Буклет 2016 року

Зап 1
Відп: 12 , Комент: 0
Хворий 24-х рокiввнаслiдок автодорожньої аварiї отримав черепно-мозкову травму i втратив свiдомiсть. При обстеженнi хворого на мiсцi аварiї шкiра блiда, з цiанотичним вiдтiнком, пульс 140/хв., дихальнi рухи грудної клiтки вiдсутнi, реакцiя зiниць на свiтло збережена. Визначити обсяг первинної допомоги:

Зап 2
Відп: 12 , Комент: 0
Хлопчик 9-ти рокiв скаржиться на часте сечовипускання, болi в животi, нудоту, одноразове блювання, пiдвищення температури тiла до 37,7oХворiє 3 днi. При оглядi шкiрнi покриви блiдi, АТ- 105/60 мм рт.ст. Тони серця звучнi, дiяльнiсть ритмiчна, Ps- 100/хв., ЧД- 26/хв. Симптом Пастернацького позитивний злiва. У сечi: питома вага - 1012, бiлок 0,16 г/л, лейк.- 30-50 в п/з, ер.- 3-4 в п/з, бактерiї - велика кiлькiсть. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

Зап 3
Відп: 11 , Комент: 0
Населення мiста А має вiкову структуру: дiтей у вiцi вiд 0 до 14 рокiв - 30%, осiб у вiцi 15-49 рокiв - 50%, осiб старше 50 рокiв - 20%. Визначте тип вiкової структури населення мiста:

Зап 4
Відп: 11 , Комент: 0
При оцiнцi дiяльностi мiського пологового будинку був розрахований статистичний показник за наступною формулою: ((число мертвонароджених + число дiтей, якi померли в постнатальний перiод) * 1000)/(число дiтей, якi народилися живими i мертвими). Як називається розрахований показник?

Зап 5
Відп: 10 , Комент: 0
Потрiбно розрахувати рентабельнiсть лiкувально-профiлактичного закладу. Якi данi для цього необхiднi?

Зап 6
Відп: 10 , Комент: 0
Жiнка 36-ти рокiв народила 1 годину тому. Крововтрата у пологах склала 1 лiтр. З’явилися шум у головi, потемнiння в очах, короткочасна втрата свiдомостi. Дiагностовано гостру судинну недостатнiсть. Що з нижчеперерахованого є характерним для колапсу?

Зап 7
Відп: 9 , Комент: 0
Хворий скаржиться на стискаючi болi за грудниною з iррадiацiєю в лiву руку, лопатку, якi виникають при фiзичному навантаженнi, купiруються нiтроглiцерином протягом 1 хвилини. Об’єктивно: наявних набрякiв немає. Ps- 72/хв., ритмiчний. АТ- 135/90 мм рт.ст. Про яку патологiю йдеться?

Зап 8
Відп: 9 , Комент: 0
Чисельнiсть дитячого населення на педiатричних дiльницях дитячої полiклiнiки становить: дiльниця №1 - 800 дiтей; дiльниця №2 - 590 дiтей; дiльниця №3 650 дiтей; дiльниця №4 - 700 дiтей; дiльниця№5 - 950 дiтей. На якiй iз зазначених педiатричних дiльниць кiлькiсть дитячого населення вiдповiдає встановленому нормативу?

Зап 9
Відп: 9 , Комент: 0
Робiтник ливарного цеху заводу 46-ти рокiв скаржиться на задишку, яка з’являється при незначному фiзичному навантаженнi, бiль в груднiй клiтцi, кашель з невеликою кiлькiсть слизового харкотиння. Об’єктивно: шкiра блiда, цiаноз губ. Перкуторно - ”мозаїчнiсть” звуку. Аускультативно дихання жорстке, над дiлянками емфiземи - послаблене. Тони серця приглушенi. Яка рентгенологiчна картина характерна для цiєї стадiї захворювання:

Зап 10
Відп: 9 , Комент: 0
До iнституту профзахворювань звернувся пацiєнт 63-х рокiв, зi скаргами на iнтенсивний бiль у кистях рук, який вiддає до плечового поясу, головний бiль, швидку втомлюванiсть. Понад 10 рокiв працює бурильником в шахтi. Об’єктивно: хворий дратiвливий, фаланги пальцiв рук мають вигляд ”барабанних паличок”, кистi рук набряклi, цiанотичного кольору, розлади больової чутливостi за типом ”куртки”. Яке обстеження доцiльно ввести до плану медсестринських втручань, щоб дослiдити вiбрацiйну чутливiсть:

Зап 11
Відп: 9 , Комент: 0
Робiтник42-х рокiв, що працює на коксохiмiчному комбiнатi, порушив технiку безпеки, ввiйшов до замкненого примiщення для зберiгання бензолу. Пiсля виходу з примiщення вiдчув себе погано: з’явилось почуття оп’янiння, сонливiсть, головний бiль, нудота, блювання, слабкiсть у м’язах, порушення ходи. В медпунктi знепритомнiв. При проведеннi обстеження пацiєнта медсестра повинна звернути увагу на шкiру, яка набуває кольору:

Зап 12
Відп: 8 , Комент: 0
Хворий 45-ти рокiв, працiвник по виготовленню електричного кабелю, потрапив у приймальне вiддiлення зi скаргами на солодкий присмак у ротi, блювання, пронос, раптове виникнення колiки, пiтливiсть. Об’єктивно: стан тяжкий, температура тiла - 38,9oC, виражена брадикардiя, пiдвищене потовидiлення, АТ- 180/90 мм рт.ст. В кровi - гiпохромна анемiя. Наявнiсть якого основного дiагностичного симптому повинна виявити медсестра при проведеннi обстеження пацiєнта:

Зап 13
Відп: 10 , Комент: 0
Пацiєнт 60-ти рокiв з дiагнозом ”IХС: гострий коронарний синдром”. Пiсля порушення лiжкового режиму стан пацiєнта погiршився. Посилились болi за грудиною, задишка, загальна слабкiсть АТ- 80/50 мм рт.ст., ЧСС- 110/хв., в легенях вислуховуються вологi рiзнокалiбернi хрипи, пацiєнт вкритий холодним липким потом. Який з препаратiв застосуєте для корекцiї гемодинамiки?

Зап 14
Відп: 10 , Комент: 0
При обстеженнi дитини 4-х рокiв, виявленi наступнi проблеми: бiль у горлi, зниження апетиту, порушення сну. Хворiє другий день. Захворювання почалась гостро з пiдвищення температури тiла до 38oОб’єктивно: гiперемiя мигдаликiв, гнiй в лакунах, язик з сiруватим нальотом. На помiрно гiперемованiй шкiрi дрiбнокрапкова яскраво-червона висипка, яка згущується в природних складках, носогубний трикутник блiдий. Яке захворювання можна запiдозрити?

Зап 15
Відп: 7 , Комент: 0
До дитячого вiддiлення поступила дитина 20-ти днiв. При проведеннi медсестринської оцiнки стану пацiєнта виявленi проблеми: повторне блювання, частий рiдкий стiлець, пiдвищення температури тiла до 39,3oСтан дитини важкий, вона млява, шкiрнi покриви блiдi з сiруватим вiдтiнком, еластичнiсть шкiри знижена, слизовi оболонки сухi, велике тiм’ячко запале. З очей та правого слухового ходу вiдмiчаються гнiйнi видiлення, з пупкової ранки - серозно-геморагiчнi видiлення. Про що можна подумати?

Зап 16
Відп: 9 , Комент: 0
В iнфекцiйному вiддiленнi лiкарнi старша медична сестра має освiтнiй рiвень молодшого спецiалiста, а чергова медсестра - бакалавра. Чергова медсестра прямолiнiйно заявляє, що на посадi старшої медсестри повинна бути вона, бо має кращi знання та вмiння органiзувати роботу у вiддiленнi. Назрiв конфлiкт. Який спосiб його розв’язання є у цьому випадку оптимальним?

Зап 17
Відп: 9 , Комент: 0
Медсестри кардiологiчного вiддiлення А. та М., сестра-господиня С. мають спiльне захоплення - вишивання. Старша медична сестра вiддiлення разом з головною медичною сестрою лiкарнi органiзували виставку робiт майстринь у холi вiддiлення в день народження Т.Г. Шевченка. Це елемент культури органiзацiї. Про який рiвень культури йдеться?

Зап 18
Відп: 10 , Комент: 0
За результатами акредитацiї районнiй лiкарнi присвоєно першу категорiю. Який вiдсоток вiд максимально можливої кiлькостi балiв могла набрати лiкарня?

Зап 19
Відп: 8 , Комент: 0
З метою покращення обслуговування пацiєнтiв, вчасного виявлення незадоволених потреб у хiрургiчному вiддiленнi провели опитування хворих у виглядi анкетування. Що це означає в процесi маркетингового дослiдження ринку медичних послуг?

Зап 20
Відп: 9 , Комент: 0
До медичного коледжу надiйшла гуманiтарна допомога з американського госпiталю. Частину обладнання, придатного для практичного використання, коледж передав районнiй лiкарнi, певним чином оцiнивши. Як називається цей вид цiни?

Зап 21
Відп: 9 , Комент: 0
В хiрургiчне вiддiлення поступив хворий 51-го року iз скаргами на бiль у правiй гомiлцi, набряк. Об’єктивно: почервонiння шкiри над венами, вени м’якi, рiзко болючi. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

Зап 22
Відп: 8 , Комент: 0
Пацiєнт госпiталiзований з приводу пневмонiї. Лiкар призначив антибiотик - цефазолiн. Раптово пiсля першої iн’єкцiї у пацiєнта з’явилось вiдчуття жару, утруднення дихання, став блiдим, пульс ниткоподiбний,артерiальний тиск - 85/60 мм рт.ст. Яке ускладнення виникло у пацiєнта?

Зап 23
Відп: 8 , Комент: 0
Пацiєнт 45-ти рокiв звернувся зi скаргами на слабкiсть, помiрне пiдвищення температури тiла, набряки на обличчi, змiну кольору та кiлькостi сечi. Хворiє тиждень пiсля перенесеної ангiни. Об’єктивно: шкiра блiда, набряк повiк, АТ170/100 мм рт.ст., Ps- 90/хв., тони серця приглушенi, симптом Пастернацького позитивний. Яке дослiдження необхiдно провести для уточнення дiагнозу?

Зап 24
Відп: 9 , Комент: 0
Пацiєнтка 26-ти рокiв скаржиться на бiль у колiнних та лiктьових суглобах ”летючого характеру”, який пiдсилюється при рухах, пiдвищення температури тiла до 37,5oC ввечерi. З анамнезу вiдомо, що пацiєнтка часто хворiє на ангiни. При оглядi суглобiв вiдзначається їх припухлiсть, почервонiння. Для якого захворювання характернi данi ознаки?

Зап 25
Відп: 8 , Комент: 0
Хворий скаржиться на напад ядухи з утрудненим видихом, незначну кiлькiсть харкотиння, вiдчуття стиснення в грудях, сухi свистячi хрипи, якi чути на вiдстанi. Захворiв раптово пiсля вдихання запаху фарби у примiщеннi. Об’єктивно: шкiра блiда з цiанотичним вiдтiнком. Грудна клiтка у станi глибокоговдиху. В легенях при аускультацiї на тлi жорсткого дихання сухi свистячi хрипи, ЧД- 29/хв. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

Зап 26
Відп: 9 , Комент: 0
Хлопчик 14-ти рокiв страдає на цукровий дiабет. Пiсля iн’єкцiї iнсулiну в нього рiзко погiршився стан. Шкiра блiда, пiтливiсть, мiдрiаз, пiдвищення м’язового тонусу, пiдвищеннясухожильнихрефлексiв, загальний тремор, судоми, зниження артерiального тиску, тахiкардiя, розлад психiки, рiвень глюкози в кровi 1,4 ммоль/л. Визначте захворювання:

Зап 27
Відп: 8 , Комент: 0
Вкажiть термiн першого прикладання новонародженої здорової дитини до грудей матерi в пологовому будинку:

Зап 28
Відп: 8 , Комент: 0
Хвора 62-х рокiв скаржиться на пiтливiсть, серцебиття, тремор, почуття голоду. Хворiє на цукровий дiабет впродовж 4-х рокiв, приймає 20 ОД iнсулiну. Яке додаткове обстеження треба провести першочергово?

Зап 29
Відп: 8 , Комент: 0
Перша фаза процесу управлiння це розробка та прийняття управлiнського рiшення. Який з наведених видiв контролю здiйснюється пiд час цiєї фази?

Зап 30
Відп: 10 , Комент: 0
Ви - медсестра дитячого iнфекцiйного вiддiлення. Якi характернi гематологiчнi змiни спостерiгаються у разi кашлюку?

Зап 31
Відп: 8 , Комент: 0
При розробцi та впровадженнi товару чи медичної послуги використовують поняття життєвого циклу товару. Назвiть його правильну послiдовнiсть:

Зап 32
Відп: 8 , Комент: 0
Медсестра оглядового кабiнету полiклiнiки разом з лiкарем-онкологом бере участь в оглядi пацiєнтки 49-ти рокiв. При пальпацiї лiвої молочної залози у верхньозовнiшньому квадрантi виявили щiльне, горбисте утворення, спаяне зi шкiрою. Про яке захворювання можна подумати?

Зап 33
Відп: 9 , Комент: 0
Яка система охорони здоров’я повинна бути в сучаснiй Українi, згiдно з концепцiєю МОЗ України?

Зап 34
Відп: 9 , Комент: 0
У вiддiлення надiйшов пацiєнт зi скаргами на нападоподiбнi iнтенсивнi болi у правому пiдребер’ї з iррадiацiєю в праве плече та руку, нудоту, блювання. Напад пов’язує з вживанням жирної їжi. При оглядi: iктеричнiсть склер. Яке обстеження необхiдно провести в першу чергу?

Зап 35
Відп: 9 , Комент: 0
Пiд час проведення проби на бiологiчну сумiснiсть кровi у пацiєнта 29-ти рокiв з’явилися стурбованiсть, утруднене дихання, свербiння шкiри. При оглядi виявленi великоплямиста висипка, набряк обличчя. Який стан розвинувся?

Зап 36
Відп: 10 , Комент: 0
Для iнтубацiї трахеї пацiєнта використали мiорелаксант короткої дiї - дитилiн. Чим можна усунути залишкову дiю цього препарату?

Зап 37
Відп: 7 , Комент: 0
В центральнiй районнiй лiкарнi пiдрахували показники загальної та первинної захворюваностi, а також питому вагу кожного класу захворювань. Якi графiки можна застосувати для даних показникiв?

Зап 38
Відп: 8 , Комент: 0
У пацiєнта вiдмiчаються болi в епiгастральнiй дiлянцi, перiодичнi, сезоннi, тiсно пов’язанi з прийомом їжi (через 1545 хвилин пiсля приймання їжi), зменшуються пiсля блювання та застосовування тепла. Для якого захворювання характерна дана картина?

Зап 39
Відп: 11 , Комент: 0
Пiсля проведеного обстеження у пацiєнтки 39-ти рокiв виявлено скарги на рiзкий бiль в поперековiй дiлянцi, незначне пiдвищення температури. Встановлено попереднiй дiагноз: сечокам’яна хвороба. Яке з дослiджень має найбiльше значення для дiагностики даного захворювання?

Зап 40
Відп: 8 , Комент: 0
Старша медична сестра вiддiлення читає лекцiю з теми ”Ринок медичних послуг”. Якi функцiї притаманнi ринку охорони здоров’я?

Зап 41
Відп: 9 , Комент: 0
Ви - головна медична сестра районної лiкарнi. Ви проводите лекцiю на тему: ”Маркетинг у системi охорони здоров’я”. Якi основнi функцiї виконує маркетинг?

Зап 42
Відп: 8 , Комент: 0
Дитинi 6 мiсяцiв. Надiйшла до стацiонару з дiагнозом ”пневмонiя”. to- 38,5oПiд час огляду: ознаки двобiчної пневмонiї, в III мiжребiр’ї злiва вiд грудини вислуховується грубий систолiчний шум. Iмовiрно вроджена вада серця. Коли можна провести ЕхоКГ?

Зап 43
Відп: 8 , Комент: 0
Через 10-ти днiв пiсля перенесеної ангiни дiвчина 19-ти рокiв звернулась до дiльничого лiкаря у зв’язку з наявнiстю набрякiв на обличчi, рiзкої слабкостi. Об’єктивно: шкiрнi покриви блiдi, to37,4oC, ЧСС- 98/хв., АТ- 165/98 мм рт.ст. Серцевi тони приглушенi, акцент II тону над аортою. Сеча темно-червоного кольору, 400 мл на добу. В яке вiддiлення слiд госпiталiзувати хвору?

Зап 44
Відп: 10 , Комент: 0
Пiд час пiсляоперацiйного перiоду у хворого почалося рiзке падiння артерiального тиску та пригнiчення дихальної дiяльностi. Який препарат необхiдно ввести хворому?

Зап 45
Відп: 9 , Комент: 0
Медична сестра хiрургiчного вiддiлення спостерiгає у хворого 48-ми рокiв пiсляоперацiйне тремтiння. Чим зняти даний стан у пацiєнта?

Зап 46
Відп: 12 , Комент: 0
Полiклiнiка обслуговує 2000 жителiв населеного пункту. В 2008 роцi в реєстратурi було заповнено 800 статистичних талонiв для реєстрацiї дiагнозiв загальної захворюваностi. Який показник використовується для отримання даних про захворюванiсть населення, яке мешкає в населеному пунктi?

Зап 47
Відп: 7 , Комент: 0
При розробцi тарифiв цiн нового приватного медичного закладу пiдприємцi стараються забезпечити високий рiвень медичної допомоги населенню i перспективнiсть дiяльностi. Керуючись загальними принципами економiки при розробцi цiни послуги економiст закладу враховує:

Зап 48
Відп: 8 , Комент: 0
Наукове дослiдження проводиться в певнiй послiдовностi, починаючи з аналiзу стану об’єкта дослiдження та закiнчуючи формуванням висновкiв i оцiнкою впровадження результатiв дослiджень в практику. Випробування впроваджених результатiв проводиться на основi:

Зап 49
Відп: 7 , Комент: 0
У хлопчика 4-х рокiв погане самопочуття: виражена слабкiсть, знижена рухова активнiсть, блiдiсть шкiрних покривiв. На шкiрi та слизових оболонках наявнi петехiї та екхiмози, поодинокi крововиливи, безболiснi, розташованi асиметрично. АТ- 80/40 мм рт.ст., тахiкардiя. Вкажiть основну причину наявних проблем дитини:

Зап 50
Відп: 9 , Комент: 0
При активному патронажi медична сестра проводить обстеження пацiєнтки 32-х рокiв з ознаками залiзодефiцитної анемiї. Вкажiть основну можливу причину, визначену медичною сестрою, яка спровокувала дану патологiю: