Буклет 2016 року

Зап 1
Відп: 22 , Комент: 0
Лаборант бере участь у пiдготовцi лабораторiї до процедури, яка встановлює вiдповiднiсть примiщень, матерiально-технiчного та кадрового забезпечення завданням лабораторiї i надає офiцiйний документ на право дiяльностi. Як називається ця процедура?

Зап 2
Відп: 20 , Комент: 0
У зв’язку iз закiнченням термiну лiцензiї лабораторiя пiдготувала i спрямувала до МОЗ України повний комплект документiв. Чи може лаборант виконувати дослiдження до одержання нової лiцензiї?

Зап 3
Відп: 18 , Комент: 0
Лаборант приступив до роботи в клiнiчнiй лабораторiї. Який внутрiшньолабораторний документ регламентує змiст його службових обов’язкiв?

Зап 4
Відп: 18 , Комент: 0
Загальний рiвень здоров’я дiтей раннього вiку визначають рiзнi чинники, якi формуються впродовж певного часу. Який з показникiв є найважливiшим?

Зап 5
Відп: 21 , Комент: 0
Медична допомога населенню надається за рiзними формами, вiдповiдно до рiвнiв. Яка основна органiзацiйна форма надання медичної допомоги населенню є у мiстi?

Зап 6
Відп: 22 , Комент: 0
У хворого при гастроскопiї виявлена виразка слизової оболонки шлунка зi штампованими краями та буро-чорним дном, а при гастробiопсiї пiдтверджено гостру виразку з коричнево-чорним пiгментом в її некротичному шарi. Який це пiгмент?

Зап 7
Відп: 17 , Комент: 0
На розтинi чоловiка вiком 67-ми рокiв дiагностовано гiпертонiчну хворобу, гострий iнфаркт мiокарда по боковiй стiнцi лiвого шлуночка, атеросклероз та тромбоз коронарних артерiй, тромбофлебiт глибоких вен нижнiх кiнцiвок. Який механiзм привiв у даному випадку до розвитку iнфаркту мiокарда?

Зап 8
Відп: 22 , Комент: 0
При дослiдженнi операцiйного матерiалу у видаленiй частцi щитоподiбної залози виявили осередок щiльної бiлої тканини без чiтких контурiв, дiаметром 2,0 см. Гiстологiчно пухлина утворена подiбними на сосочки утвореннями, мiсцями з наявнiстю окремих кальцинатiв, має виражений iнвазивний рiст. Ядра клiтин пухлини у виглядi ”годинникових скелець”. Який рак має мiсце?

Зап 9
Відп: 23 , Комент: 0
При гiстологiчному дослiдженнi у щитоподiбнiй залозi виявлено: дифузну лiмфоцитарну iнфiльтрацiю, значну кiлькiсть лiмфоїдних фолiкулiв, розростання сполучної тканини з атрофiєю паренхiми. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

Зап 10
Відп: 20 , Комент: 0
У хлопця високого зросту, астенiчної будови тiла, з розумовою вiдсталiстю, при мiкроскопiї мазка кровi виявленi тiльця Бара. Для якої патологiї характернi данi ознаки?

Зап 11
Відп: 20 , Комент: 0
У пацiєнта пiсля масивного крововиливу в мозок почали рiзко падати артерiальний тиск, частота серцевих скорочень i частота дихання, пульс ниткоподiбний, дихання поверхневе, рефлекси слабо вираженi. Який стан розвинувся у пацiєнта?

Зап 12
Відп: 19 , Комент: 0
Чоловiк 64-х рокiв хворiє на гiпертонiчну хворобу. Виявлено атеросклероз мозкових артерiй. Лабораторне дослiдження лiпiдного складу кровi показало порушення балансу транспортних форм лiпiдiв. Дефiцит яких лiпопротеїдiв має суттєве значення в патогенезi атеросклерозу?

Зап 13
Відп: 18 , Комент: 0
У пацiєнта з черепно-мозковою травмою виникло часте дихання зi змiнною глибиною та перiодичними паузами. Який тип дихання у нього?

Зап 14
Відп: 16 , Комент: 0
Пацiєнтка з хронiчним захворюванням нирок скаржиться на нудоту, вiдразу до їжi, свербiж шкiри. Яке лабораторне дослiдження необхiдно провести для пiдтвердження загрози виникнення уремiї?

Зап 15
Відп: 16 , Комент: 0
Пацiєнтка iз захворюванням щитоподiбної залози скаржиться на мерзлякуватiсть, сонливiсть, сухiсть шкiри, збiльшення маси тiла. Яке дослiдження найбiльш iнформативне для встановлення дiагнозу?

Зап 16
Відп: 17 , Комент: 0
Пацiєнтка 36-ти рокiв, скаржиться на надлишкову масу тiла, сонливiсть, слабiсть, оволосiння обличчя. Пiсля об’єктивного обстеження запiдозрено хворобу Iценко-Кушинга. Який лабораторний показник пiдтвердить даний дiагноз?

Зап 17
Відп: 15 , Комент: 0
Пацiєнтка 35-ти рокiв скаржиться на напади ядухи з експiраторною задишкою, кашель. Поставлено дiагноз: бронхiальна астма. Якi об’єктивнi симптоми характеризують це захворювання?

Зап 18
Відп: 16 , Комент: 1
Пацiєнтка скаржиться на бiль у суглобах, загальну слабiсть, болi в дiлянцi серця, почервонiння щiк та спинки носа. Виставлено попереднiй дiагноз: системний червоний вовчак. Якi лабораторнi показники пiдтвердять дiагноз?

Зап 19
Відп: 17 , Комент: 0
Пацiєнт звернувся до лiкаря зi скаргами на рiзку загальну слабкiсть, виражену пiтливiсть, гарячку, свербiж шкiри, збiльшення лiмфовузла на шиї злiва. Iмовiрний дiагноз: лiмфогранулематоз. Який лабораторний показник при пункцiї лiмфовузла пiдтвердить цей дiагноз?

Зап 20
Відп: 15 , Комент: 0
У дитини грудного вiку виявлено полiцитемiю (кiлькiсть еритроцитiв збiльшується до 5-7·1012/л), при рентгенологiчному обстеженнi: конфiгурацiя серця у виглядi ”дерев’яного черевичка”. Для якого захворювання характернi цi ознаки?

Зап 21
Відп: 17 , Комент: 0
Для оформлення дитини до школи мати прийшла в дитячу полiклiнiку, де проведено антропометрiю. За якою формулою вираховується середнiй зрiст дитини пiсля 1 року життя?

Зап 22
Відп: 15 , Комент: 0
Хворий 25-ти рокiв готується до гемотрансфузiї. При визначеннi групи кровi реакцiя iзогемаглютинацiї була позитивною зi стандартними сироватками 0 (I) та А (II) груп. Яка група кровi у пацiєнта?

Зап 23
Відп: 15 , Комент: 0
У верхнiй третинi плеча пацiєнтки вiзуалiзується рана, з якої пульсуючим струменем витiкає яскраво-червона кров. Який метод тимчасової зупинки кровотечi необхiдно застосувати у даному випадку?

Зап 24
Відп: 14 , Комент: 0
У хворого зiбрано 500 мл харкотиння з неприємним запахом. В посудинi харкотиння подiлилось на 3 шари. При якому захворюваннi характерна така картина?

Зап 25
Відп: 15 , Комент: 0
Пацiєнт з травматичним ушкодженням нирок знаходиться першу добу на лiкуваннi в урологiчному вiддiленнi. Якi змiни в сечi будуть iнформативними при цьому станi?

Зап 26
Відп: 17 , Комент: 0
Лаборанту доручено пiдготуватирозчин iндигокармiну. До якого дослiдження готують пацiєнта?

Зап 27
Відп: 15 , Комент: 0
Пацiєнт годину тому отримав травму правого плечового суглоба. При оглядi суглоб деформований, вiдмiчається суглобова западина, рухи в суглобi обмеженi. Який попереднiй дiагноз?

Зап 28
Відп: 16 , Комент: 0
Пацiєнту з дiагнозом ”пневмонiя” призначено 500 000 ОД бензилпенiцилiну натрiєвої солi. У флаконi мiститься 1000000 ОД медикаменту. Скiльки потрiбно взяти розчинника i скiльки ввести розчину антибiотику пацiєнтовi?

Зап 29
Відп: 14 , Комент: 0
Пацiєнтка з цукровим дiабетом самостiйно вводить собi iнсулiн. На зовнiшнiй поверхнi лiвого плеча у неї спостерiгається зникнення пiдшкiрної жирової клiтковини (лiподистрофiя). Для попередження даного ускладнення необхiдно:

Зап 30
Відп: 15 , Комент: 0
У пацiєнта перший перiод гарячки. Вiн скаржиться на озноб, слабiсть, бiль голови. Який догляд необхiдно здiйснити в першу чергу?

Зап 31
Відп: 15 , Комент: 0
Пацiєнт перебуває у хiрургiчному вiддiленнi пiд час раннього пiсляоперацiйного перiоду. Спостерiгається затримка сечi впродовж 12 годин. Рефлекторнi дiї не дали бажаного ефекту. Вкажiть першочергову найдоцiльнiшу допомогу пацiєнтовi:

Зап 32
Відп: 15 , Комент: 0
До iнфекцiйної лiкарнi надiйшов пацiєнт зi скаргами на бiль внизу живота злiва, частi випорожнення у невеликому обсязi з домiшками слизу, кровi, тенезми. Яку хворобу можна припустити?

Зап 33
Відп: 17 , Комент: 0
Пацiєнтка перебуває десятий день на стацiонарному лiкуваннi з приводу вiрусного гепатиту А. Яке серологiчне дослiдження буде найбiльш iнформативним пiдтвердженням цього дiагнозу?

Зап 34
Відп: 16 , Комент: 0
У кабiнетi iнфекцiйних захворювань знаходяться на облiку особи, якi перехворiли на сальмонельоз. Вказати вид носiйства, якщо збудник сальмонельозу висiяно через 6 рокiв пiсля хвороби:

Зап 35
Відп: 14 , Комент: 0
У пацiєнтки в дiлянцi плеча, спини виявленi плями свiтло-коричневого кольору. Що необхiдно пiдготувати для дiагностики висiвкоподiбного лишаю?

Зап 36
Відп: 15 , Комент: 0
На плановий огляд у жiночу консультацiю звернулася вагiтна 24-х рокiв у термiнi вагiтностi 30 тижнiв. При зважуваннi виявлено надмiрне збiльшення маси тiла. Артерiальний тиск - 170/100 мм рт.ст. Якi лабораторнi дослiдження необхiдно провести для уточнення дiагнозу?

Зап 37
Відп: 15 , Комент: 0
До приймального вiддiлення пологового будинку доставлено вагiтну зi скаргами на бiль у попереку, мерзлякуватiсть, гарячку - 38,5oПопереднiй дiагноз - пiєлонефрит вагiтних. Який можливий результат лабораторного обстеження пiдтвердить зазначений дiагноз?

Зап 38
Відп: 16 , Комент: 0
Пацiєнтка скаржиться на загальну м’язову слабiсть, що наростає в другiй половинi дня та при повторних навантаженнях. Перiодично виникає двобiчний напiвптоз. Яке дослiдження допоможе встановити дiагноз?

Зап 39
Відп: 14 , Комент: 0
Пацiєнт в коматозному станi. Вiдомо, що впродовж 2-х тижнiв його турбував бiль голови, загальне нездужання. В нейростатусi - менiнгеальний симптомокомплекс. В лiкворi - лiмфоцитарний плеоцитоз, глюкоза - 1,2 ммоль/л, впродовж доби утворилася фiбринозна плiвка. Яке захворювання можна запiдозрити?

Зап 40
Відп: 14 , Комент: 0
Пацiєнтка скаржиться на тривогу, занепокоєння, поганий сон, дратiвливiсть, бiль голови, поганий апетит. Обстежувалась в терапевта, який патологiї не виявив. Лабораторнi данi в нормi. Який метод дослiдження є найбiльш адекватним у даному випадку?

Зап 41
Відп: 14 , Комент: 0
Чоловiк 27-ми рокiв виглядає старшим за свiй вiк, дратiвливий, тривалий час ”нюхає порошок”, пiсля чого настає стан ейфорiї, з’являються балакучiсть, рухове збудження. Яке обстеження доцiльно призначити першочергово?

Зап 42
Відп: 14 , Комент: 0
Пацiєнт скаржиться на пiдвищення температури до 38oC протягом 3-х тижнiв, кашель з видiленням харкотиння, посилене потовидiлення вночi. Об’єктивно: знижена регенерацiя, шкiрнi покриви блiдi. ЗАК: особливих змiн немає. Рентгенологiчно: по всiх легеневих полях визначаються множиннi осередковi тiнi, схильнi до злиття. Яке лабораторне дослiдження показане пацiєнту в першу чергу?

Зап 43
Відп: 14 , Комент: 0
Пацiєнтка скаржиться на рiжучий бiль при сечовипусканнi, появу червоної сечi iз згустками кровi. Яке з iнструментальних обстежень буде найбiльш iнформативним?

Зап 44
Відп: 15 , Комент: 0
Пацiєнт скаржиться на вiдчуття переповнення в епiгастральнiй дiлянцi, загальну слабiсть, вiдсутнiсть апетиту, зниження маси тiла. В анамнезi хронiчний гастрит. Яке дослiдження необхiдно провести для уточнення дiагнозу?

Зап 45
Відп: 12 , Комент: 0
Пацiєнт скаржиться на пiдвищення температури тiла, профузне нiчне потовидiлення,свербiж шкiри, загальну слабкiсть, схуднення за 6 мiсяцiв до 10 кг. Об’єктивно: збiльшення лiмфатичних вузлiв. Що можна виявити при проведеннi бiопсiї лiмфатичних вузлiв?

Зап 46
Відп: 14 , Комент: 0
Пацiєнт скаржиться на iнтенсивнi болi в лiвiй нозi, якi непокоять в нiчний час. Об’єктивно: в дiлянцi латеральної поверхнi середньої третини лiвого стегна пальпується пухлиноподiбне утворення, нерухоме, кам’янистої щiльностi, без чiтких контурiв, набряк та гiперемiя навколишнiх тканин. Яке дослiдження необхiдне для уточнення дiагнозу?

Зап 47
Відп: 15 , Комент: 0
Дитина 5-ти рокiв постiйно дихає ротом, носове дихання утруднене. Яка найбiльш часта патологiя може призвести до цього стану?

Зап 48
Відп: 13 , Комент: 0
Пацiєнт з хронiчним гнiйним середнiм отитом вiдмiчає значне видiлення гною з вуха, бiль у вусi, пiдвищення температури тiла до 38oЯке дослiдження дозволить пiдiбрати ефективну терапiю?

Зап 49
Відп: 12 , Комент: 0
З пологового будинку мають виписати новонароджену дитину пiсля лiкування гонобленореї. Якi умови виписки дитини додому?

Зап 50
Відп: 13 , Комент: 0
В полiклiнiку звернувся лаборант, який при проведеннi дослiджень отримав опiк очей кислотою. Скарги на набряк, гiперемiю повiк, бiль при клiпаннi, погiршення зору. Яке долiкарське обстеження проводиться для виключення ушкодження рогiвки?