Буклет 2019 року

Зап 51
Відп: 15 , Комент: 0
У 20-рiчного наркомана з’явилися скарги на слабкiсть, артралгiї, нудоту. Через 5 днiв шкiра та склери стали жовтушними, сеча - темна, кал - свiтлий, спостерiгається збiльшення печiнки: +2,0 см, селезiнки: +1,0 см. В кровi: лейкоцити - 3,5·109/л, лiмфоцити - 45%, загальний бiлiрубiн 180 мкмоль/л, АлАТ- 72 Од/л, протромбiновий iндекс - 76%. Методом IФА в кровi виявленi: HbsAg, anti-HBCor IgM. Вкажiть дiагноз:

Зап 52
Відп: 13 , Комент: 0
Хворого 54-х рокiв оперують з приводу ендофiтної пухлини антрального вiддiлу шлунка. При ревiзiї виявили щiльнi збiльшенi лiмфатичнi вузли. Якими повиннi бути дiї хiрурга?

Зап 53
Відп: 13 , Комент: 0
42-рiчна жiнка звернулась в приймальне вiддiлення iз скаргами на iнтенсивний бiль в попереку i правiй здухвиннiй дiлянцi, що iррадiює в статевi губи, часте сечовипускання, нудоту. Захворiла три години тому, пiсля фiзичного навантаження. Об’єктивно: живiт м’який, дещо здутий, болючий в правiй здухвиннiй дiлянцi i чутливий в правому пiдребер’ї. Симптом Пастернацького - позитивний справа. Температура тiла - 37,3oЗагальний аналiз сечi: питома вага - 1016, бiлок - слiди, лейкоцити - 6-8 в полi зору, еритроцити - 12-16 в полi зору, свiжi. При хромоцистоскопiї: iндигокармiн з лiвого сечовода видiлився на 4-й хвилинi сильним струменем, справа - на 10 хвилинi слабким струменем. Яка найбiльш iмовiрна патологiя, що зумовлює таку картину?

Зап 54
Відп: 12 , Комент: 0
Хворий 64-х рокiв госпiталiзований з дiагнозом: рак товстої кишки, гостра кишкова непрохiднiсть. Пiсля дообстеження та пiдготовки виконана операцiя. Iнтраоперацiйно виявлено, що вся товста кишка до пухлини розширена з ознаками гострої кишкової непрохiдностi, крiм того пухлина проростає в магiстральнi судини (аорту та нижню порожнисту вену), тому виконано виведення двостовбурової колостоми без резекцiї пухлини. Яка операцiя виконана хворому?

Зап 55
Відп: 12 , Комент: 0
Хлопчик 14-ти рокiв звернувся до лiкаря з приводу фурункула на правiй щоцi. Скаржиться на бiль при жуваннi, головний бiль. Температура тiла - 37,8oУ центрi щоки пальпується щiльний iнфiльтрат, розмiром з лiсовий горiх. Яка тактика лiкаря?

Зап 56
Відп: 12 , Комент: 0
Чоловiк, який палить бiльше 10-ти рокiв, скаржиться на постiйне покашлювання, бiль у грудях, схуднення. Лiкар запiдозрив у пацiєнта рак легенiв. Який метод дослiдження є найбiльш iнформативним для верифiкацiї дiагнозу та уточнення локалiзацiї первинної пухлини при данiй патологiї?

Зап 57
Відп: 12 , Комент: 0
До лiкаря звернулася жiнка зi скаргами на кров’янистi видiлення iз соска при натисканнi на грудну залозу. Яке дослiдження необхiдно провести в даному випадку?

Зап 58
Відп: 12 , Комент: 0
60-рiчний чоловiк скаржиться на часте, болiсне сечовипускання, появу згусткiв кровi в сечi. Лiкар пiдозрює у нього камiнь сечового мiхура. Який метод дослiдження є найбiльш iнформативним для встановлення дiагнозу?

Зап 59
Відп: 13 , Комент: 0
При оцiнцi мiкроклiмату у квартирi було одержано такi данi: температура повiтря - 17oC, вiдносна вологiсть - 65%, швидкiсть руху повiтря - 0,3 м/с. Дайте характеристику мiкроклiмату житлового примiщення:

Зап 60
Відп: 12 , Комент: 0
При лабораторному дослiдженнi молока встановлено: густина - 1,020, кислотнiсть - 20oТ, жирнiсть - 2,5%, проба з розчином Люголя - позитивна. Якi методи фальсифiкацiї молока було використано?

Зап 61
Відп: 12 , Комент: 0
При видобуваннi залiзної руди концентрацiя пилу в повiтрi робочої зони упродовж багатьох рокiв перевищує гранично-допустиму концентрацiю (ГДК) в 3-7 разiв. Яке професiйне захворювання може виникнути у працiвникiв?

Зап 62
Відп: 12 , Комент: 0
В автомеханiкiв у виробничому примiщеннi наприкiнцi робочого дня з’явились симптоми: головний бiль, нудота, блювання, шум у вухах. Який токсичний чинник викликав виробниче отруєння?

Зап 63
Відп: 12 , Комент: 0
Часто у розповсюдженнi рiзноманiтних бактерiй та вiрусiв певне значення мають побутовi предмети, особистi речi, руки персоналу тощо. З метою виявлення бактерiоносiїв серед медичного персоналу було проведено санiтарнобактерiологiчне дослiдження на предмет наявностi санiтарно-показових мiкроорганiзмiв. Який метод дає змогу виявити такi мiкроорганiзми на руках медичних працiвникiв?

Зап 64
Відп: 12 , Комент: 0
Для лабораторної дiагностики вiрусних захворювань використовують рiзноманiтнi серологiчнi реакцiї. Однiєю з таких реакцiй є реакцiя нейтралiзацiї, яка базується на взаємодiї типоспецифiчної сироватки i вiруса. У результатi позитивної реакцiї спостерiгається змiна забарвлення або її вiдсутнiсть. Як називається така модифiкацiя реакцiї нейтралiзацiї?

Зап 65
Відп: 12 , Комент: 0
Працiвникiв клiнiко-дiагностичної лабораторiї необхiдно вакцинувати проти гепатиту В. Вкажiть, який препарат для цього використовується?

Зап 66
Відп: 12 , Комент: 0
З метою мiкробiологiчної дiагностики кашлюку використовують посiв на спецiальне середовище. Вкажiть його назву:

Зап 67
Відп: 13 , Комент: 0
Спецiалiзована лабораторiя шкiрновенерологiчного диспансеру веде дослiдження сироваток хворих з метою дiагностики сифiлiсу. Вкажiть, яка реакцiя використовується з цiєю метою?

Зап 68
Відп: 12 , Комент: 0
Бактерiологiчна лабораторiя перевiряє воду вiдкритих водойм на присутнiсть вiбрiонiв. Яке середовище вибрав лаборант для посiву проби води?

Зап 69
Відп: 14 , Комент: 0
Провiтрювання кiмнати житлового примiщення здiйснюється шляхом багаторазового вiдкривання кватирок впродовж дня. За яким з показникiв оцiнюється ефективнiсть провiтрювання житлових кiмнат?

Зап 70
Відп: 13 , Комент: 0
При оцiнцi структури ендокринної патологiї в Українi було встановлено, що 30% припадає на цукровий дiабет, 35% на дифузний зоб, 5% - на вузловий зоб, 4% - на дифузний токсичний зоб, 2% - на гiпотиреоз, 1% - на тиреоїдит, 13% - на ожирiння, 10% - на iншi. Визначте статистичний характер наведених показникiв:

Зап 71
Відп: 13 , Комент: 0
Пацiєнт помер вiд гострої серцевосудинної недостатностi. На секцiї: на переднiй стiнцi лiвого шлуночка серця в мiокардi виявлено фокус 1,5-2 см жовтувато-сiрого кольору з червоним вiнчиком. Коронарнi артерiї нерiвномiрно звуженi на 50% з атеросклеротичними бляшками. Про яке захворювання можна думати?

Зап 72
Відп: 13 , Комент: 0
До медико-генетичної консультацiї звернулася мама з дiвчинкою-пiдлiтком зi скаргами на порушення статевого та фiзичного розвитку. Мiкроскопiчне дослiдження клiтин слизової оболонки ротової порожнини показало вiдсутнiсть статевого хроматину. Яке захворювання у дiвчинки?

Зап 73
Відп: 13 , Комент: 0
Експертизу iнвалiдностi встановлює МСЕК. Яку групу iнвалiдностi встановлюють особам з постiйною чи тривалою втратою працездатностi, що потребують постiйного догляду, нагляду чи допомоги?

Зап 74
Відп: 12 , Комент: 0
У 20-рiчного наркомана з’явилися скарги на слабкiсть, артралгiї, нудоту. Через 5 днiв шкiра та склери стали жовтушними, сеча - темна, кал - свiтлий, спостерiгається збiльшення печiнки: +2,0 см, селезiнки: +1,0 см. В кровi: лейкоцити - 3,5·109/л, лiмфоцити - 45%, загальний бiлiрубiн 180 мкмоль/л, АлАТ- 72 Од/л, протромбiновий iндекс - 76%. Методом IФА в кровi виявленi: HbsAg, anti-HBCor IgM. Вкажiть дiагноз:

Зап 75
Відп: 11 , Комент: 0
Хворого 54-х рокiв оперують з приводу ендофiтної пухлини антрального вiддiлу шлунка. При ревiзiї виявили щiльнi збiльшенi лiмфатичнi вузли. Якими повиннi бути дiї хiрурга?

Зап 76
Відп: 11 , Комент: 0
42-рiчна жiнка звернулась в приймальне вiддiлення iз скаргами на iнтенсивний бiль в попереку i правiй здухвиннiй дiлянцi, що iррадiює в статевi губи, часте сечовипускання, нудоту. Захворiла три години тому, пiсля фiзичного навантаження. Об’єктивно: живiт м’який, дещо здутий, болючий в правiй здухвиннiй дiлянцi i чутливий в правому пiдребер’ї. Симптом Пастернацького - позитивний справа. Температура тiла - 37,3oЗагальний аналiз сечi: питома вага - 1016, бiлок - слiди, лейкоцити - 6-8 в полi зору, еритроцити - 12-16 в полi зору, свiжi. При хромоцистоскопiї: iндигокармiн з лiвого сечовода видiлився на 4-й хвилинi сильним струменем, справа - на 10 хвилинi слабким струменем. Яка найбiльш iмовiрна патологiя, що зумовлює таку картину?

Зап 77
Відп: 11 , Комент: 0
Хворий 64-х рокiв госпiталiзований з дiагнозом: рак товстої кишки, гостра кишкова непрохiднiсть. Пiсля дообстеження та пiдготовки виконана операцiя. Iнтраоперацiйно виявлено, що вся товста кишка до пухлини розширена з ознаками гострої кишкової непрохiдностi, крiм того пухлина проростає в магiстральнi судини (аорту та нижню порожнисту вену), тому виконано виведення двостовбурової колостоми без резекцiї пухлини. Яка операцiя виконана хворому?

Зап 78
Відп: 11 , Комент: 0
Хлопчик 14-ти рокiв звернувся до лiкаря з приводу фурункула на правiй щоцi. Скаржиться на бiль при жуваннi, головний бiль. Температура тiла - 37,8oУ центрi щоки пальпується щiльний iнфiльтрат, розмiром з лiсовий горiх. Яка тактика лiкаря?

Зап 79
Відп: 12 , Комент: 0
Чоловiк, який палить бiльше 10-ти рокiв, скаржиться на постiйне покашлювання, бiль у грудях, схуднення. Лiкар запiдозрив у пацiєнта рак легенiв. Який метод дослiдження є найбiльш iнформативним для верифiкацiї дiагнозу та уточнення локалiзацiї первинної пухлини при данiй патологiї?

Зап 80
Відп: 11 , Комент: 0
До лiкаря звернулася жiнка зi скаргами на кров’янистi видiлення iз соска при натисканнi на грудну залозу. Яке дослiдження необхiдно провести в даному випадку?

Зап 81
Відп: 11 , Комент: 0
60-рiчний чоловiк скаржиться на часте, болiсне сечовипускання, появу згусткiв кровi в сечi. Лiкар пiдозрює у нього камiнь сечового мiхура. Який метод дослiдження є найбiльш iнформативним для встановлення дiагнозу?

Зап 82
Відп: 11 , Комент: 0
При оцiнцi мiкроклiмату у квартирi було одержано такi данi: температура повiтря - 17oC, вiдносна вологiсть - 65%, швидкiсть руху повiтря - 0,3 м/с. Дайте характеристику мiкроклiмату житлового примiщення:

Зап 83
Відп: 10 , Комент: 0
При лабораторному дослiдженнi молока встановлено: густина - 1,020, кислотнiсть - 20oТ, жирнiсть - 2,5%, проба з розчином Люголя - позитивна. Якi методи фальсифiкацiї молока було використано?

Зап 84
Відп: 10 , Комент: 0
При видобуваннi залiзної руди концентрацiя пилу в повiтрi робочої зони упродовж багатьох рокiв перевищує гранично-допустиму концентрацiю (ГДК) в 3-7 разiв. Яке професiйне захворювання може виникнути у працiвникiв?

Зап 85
Відп: 10 , Комент: 0
В автомеханiкiв у виробничому примiщеннi наприкiнцi робочого дня з’явились симптоми: головний бiль, нудота, блювання, шум у вухах. Який токсичний чинник викликав виробниче отруєння?

Зап 86
Відп: 11 , Комент: 0
У хворого 47-ми рокiв збiльшена печiнка, болюча при пальпацiї. При дослiдженнi кровi спостерiгається лейкоцитоз, еозинофiлiя, помiрне пiдвищення ШОЕ. Як з’ясувалося, хворий захоплюється риболовлею. Якi яйця має виявити лаборант для пiдтвердження дiагнозу опiсторхоз?

Зап 87
Відп: 10 , Комент: 0
При оцiнцi структури ендокринної патологiї в Українi було встановлено, що 30% припадає на цукровий дiабет, 35% на дифузний зоб, 5% - на вузловий зоб, 4% - на дифузний токсичний зоб, 2% - на гiпотиреоз, 1% - на тиреоїдит, 13% - на ожирiння, 10% - на iншi. Визначте статистичний характер наведених показникiв:

Зап 88
Відп: 9 , Комент: 0
Пацiєнт помер вiд гострої серцевосудинної недостатностi. На секцiї: на переднiй стiнцi лiвого шлуночка серця в мiокардi виявлено фокус 1,5-2 см жовтувато-сiрого кольору з червоним вiнчиком. Коронарнi артерiї нерiвномiрно звуженi на 50% з атеросклеротичними бляшками. Про яке захворювання можна думати?

Зап 89
Відп: 12 , Комент: 0
Пацiєнтка 36-ти рокiв скаржиться на надлишкову вагу, сонливiсть, слабкiсть, оволосiння обличчя. Пiсля об’єктивного обстеження запiдозрено хворобу IценкоКушинга. Який лабораторний показник є найбiльш iнформативним в даному випадку?

Зап 90
Відп: 10 , Комент: 0
При оцiнцi структури ендокринної патологiї в Українi було встановлено, що 30% припадає на цукровий дiабет, 35% на дифузний зоб, 5% - на вузловий зоб, 4% - на дифузний токсичний зоб, 2% - на гiпотиреоз, 1% - на тиреоїдит, 13% - на ожирiння, 10% - на iншi. Визначте статистичний характер наведених показникiв:

Зап 91
Відп: 10 , Комент: 0
Пацiєнт помер вiд гострої серцевосудинної недостатностi. На секцiї: на переднiй стiнцi лiвого шлуночка серця в мiокардi виявлено фокус 1,5-2 см жовтувато-сiрого кольору з червоним вiнчиком. Коронарнi артерiї нерiвномiрно звуженi на 50% з атеросклеротичними бляшками. Про яке захворювання можна думати?

Зап 92
Відп: 9 , Комент: 0
До медико-генетичної консультацiї звернулася мама з дiвчинкою-пiдлiтком зi скаргами на порушення статевого та фiзичного розвитку. Мiкроскопiчне дослiдження клiтин слизової оболонки ротової порожнини показало вiдсутнiсть статевого хроматину. Яке захворювання у дiвчинки?

Зап 93
Відп: 9 , Комент: 0
Експертизу iнвалiдностi встановлює МСЕК. Яку групу iнвалiдностi встановлюють особам з постiйною чи тривалою втратою працездатностi, що потребують постiйного догляду, нагляду чи допомоги?

Зап 94
Відп: 9 , Комент: 0
У 20-рiчного наркомана з’явилися скарги на слабкiсть, артралгiї, нудоту. Через 5 днiв шкiра та склери стали жовтушними, сеча - темна, кал - свiтлий, спостерiгається збiльшення печiнки: +2,0 см, селезiнки: +1,0 см. В кровi: лейкоцити - 3,5·109/л, лiмфоцити - 45%, загальний бiлiрубiн 180 мкмоль/л, АлАТ- 72 Од/л, протромбiновий iндекс - 76%. Методом IФА в кровi виявленi: HbsAg, anti-HBCor IgM. Вкажiть дiагноз:

Зап 95
Відп: 9 , Комент: 0
Хворого 54-х рокiв оперують з приводу ендофiтної пухлини антрального вiддiлу шлунка. При ревiзiї виявили щiльнi збiльшенi лiмфатичнi вузли. Якими повиннi бути дiї хiрурга?

Зап 96
Відп: 9 , Комент: 0
42-рiчна жiнка звернулась в приймальне вiддiлення iз скаргами на iнтенсивний бiль в попереку i правiй здухвиннiй дiлянцi, що iррадiює в статевi губи, часте сечовипускання, нудоту. Захворiла три години тому, пiсля фiзичного навантаження. Об’єктивно: живiт м’який, дещо здутий, болючий в правiй здухвиннiй дiлянцi i чутливий в правому пiдребер’ї. Симптом Пастернацького - позитивний справа. Температура тiла - 37,3oЗагальний аналiз сечi: питома вага - 1016, бiлок - слiди, лейкоцити - 6-8 в полi зору, еритроцити - 12-16 в полi зору, свiжi. При хромоцистоскопiї: iндигокармiн з лiвого сечовода видiлився на 4-й хвилинi сильним струменем, справа - на 10 хвилинi слабким струменем. Яка найбiльш iмовiрна патологiя, що зумовлює таку картину?

Зап 97
Відп: 12 , Комент: 0
У 6-мiсячної дитини дiагностовано дизентерiю. Якi особливостi характеру випорожнень при даному захворюваннi?

Зап 98
Відп: 9 , Комент: 0
При оцiнцi структури ендокринної патологiї в Українi було встановлено, що 30% припадає на цукровий дiабет, 35% на дифузний зоб, 5% - на вузловий зоб, 4% - на дифузний токсичний зоб, 2% - на гiпотиреоз, 1% - на тиреоїдит, 13% - на ожирiння, 10% - на iншi. Визначте статистичний характер наведених показникiв:

Зап 99
Відп: 9 , Комент: 0
Пацiєнт помер вiд гострої серцевосудинної недостатностi. На секцiї: на переднiй стiнцi лiвого шлуночка серця в мiокардi виявлено фокус 1,5-2 см жовтувато-сiрого кольору з червоним вiнчиком. Коронарнi артерiї нерiвномiрно звуженi на 50% з атеросклеротичними бляшками. Про яке захворювання можна думати?

Зап 100
Відп: 9 , Комент: 0
До медико-генетичної консультацiї звернулася мама з дiвчинкою-пiдлiтком зi скаргами на порушення статевого та фiзичного розвитку. Мiкроскопiчне дослiдження клiтин слизової оболонки ротової порожнини показало вiдсутнiсть статевого хроматину. Яке захворювання у дiвчинки?