Буклет 2015 року

Зап 1
Відп: 27 , Комент: 0
До жiночої консультацiї звернулася i була поставлена на облiк здорова вагiтна жiнка зi строком вагiтностi 26 тижнiв. Назвiть рекомендовану кратнiсть вiдвiдування нею жiночої консультацiї:

Зап 2
Відп: 19 , Комент: 0
Потрiбно розрахувати рентабельнiсть лiкувально-профiлактичного закладу. Якi данi для цього необхiднi?

Зап 3
Відп: 24 , Комент: 0
Хворий К., 42 роки, страждає впродовж 8-ми рокiв на гiпертонiчну хворобу. Пiсля емоцiйного стресу на роботi став дратiвливим, вiдчуває сухiсть у ротi. Об’єктивно: у свiдомостi, тремор рук, обличчя гiперемовано, шкiра зволожена, полiурiя. АТ- 210/100 мм рт.ст., ЧСС110/хв. Рухових i сенсорних порушень немає. Глюкоза кровi - 4,5 ммоль/л. Яке ускладнення розвинулося у хворого?

Зап 4
Відп: 20 , Комент: 0
Серед населення мiста зареєстровано 280 випадкiв смертi вiд новоутворень на 10000 населення. За допомогою якого статистичного показника вiдображена смертнiсть населення вiд новоутворень?

Зап 5
Відп: 19 , Комент: 0
Наукове дослiдження присвячене вивченню захворюваностi студентiв медичного коледжу на хвороби органiв дихання. Одиницею спостереження в такому дослiдженнi буде кожен:

Зап 6
Відп: 17 , Комент: 0
Медична сестра обстежує пацiєнта з хронiчною серцевою недостатнiстю. Що є найбiльш iнформативним у дiагностицi даного стану?

Зап 7
Відп: 17 , Комент: 0
Дитина 10-ти рокiв скаржиться на слабкiсть, бiль у горлi при ковтаннi, пiдвищення to тiла до 39oПри оглядi: шкiра звичайного кольору; в зiвi: гiперемiя, набряк мигдаликiв, гнiйнi плiвки. При реалiзацiї плану медсестринських втручань необхiдним є таке обстеження:

Зап 8
Відп: 16 , Комент: 0
Яким законодавчим актом визначаються органiзацiя та управлiння охороною здоров’я України?

Зап 9
Відп: 19 , Комент: 0
Чоловiк 59-ти рокiв скаржиться на поганий апетит, вiдразу до м’ясних i молочних страв. За останнi 3 мiсяцi схуд на 18 кг. Про що може свiдчити вказаний симптомокомплекс?

Зап 10
Відп: 17 , Комент: 0
У пацiєнта 49-ти рокiв на 4-й день пiсля резекцiї шлунка виник постiйний iнтенсивний бiль в животi. Загальний стан важкий. Температура тiла- 37,8oC, АТ- 100/60 мм рт.ст., Ps- 104/хв. Язик сухий. Живiт здутий, лiва половина вiдстає пiд час дихання. Симптоми Воскресенського, Щоткiна-Блюмберга позитивнi. Назвiть iмовiрне пiсляоперацiйне ускладнення:

Зап 11
Відп: 16 , Комент: 0
Пацiєнтка скаржиться на бiль в правому пiдребер’ї з iррадiацiєю в праву лопатку. Було блювання без полегшення. Температура тiла - 37,6oЖивiт помiрно здутий, напружений та болючий в правому пiдребер’ї. Спостерiгається помiрне напруження м’язiв черевної стiнки в правому пiдребер’ї. Симптом Ортнера позитивний. Вкажiть попереднiй дiагноз:

Зап 12
Відп: 14 , Комент: 0
Медсестра проводить обстеження пацiєнта з вiдмороженням правої ступнi. Оберiть, який з симптомiв є характерним лише для дореактивного перiоду вiдмороження?

Зап 13
Відп: 15 , Комент: 0
Дитинi 5,5 мiсяцiв. Перебуває на нерацiональному штучному вигодовуваннi (коров’ячим молоком). При введеннi жовтка у дитини з’явилася плямистопапульозна висипка по всьому тiлу, на щоках яскрава гiперемiя, злущення шкiри, мокнучi дiлянки, екскорiацiя. Про який стан слiд думати в данiй ситуацiї?

Зап 14
Відп: 17 , Комент: 0
Антидоти - лiкарськi засоби, якi використовуються як протиотрута при iнтоксикацiї хiмiчними речовинами. Якi антидоти використовують при отруєннi сiрковуглецем?

Зап 15
Відп: 15 , Комент: 0
При iнтоксикацiї свинцем уражається система кровi. Якi змiни характернi для картини кровi при iнтоксикацiї свинцем?

Зап 16
Відп: 15 , Комент: 0
При проведеннi патронажу медична сестра виявила у дитини 5-ти мiсяцiв наступнi проблеми: кволiсть, to- 38,5oC, часте блювання, випорожнення понад 15 разiв на добу, знижений дiурез, шкiра суха, тiм’ячко запале. Для якого стану характернi данi симптоми?

