiд пiдлоги - 18oC, бiля зовнiшньої стiни - 15oC, швидкiсть руху повiтря - 0,15 м/с, вiдносна вологiсть повiтря - 50%:

Зап 12
Відп: 134 , Комент: 0
Шахтар-прохiдник звернувся зi скаргами на пiдвищену чутливiсть до холоду, безсоння, раптовi побiлiння пальцiв, бiль у кiнцiвках. Яке професiйне захворювання можна припустити?

Зап 13
Відп: 127 , Комент: 0
За планом поточного санiтарного нагляду вiдiбрано пробу води з криницi, що розташована на територiї тваринницького комплексу. Результати аналiзу такi: прозорiсть - 30 см, колiрнiсть - 200, запах i смак - 2 бали, вмiст нiтратiв - 40 мг/дм3, колiiндекс - 100. Який з показникiв води НЕ ВIДПОВIДАЄ санiтарним вимогам?

Зап 14
Відп: 124 , Комент: 0
В селищi захворiло 7 немовлят. Симптоми: цiаноз слизової оболонки очей, губ, шкiри, слабкий прискорений пульс. Вiдомо, що немовлят вигодовують сумiшами, якi готують на водi з мiсцевих колодязiв. При дослiдженнi води виявлено: загальна твердiсть - 7 мг-екв/л, сульфати - 160 мг/л, хлориди - 90 мг/л, нiтрати 95 мг/л, залiзо - 0,15 мг/л, фтор - 0,9 мг/л, сухий залишок - 570 мг/л. Про яке захворювання йде мова?

Зап 15
Відп: 112 , Комент: 0
При проведеннi дослiдження до 5 мл молока додали 3 краплi розчину Люголя. З’явилось синє забарвлення. Про що свiдчить змiна кольору молока?

Зап 16
Відп: 116 , Комент: 0
На промисловому пiдприємствi для очистки повiтря вiд пилу застосовують електростатичний метод. Який вiдсоток пилу затримується на електрофiльтрi?

Зап 17
Відп: 109 , Комент: 0
При дослiдженнi молока встановлено: кислотнiсть - 12oТ, жирнiсть - 6%, густина - 1,032 г/см3, проба з розоловою кислотою - позитивна, з розчином Люголя - негативна. Який метод фальсифiкацiї молока було використано у цьому випадку?

Зап 18
Відп: 92 , Комент: 0
При оцiнцi параметрiв виробничого шуму лаборант встановив, що упродовж робочої змiни рiвень звуку безперервно змiнюється. Яка часова характеристика шуму?

Зап 19
Відп: 90 , Комент: 0
Лаборант проводить визначення вмiсту вуглекислого газу в навчальнiй аудиторiї за методом Лунге-Цеккендорфа. Якi реактиви вiн використовує?

Зап 20
Відп: 84 , Комент: 0
Яким приладом вимiрюється рiвень освiтленостi в житлових примiщеннях?

Зап 21
Відп: 83 , Комент: 0
Який iз результатiв дослiдження мiкроклiмату житлового примiщення вiдповiдає гiгiєнiчним нормативам?

Зап 22
Відп: 78 , Комент: 0
Лаборанту харчової лабораторiї необхiдно визначити енергетичну цiннiсть I-ї страви. Якi речовини вiн повинен визначити в стравi, щоб розрахувати калорiйнiсть?

Зап 23
Відп: 75 , Комент: 0
Вкажiть, якi захворювання можуть виникати в зв’язку з нестачею або збiльшенням кiлькостi мiкроелементiв у ґрунтi i водi:

Зап 24
Відп: 75 , Комент: 0
У населеному пунктi проводився комплексний медичний огляд мешканцiв, в результатi якого стоматологом було зафiксоване тотальне ураження зубiв карiєсом у всiх дорослих та бiльшостi дiтей. Ендемiчний карiєс обумовлений низьким вмiстом у водi:

Зап 25
Відп: 80 , Комент: 0
На гiстологiчному препаратi представлено кровотворний орган, основною структурною одиницею якого є часточка. Мозкова речовина часточки має свiтлiше забарвлення i мiстить епiтелiальнi тiльця. Якому органу належать данi морфологiчнi ознаки?

Зап 26
Відп: 74 , Комент: 0
За допомогою мiкроскопiчного методу дослiдження вивчають форму бактерiй, їх будову, розташування, спороутворення, рухливiсть, наявнiсть капсули. Як називаються цi властивостi мiкроорганiзмiв?

Зап 27
Відп: 75 , Комент: 0
Вiд хворого з дiагнозом дизентерiя, було видiлено шигелу зi здатнiстю продукувати екзотоксин. Про який вид шигел йде мова?

Зап 28
Відп: 72 , Комент: 0
Травмованого iз стафiлококовим абсцесом, переломом нижньої щелепи, крововтратою i струсом мозку доставлено в клiнiку хiрургiчної стоматологiї, де йому було проведено операцiю i надано вiдповiдне консервативне лiкування. Однак через 5 днiв пiсля госпiталiзацiї в пацiєнта розвилася важка форма кокової пневмонiї. Як називається така форма iнфекцiї?

Зап 29
Відп: 78 , Комент: 0
В населеному пунктi виник спалах висипного тифу. До якої групи мiкроорганiзмiв вiдноситься збудник захворювання?

Зап 30
Відп: 70 , Комент: 0
Для виготовлення вакцин проводять вирощування мiкробних культур на штучних поживних середовищах. Якi з перелiчених мiкроорганiзмiв на штучних поживних середовищах НЕ РОСТУТЬ?

