Зразок буклету 2019 року

Зап 101
Відп: 97 , Комент: 0
У хворого 73-х рокiв у приймальному вiддiленнi раптово виникла асистолiя. Що з перерахованого слiд враховувати лiкарю приймального вiддiлення, який проводить реанiмацiйнi заходи до прибуття бригади анестезiологiв, в зв’язку з вiком хворого? Крок 3 Загальна лiкарська пiдготовка 2019 15

Зап 102
Відп: 103 , Комент: 0
У дитини, хворої на бронхiальну астму, пiсля катетеризацiї правої пiдключичної вени рiзко погiршилося самопочуття: збуджена, акроцiаноз при оглядi, задишка. Артерiальний тиск пiдвищений. Тони серця ритмiчнi, приглушенi. Над легенями - рiзко ослабленне дихання з боку пункцiї. Перкуторно - тимпанiт справа. Який Ваш дiагноз?

Зап 103
Відп: 105 , Комент: 0
Чоловiк 34-х рокiв впав з висоти, перелiзаючи огорожу. Свiдомiсть i дихання вiдсутнi, пульс на сонних артерiях не пальпується. Свiдки стверджують, що постраждалий падав головою вниз. Видимих пошкоджень черепа немає. При виконаннi первинних реанiмацiйних заходiв необхiдно:

Зап 104
Відп: 103 , Комент: 0
У хворого 14-ти рокiв з гострим iнфекцiйним ендокардитом пiд час перебування у лiкарнi виник iнтенсивний бiль в поперековiй дiлянцi злiва, слабкiсть, нудота, здуття живота, кров’яниста сеча. Больовий синдром був з труднощами знятий спазмолiтиками та наркотичними анальгетиками. Яка причина гострої гематурiї?

Зап 105
Відп: 92 , Комент: 0
При оглядi дiвчинка 7-ми рокiв непритомна. Шкiра та слизовi блiдо-цiанотичнi. Екскурсiй грудної клiтки немає. Пульс на магiстральних артерiях не визначається. Ваша тактика:

Зап 106
Відп: 109 , Комент: 0
Прапорщик 38-ми рокiв звернувся в медичний пункт з приводу колотої рани стопи, в минулому двiчi вакцинований i ревакцинований у плановому порядку проти правцю 8 рокiв тому. Вкажiть тактику щодо специфiчної профiлактики правцю:

Зап 107
Відп: 105 , Комент: 0
Дитину 7-ми рокiв в обличчя вкусив домашнiй сусiдський кiт. Через два днi виник пекучий свербiж, краї рани припухлi, гiперемованi. Дитина вiдмовляється вiд їжi, вночi часто прокидається i плаче, скаржиться на присутнiсть в кiмнатi химерних iстот. Об’єктивно: температура тiла - 37,3oC. Дихання часте, шумне. Екзофтальм. Який з методiв ранньої дiагностики є доцiльним?

Зап 108
Відп: 93 , Комент: 0
У ВРIТ iнфекцiйної лiкарнi госпiталiзовано хворого 26-ти рокiв з дiагнозом менiнгококова iнфекцiя, менiнгококцемiя, тяжкий перебiг, IТШ I-II ступеня. Призначено етiотропну та патогенетичну терапiю (в тому числi i плазму). Визначте необхiднiсть з’ясування групової належностi кровi донора та реципiєнта:

Зап 109
Відп: 117 , Комент: 0
Жiнка 32-х рокiв, праля, захворiла гостро 5 днiв тому: озноб, гарячка, сильний головний бiль, виражена слабiсть, безсоння. При оглядi: температура тiла - 40oC, збуджена, гiперемiя й одутлiсть обличчя, iн’єкцiя судин склер, рясна розеольозно- Крок 3 Загальна лiкарська пiдготовка 2019 16 петехiальна екзантема, тремор язика, тахiкардiя, гепатоспленомегалiя. Виявлено педикульоз. Якою буде тривалiсть медичного спостереження за контактними особами?

Зап 110
Відп: 97 , Комент: 0
У лiкаря, який оглянув хворих з високою температурою на пiвднi Судану, виникли лихоманка, головний бiль, бiль у м’язах i суглобах, загальна слабкiсть, пронос. На 4-й день хвороби на тiлi з’явився макуло-папульозний висип, 5-й день - криваве блювання, мелена, гiпотонiя. Поставте дiагноз:

Зап 111
Відп: 94 , Комент: 0
Ви оглядаєте на дому хворого в тяжкому станi: контакту не доступний, психомоторне збудження, некоординованi рухи, на больовi подразники не реагує, геморагiчний висип на шкiрi тулуба i сiдниць, рiзко позитивнi менiнгеальнi симптоми, блювота. Хворому негайно потрiбно ввести:

Зап 112
Відп: 106 , Комент: 0
У хворого 58-ми рокiв, що перенiс Q-iнфаркт мiокарда, з’явилися напади серцебиття, що супроводжуються задишкою, болем за грудиною, загальною слабкiстю. Об’єктивно: акроцiаноз, пульс - 160/хв., ритмiчний, артерiальний тиск - 105/65 мм рт.ст., тони серця ослабленi. На ЕКГ: зубцi Р вiдсутнi, QRS - деформованi, розширенi - 0,14 с., зубцi Т направленi в протилежну сторону вiд QRS. Яке порушення ритму розвинулося в хворого?

Зап 113
Відп: 94 , Комент: 0
Лiкар бригади швидкої допомоги надає невiдкладну допомоги дiвчинцi 10-ти рокiв, яку збила машина. У зв’язку з неадекватнiстю самостiйного дихання проведена iнтубацiя трахеї. При проведеннi пробних вдихiв за допомогою мiшка Амбу виявлено, що дихальнi шуми злiва проводяться слабше. Що треба зробити, щоб виправити ситуацiю?

Зап 114
Відп: 99 , Комент: 0
Лаборант 40-ка рокiв, який в портовому мiстi при дослiдженнi матерiалу вiд померлих внаслiдок епiзоотiї щурiв виявив короткi палички овоїдної форми з бiполярним забарвленням, надiйшов до iнфекцiйної лiкарнi зi скаргами на рiжучий бiль у грудях, пiдвищення температури тiла до 40oC, ядуху, кашель з видiленням спочатку слизового, а потiм кров’янистого харкотиння. При оглядi стан хворого дуже тяжкий. Виражена блiдiсть шкiрних покривiв. Акроцiаноз. Аускультативно: ослаблення дихання в легенях з обох сторiн. Сатурацiя 65%. Яка найбiльш iмовiрна етiологiя гострої дихальної недостатностi у хворого?

Зап 115
Відп: 96 , Комент: 0
У новонародженої дитини вiд матерiносiя поверхневого антигену гепатиту В (НВsAg) стан задовiльний. Активна, дихальних розладiв нема. Печiнка на 2 см нижче реберної дуги. Сеча свiтла, меконiй вiдходить. Якi профiлактичнi заходи треба призначити дитинi?

Зап 116
Відп: 110 , Комент: 0
Потерпiлий 35-ти рокiв був збитий мотоциклом на вулицi. При оглядi: деформацiя на рiвнi нижньої третини правого стегна, де виявляється також патологiчна рухомiсть. При пальпацiї також вказує на бiль у дiлянцi верхньої третини правої гомiлки, де є садна та значний набряк. Пульсацiя на магiстральних артерiях збережена, неврологiчних розладiв не виявляється. Який варiант транспортної iммобiлiзацiї слiд обрати у даному випадку? Крок 3 Загальна лiкарська пiдготовка 2019 17

Зап 117
Відп: 97 , Комент: 0
Потерпiла 28-ми рокiв впала на вулицi з опорою на руку. При оглядi виявляється деформацiя на рiвнi середньої третини передплiччя, бiль при навантаженнi уздовж вiсi та пальпацiї, патологiчна рухомiсть. Розладiв магiстрального кровообiгу не виявлено, але скаржиться на парестезiю у дiлянцi кистi. Яке положення передплiччя при транспортнiй iммобiлiзацiї є оптимальним?

Зап 118
Відп: 106 , Комент: 0
В опiковий центр доставлено дитину 5-ти рокiв з термiчним опiком III ст., 12% поверхнi тiла. Стан тяжкий, шкiра блiдосiрого кольору, тахiкардiя, тахiпное, артерiальний тиск - 60/30 мм рт.ст., знижений дiурез. Якi показники треба контролювати пiд час транспортування дитини?

Зап 119
Відп: 95 , Комент: 0
Хлопчика 7-ми рокiв доставлено з полiтравмою в стацiонар з мiсця дорожньотранспортної пригоди. Свiдомiсть вiдсутня, шкiра блiда, множиннi гематоми. Пульс ниткоподiбний, 130/хв., частота дихання - 42/хв., артерiальний тиск - 60/20 мм рт.ст., макрогематурiя. Якi лабораторнi обстеження необхiдно призначити для уточнення причини геморагiчного синдрому?

Зап 120
Відп: 95 , Комент: 0
Пiд час iндукцiї в анестезiю внутрiшньовенним введенням дiазепаму у хворого 35-ти рокiв раптово з’явилась задишка 30/хв., шкiра обличчя з цiанозом, сухi свистячi дистанцiйнi хрипи, артерiальний тиск - 70/40 мм рт.ст., частота серцевих скорочень - 138/хв. Який невiдкладний стан у хворого?

Зап 121
Відп: 98 , Комент: 0
Чоловiк 47-ми рокiв хворiє на IХС: пiсляiнфарктний кардiосклероз, систолiчна дисфункцiя лiвого шлуночка, СН I ст. Iнфаркт мiокарда був пiвроку тому. Працює у конструкторському бюро. На роботi раптово виникло запаморочення, через 3 хвилини втратив свiдомiсть. Вiдзначались поодинокi м’язовi судоми. Один зi спiвробiтникiв проводив непрямий масаж серця. Швидка медична допомога на мiсцi була через 15 хвилин. Лiкар констатував бiологiчну смерть. У даному випадку довiдку про смерть видає:

Зап 122
Відп: 98 , Комент: 0
Хлопчик 16-ти рокiв скаржиться на бiль у правiй здухвиннiй дiлянцi з iррадiацiєю в калитку, збiльшення її розмiрiв. Температура - 37,8oC. Три днi тому, граючи у футбол, хлопчик отримав удар в пах м’ячем. Об’єктивно: шкiра блiда. При пальпацiї живота змiн не виявлено. При оглядi калитки спостерiгається незначна гiперемiя шкiри. При пальпацiї придатка вiдзначається його потовщення та болючiсть. Ваш дiагноз:

Зап 123
Відп: 95 , Комент: 0
В палатi iнтенсивної терапiї перебуває новонароджена дитина з респiраторним дистрес-синдромом I типу, III ступеня та iнтранатальною асфiксiєю важкого ступеня; недоношенiсть 30 тижнiв. Вона отримує штучну вентиляцiю легень у примусовому режимi. Вiдзначається пору- Крок 3 Загальна лiкарська пiдготовка 2019 18 шення гемодинамiки, середнiй артерiальний тиск - 20 мм рт.ст. Призначте першочерговий препарат у цiй ситуацiї:

Зап 124
Відп: 91 , Комент: 0
У вагiтної в 34 тижнi пiд час доплерографiчного ультразвукового обстеження виявили стiйкий реверсивний дiастолiчний кровотiк у судинах плода й провели кесарiв розтин. У новонародженого вiдсутнi дихання i м’язовий тонус. Вентиляцiя мiшком i маскою не забезпечує адекватнi рухи грудної клiтки, i пiсля наступних 30 секунд вентиляцiї частота серцевих скорочень не збiльшується. Який наступний етап реанiмацiї?

Зап 125
Відп: 92 , Комент: 0
У приймальне вiддiлення лiкарнi доставлено вагiтну жiнку (38 тижнiв) з клiнiкою гострого iлеофеморального тромбозу. Який iз вказаних симптомiв найбiльше вiдповiдає даному захворюванню?

Зап 126
Відп: 92 , Комент: 0
Ви йшли вулицею та побачили людину, що лежить на землi, та стали свiдком нападу генералiзованих тонiко-клонiчних судом. Яка перша допомога пiд час генералiзованого судомного нападу?

Зап 127
Відп: 95 , Комент: 0
Дитина вiд третьої вагiтностi, перших стрiмких пологiв, в термiнi гестацiї 34 тижнi, масою тiла 2250 г, довжиною 48 см. При оглядi тахiпное, перiодичне апное, центральний цiаноз, втяжiння податливих мiсць грудної клiтки. Запiдозрено синдром дихальних розладiв (СДР). За якою шкалою оцiнити важкiсть СДР?

Зап 128
Відп: 88 , Комент: 0
У хворого 47-ми рокiв дiагностовано клiнiчну смерть, на ЕКГ - асистолiя. Розпочатi реанiмацiйнi заходи. Протягом 3 хвилин, попри непрямий масаж серця та штучне дихання, вiдновлення серцевої дiяльностi не досягнуто. Який медикаментозний засiб повинний бути введений у першу чергу?

Зап 129
Відп: 92 , Комент: 0
На 5-ту добу пiсля проведення штучного аборту в термiнi 8-9 тижнiв вагiтностi у жiнки з’явився озноб, бiль внизу живота, пiдвищення температури тiла до 39oC, гнiйнi видiлення з пiхви. Яке ускладнення проведеної операцiї можна припустити?

Зап 130
Відп: 101 , Комент: 0
Ви стали випадковим свiдком опiку полум’ям чоловiка. При оглядi обидвi верхнi кiнцiвки, передня поверхня тулуба гiперемованi, вкритi множинними пухирями з прозорою рiдиною. На правому стегнi циркулярне обвуглювання епiдермiсу, просвiчуються тромбованi вени. Який вид шоку насамперед загрожує хворому?

Зап 131
Відп: 98 , Комент: 0
У вагiтної 29-ти рокiв встановлений дiагноз: вагiтнiсть 1, 32 тижня. Прееклампсiя тяжкого ступеня. Який iз перерахованих препаратiв необхiдно призначити для профiлактики виникнення судом?

Зап 132
Відп: 95 , Комент: 0
У родiллi 36-ти рокiв, яка перебуває в кiнцi I перiоду пологiв з великим плодом, з’явилися потуги при високому розташуваннi голiвки плода, вiдсутнiсть поступального руху голiвки, позитивний симптом Генкеля-Вастена, симптоми вдавлен- Крок 3 Загальна лiкарська пiдготовка 2019 19 ня сечового мiхура. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

Зап 133
Відп: 88 , Комент: 0
Хворий 37-ми рокiв в ургентному порядку прооперований в проктологiчному вiддiленнi. В пiсляоперацiйному перiодi стан задовiльний, стабiльний. До лiкарнi звертаються родичi, спiвробiтники, сусiди пацiєнта з бажанням отримати iнформацiю про дiагноз та стан його здоров’я. Кому з юридичної точки зору медичний працiвник може надати таку iнформацiю?

Зап 134
Відп: 99 , Комент: 0
Першовагiтна у термiнi 39 тижнiв скаржиться на регулярний переймоподiбний бiль протягом 3-х годин, тривалiстю по 20-25 секунд через 3-4 хвилини. При акушерському дослiдженнi: шийка матки центрована, згладжена, вiдкриття цервiкального каналу - 5 см, плодовий мiхур цiлий, передлежить головка плоду, стрiловидний шов у лiвому косому розмiрi. Визначте дiагноз:

Зап 135
Відп: 94 , Комент: 0
У хлопчика 2-х рокiв одразу пiсля вживання в їжу морської риби з’явилися виражений набряк обличчя та язика, iнспiраторна задишка, осиплiсть голосу, дифузний цiаноз, стридорозне дихання, яке перiодично змiнюється апное. Якими будуть першочерговi невiдкладнi заходи?

Зап 136
Відп: 91 , Комент: 0
У пацiєнта 72-х рокiв три днi тому з’явився помiрний бiль в животi постiйного характеру, який поступово став переймоподiбним. Причину захворювання пов’язує з вживанням великої кiлькостi мучної їжi. За останнi 2 години блювання коричневого кольору з неприємним фекальним запахом. Стiлець вiдсутнiй. Живiт здутий, м’який, болючий в нижнiй половинi. Симптоми подразнення очеревини вiдсутнi. Перистальтика посилена, звучна. В правiй здухвиннiй дiлянцi нечiткий iнфiльтрат. Позитивний симптом Склерова. Ректально - болючостi, нависання немає, на рукавичцi слиз. Ваш попереднiй дiагноз:

Зап 137
Відп: 91 , Комент: 0
Хворий доставлений в реанiмацiйне вiддiлення без свiдомостi. З анамнезу вiдомо, що у хворого протягом 2 годин був виражений пекучий бiль за грудиною. Шкiрнi покриви блiдi, акроцiаноз. Артерiальний тиск - 60/40 мм рт.ст. На ЕКГ - фiбриляцiя шлуночкiв. Яке ускладнення розвинулось у хворого?

Зап 138
Відп: 85 , Комент: 0
Вiдбулося руйнування конструкцiї ядерного енергоблоку. Дозиметристрозвiдник виїхав у зону радiоактивного забруднення. Вiн був у загальновiйськовому захисному костюмi i протигазi. Яким компонентом екiпiровки повинен бути дооснащений дозиметрист для пiдвищення особистої безпеки вiд негативного впливу радiоактивного випромiнювання?

Зап 139
Відп: 89 , Комент: 0
Дитинi 10 мiсяцiв. Скарги на пiдвищення t o - 38oC, повторне блювання, пронос, вiдсутнiсть апетиту. Дитина млява, виражена спрага. Шкiра блiда, еластичнiсть знижена. Слизова рота волога. Пiднебiннi дужки гiперемованi. Носове дихання утруднене, мiзернi слизовi видiлення. Живiт здутий, помiрна болючiсть, бурчання. Випорожнення за добу 10 разiв, ряснi, водянистi, жовто-зеленкуватi, без патологiчних домiшок. Незначна олiгоурiя. Поставте дiагноз: Крок 3 Загальна лiкарська пiдготовка 2019 20

Зап 140
Відп: 100 , Комент: 0
Хворий 21-го року впав з велосипеда на вiдведену праву руку. Скарги: на бiль в дiлянцi надплiччя. При оглядi: лiвою рукою пiдтримує праву, праве надплiччя опущене. Голова нахилена вправо. В дiлянцi надплiччя: виражена деформацiя (гострий кiнець центрального уламка пальпується пiд шкiрою), крововилив. Пасивнi рухи в плечовому суглобi можливi, але болiснi, активнi - рiзко обмеженi перед посилення болю. Яка транспортна iммобiлiзацiя найбiльш доцiльна?

Зап 141
Відп: 81 , Комент: 0
Громадянка з Iндiї 30-ти рокiв захворiла гостро. Пiсля вживання некип’яченої води з’явились багаторазовi ряснi водянистi випорожнення бiлого кольору, пiзнiше - блювання ”фонтаном”. Температура тiла - 35,3oC. Шкiра i слизовi оболонки сухi, шкiра збирається в складку, яка не розправляється. Афонiя. Анурiя. Периферичний пульс не визначається. Судоми м’язiв. Артерiальний тиск - 80/60 мм рт.ст. Якi лабораторнi показники треба контролювати у першу чергу?

Зап 142
Відп: 92 , Комент: 0
Пацiєнта 19-ти рокiв доставлено з мiсця ДТП, лiва нижня кiнцiвка iммобiлiзована шиною Дiтерiхса. Свiдомiсть потьмарена, шкiрнi покриви блiдi, з синюшним вiдтiнком. Пульс - 130/хв., артерiальний тиск - 70/0 мм рт.ст. Дихання поверхневе, часте. Спостерiгаються гiпорефлексiя, м’язова гiпотонiя. Який патофiзiологiчний стан супроводжує дане пошкодження?

Зап 143
Відп: 85 , Комент: 0
Дитина 10-ти мiсяцiв госпiталiзована до клiнiки зi скаргами на iктеричнiсть шкiри, занепокоєння, вiдсутнiсть сечовипускання протягом доби. За тиждень до появи цих скарг дитина хворiла на iнфекцiйний гастроентероколiт. Hb- 50 г/л, еритроцити - 2, 1 • 1012/л, тромбоцити - 33 • 109/л, у аутокоагуляцiйному тестi - ознаки гiперкоагуляцiї, зниження рiвня фiбриногену до 1 г/л, креатинiн кровi - 700 мкмоль/л, сечовина кровi - 11,8 ммоль/л, загальний бiлiрубiн - 115 мкмоль/л, непрямий бiлiрубiн - 88 мкмоль/л. Ваш дiагноз:

Зап 144
Відп: 84 , Комент: 0
Хворому в палатi зненацька стало погано. При оглядi: хворий без свiдомостi, зовнiшнє дихання вiдсутнє, пульс не визначається. З чого треба починати невiдкладну допомогу?

Зап 145
Відп: 90 , Комент: 0
Бригада швидкої медичної допомоги розпочала серцево-легеневу реанiмацiю дорослому хворому, який перебуває в станi клiнiчної смертi. Яким повинно бути спiввiдношення числа компресiй до числа вдихiв у дорослого з зупинкою серця?

Зап 146
Відп: 85 , Комент: 0
У хворого, що перебуває у станi септичного шоку, який виник на тлi менiнгококової iнфекцiї, проведене дослiдження бiохiмiчних показникiв плазми кровi. Який з показникiв свiдчить про наявнiсть тяжкої тканинної гiпоперфузiї?

Зап 147
Відп: 80 , Комент: 0
Хворий 83-х рокiв, що перебуває в палатi iнтенсивної терапiї з приводу заго- Крок 3 Загальна лiкарська пiдготовка 2019 21 стрення iшемiчної хвороби серця, раптом втратив свiдомiсть. Зафiксовано клiнiчну смерть. Яка послiдовнiсть реанiмацiйних заходiв?

Зап 148
Відп: 93 , Комент: 0
Чоловiк 32-х рокiв пiд час пiдйому важкого предмету вiдчув гострий бiль у попереку, який вiддавав по задньолатеральнiй поверхнi лiвого стегна, гомiлки до IV-V пальцiв ступнi. При оглядi: вiдсутнiсть лiвого ахiлового рефлексу, зниження чутливостi по латеральному краю ступнi злiва, гострий бiль в точках Валле злiва. Який попереднiй дiагноз можна встановити?

Зап 149
Відп: 84 , Комент: 0
При виходi з оточення у вiйськовiй частинi виникли значнi санiтарнi втрати. Для надання пораненим i хворим медичної допомоги на етапах медичної евакуацiї начальник медичної служби Армiйського корпусу наказав органiзувати евакуацiю ”На себе”. Якi ще види медичної евакуацiї можна використати з метою доставки поранених i хворих на етапи медичної евакуацiї?

Зап 150
Відп: 95 , Комент: 0
В приймальне вiддiлення госпiталю доставлений вiйськовослужбовець з ушкодженням щелепно-лицевої дiлянки голови внаслiдок вибуху мiни близько 3-х годин тому. Була блювота. Стан хворого тяжкий. Допомiжнi м’язи беруть участь в актi дихання. Дихання - 36/хв. Пульс - 120/хв., ритмiчний. Артерiальний тиск - 90/60 мм рт.ст. Перкуторно над легенями - притуплено-тимпанiчний звук. При аускультацiї над легенями сухi свистячi хрипи. Над нижнiми дiлянками легень - крепiтуючi хрипи. На рентгенограмi зниження повiтряностi легеневої тканини у виглядi ”лапатого снiгу”. Яке найбiльш iмовiрне ушкодження легень у потерпiлого?