Зап 17
Відп: 17 , Комент: 0
Частину потреб районної лiкарнi у минулому роцi профiнансовано за рахунок коштiв програми боротьби з серцево-судинними захворюваннями. З якого джерела надiйшли цi кошти?

Зап 18
Відп: 14 , Комент: 0
У потерпiлого К. 39-ти рокiв термiчний опiк лiвої кистi. Вкажiть препарат, який застосовують зовнiшньо пiд час надання допомоги:

Зап 19
Відп: 18 , Комент: 0
У пацiєнта постiйнi скарги на нудоту, вiдчуття дискомфорту пiсля прийому густої їжi, перiодичне блювання, що приносить полегшення. Яке iмовiрне ускладнення виразкової хвороби шлунку розвинулося у пацiєнта?

Зап 20
Відп: 16 , Комент: 0
До хiрургiчного вiддiлення надiйшов хворий вiком 51 рiк зi скаргами на бiль у правiй гомiлцi, набряк. Об’єктивно: почервонiння шкiри над венами, вени м’якi, рiзко болючi. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

Зап 21
Відп: 15 , Комент: 0
Пацiєнтка 50-ти рокiв скаржиться на бiль за грудиною стискаючого характеру, який вiддає в лiве плече, лопатку. Бiль виникає пiсля фiзичного та психiчного перенавантаження. Застосування якого препарату буде першочерговим?

Зап 22
Відп: 16 , Комент: 0
Пацiєнт 45-ти рокiв звернувся зi скаргами на слабкiсть, помiрне пiдвищення температури тiла, набряки на обличчi, змiну кольору та кiлькостi сечi. Хворiє тиждень пiсля перенесеної ангiни. Об’єктивно: шкiра блiда, набряк повiк, АТ- 170/100 мм рт.ст., Ps- 90/хв., тони серця приглушенi, симптом Пастернацького позитивний. Яке дослiдження необхiдно провести для уточнення дiагнозу?

Зап 23
Відп: 13 , Комент: 0
Пацiєнтка 26-ти рокiв скаржиться на бiль ”летючого характеру” у колiнних та лiктьових суглобах, який пiдсилюється при рухах, пiдвищення температури тiла до 37,5oC ввечерi. З анамнезу вiдомо, що пацiєнтка часто хворiє на ангiни. При оглядi суглобiв вiдзначається їх припухлiсть, почервонiння. Для якого захворювання характернi данi ознаки?

Зап 24
Відп: 13 , Комент: 0
Хворий скаржиться на гострий "кинджальний"бiль у животi, рiзку слабкiсть. Захворiв раптово пiсля фiзичного навантаження. В анамнезi - виразкова хвороба дванадцятипалої кишки. Пiд час огляду: обличчя блiде, шкiра вкрита холодним потом, живiт дошкоподiбний. Яке ускладнення розвинулося у хворого?

Зап 25
Відп: 13 , Комент: 0
Пацiєнт скаржиться на виникнення раптової ядухи з утрудненим видихом, наприкiнцi нападу кашель з видiленням незначної кiлькостi склоподiбного харкотиння. При аналiзi харкотиння виявленi еозинофiли, кристали ШаркоЛейдена, спiралi Куршмана. Яке захворювання у пацiєнта?

Зап 26
Відп: 13 , Комент: 0
Особливiстю функцiй медичних сестер спецiалiзованих кабiнетiв полiклiнiки є:

Зап 27
Відп: 15 , Комент: 0
Дитина 4-х рокiв захворiла гостро через 7 днiв пiсля ГРВI. На шкiрi нижнiх кiнцiвок з’явилася полiморфна, симетрично розташована геморагiчнопапульозна висипка, скупчена навколо гомiлковостопних суглобiв. Визначте ймовiрне захворювання:

Зап 28
Відп: 13 , Комент: 0
Результати попереднього (перiодичного) медичного огляду працiвникiв i висновок комiсiї про їх стан здоров’я заносяться до:

Зап 29
Відп: 12 , Комент: 0
Хворому К. лiкар призначив аналiз сечi за методом Нечипоренка. Медична сестра пояснює пацiєнтовi, що слiд зiбрати таку порцiю сечi:

Зап 30
Відп: 16 , Комент: 0
Хворiй на токсичний дифузний зоб призначено консервативне лiкування. Якi препарати є обов’язковими для лiкування даного захворювання?

Зап 31
Відп: 11 , Комент: 0
Дитина 7-ми рокiв захворiла раптово (напередоднi вживала тiстечка), пiдвищилася температура тiла до 38oC, турбують болi в животi, частi рiдкi випорожнення з домiшками слизу та кровi. Об’єктивно: при пальпацiї живота спостерiгається болючiсть в лiвiй половинi живота. Припущено дизентерiю. Яке дослiдження необхiдно провести для пiдтвердження дiагнозу?

Зап 32
Відп: 13 , Комент: 0
Хворий К. 46-ти рокiв скаржиться на задишку, кашель з видiленням незначної кiлькостi харкотиння, бiль у грудях. Умови працi пов’язанi з вдиханням пилу залiза. Який вид металоконiоза розвинувся у хворого?

Зап 33
Відп: 15 , Комент: 0
У дитини 4-х рокiв на шкiрi обличчя, волосистiй частинi голови виявлено плями, дрiбнi папули та везикули (пухирцi). Везикули мають овальну форму, рiзнi за розмiром, розташованi на незмiненiй шкiрi. Вмiст везикул прозорий. На яке захворювання вказують наведенi симптоми?

Зап 34
Відп: 12 , Комент: 0
Медична сестра 30-ти рокiв працює у фiзiотерапевтичному кабiнетi, обслуговуючи електроапаратуру, яка є джерелом випромiнювання всiх дiлянок електромагнiтного спектра. Засобами захисту медична сестра не користується. Скаржиться на бiль та вiдчуття пiску в очах, неможливiсть дивитися на яскраве свiтло. Об’єктивно: спостерiгається гiперемiя та набряк кон’юнктиви очей. Яке професiйне захворювання може розвинутися внаслiдок недостатнього контролю медичної сестри?

Зап 35
Відп: 12 , Комент: 0
Хвора 26-ти рокiв занедужала через 2 години пiсля вживання в їжу кремового торту. Виникли загальна слабкiсть, нудота, багаторазова блювота. Якi заходи за призначенням лiкаря треба провести щодо хворої в першу чергу?

Зап 36
Відп: 13 , Комент: 0
У дитини пiсля обстеження було встановлено дiагноз: епiдемiчний паротит. Який документ слiд заповнити для облiку даного захворювання?

Зап 37
Відп: 14 , Комент: 0
Медичне страхування в умовах страхової медицини фiнансується з основних i додаткових джерел. Яке з наведених положень належить до одного з додаткових джерел фiнансування?

Зап 38
Відп: 15 , Комент: 0
Перша фаза процесу управлiння це розробка та прийняття управлiнського рiшення. Який з наведених видiв контролю здiйснюється пiд час цiєї фази?

Зап 39
Відп: 13 , Комент: 0
У стацiонарi на 300 лiжок перебувало на лiкуваннi протягом року 6500 хворих, виписано без змiн у станi здоров’я - 135, померло - 65. Який показник ефективностi треба застосувати для оцiнки роботи стацiонару?

Зап 40
Відп: 13 , Комент: 0
У дитини 6-ти мiсяцiв через 2 тижнi пiсля вакцинацiї АКДС з’явилася геморагiчна висипка у виглядi петехiй та екхiмозiв на верхнiх та нижнiх кiнцiвках та обличчi. В кровi: Hb- 115 г/л, лейк.- 6,5 · 109/ , тромб.- 15 · 109/ . Яке захворювання має мiсце у хворого?

Зап 41
Відп: 12 , Комент: 0
Дитинi 8 мiсяцiв. Хворiє 5 днiв. Спостерiгаються кволiсть, пiдвищення температури тiла 37,8-38,8oC, задишка60/хв., в легенях з обох сторiн у нижнiх дiлянках вислуховуються крепiтацiя, послаблене дихання, пригнiчення перкуторного тону. Яке обстеження є найвагомiшим для встановлення дiагнозу?

Зап 42
Відп: 12 , Комент: 0
У хворого кардiологiчного вiддiлення виникла зупинка дихання i зникла пульсацiя на соннiй артерiї. Який стан у хворого?

Зап 43
Відп: 14 , Комент: 0
Який дiєтичний стiл рекомендують хворому на хронiчний ентероколiт?

Зап 44
Відп: 12 , Комент: 0
До пiсляоперацiйної палати доставили пацiєнта, якому проводили оперативне втручання пiд епiдуральною анестезiєю. Якi тимчасовi змiни можуть спостерiгатися у пацiєнта?

Зап 45
Відп: 15 , Комент: 0
Перед апендектомiєю пацiєнту К. 45-ти рокiв проводять премедикацiю. З якою метою при цьому використовують розчин атропiну сульфату?

Зап 46
Відп: 16 , Комент: 0
Ви - медсестра дитячого iнфекцiйного вiддiлення. Якi характернi гематологiчнi змiни спостерiгають у разi кашлюку?

Зап 47
Відп: 11 , Комент: 0
Дитина народилася доношеною. Оцiнка стану за шкалою Апгар 8-10 балiв. Коли дитину прикласти до грудей?

Зап 48
Відп: 11 , Комент: 0
Серед причин, якi спричиняють розвиток повторних нападiв професiйної бронхiальної астми, є:

Зап 49
Відп: 12 , Комент: 0
У пацiєнта дiагностовано легкий ступiнь гострої променевої хвороби. Пiд дiєю якої дози радiоактивного випромiнювання вiн розвивається?

Зап 50
Відп: 14 , Комент: 0
Старша медична сестра бере участь у складаннi та оформленнi статуту новоствореної медичної органiзацiї (кабiнет стоматологiчної допомоги). Цей документ належить до такої групи: