Буклет 2017 року

Зап 1
Відп: 21 , Комент: 0
Пацiєнт попросив показати документ, який надає клiнiко-дiагностичнiй лабораторiї право виконувати вiдповiднi аналiзи. На який документ повинен послатися черговий лаборант?

Зап 2
Відп: 26 , Комент: 0
При одержаннi результатiв аналiзу кровi пацiєнт попросив лаборанта пояснити числове значення показника кiлькостi еритроцитiв - 5,0·109. Яка iз вiдповiдей є коректною?

Зап 3
Відп: 17 , Комент: 0
При освоєннi нової методики лаборант зауважив вiдхилення результатiв дослiдження контрольних зразкiв у бiк заниження, тобто ознаки систематичних похибок. Якi дiї необхiднi для їх усунення?

Зап 4
Відп: 16 , Комент: 0
Загальний рiвень здоров’я дiтей раннього вiку визначають рiзнi чинники, якi формуються впродовж певного часу. Який з показникiв є найважливiшим?

Зап 5
Відп: 21 , Комент: 0
Лаборант звернувся в лiкарню з побутовою травмою - забiй колiна. З якого дня вiн отримає листок непрацездатностi?

Зап 6
Відп: 19 , Комент: 0
У хворого при гастроскопiї виявлена виразка слизової оболонки шлунка зi штампованими краями та буро-чорним дном, а при гастробiопсiї пiдтверджено гостру виразку з коричнево-чорним пiгментом в її некротичному шарi. Який це пiгмент?

Зап 7
Відп: 24 , Комент: 0
На розтинi жiнки вiком 63-ти роки, яка хворiла на ревматичну хворобу з розвитком комбiнованої вади мiтрального клапана, виявлено змiни у стулках клапана, якi рiзко потовщенi, спаянi мiж собою, щiльнi, при їх розрiзуваннi чути хруст. Який патологiчний процес зумовив кам’янисту щiльнiсть клапана серця?

Зап 8
Відп: 25 , Комент: 0
При морфологiчному дослiдженнi шлунку виявлено глибокий дефект стiнки з ураженням м’язової оболонки, проксимальний край якого валикоподiбно пiднятий, дистальний - пологий. При мiкроскопiї в днi дефекту виявляються: зона некрозу, глибше - грануляцiйна тканина та масивна дiлянка рубцевої тканини. Який дiагноз?

Зап 9
Відп: 25 , Комент: 0
У чоловiка дiагностовано вiрусний гепатит В. При гiстологiчному дослiдженнi бiоптатiв печiнки вiдмiчається порушення балочної будови з полiморфiзмом гепатоцитiв, в яких багато фiгур мiтозу. Гепатоцити збiльшенi в об’ємi, цитоплазма заповнена вакуолями, якi мiстять прозору рiдину. Який вид дистрофiї характерний у даному випадку?

Зап 10
Відп: 23 , Комент: 0
У пацiєнта 38-ми рокiв внаслiдок виробничої травми на будiвництвi виникла гостра крововтрата (33% об’єму кровi), в результатi чого добова кiлькiсть сечi зменшилась до 400 мл. Який основний механiзм цього явища?

Зап 11
Відп: 15 , Комент: 0
До лiкаря звернувся чоловiк 34-х рокiв. Пiд час огляду було виявлено збiльшення розмiрiв кистей, стоп, носа та нижньої щелепи, iмпотенцiя, атрофiя яєчок. Пiдвищення рiвня якого гормону спричинило данi змiни у пацiєнта?

Зап 12
Відп: 14 , Комент: 0
У пацiєнта з черепно-мозковою травмою виникло часте дихання зi змiнною глибиною та перiодичними паузами. Який тип дихання у нього?

Зап 13
Відп: 17 , Комент: 0
Пацiєнт лiкується в гастроентерологiчному вiддiленнi з дiагнозом: цироз печiнки. Якi ознаки свiдчать про розвиток у нього синдрому портальної гiпертензiї?

Зап 14
Відп: 14 , Комент: 0
Пацiєнтка 36-ти рокiв, скаржиться на надлишкову масу тiла, сонливiсть, слабiсть, оволосiння обличчя. Пiсля об’єктивного обстеження запiдозрено хворобу Iценко-Кушинга. Який лабораторний показник пiдтвердить даний дiагноз?

Зап 15
Відп: 14 , Комент: 0
Пацiєнта турбує кашель з видiленням харкотиння ”повним ротом”. При оглядi: пальцi у виглядi ”барабанних паличок”, нiгтi мають вигляд годинникових скелець. Якi змiни харкотиння можливi при цьому захворюваннi?

Зап 16
Відп: 15 , Комент: 0
У пацiєнта з виразковою хворобою шлунка з’явились скарги на загальну слабiсть, швидку втому, схуднення, постiйнi болi в епiгастрiї, вiдсутнiсть апетиту, вiдразу до м’ясної їжi. Про яке ускладнення виразкової хвороби можна думати?

Зап 17
Відп: 15 , Комент: 0
Пацiєнта турбують рiзка загальна слабiсть, виражена гарячка, бiль у плоских кiстках, кровоточивiсть ясен, наявнiсть виразок на мигдаликах. В кровi виявленозниження гемоглобiну, еритроцитiв, бластнi клiтини. Для якого синдрому є характерним бiль у плоских кiстках?

Зап 18
Відп: 14 , Комент: 0
Через 1 рiк пiсля ревакцинацiї проти туберкульозу 7-рiчнiй дiвчинцi була поставлена реакцiя Манту. Через 72 години виявилося, що вона позитивна. Як розцiнити пробу?

Зап 19
Відп: 22 , Комент: 0
При оглядi новонародженої дитини виявлено: флебiт пупкових вен, видiлення гною з пупкової ранки. Попереднiй дiагноз: сепсис. Яке з обстежень пiдтвердить дiагноз?

Зап 20
Відп: 17 , Комент: 0
Пiд час освiтньо-профiлактичної бесiди, про фiзичний та нервово-психiчний розвиток дитини, мати поцiкавилася, скiльки зубiв повинна мати дитина у 1 рiк. За якою формулою це визначається?

Зап 21
Відп: 15 , Комент: 0
5-рiчну дитину скеровано на визначення рiвня глiкемiї. Мати поцiкавилася, якою повинна бути норма рiвня глюкози кровi натще?

Зап 22
Відп: 14 , Комент: 0
У дитини 12-ти рокiв, яка обстежується з пiдозрою на iдiопатичну тромбоцитопенiчну пурпуру, раптово розпочалася носова кровотеча. ЇЇ посадили, голову нахилили вниз. Якi подальшi дiї при наданнi невiдкладної допомоги?

Зап 23
Відп: 14 , Комент: 0
Лаборант звернувся з термiчним опiком обох кистей. Яку пов’язку необхiдно накласти?

Зап 24
Відп: 20 , Комент: 0
Пацiєнт отримав травму верхньої кiнцiвки. Запiдозрено перелом, необхiдно провести транспортну iммобiлiзацiю. Який засiб для цього необхiдний?

Зап 25
Відп: 17 , Комент: 0
У пацiєнта 45-ти рокiв дiагностовано вiдкритий перелом кiсток правої гомiлки, ускладнений нагноєнням рани. Який вид гiпсової пов’язки слiд накласти для фiксацiї кiсткових уламкiв та забезпечення вiдкритого доступу до рани?

Зап 26
Відп: 15 , Комент: 0
Хворий поступив зi скаргами на бiль у горлi, затруднене ковтання, сiпання м’язiв у колотiй ранi. Через 6 годин з’явилися тризм, сардонiчна посмiшка, опiстотонус. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

Зап 27
Відп: 20 , Комент: 0
Хворий скаржиться на часте болiсне сечовипускання з неприємним запахом сечi. Запiдозрено цистит. Якi змiни характернi для лабораторних показникiв сечi?

Зап 28
Відп: 14 , Комент: 0
У пацiєнтки хронiчна серцева недостатнiсть. Їй призначено вимiрювати водний баланс. Що потрiбно враховувати, виконуючи це призначення?

Зап 29
Відп: 19 , Комент: 0
Пацiєнту з хронiчним холециститом призначено дуоденальне зондування. Пiсля введення ентерального подразника видiлилось 50 мл рiдини темнооливкового кольору. Яка порцiя отримана?

Зап 30
Відп: 14 , Комент: 0
Пацiєнт перебуває у хiрургiчному вiддiленнi пiд час раннього пiсляоперацiйного перiоду. Спостерiгається затримка сечi протягом 12-ти годин. Рефлекторнi дiї не дали бажаного ефекту. Вкажiть першочергову найдоцiльнiшу допомогу пацiєнтовi:

Зап 31
Відп: 14 , Комент: 0
До iнфекцiйної лiкарнi надiйшов пацiєнт зi скаргами на бiль внизу живота злiва, частi випорожнення у невеликому обсязi з домiшками слизу, кровi, тенезми. Яку хворобу можна припустити?

Зап 32
Відп: 13 , Комент: 0
В iнфекцiйному стацiонарi перебуває пацiєнт з приводу вiрусного гепатиту В в розпалi хвороби. Що необхiдно визначити для пiдтвердження дiагнозу?

Зап 33
Відп: 18 , Комент: 0
При заборi кровi вiд ВIЛiнфiкованого лаборант поранила руку. Як потрiбно обробити ушкоджене мiсце вiдповiдно до вимог наказу МОЗ України № 955?

Зап 34
Відп: 16 , Комент: 0
Дитинi 7-ми рокiв поставлено попереднiй дiагноз: мiкроспорiя волосистої частини голови. Який метод лабораторної дiагностики потрiбно використати для пiдтвердження дiагнозу?

Зап 35
Відп: 14 , Комент: 0
У пацiєнтки в дiлянцi плеча, спини виявленi плями свiтло-коричневого кольору. Що необхiдно пiдготувати для дiагностики висiвкоподiбного лишаю?

Зап 36
Відп: 19 , Комент: 0
Жiнка 30-ти рокiв скаржиться на вiдсутнiсть менструацiї впродовж 6-ти мiсяцiв, збiльшення маси тiла, гiрсутизм. Пiд час пiхвового обстеження виявлено: матка звичайних розмiрiв, яєчники з обох бокiв збiльшенi, щiльної консистенцiї. Яке дослiдження необхiдно провести?

Зап 37
Відп: 14 , Комент: 0
На плановий онкопрофогляд у жiночу консультацiю звернулася жiнка 20-ти рокiв. Звiдки необхiдно брати бiоматерiал на цитологiчне дослiдження?

Зап 38
Відп: 14 , Комент: 0
У 25-рiчного пацiєнта рiзкий бiль голови, який посилюється при яскравому свiтлi, шумi. Захворiв раптово, коли виникнуло вiдчуття удару в потилицю. Оглушений, загальна гiперестезiя, виражений менiнгеальний симптомокомплекс. Яке обстеження потрiбно призначити першочергово?

Зап 39
Відп: 14 , Комент: 0
Пацiєнт в коматозному станi. Вiдомо, що впродовж 2-х тижнiв його турбував бiль голови, загальне нездужання. В нейростатусi - менiнгеальний симптомокомплекс. В лiкворi - лiмфоцитарний плеоцитоз, глюкоза - 1,2 ммоль/л, впродовж доби утворилася фiбринозна плiвка. Яке захворювання можна запiдозрити?

Зап 40
Відп: 15 , Комент: 0
Мати дитини 10-ти рокiв скаржиться, що в її сина з’явились стани ”вiдключення”, коли вiн застигає на 1-2 секунди, погляд ”зупиняється”. Пiсля нападу нiчого не пам’ятає. Яке обстеження необхiдно провести в першу чергу?

Зап 41
Відп: 13 , Комент: 0
Чоловiк 27-ми рокiв виглядає старшим за свiй вiк, дратiвливий, довгий час ”нюхає порошок”, пiсля чого настає стан ейфорiї, з’являються балакучiсть, рухове збудження. Яке обстеження доцiльно призначити першочергово?

Зап 42
Відп: 13 , Комент: 0
Пацiєнт скаржиться на пiдвищення температури до 38oC протягом 3-х тижнiв, кашель з видiленням харкотиння, посилене потовидiлення вночi. Об’єктивно: знижена регенерацiя, шкiрнi покриви блiдi. У кровi: особливих змiн немає. Рентгенологiчно: по всiх легеневих полях визначаються множиннi осередковi тiнi, схильнi до злиття. Яке лабораторне дослiдження показане пацiєнту в першу чергу?

Зап 43
Відп: 17 , Комент: 0
Пацiєнт тривалий час вiдмiчає бiль в колiнному суглобi, обмеження рухiв, кульгавiсть. В дитинствi перенiс туберкульоз внутрiшньогрудних лiмфатичних вузлiв. Дослiдження якого бiологiчного матерiалу має вирiшальне значення для уточнення дiагнозу туберкульозу?

Зап 44
Відп: 16 , Комент: 0
Пацiєнт скаржиться на вiдчуття переповнення в епiгастральнiй дiлянцi, загальну слабiсть, вiдсутнiсть апетиту, зниження маси тiла. В анамнезi хронiчний гастрит. Яке дослiдження необхiдно провести для уточнення дiагнозу?

Зап 45
Відп: 16 , Комент: 0
Пацiєнт скаржиться на значне видiлення харкотиння малинового кольору. Пiдозрiння на рак легенiв. Яке лабораторне дослiдження необхiдно використати для уточнення дiагнозу?

Зап 46
Відп: 14 , Комент: 0
Пацiєнта протягом 3-х тижнiв турбують порушення носового дихання, слизово-гнiйнi видiлення з носа, головний бiль. При переднiй риноскопiї в середнiх носових ходах вiдзначаються смужка гною, набряк, гiперемiя слизової оболонки порожнини носа. Який дiагностичний метод необхiдно призначити в першу чергу?

Зап 47
Відп: 13 , Комент: 0
У пацiєнта скарги на лихоманку, to 39,5oC, рiзкий бiль у горлi при ковтаннi. Пiднебiннi мигдалини гiпертрофованi, яскраво-червоного кольору, у лакунах гнiйний налiт. Який метод дослiдження найбiльш iнформативний для пiдтвердження дiагнозу?

Зап 48
Відп: 13 , Комент: 0
З пологового будинку мають виписати новонароджену дитину пiсля лiкування гонобленореї. Якi умови виписки дитини додому?

Зап 49
Відп: 14 , Комент: 0
До офтальмологiчного вiддiлення звертається пацiєнт, який повернувся з вiдрядження до африканської країни з пiдозрою на трахому. Яке обстеження необхiдно провести лаборанту для пiдтвердження дiагнозу?

Зап 50
Відп: 15 , Комент: 0
Лаборант при пiдрахунку лейкоцитарної формули виявив клiтини розмiром 10-12 мкм, ядра яких складаються з 2-5 сегментiв, з’єднаних хроматиновою ниткою; цитоплазма заповнена круглою оранжево-червоною зернистiстю, що нагадує кетову iкру. Якi це клiтини?