Зразок буклету 2019 року

Зап 151
Відп: 87 , Комент: 0
В медичну роту механiзованої бригади через 12 годин пiсля застосування противником хiмiчної зброї звернувся уражений. На шкiрi тильної сторони лiвої кистi спостерiгається еритема блiдо-рожевого кольору, по краях якої кiльцеподiбно розташовуються дрiбнi бульбашки з вмiстом янтарно-жовтого кольору. Яка отруйна речовина викликала дане ураження?

Зап 152
Відп: 80 , Комент: 0
У медичну роту з мiсця лiтнiх польових навчань з гарматної стрiльби доставлено екiпаж танка у складi чотирьох танкiстiв з однотипними скаргами та схожою клiнiчною картиною: запаморочення, головний бiль у скронях, нудота. В одного з танкiстiв спостерiгалося одноразове блювання. Об’єктивно: рясний пiт, пiдвищення температури тiла до 38oC, тахiкардiя. В одного потерпiлого вiдзначаються порушення координацiї рухiв. Якою має бути тактика ведення потерпiлих?

Зап 153
Відп: 81 , Комент: 0
Потерпiлий 45-ти рокiв отримав опромiнення дозою 5 Гр. Через годину пiсля вибуху з’явились нудота, блювання, загальна слабкiсть, головний бiль, пiдвищилась температура тiла до субфебрильних цифр. Через чотири години в аналiзах кровi виявлено: нейтрофiльний лейкоцитоз iз зсувом влiво, ретикулоцитоз, лiмфоцитопенiя. Який перiод гострої променевої хвороби виявлено у хворого?

Зап 154
Відп: 80 , Комент: 0
До ВППГ доставлено лейтенанта зi слiпим кульовим пораненням м’яких тканин лiвого стегна у задовiльному станi. Артерiальний тиск - 120/70 мм рт.ст., пульс - 78/хв. Асептична пов’язка помiрно просякнута кров’ю. Яких заходiв профiлактики iнфекцiйних ускладнень потрiбно вжити? Крок 3 Загальна лiкарська пiдготовка 2019 22

Зап 155
Відп: 84 , Комент: 0
Вiйськовий близько 3-х годин тому отримав уламкове поранення лiвої половини грудної клiтки. Стан тяжкий, ейфорiя, шкiра блiда. Тони серця глухi, пульс - 130/хв., слабкий, артерiальний тиск - 80/70 мм рт.ст. Рана грудної клiтки - 2 см, розташована злiва по парастернальнiй лiнiї на рiвнi III мiжреберного промiжку. Дихання над лiвою легенею послаблене, в нижнiх вiддiлах вкорочений перкуторний звук. На Rg-грамi ОГК - розширення тiнi серця. Яка тактика лiкування пораненого?

Зап 156
Відп: 81 , Комент: 0
Хлопчик 1,5 рокiв надiйшов до вiддiлення зi скаргами на часте блювання, запах ацетону з рота, млявiсть, загальмованiсть. Токсикологiчний та епiдемiологiчний анамнез без особливостей. Об’єктивно: температура тiла 37,1oC, частота дихання - 36/хв., частота серцевих скорочень - 134/хв., блiдий, ознаки середньо-тяжкого ексикозу, олiгоурiя. Визначте першочерговi обстеження:

Зап 157
Відп: 79 , Комент: 0
Пацiєнт 34-х рокiв скаржиться на загальну слабкiсть, запаморочення, вiдсутнiсть апетиту. Захворiв гостро 2 днi тому на тлi лiкування туберкульозу легень. Об’єктивно: на питання вiдповiдає з затримкою, визначається тремор рук, жовтяниця, гепатомегалiя. В кровi: загальний бiлiрубiн - 170 мкмоль/л, непрямий - 90 мкмоль/л, АЛТ- 3,4 ммоль/г•л. Який препарат мiг спричинити такий стан?

Зап 158
Відп: 79 , Комент: 0
До сiмейного лiкаря звернувся хворий 27-ми рокiв зi скаргами на загальну слабкiсть, нудоту, серцебиття, появу рiдкого чорного стiльця. Анамнез: впродовж 2-х тижнiв турбували бiль в животi, переважно натще та вночi, печiя, закрепи. Упродовж останнiх 3-х днiв iнтенсивнiсть болю зменшилась, проте стали наростати зазначенi скарги. Яке обстеження має бути першочерговим?

Зап 159
Відп: 83 , Комент: 0
Хворий 29-ти рокiв госпiталiзований у коматозному станi. Тиждень тому зменшив дозу iнсулiну. Зi слiв родичiв стан погiршився. З’явилися спрага, нудота, блювання. Об’єктивно: непритомний, шкiра суха, тургор знижений. Дихання Куссмауля. Артерiальний тиск - 90/55 мм рт.ст., пульс - 100/хв. Глiкемiя - 30,3 ммоль/л, глюкозурiя. Реакцiя сечi на ацетон позитивна. Яка лiкувальна тактика ведення хворого?

Зап 160
Відп: 85 , Комент: 0
Чоловiк 62-х рокiв вагою 75 кг пiсля фiзичного навантаження на виробництвi вiдчув бiль за грудиною, нестачу повiтря. За 2 хвилини втратив свiдомiсть i вiдбулася зупинка дихання. Пульс на сонних артерiях пальпується. Лiкар медпункту розпочав ШВЛ методом ”рот у рот”. Який дихальний об’єм оптимальний у данiй ситуацiї?

Зап 161
Відп: 77 , Комент: 0
Жiнка 69-ти рокiв схопилась за груди i раптово впала. Свiдомiсть, дихання та серцева дiяльнiсть вiдсутнi. Який iмовiрний дiагноз? Крок 3 Загальна лiкарська пiдготовка 2019 23

Зап 162
Відп: 84 , Комент: 0
Хвора 50-ти рокiв, яка хворiє бiльше 10-ти рокiв на гiпертонiчну хворобу, доставлена в лiкарню зi скаргами на головний бiль, важкiсть в потиличнiй дiлянцi, нудоту, пiдйом артерiального тиску до 210/100 мм рт.ст., тупий бiль в дiлянцi серця. На ЕКГ - синусова тахiкардiя, ознаки гiпертрофiї лiвого шлуночка. Ваш попереднiй дiагноз:

Зап 163
Відп: 77 , Комент: 0
Хвора 38-ми рокiв надiйшла у вiддiлення у тяжкому станi. Скаржиться на дифузний бiль в животi, нудоту, часте блювання, рiзку загальну слабкiсть, запаморочення. Об’єктивно: свiдомiсть потьмарена. Виражене схуднення. Шкiра темного кольору (iнтенсивного засмагу), бiльше на обличчi, шиї, тильнiй поверхнi кистi. На слизовiй порожнини рота - аспiдно-сiрi плями. Пульс - 60/хв., малий ниткоподiбний. Артерiальний тиск - 70/30 мм рт.ст. Живiт бере участь в актi дихання, м’який, при пальпацiї помiрно болючий, бiльше в епiгастральнiй дiлянцi. Набряки вiдсутнi. Лабораторно: глюкоза кровi - 3,0 ммоль/л, натрiй кровi - 128 ммоль/л, калiй кровi - 6,1 ммоль/л. Який патологiчний стан виник у хворої?

Зап 164
Відп: 80 , Комент: 0
Пацiєнту 65-ти рокiв, який хворiє на облiтеруючий атеросклероз судин нижнiх кiнцiвок, виконали операцiю ампутацiї ноги на рiвнi н/3 стегна. В зв’язку з вираженим больовим синдромом в пiсляоперацiйному перiодi хворому тричi вводився омнопон, який привiв до депресiї дихання та гемодинамiки. Який антидот до наркотичних анальгетикiв потрiбно використати?

Зап 165
Відп: 76 , Комент: 0
Хворий 70-ти рокiв скаржиться на гострий бiль у правiй гомiлцi та стопi. Захворiв гостро, явної причини не вiдзначає. Пiд час огляду: шкiра гомiлки та стопи блiда, холодна на дотик, тактильна та больова чутливiсть збереженi. Пульсацiя на стегновiй артерiї правої кiнцiвки збережена, на пiдколiннiй та на судинах стоп - не спостерiгається. Яким буде дiагноз?

Зап 166
Відп: 74 , Комент: 0
Вагiтна у 41 тиждень вагiтностi готується до екстреного оперативного втручання пiд загальним знеболенням. При iнтубацiї трахеї виникло блювання. Пiсля iнтубацiї проведена санацiя дихальних шляхiв, але в подальшому виник цiаноз, пiдвищився центральний венозний тиск, з’явились вологi хрипи. Яка причина такого стану?

Зап 167
Відп: 75 , Комент: 0
У дитини 3-х рокiв, яка перебуває у стацiонарi, на тлi гострої респiраторної iнфекцiї 3 рази було блювання, непокоїть гострий бiль у животi. Температура тiла - 38,5oC. Шкiра блiда, суха. Дихання глибоке, частота серцевих скорочень - 130/хв. Цукор кровi - 4,0 ммоль/л. Який з дiагнозiв найбiльш iмовiрний?

Зап 168
Відп: 76 , Комент: 0
Дитина народилася у термiн 39 тижнiв гестацiї, з масою 3700 г, у станi важкої асфiксiї у зв’язку з тугим обвиттям пуповини. Який стан дитини буде показанням для проведення ШВЛ?

Зап 169
Відп: 73 , Комент: 0
Хворого 48-ми рокiв було витягнуто з-пiд уламкiв будiвлi. Об’єктивно: слабкiсть, тахiкардiя, рiзкий бiль при пальпацiї кiсток тазу, неможливiсть вiдiрвати кiнцiвки вiд полу. Попереднiй дiагноз: перелом кiсток таза. Який вид транспортування потрiбний? Крок 3 Загальна лiкарська пiдготовка 2019 24

Зап 170
Відп: 75 , Комент: 0
Хворий 46-ти рокiв надiйшов зi скаргами на сухий кашель, задишку, яка посилюється в положеннi лежачи, вкритий холодним потом. Об’єктивно: частота дихання - 30/хв., артерiальний тиск - 180/100 мм рт.ст., Cor - тони глухi, акцент II тону над легеневою артерiєю, ритм галопу, над легенями - жорстке дихання, в н/вiддiлах сухi та вологi дрiбнопухирцевi хрипи. Який попереднiй дiагноз бiльш iмовiрний?

Зап 171
Відп: 80 , Комент: 0
У вiйськовий польовий шпиталь надiйшло 8 солдат з мiсця подiї. У потерпiлих вiдзначається слабкiсть, нудота, гiркота у ротi, слинотеча. В одного бiйця шкiра та слизовi оболонки яскраво-червоного кольору, брадипное, брадикардiя, судоми. Зi слiв потерпiлих, на мiсцi подiї вiдзначався рiзкий запах гiркого мигдалю. Найiмовiрнiше, отруйною речовиною є:

Зап 172
Відп: 75 , Комент: 0
У хворого, що перебував в iнфекцiйному вiддiленнi з дiагнозом гострий гепатит В, на 10-й день хвороби посилилася жовтяниця, з’явилося збудження, ейфорiя, ”печiнковий” запах з роту, сухожилковi рефлекси пiдвищенi, температура субфебрильна. У зв’язку з яким ускладненням погiршився стан хворого?

Зап 173
Відп: 73 , Комент: 0
Дитина 11-ти рокiв пiсля падiння з висоти доставлена в стацiонар. На огляд не реагує. Шкiрнi покриви мармуровi з землистим вiдтiнком, вкритi холодним потом. Зiницi розширенi, слабко реагують на свiтло. Пульс - 140/хв., ниткоподiбний. Артерiальна гiпотонiя. Анурiя. Який стан виник у дитини?

Зап 174
Відп: 77 , Комент: 0
Хвора 30-ти рокiв скаржиться на головний бiль, марення. Об’єктивно: температура тiла - 39oC, збуджена, обличчя гiперемоване, позитивний симптом Говорова-Годельє, петехiальний висип на тулубi, кiнцiвках, частота серцевих скорочень - 92/хв., артерiальний тиск - 90/60 мм рт.ст., гепатоспленомегалiя. Вживає алкоголь, iн’єкцiйнi наркотики, живе в примiщеннi пiдвального типу. Поставте попереднiй дiагноз:

Зап 175
Відп: 78 , Комент: 0
У приймальне вiддiлення звернувся хворий 31-го року зi скаргами на гострий бiль у попереку справа та правiй половинi живота. Бiль вiддавав у праву пахову область та яєчко. Вiдзначається нудота, блювання, частi позиви до сечовипускання. В аналiзi сечi - гематурiя. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

Зап 176
Відп: 75 , Комент: 0
У дитини 11-ти мiсяцiв на тлi гострої респiраторної iнфекцiї виник генералiзований судомний напад тривалiстю до 4-х хвилин. При оглядi шкiра гiперемована, гаряча, суха на дотик, температура тiла - 39,9oC. Вогнищевої неврологiчної симптоматики не вiдзначається, ЕЕГ - варiант норми. В кровi: Hb- 129 г/л, Ca - 2,4 ммоль/л, глюкоза - 6,0 ммоль/л. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

Зап 177
Відп: 80 , Комент: 0
У дитини 1,5 рокiв iз септичним шоком виникла кровотеча з мiсць iн’єкцiй, по шлунковому зонду надходить ”кавова гуща”. При визначенi показникiв гемостазу збiльшено МНС, АЧТЧ, рiвень Dдимеру, знижений фiбриноген, тромбоцити - 30 • 109/л. Яку патологiю запiдозрив лiкар-куратор? Крок 3 Загальна лiкарська пiдготовка 2019 25

Зап 178
Відп: 75 , Комент: 0
У районi бомбардування, внаслiдок спалахування нафтопроводу, знайдено та доставлено у МедР групу обпечених. Якими головними критерiями повинен керуватися лiкар приймально-сортувального вiддiлення МедР для ранньої дiагностики опiкового шоку?

Зап 179
Відп: 76 , Комент: 0
Хворий зловживає спиртними напоями, останню добу алкоголь не вживав. Скаржиться на сухiсть у ротi, бiль у дiлянцi серця, блювання, кошмарнi сновидiння. Об’єктивно: обличчя блiде, виразний тремор пальцiв рук i язика, хода некоординована, настрiй рiзко знижений з суїцидальними думками, дратiвливiсть. Спостерiгався одиничний великий судомний напад. Визначте психопатологiчний синдром:

Зап 180
Відп: 78 , Комент: 0
Хвора 21-го року хворiє на цукровий дiабет з лабiльним перебiгом. Мало мiсце порушення в прийомi їжi. Госпiталiзована без свiдомостi. Отримує iнсулiн вранцi 24 ОД i ввечерi 20 ОД. Напередоднi почувала себе задовiльно. Об’єктивно: свiдомiсть вiдсутня, шкiра волога, тонус м’язiв кiнцiвок пiдвищений. Тризм жувальних м’язiв. Язик вологий, прикусу немає. Пульс - 95/хв., артерiальний тиск - 130/80 мм рт.ст. Менiнгеальнi симптоми вiдсутнi. Попереднiй дiагноз:

Зап 181
Відп: 72 , Комент: 0
Хворий 45-ти рокiв пiд час ДТП вiдчув рiзкий бiль в шийному вiддiлi хребта. Вкажiть найбiльш оптимальний метод транспортної iммобiлiзацiї:

Зап 182
Відп: 79 , Комент: 0
Водiй 48-ми рокiв скаржиться на бiль за грудиною пекучого характеру, тривалiстю бiльше 30 хвилин. Напади загрудинного болю при навантаженнi вiдзначає протягом кiлькох рокiв, до цього моменту вони знiмались прийомом нiтроглiцерину. При оглядi: стан середньої важкостi, тони серця приглушенi. Aртерiальний тиск - 120/70 мм рт.ст. Пульс - 80/хв., ритмiчний. Який препарат з наведених є обов’язковим для лiкування на догоспiтальному етапi?

Зап 183
Відп: 78 , Комент: 0
Хворий 54-х рокiв знайдений зимою вранцi на вулицi. Скарги на пекучий бiль, свербiння i ”розпирання” пальцiв нiг. Об’єктивно: вiдчувається сильний запах алкоголю з роту, хворий агресивний, ступнi набряклi, на фонi побiлiлої шкiри є червонофiолетовi плями, декiлька пухирiв, наповнених свiтлою рiдиною. Встановiть дiагноз:

Зап 184
Відп: 80 , Комент: 0
У 12-рiчної дiвчинки пiсля вживання двох таблеток аспiрину температура тiла пiдвищилася до 39-40,0oC. Скаржиться на загальне нездужання, запаморочення, несподiвану появу червоних плям на шкiрi з утворенням пухирiв та вiдшаровуванням епiдермiсу з ерозуванням поверхнi. Ураження на шкiрi нагадують опiки другого ступеню. Симптом Нiкольського - позитивний. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

Зап 185
Відп: 73 , Комент: 0
Поранений з мiнно-вибуховою травмою доставлений з поля бою в мобiльний госпiталь у станi шоку. Пульс на променевiй артерiї не визначається. Артерiальний тиск - 50/0 мм рт.ст. Якi першочерговi заходи мають бути здiйсненi на цьому етапi? Крок 3 Загальна лiкарська пiдготовка 2019 26

Зап 186
Відп: 95 , Комент: 0
Вiйськовослужбовець перебував в зараженiй зонi ОР, без протигазу. В непритомному станi винесений з вогнища ураження. При надходженнi на етап квалiфiкованої медичної допомоги свiдомiсть затьмарена. Об’єктивно: видимi слизовi яскраво-червоного кольору, перiодично виникають клонiко-тонiчнi судоми. Дихання поверхневе до 25/хв.; тахiкардiя, пiдвищення артерiального тиску до 150/100 мм рт.ст. Ураження ОР якої групи найiмовiрнiше зумовлює таку клiнiчну картину?

Зап 187
Відп: 80 , Комент: 0
У пораненого, доставленого до медичної роти, є вогнепальнi уламковi поранення кiнцiвок i тазу з пошкодженням уретри. Яке невiдкладне втручання необхiдно провести на цьому етапi?

Зап 188
Відп: 75 , Комент: 0
Рядовий надiйшов у медичну роту через 1,5 години пiсля поранення в живiт уламком снаряду. Об’єктивно: стан тяжкий, блiдий, пульс - 132/хв., артерiальний тиск - 80/60 мм рт.ст. В дiлянцi правого пiдребер’я накладена пов’язка з ППI, яка просякнута кров’ю. Живiт напружений. Перкуторно визначається тупiсть у вiдлогих мiсцях, що перемiщується при змiнi положення тiла. Визначаються симптоми подразнення очеревини. В якому функцiональному пiдроздiлi повинна бути надана допомога такому пораненому?

Зап 189
Відп: 78 , Комент: 0
У солдата, що перебуває в зонi АТО 4 мiсяцi, почастiшали сварки з товаришами, по телефону посварився з дружиною. Щоночi довго не може заснути, часто прокидається пiд час сну вiд незначного шуму i без причини. Визначте вид посттравматичної стресової реакцiї, яка розвинулась у солдата:

Зап 190
Відп: 72 , Комент: 0
В iзоляторi медичної роти перебувають вiйськовослужбовцi з ознаками гострої кишкової iнфекцiї. Яким чином здiйснюється евакуацiя з медичної роти бригади таких хворих у вiйськово-польовий iнфекцiйний госпiталь?

Зап 191
Відп: 78 , Комент: 0
Хворий 29-ти рокiв скаржиться на рiзкий бiль в лiвiй половинi грудної клiтки, задишку. Вiдомо, що годину тому назад, пiдiрвавшись на мiнi, отримав закриту травму грудної клiтки. При аускультацiї злiва дихання рiзко ослаблене, вислуховуються перистальтичнi шуми. При рентгенологiчному дослiдженi визначається наявнiсть рiвнiв рiдини та повiтря у плевральнiй порожнинi злiва. Який дiагноз найбiльш iмовiрний?

Зап 192
Відп: 75 , Комент: 0
У медичну роту 14 ОМБР, яка роз- Крок 3 Загальна лiкарська пiдготовка 2019 27 горнута в районi населеного пункту Широкине, з I механiзованого батальйону та добровольчого батальйону ”Айдар” надiйшло 16 поранених вогнепальною зброєю та 8 хворих. Який вид медичної допомоги буде наданий пораненим та хворим в функцiональних пiдроздiлах медичної роти бригади?

Зап 193
Відп: 75 , Комент: 0
Вiйськовослужбовець 30-ти рокiв одержав одноразову дозу випромiнювання 15 Гр. на радiоактивно забрудненiй територiї. З’явились скарги на стискаючий головний бiль, пiдвищення температури тiла, нудота, дворазове блювання. Клiнiка якої форми гострої променевої хвороби розвивається у цiєї людини?

Зап 194
Відп: 74 , Комент: 0
Працiвник АЕС зi стажем роботи 15 рокiв звернувся до лiкаря зi скаргами на загальну слабкiсть, пiдвищену втомлюванiсть, головний бiль, поганий сон, поганий апетит. При обстеженнi: анiзорефлексiя сухожилкових та черевних рефлексiв, незначна атаксiя при пробi Ромберга; напади пароксизмальної тахiкардiї з пiдвищенням температури та похолоданням кiнцiвок. На ЕКГ - знижений вольтаж зубцiв Р i Т, АТ знижений. В кровi: кiлькiсть лейкоцитiв - 1,5 Г/л, нейтропенiя, лiмфоцитопенiя. ШКТ - кислотнiсть шлункового вмiсту знижена, спостерiгаються диспепсичнi розлади. Який попереднiй дiагноз в даного хворого?

Зап 195
Відп: 72 , Комент: 0
Пiсля завершення бою виявлено, що внаслiдок пiдриву будови пiсля обвалу бетонних конструкцiй боєць 59-ти рокiв пролежав, завалений бетонним перекриттям на лiву нижню кiнцiвку, 8 годин. При оглядi в госпiталi виявлено: рiзкий набряк обох нiг, множиннi переломи лiвого стегна i гомiлки. Пульсацiя в дистальних вiддiлах лiвої нижньої кiнцiвки не визначається, сеча червоного кольору. Ваша тактика:

Зап 196
Відп: 74 , Комент: 0
28-рiчну жiнку з термiном вагiтностi 23-24 тижнi було доставлено у вiддiлення iнтенсивної терапiї пологового будинку. Пацiєнтка в станi геморагiчного шоку через вагiнальну кровотечу, зумовлену передчасним вiдшаруванням плаценти. Анамнез зiбрати не вдається через важкiсть стану. Зi слiв родичiв, вагiтнiсть перша, до цього моменту протiкала без особливостей. Однак вагiтна страждає на артерiальну гiпертензiю II ст. Об’єктивно: свiдомiсть вiдсутня, пульс ниткоподiбний, артерiальний тиск вимiряти не вдається. Через 2 хвилини пiсля надходження на кардiомонiторi зафiксовано фiбриляцiю шлуночкiв. Негайно розпочато компресiї грудної клiтки. Подальшi першочерговi дiї лiкаря:

Зап 197
Відп: 76 , Комент: 0
Хворий 86-ти рокiв перебуває в стацiонарi хiрургiчного вiддiлення пiсля ампутацiї нижньої кiнцiвки на рiвнi стегна з приводу дiабетичної стопи. Через добу пiсля оперативного втручання стан хворого почав раптово прогресивно погiршуватись. Порушилась свiдомiсть: помiрне оглушення, виникло часте поверхневе дихання, хворий став блiдим, з’явився холодний пiт. На ЕКГ: синусова тахiкардiя з ЧСС- 148/хв., блокада правої нiжки пучка Гiса, високий загострений зубець Р, ознаки гiпертрофiї правого шлуночка. Хiрург запiдозрив ТЕЛА i викликав реанiматолога. На момент огляду реанiматологом свiдомiсть на рiвнi коми, пульс на магiстральних судинах вiдсутнiй, дихання вiдсутнє. Якi першочерговi дiї має застосувати реанiматолог? Крок 3 Загальна лiкарська пiдготовка 2019 28

Зап 198
Відп: 81 , Комент: 0
На виробництвi з виготовлення пластмасових контейнерiв вiдбулась аварiя. Через 1 годину пiсля цього працiвник звернувся до медичного пункту зi скаргами на шум у вухах, головний бiль, запаморочення, загальну слабкiсть, пiдвищення температури тiла до фебрильної, слинотечу та пронос, сiрий вiдтiнок шкiрних покривiв. Через пiвтори години звернулись ще 6 працiвникiв зi схожою клiнiкою. У всiх постраждалих в кровi було виявлено метгемоглобiнемiю. Яка речовина найбiльш iмовiрно викликала таке отруєння?

Зап 199
Відп: 88 , Комент: 0
На хiмiчному пiдприємствi вiдбувся викид отруйного газу. У всiх працiвникiв, що були у примiщеннi, де вiдбувся викид, через 2-3 хвилини виникли наступнi симптоми: задуха змiшаного характеру, бронхорея, гiперсалiвацiя, бiль у животi, нудота. Пiзнiше виникли тонiко-клонiчнi судоми, та порушення свiдомостi аж до коматозного стану. Яку антидотну терапiю слiд негайно застосувати для надання допомоги потерпiлим?

Зап 200
Відп: 59 , Комент: 0
На пiдприємствi з виробництва ртутних термометрiв один з працiвникiв порушив правила технiки безпеки, внаслiдок чого вiдбувся витiк парiв ртутi у великому об’ємi. Усi потерпiлi працiвники були негайно доставленi до приймального вiддiлення найближчої лiкарнi з дiагнозом гостре отруєння парами ртутi. Який антидотний засiб використав лiкар для невiдкладної допомоги?