Буклет 2015 року

Зап 1
Відп: 27 , Комент: 0
Пацiєнт попросив показати документ, який надає клiнiко-дiагностичнiй лабораторiї право виконувати вiдповiднi аналiзи. На який документ повинен послатися черговий лаборант?

Зап 2
Відп: 21 , Комент: 0
Лаборант з трирiчним стажем роботи претендує на пiдвищення квалiфiкацiйної категорiї. Яку процедуру вiн повинен пройти?

Зап 3
Відп: 22 , Комент: 0
Посадова iнструкцiя зобов’язує лаборанта слiдкувати за дотриманням термiнiв перевiрки вимiрювальної апаратури. До якої установи треба звернутися, щоб здiйснити перевiрку?

Зап 4
Відп: 24 , Комент: 0
На здоров’я населення впливають рiзнi групи чинникiв. Який основний метод соцiальної медицини, що стосується пiдвищення рiвня здоров’я i його охорони, буде найбiльш доцiльним для використання?

Зап 5
Відп: 20 , Комент: 0
Загальний рiвень здоров’я дiтей раннього вiку визначають рiзнi чинники, якi формуються впродовж певного часу. Який з показникiв є найважливiшим?

Зап 6
Відп: 25 , Комент: 0
У хворого при гастроскопiї виявлена виразка слизової оболонки шлунку зi штампованими краями та буро-чорним дном, а при гастробiопсiї пiдтверджено гостру виразку з коричнево-чорним пiгментом в її некротичному шарi. Який це пiгмент?

Зап 7
Відп: 23 , Комент: 0
При гiстологiчному дослiдженнi надiсланого з ЛОР-вiддiлення операцiйного матерiалу пацiєнта виявили збiльшенi та повнокровнi пiднебiннi мигдалики з великими лiмфоїдними фолiкулами, в яких спостерiгаються осередки гнiйного запалення i формування абсцесiв. Дiагностуйте клiнiко-морфологiчну форму ангiни:

Зап 8
Відп: 22 , Комент: 0
На розтинi померлого в пiдкоркових ядрах правої пiвкулi головного мозку визначається порожнина неправильної форми розмiрами 5х3х4 см, заповнена червоними згортками кровi та розм’якшеною тканиною мозку. Яка патологiя розвинулася?

Зап 9
Відп: 19 , Комент: 0
У хлопчика вiком семи рокiв пiсля перенесеного кору у м’яких тканинах щоки виявленi нечiтко вiдмежованi набряклi червоно-чорного кольору дiлянки з порушенням цiлiсностi шкiри. Яке ускладнення розвинулося у дитини?

Зап 10
Відп: 18 , Комент: 0
У пацiєнта щовесни з’являється сльозотеча, видiлення з носа, чихання, якi вiн пов’язує з перiодом цвiтiння тополi. Iмовiрний дiагноз: полiноз. Гiперпродукцiю якого виду антитiл виявив лаборант в iмунограмi?

Зап 11
Відп: 18 , Комент: 0
Наркоман зi стажем скаржиться на частi респiраторнi захворювання, якi тяжко пiддаються лiкуванню. При обстеженнi поставлено дiагноз СНIД. Недостатнiсть яких клiтин iмунної системи зумовлює iмунодепресiю у даного пацiєнта?

Зап 12
Відп: 20 , Комент: 0
У хлопця високого зросту, астенiчної будови тiла, з розумовою вiдсталiстю, при мiкроскопiї мазка кровi виявленi тiльця Бара. Для якої патологiї характернi данi ознаки?

Зап 13
Відп: 13 , Комент: 0
5-рiчна дiвчинка скаржиться на нудоту i вiдмовляється їсти в дитячому садку. Об’єктивно: виявлено блiдiсть шкiрних покривiв, болi при пальпацiї в дiлянцi пупка. В кровi: кiлькiсть еозинофiлiв - 16%. Що є причиною еозинофiлiї?

Зап 14
Відп: 17 , Комент: 0
Ви проводите обстеження пацiєнта, у якого дiагностовано вада серця. При пальпацiї виявили симптом "котячого муркотiння"на основi серця. Для якої вади серця це може бути характерно?

