Буклет 2019 року

Зап 1
Відп: 46 , Комент: 0
Потрiбно розрахуватирентабельнiсть лiкувально-профiлактичного закладу. Якi данi для цього необхiднi?

Зап 2
Відп: 45 , Комент: 0
Першим етапом надання медичної допомоги сiльському населенню є сiльська лiкарська дiльниця. Якi медичнi установи забезпечують надання медичної допомоги на даному органiзацiйному етапi?

Зап 3
Відп: 44 , Комент: 0
Медсестра в правi розкрити конфiденцiйну iнформацiю про пацiєнта тiльки:

Зап 4
Відп: 42 , Комент: 0
При виявленнi нестачi, зiпсованостi, бою медичних товарiв, приймальний акт необхiдно складати:

Зап 5
Відп: 43 , Комент: 0
При вивченнi захворюваностiна грип використовувались статистичнi талони. Що це за метод вивчення захворюваностi?

Зап 6
Відп: 43 , Комент: 0
Вiд чого залежить якiсть надання медичної допомоги?

Зап 7
Відп: 39 , Комент: 0
Старша медична сестра вiддiлення читає лекцiю з теми ”Ринок медичних послуг”. Якi функцiї притаманнi ринку охорони здоров’я?

Зап 8
Відп: 37 , Комент: 0
Ви старша медична сестра вiддiлення. До Вас з проханням звернулась медична сестра пояснити, з яких елементiв складається заробiтна плата. Пояснiть:

Зап 9
Відп: 40 , Комент: 0
Ви - головна медична сестра районної лiкарнi. Ви проводите лекцiю на тему: ”Маркетинг у системi охорони здоров’я”. Якi основнi функцiї виконує маркетинг?

Зап 10
Відп: 40 , Комент: 0
Головна медична сестра пояснює пацiєнту про те, що медичне страхування подiляється за формами. На якi форми?

Зап 11
Відп: 38 , Комент: 0
Наукове дослiдження проводиться в певнiй послiдовностi, починаючи з аналiзу стану об’єкта дослiдження та закiнчуючи формуванням висновкiв i оцiнкою впровадження результатiв дослiджень в практику. Випробування впроваджених результатiв проводиться на основi:

Зап 12
Відп: 35 , Комент: 0
Якi основнi функцiї виконує управлiння органiзацiями охорони здоров’я?

Зап 13
Відп: 33 , Комент: 0
При проведеннi оцiнки конкурентоспроможностi медичних послуг медичний заклад враховував:

Зап 14
Відп: 31 , Комент: 0
Вкажiть, яким органом проводиться акредитацiя ЛПЗ:

Зап 15
Відп: 37 , Комент: 0
З метою раннього виявлення захворювання на туберкульоз усiм студентам та працiвникам медичного коледжу було проведено флюорографiчне обстеження. Який метод вивчення захворюваностi був використаний?

Зап 16
Відп: 31 , Комент: 0
Ви працюєте в медико-санiтарнiй частинi. Одним з найважливiших роздiлiв роботи є органiзацiя та проведення профiлактичних медичних оглядiв з розробкою подальших оздоровчих заходiв. Протягом року на обстеження викликали по 5-15 чоловiк на день. Яка це форма проведення перiодичних медичних оглядiв?

Зап 17
Відп: 34 , Комент: 0
У вiддiлення, де Ви працюєте старшою медичною сестрою, разом з виробами медичного призначення надiйшли пахучi лiкарськi засоби. Якi особливостi їх зберiгання необхiдно знати?

Зап 18
Відп: 30 , Комент: 0
Ви головна медична сестра. Для досягнення цiлей лiкувальної установи Ви здiйснююте функцiї управлiння. Основнi функцiї управлiння, це:

Зап 19
Відп: 33 , Комент: 0
На облiку в жiночiй консультацiї знаходяться жiнки, яких поставлено на облiк у рiзнi термiни вагiтностi - до 3-х мiсяцiв 45%, до 5 мiсяцiв - 40%, а 15% - до 8 мiсяцiв вагiтностi. Який вiдсоток жiнок поставлено на облiк своєчасно?

Зап 20
Відп: 35 , Комент: 0
Згiдно результатiв бактерiологiчного обстеження полiклiнiки, старша медсестра полiклiнiки прийняла певнi рiшення щодо посилення протиепiдемiчного режиму. Якому рiвню управлiння вiдповiдають цi рiшення?

Зап 21
Відп: 32 , Комент: 0
Ви працюєте старшою медичною сестрою терапевтичного вiддiлення мiської лiкарнi №3. Назвiть основний документ, що юридично i фактично пiдтверджує медикаментозне лiкування хворих:

Зап 22
Відп: 31 , Комент: 0
В дитячiй полiклiнiцi №2 за звiтний перiод було щеплено 2337 дiтей, прочитано 1000 лекцiй в навчальних закладахз питань зниження захворюваностi, створення сприятливих умов для нормального розвитку та навчання дiтей. Який характер носять проведенi заходи?

Зап 23
Відп: 31 , Комент: 0
Ви працюєте медичною сестрою в медико-санiтарнiй частинi заводу. Якi заходи Вам необхiдно здiйснити для проведення профiлактичних медичних оглядiв працюючих?

Зап 24
Відп: 32 , Комент: 0
Аналiз фiнансового положення медичних установ дозволяє вiдслiдкувати тенденцiї її розвитку i дати оцiнку комерцiйнiй дiяльностi. Зовнiшнiй фiнансовий аналiз дiяльностi установи базується на:

Зап 25
Відп: 33 , Комент: 0
При оцiнцi дiяльностi мiського пологового будинку був розрахований статистичний показник за наступною формулою: (число мертвонароджених + число дiтей, якi померли в постнатальнийперiод) х 1000 число дiтей, якi народилися живими i мертвими). Як називається розрахований показник?

