Буклет 2018 року

Зап 1
Відп: 13 , Комент: 0
Потрiбно розрахувати рентабельнiсть лiкувально-профiлактичного закладу. Якi данi для цього необхiднi?

Зап 2
Відп: 14 , Комент: 0
При обстеженнi хворого з нефротичним синдромом виявленi змiни в клiнiчному аналiзi сечi. Яка з перерахованих змiн в клiнiчному аналiзi сечi найхарактернiша для даного синдрому?

Зап 3
Відп: 15 , Комент: 0
До iнституту профзахворювань звернувся пацiєнт 63-х рокiв, зi скаргами на iнтенсивний бiль у кистях рук, який вiддає до плечового поясу, головний бiль, швидку втомлюванiсть. Понад 10 рокiв працює бурильником в шахтi. Об’єктивно: хворий дратiвливий, фаланги пальцiв рук мають вигляд ”барабанних паличок”, кистi рук набряклi, цiанотичного кольору, розлади больової чутливостi за типом ”куртки”. Яке обстеження доцiльно ввести до плану медсестринських втручань, щоб дослiдити вiбрацiйну чутливiсть?

Зап 4
Відп: 11 , Комент: 0
Дитинi 12 мiсяцiв, госпiталiзована в педiатричне вiддiлення з приводу сильного сухого кашлю, пiдвищення to тiла до 38,7oОб’єктивно: стан дитини важкий, дитина млява, виражена блiдiсть слизових оболонок, шкiри, навколо носа i рота - цiаноз. Пiд час дихання спостерiгається втяжiння мiжреберних промiжкiв, роздування крил носа. ЧД- 56/хв., ЧСС- 150/хв. Здiйснюючи III етап медсестринського процесу, медична сестра запланує обстеження пацiєнта:

Зап 5
Відп: 12 , Комент: 0
Пацiєнт 45-ти рокiв звернувся зi скаргами на слабкiсть, помiрне пiдвищення температури тiла, набряки на обличчi, змiну кольору та кiлькостi сечi. Хворiє тиждень пiсля перенесеної ангiни. Об’єктивно: шкiра блiда, набряк повiк, АТ170/100 мм рт.ст., Ps- 90/хв., тони серця приглушенi, симптом Пастернацького позитивний. Яке дослiдження необхiдно провести для уточнення дiагнозу?

Зап 6
Відп: 12 , Комент: 0
Для встановлення остаточного дiагнозу при кишкових iнфекцiях у дiтей використовують дослiдження:

Зап 7
Відп: 12 , Комент: 0
Перша фаза процесу управлiння це розробка та прийняття управлiнського рiшення. Який з наведених видiв контролю здiйснюється пiд час цiєї фази?

Зап 8
Відп: 12 , Комент: 0
При розробцi та впровадженнi товару чи медичної послуги використовують поняття життєвого циклу товару. Назвiть його правильну послiдовнiсть:

Зап 9
Відп: 13 , Комент: 0
У спекотний сонячний день чоловiк 40ка рокiв, який перебував на пляжi, вiдчув себе погано. Виникли головний бiль, запаморочення, блювання, шум у вухах. Об’єктивно: пульс - 120/хв., дихання поверхневе. Ви пiдозрюєте, що у пацiєнта сонячний удар. Що необхiдно зробити першочергово для покращення його стану?

Зап 10
Відп: 13 , Комент: 0
У вiддiлення надiйшов пацiєнт зi скаргами на нападоподiбнi iнтенсивнi болi у правому пiдребер’ї з iррадiацiєю в праве плече та руку, нудоту, блювання. Напад пов’язує з вживанням жирної їжi. При оглядi: iктеричнiсть склер. Яке обстеження необхiдно провести в першу чергу?

Зап 11
Відп: 12 , Комент: 0
У пацiєнта, що хворiє на бронхiальну астму, напад ядухи триває 2 години. Iнгаляцiї сальбутамолу неефективнi. Об’єктивно: вимушене положення тiла, кашель з видiленням незначної кiлькостi харкотиння, дистанцiйнi сухi хрипи. Який лiкарський препарат лiкар призначить для надання невiдкладної допомоги?

Зап 12
Відп: 11 , Комент: 0
Операцiя з приводу апендектомiї закiнчилась на 10 хвилин ранiше запланованого часу. Пацiєнт перебуває пiд дiєю фентанiлу. Що з перерахованого необхiдно застосувати для його нейтралiзацiї?

Зап 13
Відп: 11 , Комент: 0
Дитинi молодшого шкiльного вiку дiльнична медсестра проводить вторинну профiлактику ревматичної лихоманки. Яким з перерахованих нижче препаратiв здiйснюється вона?

Зап 14
Відп: 11 , Комент: 0
Якi завдання лiкарсько-консультативної комiсiї [ЛКК]?

Зап 15
Відп: 13 , Комент: 0
Яка є лiкувально-профiлактична допомога в залежностi вiд ступеня складностi?

Зап 16
Відп: 13 , Комент: 0
Один з побiчних дихальних шумiв виникає в альвеолах внаслiдок наявностi в їх просвiтi невеликої кiлькостi рiдкого секрету. При цьому у фазi вдиху альвеолярнi стiнки злипаються, а у фазi видиху розлипаються. Який шум вислуховується в даному випадку?

Зап 17
Відп: 11 , Комент: 0
Пiд час проведення об’єктивного обстеження пацiєнта з дiагнозом: гострий пiєлонефрит, спостерiгається бiль в поперековiй дiлянцi при постукуваннi. Як називається такий симптом?

Зап 18
Відп: 13 , Комент: 0
Пiсля проведеного обстеження у пацiєнтки 39-ти рокiв виявлено скарги на рiзкий бiль в поперековiй дiлянцi, незначне пiдвищення температури. Встановлено попереднiй дiагноз: сечокам’яна хвороба. Яке з дослiджень має найбiльше значення для дiагностики даного захворювання?

Зап 19
Відп: 12 , Комент: 0
Ви старша медична сестра вiддiлення. До Вас з проханням звернулась медична сестра пояснити, з яких елементiв складається заробiтна плата. Пояснiть:

Зап 20
Відп: 13 , Комент: 0
Дитинi 6 мiсяцiв. Надiйшла до стацiонару з дiагнозом ”пневмонiя”, to- 38,9oПiд час огляду: ознаки двобiчної пневмонiї, в III мiжребер’ї злiва вiд грудини вислуховується грубий систолiчний шум. Iмовiрно вроджена вада серця. Коли можна провести ЕхоКГ?

Зап 21
Відп: 12 , Комент: 0
Медична допомога мiському населенню надається за принципом:

Зап 22
Відп: 12 , Комент: 0
У дитини 4-х рокiв дiагностовано туберкульозний менiнгiт. Для такого захворювання характернi клiнiчнi ознаки:

Зап 23
Відп: 13 , Комент: 0
Дефiцит якого макроелементу може виникнути в органiзмi при безконтрольному вживаннi фуросемiду?

Зап 24
Відп: 10 , Комент: 0
Пiд час пiсляоперацiйного перiоду у хворого почалося рiзке падiння артерiального тиску та пригнiчення дихальної дiяльностi. Який препарат необхiдно ввести хворому за призначенням лiкаря?

Зап 25
Відп: 12 , Комент: 0
Хворий, 2 доба пiсля великої операцiї. Проводиться знеболення наркотичними анальгетиками згiдно призначення лiкаря. Яка ускладнення вони можуть викликати у хворого?

Зап 26
Відп: 10 , Комент: 0
У приймальне вiддiлення доставили хворого з пiдозрою на гострий панкреатит. Якi iз нижче приведених лабораторних дослiджень найбiльш iнформативно пiдтверджують дiагноз?

Зап 27
Відп: 16 , Комент: 0
Полiклiнiка обслуговує 2000 жителiв населеного пункту. В 2008 роцi в реєстратурi було заповнено 800 статистичних талонiв для реєстрацiї дiагнозiв загальної захворюваностi. Який показник використовується для отримання даних про захворюванiсть населення, яке мешкає в населеному пунктi?

Зап 28
Відп: 12 , Комент: 0
Наукове дослiдження проводиться в певнiй послiдовностi, починаючи з аналiзу стану об’єкта дослiдження та закiнчуючи формуванням висновкiв i оцiнкою впровадження результатiв дослiджень в практику. Випробування впроваджених результатiв проводиться на основi:

Зап 29
Відп: 13 , Комент: 0
Дитина 5-ти рокiв, хворiє 2-й день. Хвороба розпочалась гостро, to- 39oC, скаржиться на бiль в горлi, зниження апетиту, порушення сну. Спостерiгається лакунарна ангiна, язик з сiруватим нальотом. На гiперемiйованому тлi шкiри - висипка яскраво-червона дрiбно-крапкова крiм носо-губного трикутника. Вкажiть захворювання, для якого найхарактернiшi данi симптоми:

Зап 30
Відп: 13 , Комент: 0
У пацiєнта 55-ти рокiв, через деякий час пiсля введення йому вiтамiну ”B1” обличчя набрякло, повiки стали важкими, перешкоджають вiдкриванню очей, очнi яблука ”iн’єкованi”. Губи збiльшились. Шкiра в мiсцях набряку блiда, iз жовтуватим вiдтiнком, не гаряча на дотик, не болюча, не свербить. Вкажiть, який стан розвинувся у пацiєнта:

Зап 31
Відп: 12 , Комент: 0
Хворому з дiагнозом: пiєлонефрит призначена проба Зимницького. Яке пояснення треба надати хворому для правильного збору сечi?