Зап 31
Відп: 67 , Комент: 0
В лабораторiю доставлено гнiй з фурункула з пiдозрою на наявнiсть S. aureus. Необхiдно зробити посiв на щiльне середовище ЖСА (жовтково-сольовий агар). Який iнструмент треба використати для посiву гною на сектори?

Зап 32
Відп: 67 , Комент: 0
Середовища, якi сприяють росту одних видiв мiкроорганiзмiв i пригнiчують рiст iнших вiдносяться до:

Зап 33
Відп: 66 , Комент: 0
Для культивування менiнгококiв застосовують сироватковий агар. Якi колонiї утворить менiнгокок на даному середовищi?

Зап 34
Відп: 62 , Комент: 0
Яку серологiчну реакцiю повинен провести лаборант, щоб пiдтвердити, що видiлена культура дифтерiйної палички є токсигенною?

Зап 35
Відп: 57 , Комент: 0
Лаборантовi необхiдно дати оцiнку санiтарного стану дитячого садка за зовнiшнiми ознаками. Який метод обстеження вiн застосує?

Зап 36
Відп: 55 , Комент: 0
Транспортування проб кровi та iнших бiоматерiалiв з лiкувальних закладiв до лабораторiй, якi розташованi за межами цих закладiв здiйснюють:

Зап 37
Відп: 55 , Комент: 0
Вкажiть, що першочергово потрiбно зробити у випадку проливу концентрованої сiрчаної кислоти на пiдлогу:

Зап 38
Відп: 55 , Комент: 0
Щоб уникнути зараження патогенними мiкроорганiзмами, який оптимальний метод стерилiзацiї необхiдно обрати для знезараження перев’язувального матерiалу?

Зап 39
Відп: 56 , Комент: 0
У хворого на вiрусний гепатит В, який лiкується в iнфекцiйному стацiонарi, раптово збiльшилась iнтенсивнiсть жовтяницi, з’явився бiль в дiлянцi печiнки, печiнковий запах з рота, розпочалися розлади свiдомостi. Яке ускладнення можна запiдозрити?

Зап 40
Відп: 53 , Комент: 0
У населеному пунктi протягом трьох останнiх рокiв вiдмiчається зростання захворюваностi на кашлюк, реєструються випадки у ДДЗ, домашнi осередки. Який з перерахованих заходiв може ефективно вплинути на епiдемiчний процес кашлюку, зменшити захворюванiсть дiтей?

Зап 41
Відп: 55 , Комент: 0
Серологiчна дiагностика iнфекцiйних захворювань заснована на специфiчнiй взаємодiї антитiл з антигенами. Як називається серологiчна реакцiя, при якiй використовуються антитiла, мiченi флюоресцiюючими речовинами?

Зап 42
Відп: 50 , Комент: 0
Ботулiзм - це дуже небезпечне, в бiльшостi випадкiв смертельне захворювання, пов’язане з вживанням в їжу продуктiв, що мiстять ботулотоксин. За яких умов збудник ботулiзму утворює ботулотоксин?

Зап 43
Відп: 50 , Комент: 0
В лiкарню поступив хворий 62-х рокiв, з тонiко-клонiчними судомами, порушенням ковтання та дихання, гiпертермiєю. З анамнезу з’ясувалося, що 10 днiв назад пiд час сiльськогосподарських робiт вiн отримав поранення гомiлки. Дiагноз лiкаря правець. Вкажiть специфiчне лiкування при захворюваннi на правець:

Зап 44
Відп: 49 , Комент: 0
Вкажiть, вмiст яких страв необхiдно зменшити, якщо при аналiзi менюрозкладки виявлено перевищення кiлькостi вуглеводiв в рацiонi:

Зап 45
Відп: 50 , Комент: 0
Оцiнiть мiкроклiмат примiщення: температура повiтря посерединi кiмнати 14oC, на висотi 1,5 м вiд пiдлоги - 18oC, бiля зовнiшньої стiни - 15oC, швидкiсть руху повiтря - 0,15 м/с, вiдносна вологiсть повiтря - 50%:

Зап 46
Відп: 49 , Комент: 0
Шахтар-прохiдник звернувся зi скаргами на пiдвищену чутливiсть до холоду, безсоння, раптовi побiлiння пальцiв, бiль у кiнцiвках. Яке професiйне захворювання можна припустити?

Зап 47
Відп: 51 , Комент: 0
За планом поточного санiтарного нагляду вiдiбрано пробу води з криницi, що розташована на територiї тваринницького комплексу. Результати аналiзу такi: прозорiсть - 30 см, колiрнiсть - 200, запах i смак - 2 бали, вмiст нiтратiв - 40 мг/дм3, колiiндекс - 100. Який з показникiв води НЕ ВIДПОВIДАЄ санiтарним вимогам?

Зап 48
Відп: 53 , Комент: 0
В селищi захворiло 7 немовлят. Симптоми: цiаноз слизової оболонки очей, губ, шкiри, слабкий прискорений пульс. Вiдомо, що немовлят вигодовують сумiшами, якi готують на водi з мiсцевих колодязiв. При дослiдженнi води виявлено: загальна твердiсть - 7 мг-екв/л, сульфати - 160 мг/л, хлориди - 90 мг/л, нiтрати 95 мг/л, залiзо - 0,15 мг/л, фтор - 0,9 мг/л, сухий залишок - 570 мг/л. Про яке захворювання йде мова?

Зап 49
Відп: 49 , Комент: 0
При проведеннi дослiдження до 5 мл молока додали 3 краплi розчину Люголя. З’явилось синє забарвлення. Про що свiдчить змiна кольору молока?

Зап 50
Відп: 48 , Комент: 0
На промисловому пiдприємствi для очистки повiтря вiд пилу застосовують електростатичний метод. Який вiдсоток пилу затримується на електрофiльтрi?