Буклет з англійським субтестом 2019 року

Зап 1
Відп: 1324 , Комент: 0
В популяцiях людини у деяких осiб впродовж життя спостерiгається не двi, а три генерацiї зубiв. Це прояв такого закону:

Зап 2
Відп: 1207 , Комент: 0
У хворого, що страждає впродовж тижня на пневмонiю, при мiкроскопуваннi харкотиння виявлено личинки гельмiнта. В кровi еозинофiлiя. Про який дiагноз можна думати в цьому випадку?

Зап 3
Відп: 1167 , Комент: 0
На клiтину подiяли речовиною, яка спричинила порушення цiлiсностi мембран лiзосом. Що вiдбудеться з клiтиною внаслiдок цього?

Зап 4
Відп: 1305 , Комент: 0
До гастроентеролога звернулась мама з дитиною 12-ти рокiв зi скаргами на зниження апетиту в дитини, метеоризм. При ендоскопiчному обстеженнi дiагностовано дискiнезiю жовчних проток, а у дуоденальному вмiстi виявлено найпростiшi грушоподiбної форми з двома ядрами та багатьма джгутиками. Яке захворювання найбiльш iмовiрно у дитини?

Зап 5
Відп: 1212 , Комент: 0
Бiохiмiчний аналiз амiнокислотного складу щойно синтезованих полiпептидiв показав, що в процесi трансляцiї перша амiнокислота в кожному бiлку одна i та ж. Назвiть її:

Зап 6
Відп: 1176 , Комент: 0
У хворого скарги на гострий бiль в животi переймоподiбного характеру, частi позиви на дефекацiю, рiдкi кров’янистi випорожнення iз слизом. Лабораторним дослiдженням мазкiв фекалiй виявлено органiзми непостiйної форми, що мiстять еритроцити. Яке найбiльш iмовiрне захворювання?

Зап 7
Відп: 1295 , Комент: 0
Рiст у людини контролюють кiлька неалельних домiнантних генiв. Встановлено, що при збiльшеннi кiлькостi цих генiв рiст збiльшується. Який тип взаємодiї мiж цими генами?

Зап 8
Відп: 1164 , Комент: 0
У медико-генетичну консультацiю звернулась мати 2-рiчної дитини з вiдставанням у фiзичному i розумовому розвитку. Який метод дослiдження дозволить виключити хромосомну патологiю?

Зап 9
Відп: 1149 , Комент: 0
На заняттях з молекулярної бiологiї йде розгляд мутацiй, якi призводять до утворення аномального гемоглобiну. Яка замiна амiнокислот вiдбувається при утвореннi S-гемоглобiну, що спричиняє виникнення серпоподiбноклiтинної анемiї?

Зап 10
Відп: 1098 , Комент: 0
Людям, що мешкають в умовах арктичного клiмату, незалежно вiд їхньої раси, притаманний ряд пристосувань до умов iснування. Для представникiв арктичного адаптивного типу порiвняно з корiнними жителями Центральної Африки характерним є:

Зап 11
Відп: 1108 , Комент: 0
Зародок ланцетника перебуває на однiй iз стадiй розвитку, пiд час якої кiлькiсть його клiтин збiльшується, але загальний об’єм зародка практично не змiнюється. На якiй стадiї розвитку знаходиться зародок?

Зап 12
Відп: 1128 , Комент: 0
Турист, який перебував в однiй з країн Далекого Сходу, госпiталiзований у терапевтичне вiддiлення з пiдозрою на запалення легень. Пiд час дослiдження харкотиння та фекалiй виявлено яйця легеневого сисуна. Внаслiдок вживання яких про-

Зап 13
Відп: 1164 , Комент: 0
Чоловiк звернувся до хiрурга з варикозним розширенням вен лiвої ноги. Вузли вен розташованi на заднiй поверхнi шкiри гомiлки, на заднiй та переднiй поверхнях шкiри стегна. Якi поверхневi вени нижньої кiнцiвки пошкодженi у хворого?

Зап 14
Відп: 1164 , Комент: 0
У пацiєнта аспермiя. Який орган не працює?

Зап 15
Відп: 1202 , Комент: 0
Хворiй дитинi 10 днiв вiд народження провели операцiю з приводу розщеплення верхньої губи (”заяча губа”). Розщеплення верхньої губи є наслiдком незрощення:

Зап 16
Відп: 1156 , Комент: 0
У хворого пiсля застудного захворювання з’явилося порушення больової i температурної чутливостi переднiх 2/3 язика. Який iз нервiв при цьому постраждав?

Зап 17
Відп: 1117 , Комент: 0
Чоловiк 42-х рокiв звернувся до медпункту з приводу рiзаної рани нижньої частини передньої поверхнi плеча. Об’єктивно: утруднене згинання передплiччя. Якi з наведених м’язiв ймовiрно ушкодженi у хворого?

Зап 18
Відп: 1117 , Комент: 0
При операцiї на шлунку хiрург пересiк лiву шлункову артерiю, перев’язав її, але кров продовжує витiкати з протилежного кiнця артерiї. Яка артерiя анастомозує з нею?

Зап 19
Відп: 1098 , Комент: 2
Хвору прооперовано з приводу стегнової кили. Де проектується вихiдний отвiр цiєї кили?

Зап 20
Відп: 1104 , Комент: 0
На прийом до лiкаря прийшов хворий високого росту, з вiдвислою нижньою губою i великим носом, та з великими кiнцiвками. Пiдвищення секрецiї якої залози можна запiдозрити у цього хворого?

Зап 21
Відп: 1100 , Комент: 0
При операцiї на шиї з правого боку порушилася екскурсiя правого склепiння дiафрагми. Це сталося в результатi пошкодження такого нерва:

Зап 22
Відп: 1075 , Комент: 0
У хворого при оглядi порожнини рота встановлено рiзке почервонiння слизової оболонки кореня язика. Визначте, яке утворення залучене в запальний процес:

Зап 23
Відп: 1090 , Комент: 0
При обстеженнi у хворої виявлений заглотковий абсцес. В який простiр шиї повинен проникнути хiрург при розтинi абсцесу?

Зап 24
Відп: 1083 , Комент: 0
У хворого флегмона у дiлянцi крилопiднебiнної ямки з ураженням однойменного вегетативного вузла. Функцiя якої залози буде порушена у першу чергу?

Зап 25
Відп: 1067 , Комент: 0
У хворого травма у дiлянцi передньої поверхнi переднього драбинчастого м’яза. Функцiя якого нерва може бути порушена?

Зап 26
Відп: 1070 , Комент: 0
При оглядi ротової порожнини хворого виявлено карiєс коронки зуба, яка звернена до власне ротової порожнини. Яка поверхня уражена?

Зап 27
Відп: 1040 , Комент: 0
У хворого дiагностовано пошкодження мiжхребцевого диска в поперековому вiддiлi хребта. До якого виду сполучення кiсток належить це з’єднання?

Зап 28
Відп: 1099 , Комент: 0
Хворий скаржиться на сильний нежить та втрату вiдчуття запахiв. Де в носовiй порожнинi пошкодженi рецептори нюхового аналiзатору?

Зап 29
Відп: 1166 , Комент: 0
Студент перкуторно визначає межу серця, яка проектується на передню грудну клiтку на рiвнi хрящiв третього ребра. Яку межу серця визначив студент?

Зап 30
Відп: 1053 , Комент: 0
У чоловiка гнiйна рана у дiлянцi соскоподiбного вiдростка черепа, внаслiдок чого розвинулося запалення оболонок головного мозку. Яким шляхом проникла iнфекцiя в порожнину черепа?

Зап 31
Відп: 1320 , Комент: 0
У постраждалого пошкоджена кам’яниста частина скроневої кiстки. Лiнiя перелому пройшла позаду вiд внутрiшнього слухового отвору. Який канал скроневої кiстки був пошкоджений?

Зап 32
Відп: 1022 , Комент: 0
Рентгенологiчно встановлено скупчення гною у клиноподiбнiй пазусi. В який носовий хiд видiляється гнiй?

Зап 33
Відп: 1373 , Комент: 0
Результати обстеження хворого з порушенням слиновидiлення привушною залозою вказують на можливiсть ушкодження вушного вузла. Який нерв утворює цей вузол?

Зап 34
Відп: 1094 , Комент: 0
Чоловiку видалили зуб. Коронка зуба долотоподiбна, широка, край вузький. Корiнь конусоподiбний, стиснутий з бокiв. Який зуб видалили?

Зап 35
Відп: 1035 , Комент: 0
Хворий не може пiдняти опущену нижню щелепу. Якi м’язи голови НЕ МОЖУТЬ виконати свою функцiю?

Зап 36
Відп: 1191 , Комент: 0
На препаратi мазку червоного кiсткового мозку людини серед клiтин мiєлоїдного ряду та адипоцитiв зустрiчаються клiтини зiрчастої форми з оксифiльною цитоплазмою, якi контактують своїми вiдростками. Якi це клiтини?

Зап 37
Відп: 1117 , Комент: 0
На мiкропрепаратi з контурами бобоподiбного органу спостерiгається кiркова та мозкова речовина. Кiркова речовина представлена окремими кулястими вузликами дiаметром 0,5-1 мм, а мозкова мозковими тяжами. З якого органа зроблено гiстологiчний зрiз?

Зап 38
Відп: 1054 , Комент: 0
Сполучна тканина побудована з паралельно розташованих колагенових волокон, розмежованих фiбробластами. Цей тип сполучної тканини називається:

Зап 39
Відп: 1069 , Комент: 0
На мiкропрепаратi серця розрiзняємо клiтини прямокутної форми з центрально розташованим ядром, розвиненими мiофiбрилами, зв’язанi мiж собою вставними дисками. З цими клiтинами пов’язана така функцiя серця:

Зап 40
Відп: 1046 , Комент: 0
У хворої набряки. У сечi велика кiлькiсть бiлка. Про порушення функцiї якого вiддiлу нефрону це свiдчить?

Зап 41
Відп: 1034 , Комент: 0
У юнака 17-ти рокiв взяли катетером сечу з сечового мiхура для дослiдження. Клiтини якого епiтелiю, що вистеляє сечовий мiхур, можуть бути виявленi при мiкроскопiї осаду сечi?

Зап 42
Відп: 1213 , Комент: 0
У препаратi щитоподiбної залози при обробцi солями срiбла видно великi аргiрофiльнi клiтини, якi розташованi в стiнцi фолiкулiв. Який гормон синтезується даними клiтинам?

Зап 43
Відп: 1052 , Комент: 0
На гiстологiчному препаратi представленi три нейрони: псевдоунiполярний, бiполярний та мультиполярний. Скiльки аксонiв можливо визначити у кожного з перерахованих типiв клiтин?

Зап 44
Відп: 1063 , Комент: 0
Дослiджено ембрiональний орган, в якому формуються першi форменi елементи кровi як тканини. Назвiть цей орган:

Зап 45
Відп: 1042 , Комент: 0
При вивченнi гiстологiчного препарату слизової оболонки ротової порожнини було виявлено, що багатошаровий плоский незроговiлий епiтелiй iнфiльтрований лiмфоцитами. Слизова оболонка якої дiлянки ротової порожнини найбiльш iмовiрно представлена на препаратi?

Зап 46
Відп: 1167 , Комент: 0
Вiдомо, що фiброзно-хрящова оболонка трахеї складається з незамкнених на заднiй стiнцi кiлець гiалiнового хряща. Яка тканина з’єднує їх вiльнi кiнцi?

Зап 47
Відп: 1082 , Комент: 0
На мiсцi механiчного пошкодження шкiри завдяки процесам регенерацiї формується пухка волокниста сполучна тканина. Якi клiтини продукують бiлки (колаген, еластин) та компоненти мiжклiтинної речовини?

Зап 48
Відп: 1111 , Комент: 0
На гiстологiчному препаратi виявлено клiтини, якi утворюють iзогеннi групи, у мiжклiтиннiй речовинi виявлено глiкопротеїни, протеоглiкани та колагеновi волокна. Яку тканину виявлено?

Зап 49
Відп: 1053 , Комент: 0
У хворого на хронiчний гепатит в аналiзi кровi на бiлковi фракцiї виявили зниження загальної кiлькостi бiлка. Це означає, що у клiтинах печiнки порушена функцiя таких органел:

Зап 50
Відп: 1113 , Комент: 0
На гiстологiчному препаратi слизової оболонки органу визначається багатошаровий епiтелiй, що складається з 20-25 клiтинних шарiв, поверхневi клiтини мають плоску форму. Який це орган?