Буклет 2018 року

Зап 1
Відп: 21 , Комент: 0
Лiкувально-профiлактичнi заклади, якi надають медичну допомогу населенню, мають певну структуру. Якi є основнi структурнi пiдроздiли дитячої лiкарнi?

Зап 2
Відп: 21 , Комент: 0
У хворого при гастроскопiї виявлена виразка слизової оболонки шлунка зi штампованими краями та буро-чорним дном, а при гастробiопсiї пiдтверджено гостру виразку з коричнево-чорним пiгментом в її некротичному шарi. Який це пiгмент?

Зап 3
Відп: 20 , Комент: 0
У хворого на слизовiй оболонцi порожнини рота з’явився щiльний сiруватобiлого кольору осередок, який виступає над слизовою оболонкою. Гiстологiчно в цiй дiлянцi виражений гiперкератоз. Який патологiчний процес розвинувся в слизовiй оболонцi?

Зап 4
Відп: 17 , Комент: 0
На 3-й день пiсля походу в гори у хлопчика пiдвищилась температура тiла до 37,4oC, з’явились кволiсть, головний бiль, втрата апетиту. Про який перiод хвороби можна говорити в даному випадку?

Зап 5
Відп: 17 , Комент: 0
Пацiєнта з цукровим дiабетом було доставлено до лiкарнi у станi коми. Дихання шумне, часте, пiсля глибокого вдиху йде посилений видих. Який тип дихання спостерiгається у пацiєнта?

Зап 6
Відп: 17 , Комент: 0
У людини, яка зайшла з морозу у тепле примiщення, почервонiло обличчя. Який вид артерiальної гiперемiї виник у неї?

Зап 7
Відп: 17 , Комент: 0
У пацiєнта з черепно-мозковою травмою виникло часте дихання зi змiнною глибиною та перiодичними паузами. Який тип дихання у нього?

Зап 8
Відп: 18 , Комент: 0
В терапевтичне вiддiлення поступив пацiєнт iз iнтенсивним болем у поперековiй дiлянцi справа, що iррадiює в низ живота та стегно, часте болюче сечовипускання. Якi змiни в загальному аналiзi сечi можливi у даного пацiєнта?

Зап 9
Відп: 17 , Комент: 0
Пацiєнт лiкується з дiагнозом ревматична хвороба. Якi гострофазовi показники свiдчитимуть про ступiнь активностi процесу?

Зап 10
Відп: 17 , Комент: 0
Пацiєнтка 36-ти рокiв скаржиться на надлишкову масу тiла, сонливiсть, слабiсть, оволосiння обличчя. Пiсля об’єктивного обстеження запiдозрено хворобу Iценко-Кушинга. Який лабораторний показник пiдтвердить даний дiагноз?

Зап 11
Відп: 17 , Комент: 0
Пацiєнтка доставлена у тяжкому станi зi скаргами на стискаючi болi за грудниною, що не знiмались нiтроглiцерином, слабiсть. Об’єктивно: блiда, пульс частий, слабкого наповнення, АТ знижений. Якi лабораторнi дослiдження необхiдно провести для встановлення дiагнозу?

Зап 12
Відп: 17 , Комент: 0
У хворого гострий гломерулонефрит. Якi змiни в загальному аналiзi сечi характернi при цьому?

Зап 13
Відп: 17 , Комент: 0
Пацiєнт звернувся до лiкаря зi скаргами на рiзку загальну слабкiсть, виражену пiтливiсть, гарячку, свербiж шкiри, збiльшення лiмфовузла на шиї злiва. Iмовiрний дiагноз: лiмфогранулематоз. Який лабораторний показник при пункцiї лiмфовузла пiдтвердить цей дiагноз?

Зап 14
Відп: 16 , Комент: 0
В гематологiчному вiддiленнi дитячої лiкарнi 4-рiчнiй дитинi виставлений дiагноз гостра лiмфобластна лейкемiя. Якi результати пiдрахунку мiєлограми вказують на це?

Зап 15
Відп: 16 , Комент: 0
Хворий 25-ти рокiв готується до гемотрансфузiї. При визначеннi групи кровi реакцiя iзогемаглютинацiї була позитивною зi стандартними сироватками 0 (I) та А (II) груп. Яка група кровi у пацiєнта?

Зап 16
Відп: 16 , Комент: 0
У хворого, оперованого з приводу гострого парапроктиту запiдозрено розвиток сепсису. Яке дослiдження може пiдтвердити дiагноз?

Зап 17
Відп: 17 , Комент: 0
У пацiєнтки пiдозра на холецистит. Яке лабораторне дослiдження необхiдно провести для уточнення дiагнозу?

Зап 18
Відп: 16 , Комент: 0
Привезли потерпiлого в бiйцi iз закритою травмою живота. При дослiдженнi кровi та сечi виявлено пiдвищення вмiсту амiлази. Для ушкодження якого органу характернi такi змiни?

Зап 19
Відп: 16 , Комент: 0
У хворого шлункова кровотеча. В аналiзi кровi зниження гемоглобiну та еритроцитiв. Який додатковий метод обстеження найбiльш iнформативний для пiдтвердження дiагнозу?

Зап 20
Відп: 15 , Комент: 0
У приймальне вiддiлення доставили хворого з пiдозрою на гострий панкреатит. Яке з лабораторних дослiджень найбiльш iнформативне для пiдтвердження дiагнозу?

Зап 21
Відп: 16 , Комент: 0
У приймальне вiддiлення поступив хворий з iнтенсивними болями в дiлянцi серця. На ЕКГ: ознаки iнфаркту мiокарда. Який вид транспортування необхiдно застосувати?

Зап 22
Відп: 15 , Комент: 0
Пацiєнту з гiпертонiчною хворобою призначено внутрiшньом’язове введення розчину 5 мл 25% магнiя сульфату. Яку анатомiчну дiлянку необхiдно використати для iн’єкцiй?

Зап 23
Відп: 16 , Комент: 0
Пацiєнт перебуває у хiрургiчному вiддiленнi пiд час раннього пiсляоперацiйного перiоду. Спостерiгається затримка сечi протягом 12 годин. Рефлекторнi дiї не дали бажаного ефекту. Вкажiть першочергову найдоцiльнiшу допомогу пацiєнтовi:

Зап 24
Відп: 16 , Комент: 0
До iнфекцiйної лiкарнi надiйшов пацiєнт зi скаргами на бiль внизу живота злiва, частi випорожнення у невеликому обсязi з домiшками слизу, кровi, тенезми. Яку хворобу можна припустити?

Зап 25
Відп: 16 , Комент: 0
В дитячому садочку серед персоналу трапився випадок менiнгiту. Який матерiал першочергово треба взяти у персоналу i дiтей з метою виявлення менiнгококового носiйства та хворих в iнкубацiйному перiодi?

Зап 26
Відп: 16 , Комент: 0
З однiєї з тропiчних країн повернувся вiйськовослужбовець, який перехворiв на малярiю. Що йому забороняється у зв’язку з перенесеним захворюванням?

Зап 27
Відп: 16 , Комент: 0
Два тижнi тому у мiсто прибув турист iз країни, ендемiчної щодо холери. Практично здоровий. Який протиепiдемiчний захiд щодо туриста необхiдно здiйснити?

Зап 28
Відп: 16 , Комент: 0
Хворому поставлений попереднiй дiагноз первинний сифiлiс. В лабораторiю доставлено кров на реакцiю Вассермана. Коли серологiчнi реакцiї стають позитивними пiсля появи твердого шанкру?

Зап 29
Відп: 16 , Комент: 0
У пацiєнтки в дiлянцi плеча, спини виявленi плями свiтло-коричневого кольору. Що необхiдно пiдготувати для дiагностики висiвкоподiбного лишаю?

Зап 30
Відп: 16 , Комент: 0
При взяттi на облiк в жiночу консультацiю вагiтної 20-ти рокiв було виявлено ВIЛ-iнфекцiю. Якi шляхи передачi ВIЛ?

Зап 31
Відп: 16 , Комент: 0
У породiллi на 8-й день пiсля пологiв дiагностовано лактацiйний мастит. Який збудник найчастiше викликає пiсляпологовий мастит?

Зап 32
Відп: 15 , Комент: 0
Пацiєнт скаржиться на рiзкий головний бiль, високу температуру. Об’єктивно: позитивнi менiнгеальнi симптоми. Який метод дослiдження буде найбiльш iнформативним?

Зап 33
Відп: 15 , Комент: 0
Чоловiк 27-ми рокiв виглядає старшим за свiй вiк, дратiвливий, довгий час ”нюхає порошок”, пiсля чого настає стан ейфорiї, з’являються балакучiсть, рухове збудження. Яке обстеження доцiльно призначити першочергово?

Зап 34
Відп: 15 , Комент: 0
Пацiєнт скаржиться на пiдвищення температури до 38oC протягом 3-х тижнiв, кашель з видiленням харкотиння, посилене потовидiлення вночi. Об’єктивно: знижена регенерацiя, шкiрнi покриви блiдi. ЗАК: особливих змiн немає. Рентгенологiчно: по всiх легеневих полях визначаються множиннi осередковi тiнi, схильнi до злиття. Яке лабораторне дослiдження показане пацiєнту в першу чергу?

Зап 35
Відп: 15 , Комент: 0
У пацiєнта дiагностований туберкульоз верхньої частки правої легенi. Який метод дослiдження харкотиння слiд призначити пацiєнту з метою встановлення чутливостi мiкобактерiй туберкульозу (МБТ) до протитуберкульозних препаратiв (ПТП)?

Зап 36
Відп: 14 , Комент: 0
Пацiєнт скаржиться на вiдчуття переповнення в епiгастральнiй дiлянцi, загальну слабiсть, вiдсутнiсть апетиту, зниження маси тiла. В анамнезi хронiчний гастрит. Яке дослiдження необхiдно провести для уточнення дiагнозу?

Зап 37
Відп: 15 , Комент: 0
Пацiєнт скаржиться на iнтенсивнi болi в лiвiй нозi, якi непокоять в нiчний час. Об’єктивно: в дiлянцi латеральної поверхнi середньої третини лiвого стегна пальпується пухлиноподiбне утворення, нерухоме, кам’янистої щiльностi, без чiтких контурiв, набряк та гiперемiя навколишнiх тканин. Яке дослiдження необхiдне для уточнення дiагнозу?

Зап 38
Відп: 14 , Комент: 0
Пацiєнта протягом 3-х тижнiв турбують порушення носового дихання, слизово-гнiйнi видiлення з носа, головний бiль. При переднiй риноскопiї в середнiх носових ходах вiдзначаються смужка гною, набряк, гiперемiя слизової оболонки порожнини носа. Який дiагностичний метод необхiдно призначити для уточнення дiагнозу?

Зап 39
Відп: 14 , Комент: 0
З пологового будинку мають виписати новонароджену дитину пiсля лiкування гонобленореї. Якi умови виписки дитини додому?

Зап 40
Відп: 14 , Комент: 0
До офтальмолога звернувся пацiєнт з ознаками дифтерiйного кон’юнктивiту: сiра плiвка на слизовiй, при намаганнi зняти - кровить. Як необхiдно лаборанту провести забiр матерiалу для дослiдження?

Зап 41
Відп: 14 , Комент: 0
Лаборант проводить суправiтальне забарвлення мазкiв кровi. Якi клiтини виявляються даним методом фарбування?

Зап 42
Відп: 14 , Комент: 0
При визначеннi груп кровi моноклональними сироватками лаборант виявив аглютинацiю, яка пройшла з реагентами анти-А i анти-В. Яка група кровi у пацiєнта?

Зап 43
Відп: 14 , Комент: 0
У хлопчика з монголоїдною формою обличчя та вiдставанням у фiзичному розвитку лаборант виявив в ЗАК: виражену гiпохромну анемiю, ретикулоцитоз, анiзоцитоз, мiшенеподiбнi еритроцити на +++. Осмотична резистентнiсть еритроцитiв пiдвищена, межi її розширенi. Якiй анемiї притаманнi данi показники?

Зап 44
Відп: 17 , Комент: 0
У дитини вираженi анемiчний, геморагiчний, виразково-некротичний синдроми. ЗАК: панцитопенiя, лейкоформула: 67% клiтин величиною 12-15 мкм, ядра круглi, овальнi, хроматин пухкий, з нуклеолами, цитоплазма базофiльна з перинуклеарною зоною. Наявна експресiя СD19 на поверхнi бластiв. При якiй лейкемiї спостерiгається така картина?

Зап 45
Відп: 13 , Комент: 0
При мiкроскопiчному дослiдженнi мокротиння: лейкоцити на все п/з, еритроцити - 10-20 в п/з, еластичнi волокна поодиноко, кристалiчнi утворення у виглядi безбарвних табличок з одним або двома схiдцеподiбно обламаними кутами. Якi це кристали?

Зап 46
Відп: 13 , Комент: 0
Пацiєнт кухар, поступив в клiнiку зi скаргами на рiзкi болi в правому пiдребер’ї, жовтяницю. ЗАК: лейкоцитоз з нейтрофiльним зсувом влiво. У сироватцi кровi збiльшена фракцiя прямого бiлiрубiну. ЗАС: бiлiрубiн рiзко позитивний. Кал ахолiчний. Для якої жовтяницi характернi данi показники?

Зап 47
Відп: 14 , Комент: 0
При мiкроскопiї нативного препарату, виготовленого з порцiї шлункового вмiсту натще, виявлено значну кiлькiсть слизу, лейкоцитiв та поодиноких еритроцитiв в слизових грудках; цилiндричний епiтелiй з дегенеративними змiнами у виглядi пластiв. Для якого захворювання характерна дана картина?

Зап 48
Відп: 12 , Комент: 0
В асцитичнiй рiдинi при мiкроскопiї, крiм лейкоцитiв, еритроцитiв, виявлено великi клiтини дiаметром 25-30 мкм, ядра округлої форми, розташованi центрально, структура хроматину нiжна, цитоплазма нiжно-голуба, базофiльна, займає бiльшу частину клiтини, нерiдко з дистрофiчними змiнами. Для яких клiтин це характерно?

Зап 49
Відп: 13 , Комент: 0
У жiнки 29-ти рокiв, проведено кольпоцитологiчне дослiдження з приводу безплiддя. Доставлено серiю мазкiв. Кольпоцитологiчнi iндекси в лютеїновiй фазi коливаються в межах IД = 0/9/91, ЕI- 60%, КI- 80%. Якому типу мазка вiдповiдають данi показники?

Зап 50
Відп: 11 , Комент: 0
При дослiдженнi цитологiчного препарату з передмiхурової залози виявлено залозистоподiбнi структури з полiморфiзмом епiтелiальних клiтин, контури їх стертi, нечiткi, лежать невпорядковано, ядра великi, неправильної форми з вираженими ядерцями. Яке дослiдження пiдтвердить патологiю простати?