Зап 15
Відп: 14 , Комент: 0
Пацiєнт скаржиться на постiйнi болi в епiгастральнiй дiлянцi, слабкiсть, зниження маси тiла. В анамнезi виразкова хвороба шлунка. Який метод обстеження є найбiльш iнформативним для диференцiальної дiагностики виразкової хвороби та раку шлунка?

Зап 16
Відп: 15 , Комент: 0
Пацiєнт скаржиться на болi голови, збiльшення розмiрiв ноги, грубiсть голосу. При оглядi спостерiгається збiльшення вушних раковин, надбрiвних дуг, носа, язика, кистей, стоп. Цi змiни розвивалися без видимих причин протягом 2-х рокiв. Що можна припустити у пацiєнта?

Зап 17
Відп: 14 , Комент: 0
Пацiєнтка 35 рокiв скаржиться на напади ядухи з експiраторною задишкою, кашель. Поставлено дiагноз: бронхiальна астма. Якi об’єктивнi симптоми характеризує це захворювання?

Зап 18
Відп: 15 , Комент: 0
Швидкою допомогою доставлено непритомного пацiєнта, з рiзким зниженням АТ, ниткоподiбним пульсом. Пацiєнт блiдий, вкритий липким холодним потом. Цi симптоми виникли пiсля парентерального введення цефалоспорину. Що з пацiєнтом?

Зап 19
Відп: 14 , Комент: 0
У пацiєнта виникла масивна шлункова кровотеча. При оглядi виявлено збiльшення живота за рахунок асциту, "судиннi зiрочки"на груднiй клiтцi, жовтушнiсть склер. Що можна припустити у пацiєнта?

Зап 20
Відп: 15 , Комент: 0
Пацiєнт звернувся до лiкаря зi скаргами на рiзку загальну слабкiсть, виражену пiтливiсть, гарячку, свербiж шкiри, збiльшення лiмфовузла на шиї злiва. Iмовiрний дiагноз: лiмфогранулематоз. Який лабораторний показник при пункцiї лiмфовузла пiдтвердить цей дiагноз?

Зап 21
Відп: 16 , Комент: 0
У новонародженої дитини при оглядi виявлено млявiсть, зниження рефлексiв, випинання великого тiм’ячка, симптом очних бiлкiв. Який попереднiй дiагноз можна припустити?

Зап 22
Відп: 16 , Комент: 0
У дитини грудного вiку виявлено полiцетимiю (кiлькiсть еритроцитiв збiльшується до 5 ? 7 · 1012/ ), при рентгенологiчному обстеженнi: конфiгурацiя серця у виглядi "дерев’яного черевичка". Для якого захворювання характернi цi ознаки?

Зап 23
Відп: 19 , Комент: 0
У 10-рiчної дiвчинки пiднялася температура тiла до 39,5o , озноб, болi в попереку, часте болiсне сечовипускання. Яке дослiдження перш за все необхiдно провести для уточнення дiагнозу?

Зап 24
Відп: 17 , Комент: 0
У дитини 2-х рокiв спостерiгаються симптоми ексудативно-катарального дiатезу, а у формулi кровi переважають лiмфоцити. Що є причиною лiмфоцитозу?

Зап 25
Відп: 14 , Комент: 0
На мiсцi ДТП у потерпiлого при оглядi виявлено рану в середнiй третинi правої гомiлки, в глибинi якої видно уламки кiсток. Значна артерiальна кровотеча. Що потрiбно виконати в першу чергу при наданнi невiдкладної допомоги потерпiлому?

Зап 26
Відп: 17 , Комент: 0
Хворий скаржиться на неприємнi вiдчуття, свербiж в дiлянцi ануса, перiодичну кровотечу наприкiнцi акту дефекацiї. В дiлянцi ануса на 7 та 11 годинах умовного циферблату визначаються вузли до 1 см з синюшним вiдтiнком. Яка найвiрогiднiша причина такого стану пацiєнта?

Зап 27
Відп: 17 , Комент: 0
У пацiєнта 45-ти рокiв скарги на сильний бiль в поперековiй дiлянцi злiва, який iррадiює в стегно, часте сечовипускання, одноразове блювання. Симптом Пастернацького позитивний злiва. Який препарат найдоцiльнiше використати для надання першої медичної допомоги?

Зап 28
Відп: 13 , Комент: 0
Хворий 70-ти рокiв скаржиться на те, що сеча видiляється тонким струменем, iнодi краплями, часте сечовипускання вночi. Для якого захворювання характернi данi ознаки?

Зап 29
Відп: 13 , Комент: 0
Привезли потерпiлого в бiйцi iз закритою травмою живота. При дослiдженнi кровi та сечi виявлено пiдвищення вмiсту амiлази. Для ушкодження якого органу характернi такi змiни?

Зап 30
Відп: 13 , Комент: 0
У пацiєнта закрита травма черевної порожнини з iмовiрним розривом сечового мiхура. Який метод обстеження є найбiльш iнформативним?

Зап 31
Відп: 13 , Комент: 0
Пiд час промивання одноразових шприцiв та голок 0,15% неохлором незначна кiлькiсть його випадково потрапила в очi медичному працiвниковi. Яку першу допомогу потрiбно надати в даному випадку?

Зап 32
Відп: 11 , Комент: 0
Пацiєнт перебуває у хiрургiчному вiддiленнi пiд час раннього пiсляоперацiйного перiоду. Спостерiгається затримка сечi протягом 12 годин. Рефлекторнi дiї не дали бажаного ефекту. Вкажiть першочергову найдоцiльнiшу допомогу пацiєнтовi:

Зап 33
Відп: 12 , Комент: 0
Пацiєнту ввели розчин кокарбоксилази внутрiшньом’язово. Через 2 днi пацiєнт поскаржився на нестерпний бiль в мiсцi iн’єкцiї, наявнiсть ущiльнення, пiдвищення загальної та мiсцевої температури тiла. Яке ускладнення виникло?

Зап 34
Відп: 14 , Комент: 0
Пацiєнтка, що перебуває на лiкуваннi в iнфекцiйнiй лiкарнi з приводу сальмонельозу, пройшла специфiчнi лабораторнi дослiдження. Яке з них буде найiнформативнiшим щодо пiдтвердження дiагнозу?

Зап 35
Відп: 14 , Комент: 0
До iнфекцiйної лiкарнi надiйшов пацiєнт зi скаргами на бiль внизу живота злiва, частi випорожнення у невеликому обсязi з домiшками слизу, кровi, тенезми. Яку хворобу можна припустити?

Зап 36
Відп: 14 , Комент: 0
Пацiєнт надiйшов зi скаргами на частi рiдкi випорожнення у великiй кiлькостi у виглядi рисового вiдвару, з частими блюваннями, що розвинулися пiзнiше, з видiленням водянистих блювотних мас, спрагу. Для якої хвороби характернi такi симптоми?

Зап 37
Відп: 12 , Комент: 0
До iнфекцiйної лiкарнi з гарячковим нападом надiйшов пацiєнт, в анамнезi якого є мiсячне перебування в однiй з африканських країн. Iмовiрний дiагноз: малярiя. Яке лабораторне дослiдження проводиться в першу чергу?

Зап 38
Відп: 13 , Комент: 0
У пацiєнта пiсля появи жовтяницi виявлено в кровi НВsAg. Упродовж якого термiну проводиться медичне спостереження за особами, контактними з пацiєнтом?

Зап 39
Відп: 13 , Комент: 0
Пацiєнт звернувся зi скаргами на шкiрний висип. Об’єктивно: на лiктях та колiнах червонi бляшки, вкритi срiблястими лусочками. Дiагностичний тест: "стеаринова пляма", "термiнальна плiвка", "точкова кровотеча рiзко позитивнi. Якому захворюванню вiдповiдають клiнiчна картина та дiагностичний тест?

Зап 40
Відп: 11 , Комент: 0
У хворого скарги на появу неболючої ерозiї, дiаметром до 1 см, в дiлянцi головки статевого члена; збiльшений, щiльний, неболючий лiмфовузол у паху. Яке захворювання можна припустити?

Зап 41
Відп: 12 , Комент: 0
У пацiєнтки в дiлянцi плеча, спини виявленi плями свiтло-коричневого кольору. Що необхiдно пiдготувати для дiагностики висiвкоподiбного лишаю?

Зап 42
Відп: 12 , Комент: 0
До приймального вiддiлення пологового будинку доправлено вагiтну зi скаргами на бiль у попереку, мерзлякуватiсть, гарячку - 38,5oПопереднiй дiагноз - пiєлонефрит вагiтних. Який можливий результат лабораторного обстеження пiдтвердить зазначений дiагноз?

Зап 43
Відп: 13 , Комент: 0
У вагiтної М. з вагiтнiстю 10 тижнiв було дiагностовано гестоз першої половини вагiтностi - блювання вагiтних. Який з показникiв буде свiдчити про тяжкiсть гестозу?

Зап 44
Відп: 11 , Комент: 0
До лiкаря жiночої консультацiї звернулася пацiєнтка зi скаргами на вiдчуття пекучого болю, свербiж у дiлянцi пiхви. При вагiнальному оглядi в дзеркалах виявлено: слизова оболонка гiперемована, з великою кiлькiстю сирковоподiбних нашарувань по всiй поверхнi пiхви. Проведено забiр матерiалу для бактерiоскопiчного дослiдження. Що найiмовiрнiше буде виявлено в мазку?

Зап 45
Відп: 12 , Комент: 0
Пацiєнтка 18 рокiв скаржиться на слабкiсть в ногах, нетримання сечi. Об’єктивно: нижнiй парапарез, високi сухожилковi рефлекси та вiдсутнi черевнi, позитивнi патологiчнi рефлекси, горизонтальний нiстагм. Яке обстеження необхiдно провести першочергово для уточнення дiагнозу?

Зап 46
Відп: 12 , Комент: 0
Чоловiк 27 рокiв виглядає старшим за свiй вiк, дратiвливий, довгий час "нюхає порошок", пiсля чого настає стан ейфорiї, з’являються балакучiсть, рухове збудження. Яке обстеження доцiльно призначити першочергово?

Зап 47
Відп: 12 , Комент: 0
Пацiєнт скаржиться на пiдвищення температури до 38oC протягом 3-х тижнiв, кашель з видiленням харкотиння, посилене потовидiлення вночi. Об’єктивно: знижена регенерацiя, шкiрнi покриви блiдi. ЗАК: особливих змiн немає. Рентгенологiчно: по всiх легеневих полях визначаються множиннi осередковi тiнi, схильнi до злиття. Яке лабораторне дослiдження показане пацiєнту в першу чергу?

Зап 48
Відп: 12 , Комент: 0
У пацiєнта припускається дiагноз туберкульозного менiнгiту. Лiквор взято в 2 пробiрки. Одну залишено на добу за кiмнатної температури, не струшуючи. Що помiтить лаборант при оглядi цiєї пробiрки?

Зап 49
Відп: 12 , Комент: 0
До лiкаря звернулася жiнка зi скаргами на бiль в правому пiдребер’ї, втрату апетиту, схуднення, гарячку. В анамнезi: хронiчний гепатит С. Пiд час ультразвукового обстеження печiнки виявлено дифузне її збiльшення, множиннi вузли. Який онкомаркер необхiдно застосувати для пiдтвердження дiагнозу раку печiнки?

Зап 50
Відп: 11 , Комент: 0
У пацiєнта пiсля перенесеної респiраторної iнфекцiї з’явилися рiзка слабкiсть, носовi кровотечi, геморагiчнi висипання на шкiрi тулуба та кiнцiвок. У зiвi виявлено виразково-некротичнi змiни. Є припущення на гостру лейкемiю. Що виявить лаборант в загальному аналiзi кровi?