Зап 32
Відп: 13 , Комент: 0
Показник малюкової смертностi - це смертнiсть дiтей:

Зап 33
Відп: 10 , Комент: 0
Виберiть вид шоку, що ускладнює iнфаркт мiокарда:

Зап 34
Відп: 13 , Комент: 0
Пацiєнт 55-ти рокiв в хiрургiчному вiддiленнi готується до флебектомiї лiвої нижньої кiнцiвки. При пiдготовцi операцiйного поля медична сестра помiтила фурункул в нижнiй третинi стегна. Лiкар вiдмiнив оперативне втручання. Виникнення якої потенцiйної проблеми було попереджено?

Зап 35
Відп: 13 , Комент: 0
Пацiєнт перебуває в палатi iнтенсивної терапiї пiсля операцiї на кишкiвнику. З якою метою медична сестра спонукає його до глибокого дихання в раннiй пiсляоперацiйний перiод?

Зап 36
Відп: 11 , Комент: 0
Дитина 4-х рокiв вiдвiдує дитячий садок. Захворiла на вiтряну вiспу. Який перiод iзоляцiї потребує дитина?

Зап 37
Відп: 11 , Комент: 0
На кожного пацiєнта, що звертається в полiклiнiку або отримує допомогу вдома, медична сестра заповнює:

Зап 38
Відп: 12 , Комент: 0
За змiстом документи в охоронi здоров’я подiляються на:

Зап 39
Відп: 11 , Комент: 0
Ви, головна медсестра лiкарнi, вiдпустили у вiддiлення 2 ампули кордарону 5% 3,0 №5 з коробки. Залишилось ще 3 ампули, тобто Ви порушили упаковку виробника. Вашi дiї правильнi, якщо:

Зап 40
Відп: 12 , Комент: 0
Який препарат необхiдно якомога швидше застосувати при гострому отруєннi миш’яковмiсними сполуками?

Зап 41
Відп: 10 , Комент: 0
У дитини 7-ми рокiв порушено загальний стан, температура тiла сягає 40oC, бiль в глотцi пiд час ковтання. Дiагноз катаральної ангiни встановлено на пiдставi огляду. Яке дослiдження необхiдно провести, щоб визначити збудника хвороби?

Зап 42
Відп: 12 , Комент: 0
При проведеннi оцiнки конкурентоспроможностi медичних послуг медичний заклад враховував:

Зап 43
Відп: 12 , Комент: 0
Згiдно з класифiкацiєю документiв,за строками зберiгання вони подiляються на:

Зап 44
Відп: 12 , Комент: 0
Медична сестра бакалавр пiд час клiнiчного обстеження 1,5-рiчного хлопчика встановила попереднiй дiагноз латентної спазмофiлiї. Якi з перерахованих нижче симптомiв вона виявила?

Зап 45
Відп: 11 , Комент: 0
Дитина 9-ти рокiв перебуває на лiкуваннi в iнфекцiйнiй лiкарнi з приводу менiнгiту. Складаючи план обстеження, яке обстеження потрiбно зробити в першу чергу?

Зап 46
Відп: 12 , Комент: 0
До Вас поступила дитина, при оглядi якої Ви спостерiгаєте: стан важкий, шкiрнi покриви блiдi, висипи на шкiрi у виглядi петехiй та екхiмозiв. Пiд час огляду у дитини почалась носова кровотеча. Яке втручання першочергово Ви повиннi зробити з метою надання невiдкладної допомоги?

Зап 47
Відп: 12 , Комент: 0
Хлопчик 8-ми рокiв лiкується в нефрологiчному вiддiленнi. Об’єктивно: шкiра блiда, набряки на гомiлках, АТ150/100 мм рт.ст. При проведеннi медсестринського обстеження Ви виявили такi проблеми як: зменшення кiлькостi сечi та переважання нiчного дiурезу над денним. Дайте визначення цим поняттям:

Зап 48
Відп: 12 , Комент: 0
Якi принципи вiдносяться до основних принципiв первинної лiкувальнопрофiлактичної допомоги?

Зап 49
Відп: 11 , Комент: 0
Пацiєнт скаржиться на спрагу, полiурiю, свербiж шкiри, нудоту, блювання, бiль у животi. Хворий загальмований, дихання шумне, запах ацетону з рота, шкiра та слизовi оболонки сухi, тони серця приглушенi, ЧСС- 102/хв., АТ- 100/60 мм рт.ст. Живiт болючий. Пiд час обстеження хворий втратив свiдомiсть. Яке ускладнення виникло у хворого?

Зап 50
Відп: 11 , Комент: 0
У дитини 5-ти рокiв через 3 тижнi пiсля ангiни з’явилися ознаки симетричного ураження колiнних та лiктьових суглобiв. Пiд час пальпацiї спостерiгаються набряк та болючiсть суглобiв, шкiра червона, гаряча на дотик. Для якого захворювання цi симптоми характернi?