Зап 26
Відп: 29 , Комент: 0
Медико-гiгiєнiчне навчання населення має бути спрямоване на:

Зап 27
Відп: 33 , Комент: 0
По обов’язковостi виконання медичнi стандарти бувають:

Зап 28
Відп: 29 , Комент: 0
Грошовi суми, якi вiдображають рiвень повернення затрат медичних закладiв за виконання територiальних програм обов’язкового медичного страхування називаються:

Зап 29
Відп: 30 , Комент: 0
З позицiї функцiонального призначення управлiнськi рiшення можуть бути:

Зап 30
Відп: 32 , Комент: 0
Старша медична сестра терапевтичного вiддiлення провела санiтарнопросвiтницьку роботу серед пацiєнтiв. Для цього вона зiбрала хворих у холi, де розповiдала про необхiднiсть дотримання особистої гiгiєни, про зберiгання продуктiв вiд родичiв, про режим у вiддiленнi. Яку форму та метод санiтарно-просвiтньої роботи вона використала?

Зап 31
Відп: 27 , Комент: 0
Першим етапом надання медичної допомоги сiльському населенню є сiльська лiкарська дiльниця. Якi медичнi установи забезпечують надання медичної допомоги на даному органiзацiйному етапi?

Зап 32
Відп: 26 , Комент: 0
Медсестра в правi розкрити конфiденцiйну iнформацiю про пацiєнта тiльки:

Зап 33
Відп: 27 , Комент: 0
При виявленнi нестачi, зiпсованостi, бою медичних товарiв, приймальний акт необхiдно складати:

Зап 34
Відп: 29 , Комент: 0
При вивченнi захворюваностiна грип використовувались статистичнi талони. Що це за метод вивчення захворюваностi?

Зап 35
Відп: 27 , Комент: 0
Вiд чого залежить якiсть надання медичної допомоги?

Зап 36
Відп: 30 , Комент: 0
Старша медична сестра вiддiлення читає лекцiю з теми ”Ринок медичних послуг”. Якi функцiї притаманнi ринку охорони здоров’я?

Зап 37
Відп: 26 , Комент: 0
Ви старша медична сестра вiддiлення. До Вас з проханням звернулась медична сестра пояснити, з яких елементiв складається заробiтна плата. Пояснiть:

Зап 38
Відп: 27 , Комент: 0
Ви - головна медична сестра районної лiкарнi. Ви проводите лекцiю на тему: ”Маркетинг у системi охорони здоров’я”. Якi основнi функцiї виконує маркетинг?

Зап 39
Відп: 23 , Комент: 0
Головна медична сестра пояснює пацiєнту про те, що медичне страхування подiляється за формами. На якi форми?

Зап 40
Відп: 24 , Комент: 0
Наукове дослiдження проводиться в певнiй послiдовностi, починаючи з аналiзу стану об’єкта дослiдження та закiнчуючи формуванням висновкiв i оцiнкою впровадження результатiв дослiджень в практику. Випробування впроваджених результатiв проводиться на основi:

Зап 41
Відп: 22 , Комент: 0
Якi основнi функцiї виконує управлiння органiзацiями охорони здоров’я?

Зап 42
Відп: 24 , Комент: 0
При проведеннi оцiнки конкурентоспроможностi медичних послуг медичний заклад враховував:

Зап 43
Відп: 23 , Комент: 0
Вкажiть, яким органом проводиться акредитацiя ЛПЗ:

Зап 44
Відп: 25 , Комент: 0
З метою раннього виявлення захворювання на туберкульоз усiм студентам та працiвникам медичного коледжу було проведено флюорографiчне обстеження. Який метод вивчення захворюваностi був використаний?

Зап 45
Відп: 23 , Комент: 0
Ви працюєте в медико-санiтарнiй частинi. Одним з найважливiших роздiлiв роботи є органiзацiя та проведення профiлактичних медичних оглядiв з розробкою подальших оздоровчих заходiв. Протягом року на обстеження викликали по 5-15 чоловiк на день. Яка це форма проведення перiодичних медичних оглядiв?

Зап 46
Відп: 22 , Комент: 0
У вiддiлення, де Ви працюєте старшою медичною сестрою, разом з виробами медичного призначення надiйшли пахучi лiкарськi засоби. Якi особливостi їх зберiгання необхiдно знати?

Зап 47
Відп: 22 , Комент: 0
Ви головна медична сестра. Для досягнення цiлей лiкувальної установи Ви здiйснююте функцiї управлiння. Основнi функцiї управлiння, це:

Зап 48
Відп: 22 , Комент: 0
На облiку в жiночiй консультацiї знаходяться жiнки, яких поставлено на облiк у рiзнi термiни вагiтностi - до 3-х мiсяцiв 45%, до 5 мiсяцiв - 40%, а 15% - до 8 мiсяцiв вагiтностi. Який вiдсоток жiнок поставлено на облiк своєчасно?

Зап 49
Відп: 24 , Комент: 0
Згiдно результатiв бактерiологiчного обстеження полiклiнiки, старша медсестра полiклiнiки прийняла певнi рiшення щодо посилення протиепiдемiчного режиму. Якому рiвню управлiння вiдповiдають цi рiшення?

Зап 50
Відп: 23 , Комент: 0
Ви працюєте старшою медичною сестрою терапевтичного вiддiлення мiської лiкарнi №3. Назвiть основний документ, що юридично i фактично пiдтверджує медикаментозне лiкування хворих: